18 Ağustos 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27323

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15290

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 13/7/2009 tarihli ve 25084 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                                 E. GÜNAY                                    F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                              B. ATALAY                            A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                   R. AKDAĞ

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

 

        M.M. EKER                                Ö. DİNÇER                                  N.ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararı’na ekli II sayılı Liste’de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,EFTA,İSR,MAK,HIR,B-HER,FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR. TUN,SUR,MIS,GÜR,ARN, KOS.

G.T.S ÜLKELERİ

D.Ü.

E.A.G.Ü.

Ö.T.D.Ü.

G.Y.Ü.

2918.18.00.00.00

Klorobenzilat (ISO)

0

0

0

0

6,5

3903.19.00.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

6,5

3907.70.00.00.00

Poli(laktik asit)

0

0

0

0

6,5

 

             MADDE 2 – (1) Ek: 1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, aynı Karara ekli V Sayılı Liste’ye eklenmiş; Ek:2’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları ve madde isimleri belirtilen ürünler ise V Sayılı  Liste’den çıkartılmıştır.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar’ın 1 inci maddesi yayımı tarihinde, 2 nci maddesi ise 1/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek: 1

 

 

G.T.İ.P.

KAYIT

NO

 

 

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ

2804.50.90

10

*

Ağırlıkça %99.99 veya daha fazla saflıkta fakat  % 99.999 dan fazla olmayan  telürium

0

 

 

 

 

 

2827.39.85

30

*

Manganez diklorür

0

 

 

 

 

 

2903.39.90

75

*

Trans-1,3,3,3,-Tetrafloraprop-1-ene

0

 

 

 

 

 

2903.69.90

50

*

Florobenzen

0

 

 

 

 

 

2903.69.90

60

*

α-kloro (etil) toluene

0

 

 

 

 

 

2904.90.40

10

*

3808.92 alt başlığında yer alan eşyaların üretiminde kullanmak için tri kloro nitro metan (a)

0

 

 

 

 

 

2909.19.90

60

*

1-metoksi heptafloro propan

0

 

 

 

 

 

2921.19.85

60

*

Tetrakis(Etilmetilamino)zirkonyum (IV)

0

 

 

 

 

 

2921.51.19

20

*

Ağırlıkça % 78 veya daha fazla, fakat % 82’den  fazla olmayan 4-metil-M-fenilendiamin ve % 18 veya daha fazla fakat % 22 den fazla olmayan 2-metil-m –fenilendiamin ve ağırlıkça % 23’ten fazla olmayan katran atığı içerikli toluen diamin (TDA)

0

 

 

 

 

 

2922.29.00

46

*

p-Anisidin-3-sulfonik asit

0

 

 

 

 

 

2926.90.95

35

*

2-Bromo- 2(bromometil) pentandinitril 

0

 

 

 

 

 

2928.00.90

70

*

Butanon oksim

0

 

 

 

 

 

2931.00.95

20

*

Ağırlıkça % 4,9’dan fazla olmayan siklopentadienil manganez trikarbonil içeren metilsiklopentadienil manganez trikarbonil

0

 

 

 

 

 

2932.13.00

10

*

Tetrahidrofurfuril alkol

0

 

 

 

 

 

2932.19.00

40

*

Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta furan

0

 

 

 

 

 

2932.19.00

41

*

2,2 di(tetrahidrofuril) propan

0

 

 

 

 

 

2932.99.00

35

*

1,2,3-trideoksi-4,6: 5,7-bis-O-[(4-propil fenil) metilen]-nonitol

0

 

 

 

 

 

2933.49.10

20

*

3-Hidroksi-2-metilquinolin-4-karboksilik asit

0

 

 

 

 

 

2933.79.00

50

*

6-Bromo-3-metil-3H-dibenz (f,ij) izokuinolin-2,7-dion

0

 

 

 

 

 

2934.99.90

66

*

Tetrahidrotiofen-1,1-dioksit

0

 

 

 

 

 

3207.40.80

20

*

Ortalama çapı 40 (±10) µm gümüş ile kaplı cam pulları

0

 

 

 

 

 

3208.20.10

20

*

N-butanol ve/veya 4-metil-2-pentanol ve/veya diizo amil eter çözeltisi içinde ağırlıkça % 2 veya daha fazla fakat % 15’ten fazla olmayan akrilat –metakrilat-alken sülfonat kopolimerleri içeren florlanmış yan zincirli daldırılmış son kat çözelti

0

 

 

 

 

 

3208.90.19

50

*

Ağırlıkça

-% (65± 10) γ-bütürolakton,

-% (30 ±10) poliamid reçine,

-% (3,5±1,5)  naftakinon esteri türevleri ve

-% (1,5 ±0,5)  arilsilisik asit içeren çözelti

0

 

 

 

 

 

3215.90.80

30

*

Ağırlıkça %5 veya daha fazla fakat %10’u geçmeyen amorflu silikondioksit içeren tek kullanımlık kartuşlara doldurulmuş entegre devrelerin işaretlenmesinde kullanılan mürekkep (a)

0

 

 

 

 

 

3808.91.90

30

*

Endespros veya sporos ve protein kristalleri türevlerinden

-Bacilus thuringeiensis Berliner subsp. Aizawai and kurstaki veya

-Bbacillus thuringensis subsp, kurstaki veya

-Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis

içeren müstahzar

0

 

 

 

 

 

3808.91.90

50

*

Sulu gliserol  suspansiyon içinde spodoptera exigua nükleer polihedrosis virüs (SeNPV)

0

 

 

 

 

 

3811.19.00

10

*

Ağırlıkça;

-          %4,9’dan fazla olmayan 1,2,4-trimetil-benzen,

-          % 4,9’dan fazla olmayan naftalen

-          ve % 0,5’den fazla olmayan 1,3,5-trimetil benzen

 içeren aromatik bir hidrokarbon çözücü içerisinde ağırlıkça %61’den fazla fakat %63’den fazla olmayan metilsiklopentadienil manganez trikarbonilli çözelti

0

 

 

 

 

 

3811.90.00

10

*

Bir mineral yağ çözeltisi içinde, dinonil naftilsülfonik asit tuzu

0

 

 

 

 

 

3815.90.90

77

*

Sulu bir çözelti içerisinde ağırlıkça

 

-% 1 veya daha fazla fakat % den fazla olmayan paladyum

- % 0,25 veya daha fazla fakat % den fazla olmayan kurşun

-% 0,25 veya daha fazla fakat %0, den fazla olmayan kurşun hidroksit

-%5,5 veya daha fazla fakat % 10’ dan fazla olmayan aluminyum

-%4 veya daha fazla fakat %10’ dan daha fazla olmayan magnezyum

-% 30 veya daha fazla fakat % 50’ den fazla olmayan silikondioksit içeren katalizör tozu

0

 

 

 

 

 

3817.00.50

10

*

Ağırlıkça

-          % 35 veya daha fazla, fakat % 60’ dan fazla olmayan eicosylbenzen,

-          % 25 veya daha fazla fakat % 50’ den fazla olmayan dodesil benzen

-          % 5 veya daha fazla fakat % 25’ den fazla olmayan tetrakosil benzen

içeren alkil benzen (C14-26) karışımı

0

 

 

 

 

 

3817.00.80

20

*

Esas itibariyle dodesil benzen içeren dallanmış alkil benzen karışımları

0

 

 

 

 

 

3824.90.97

15

*

Şekillendirilmiş silikaalumina fosfat

0

 

 

 

 

 

3824.90.97

16

*

Bis {4-(3-(3-fenoksi karbonil amino)tolil) ureido} fenilsülfon, difeniltoluen -2,4 dikarbomat ve 1-[4-(4-aminobenzen sülfonil) –fenil] -3-(3- fenoksi karbonil amino –tolil) üre karışımı

0

 

 

 

 

 

3824.90.97

17

*

Ağırlıkça % 65 veya daha fazla fakat % 90’ dan fazla olmayan içerikli 3-bütilen -1,2-diol asetatları karışımı

0

 

 

 

 

 

3902.20.00

10

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 700 veya daha fazla fakat 800’ den fazla olmayan poli izobutilen

0

 

 

 

 

 

3902.20.00

20

*

Sıvı formda hidrojenlenmiş poliizobütan

0

 

 

 

 

 

3902.90.90

55

*

Ağırlıkça %10’dan fazla fakat %35’den fazla olmayan polistiren içeren, polistiren, poliizobutilen ve polistiren yapısında A-B-A blok kopolimerli termoplastik elastomer

0

 

 

 

 

 

3903.90.90

3911.90.99

40

50

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 500 veya daha fazla fakat 6.000’ den fazla olmayan α-metil-stiren ve akrilik asitli stiren kopolimeri

0

 

 

 

 

 

3904.69.90

81

*

Toz veya emülsiyon halde poli(viniliden) florür

0

 

 

 

 

 

3905.99.90

96

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mw) 25.000 veya daha fazla fakat 150.000’ den fazla olmayan 39. fasıl 6 (b) notunda belirtilen bir formda olan ağırlıkça

-          % 9,5 veya daha fazla fakat % 13’ den fazla olmayan vinil asetat olarak değerlendirilmiş asetil grupları

ve

-          % 5 veya daha fazla fakat % 6,5’ dan fazla olmayan vinil alkol olarak değerlendirilen hidroksil grupları içeren vinil formal polimeri

 

0

 

 

 

 

 

3906.90.90

25

*

Ağırlıkça

-          % 50 veya daha fazla fakat % 51’ den fazla olmayan poli(metil metakrilat) kopolimeri

-          % 37 veya daha fazla fakat % 39’ dan fazla olmayan ksilen ve

-          % 11 veya daha fazla fakat % 13’ den fazla olmayan n-butil asetat içeren, suda çözülmeyen şefaf sıvı

0

 

 

 

 

 

3906.90.90

30

*

Ortalama molekül ağırlığı(Mn) 500  veya daha fazla fakat 6000’ den fazla olmayan hidroksi etil metakrilat ve 2-etil hekzil akrilatlı stiren kopolimeri

 

0

 

 

 

 

 

3906.90.90

35

*

Partikül büyüklüğü 18 µm’den fazla olmayan, suda çözülmeyen 1,2-etan diol dimetakrilat-metil metakrilat  kopolimerinin beyaz tozu

0

 

 

 

 

 

3906.90.90

65

*

Erime sıcaklığı (Tm) DSC ile ölçülmüş  65 ºC (±%5) kimyasal olarak kobalt ile işlenmiş polialkil akrilat

0

 

 

 

 

 

3907.20.11

10

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 100.000 veya daha fazla poli(etilen) oksit

0

 

 

 

 

 

3907.20.11

20

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 40.000 lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş Bis[metoksi poli(etilen glikol)]- malei-mido propionamid

0

 

 

 

 

 

3907.20.11

30

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 40.000 lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş bis(maleimid ile sonlandırılmış)Bis[metoksi poli(etilen glikol)]

0

 

 

 

 

 

3907.20.21

20

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 3.500 (± 100) tetra hidrofuran ve tetrahidro -3-metil furan kopolimeri

0

 

 

 

 

 

3907.20.99

50

*

Esas bileşim maddesi aynı tipteki vinil silil ile sonlandırılmış perfloro poli eter polimeri içeren vinil silil ile sonlandırılmış perfloro polieter polimeri veya iki bileşenli çeşidi

0

 

 

 

 

 

3907.20.99

55

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 5.000  olan metoksi poli(etilen glikol) propionik asidin suksinimidli esteri

0

 

 

 

 

 

3907.30.00

50

*

- Ağırlıkça;

-% 40’tan fazla olmayan çinkoborat hidrat içerikli

- % 5 ‘den fazla olmayan diantimon tirioksit içerikli

çözeltileri içermeyen 2-propen nitril/ 1,3-butadien-epoksi reçinesinin sıvı epoksit reçinesi.

0

 

 

 

 

 

3908.90.00

10

*

Fasıl 39 un 6(b) notunda belirtilen formlardan birinde olan poli(iminometilen-1,3-fenilen-emetilen imino dipoli)

0

 

 

 

 

 

3911.10.00

81

*

Toluen içinde hacim itibariyle % 50 lik solüsyonluk saf ürün için gardner rengi 10 veya daha fazla veya 8 den daha fazla gardner renkli siklopentadien ve disiklopentadien  C-5 – C-10 alkillerinin polimerizasyonundan elde edilen hidrojenere edilmemiş hidrokarbon reçineleri

0

 

 

 

 

 

3911.90.19

10

*

Poli(oksi-1,4-fenilen sülfonil -1,4-fenilen oksi -4,4’- bifenilen)

0

 

 

 

 

 

3913.90.00

85

*

Steril sodium hyaluronate

0

 

 

 

 

 

3913.90.00

92

*

Ortalama molekül ağırlığı  (Mw) 100.000 ile 300.000  ağırlıklı karboksille ve/veya ftalik asit ilavesiyle kimyasal olarak modifiye edilmiş protein

0

 

 

 

 

 

3919.10.61

3919.10.69

3919.90.61

3919.90.69

3920.10.89

94

92

93

93

25

*

 

 

 

Silikon disk yüzeylerinin korunması için kalınlığı 70 µm veya daha fazla ve 5µm veya daha fazla kalınlıklı akrilik bantlı yapıştırıcı kısmı olan etilen ve vinil asetat (EVA) kopolimeri bazı içeren yapışkan film(a)

0

 

 

 

 

 

3919.10.69

3919.90.69

96

98

*

İlave bir polyester tabaka ve yapışkan ayırıcı bir tabaka içersin içermesin mikroprizma içeren polimetilmetakrilat tabakalı akrilik polimer film içerikli düzgün desenli kendinden yapışkanlı yansıtıcı lamine edilmiş tabaka

0

 

 

 

 

 

3919.90.31

45

*

Toplam kalınlığı 54 µm çizgisi dışında veya daha fazla fakat 64 µm den fazla olmayan ve genişliği 1295mm’den fazla fakat 1305mm’den fazla olmayan safsızlıklardan veya hatalardan arındırılmış bir yüzü akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ve koruyucu tabaka ile kaplı ve öbür yüzünde iyonik bazlı organik statik tabakalı organik bileşikli kaolin ve uzun zincirli alkil organik bileşikle modifiye edilmiş toz tutmayan tabakalı, yazdırılabilir kendinden yapışkanlı şeffaf poli(etilen teraftalat) film

0

 

 

 

 

 

3919.90.61

51

*

Kalınlığı 60 µm veya daha fazla fakat 70 µm den fazla olmayan ve genişliği 1.245’den fazla fakat 1.255 mm yi geçmeyen, bir yüzeyi akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ile kaplı,  safsızlıklardan veya  hatalardan arındırılmış kendinden yapışkanlı şeffaf poli(etilen) film

0

 

 

 

 

 

3919.90.61

55

*

Silikon kesiminde kullanılmak üzere,  kalınlığı 78 µm veya daha fazla, bir yüzey,  kalınlığı 8 µm veya daha fazla ayırıcı bir tabaka ve 1.764 mN/25 veya daha fazla  yapıştırma güçlü bir tabaka ile kaplı poli(vinil klorür) film.(a)

0

 

 

 

 

 

3920.62.19

20

*

Güvenlik etiketlerinin ve kartlarının güvenlik kıyafetleri ve aksesuarlarının, okul çantalarının ve benzeri eşyanın üretiminde piramidal desenle kaplanmış yansıtıcılı polyester tabaka.(a)

0

3920.62.19

3920.62.19

75

77

*

Her iki tarafı 7-80 nm lik akrilik bazlı organik maddeli ince tabaka, toplam kalınlığı 125 µm veya 188 µm ve genişliği 850 mm veya daha fazla fakat 1600 mm den fazla olmayan % 93’ten daha fazla ışık emilme gücüne sahip, 37 Dyne/cm’lik yüzey gerilimli iyi yapışkanlık özelliğine sahip şeffaf poli(etilen teraftalat) film

0

 

 

 

 

 

3920.91.00

95

*

Ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31den fazla olmayan 2,2’ – etilendioksidietil bis (2-etilhekzonat) plastikleştirici olarak renkli bantlar ile derecelendirilmiş birlikte çekilmiş üç tabakalı polivinil butiral film

 

0

 

 

 

 

 

3920.99.28

40

*

Aşağıdaki monomerleri içeren;

 

-          poli(tetrametilen eter glikol)

-          Bis(4-izosiyanatoksilhekzil) metan

-          1,4-bütandiol veya 1,3-bütandiol

-          Kalınlığı 0,25 mm veya daha fazla fakat 5 mm den fazla olmayan

-          Bir yüzü düzenli desenli kabartmalı

-          Ayırıcı bir tabaka ile kaplı

polimer film.

 

0

 

 

 

 

 

3921.19.00

93

*

Çocuk dializ ekipmanlarının filitrelerinin üretiminde kullanılmak üzere, örgülü olmayan bir destek üzerinde mikro gözenekli politetra flor etilen bant (a)

0

 

 

 

 

 

3921.90.55

20

*

- 469.9 mm2 mm) X 622,3 mm2 mm) veya

- 469.9 mm2 mm) X 414,2 mm2 mm) veya

- 546.1 mm2 mm) X 622.3 mm2 mm)

olarak ölçülmüş siyanat ester reçinesi veya epoksit reçine ile karıştırılmış bismaleimide (B) triazin (T) reçine içeren ön empreyne edilmiş yeniden güçlendirilmiş  fiberglass.

0

 

 

 

 

 

5603.13.10

5603.14.10

10

10

*

Elektrik yalıtım maddesi olarak kullanılmak üzere, her iki yöne çekme direnci eş yönlü olmayan, ağırlığı 147 g/m2 veya daha fazla fakat 265 g/m2’yi geçmeyen, her iki tarafı yüksek sıcaklık derecesine dirençli elektriksel iletken olmayan reçine ile kaplı, merkezinde bir polietilen teraftalat filmden oluşan, her bir tarafı tek yönlü olmayan üzeri lamine edilmiş polietilen teraftalat liflerle uyumlaştırılmış elektrik iletmeyen dokunmamış mensucat

 

0

 

 

 

 

 

7011 20 00

 

 

Katod ışın tüpü için, açık cam zarflar (ampul ve tüp dahil) ve bağlantısız camdan parçaları

0

 

 

 

 

 

 

7019 19 10

30

*

İçinde ağırlıklı olarak çapı 6,35 mm veya daha fazla fakat 7,61 mm yi aşmayan filamentler bulunduran 7 mm lik nominal bir çapta devamlı bükülmüş cam filamentlerden elde edilen 22 teks (± 1,6 teks) E-cam iplik

0

 

 

 

 

 

 7320 90 10

91

*

- Kalınlığı 2,67 mm. veya daha fazla fakat 4,11 mm.den  fazla olmayan,

- genişliği 12,57 mm veya daha fazla fakat 16,01 mm.den  fazla olmayan,

- dönme momenti (tork) 18,05 Nm veya daha fazla fakat 73,5 Nm’den fazla olmayan,

- uygulama esnasında serbest ve nominal yerleşimi arasındaki açı 76 0 veya daha fazla fakat 218 0 den fazla olmayan

İçten yanmalı motorlar ve güç transmisyon kayışları için gergi üretiminde kullanılmak üzere, temperlenmiş çelikten yassı spiral yaylar (a)

0

 

 

 

 

 

7410 11 00

7410 21 00

10

60

*

- Çözülme sıcaklığı 350 0C veya daha fazla (ASTM D 3850’ye göre ölçülmüş) ve

- 260 0C’de 40 dakikadan fazla ve 288 0C’de 5 dakikadan fazla delaminasyon zamanı olan

(IPC-TM-650’ye göre ölçümü yapılmış) halojen içermeyen, reçine ile kaplanmış, kalınlığı 0,15 mm.den fazla olmayan bakır folyo

0

 

 

 

 

 

7410.21.00

40

*

- Herbir kenarı cam elyaf kumaş ile lamine edilmiş ve epoksi reçine ile emdirilmiş  en az bir merkezi kağıt tabakasından veya  herhangi bir çeşit dokunmamış elyaftan bir merkezi tabakadan oluşan veya

- Fenolik reçine ile emdirilmiş çok katlı kağıttan oluşan bir yada her iki kenarı maksimum 0,15 mm kalınlığında bakır ile kaplı tabaka veya levhalar

0

 

 

 

 

 

7410 21 00

50

*

- Epoksi reçine emdirilmiş en az bir tabaka cam elyaf kumaştan oluşan,

- kalınlığı 0,15 mm. den fazla olmayan bir yada her iki kenarı bakır folyo ile kaplanmış ve

- ölçüm frekansı 10 Ghz de ve  IPC-TM-650 ye göre ölçülmüş kayıp faktörü (Df) 0,015 den az ve dielektrik sabiti (DK) 3,9 dan az olan plakalar

0

 

 

 

 

 

7604 21 00

7604 29 90

10

30

*

83.02 altbaşlığındaki ürünlerin imalatında kullanılmak üzere,

- anodize edilmiş,

- verniklenmiş olsun olmasın

- duvar kalınlığı 0,5 mm (± 1,2 %) veya daha fazla fakat 0,8 mm (± 1,2 %)den fazla olmayan EN standardı AW-6063 T5’ e uygun aluminyum alaşımından profiller (a)

0

 

 

 

 

 

8108 20 00

30

*

Açıklığı 0,224 mm olan elekten ağırlıkça % 90 veya daha fazlası geçen titanyum tozu

0

 

 

 

 

 

8501.10.99

80

*

DC ilk-hareket motoru;

-          basamak açısı 7.5º (± 0.5 º),

-          25 ºC de ‘pull-out’ torku 25 mNm veya daha fazla,

-          Pull-out çarpım hızı 1.960 veya daha fazla,

-          İki-fazlı bükme, ve

-          hesaplanmış voltajı 10.5 V veya daha fazla fakat 16.0 V’den fazla olmayan özelliklere haiz.

0

 

 

 

 

 

8504.40.90

40

*

Statik dönüştürücüler, 3 kW dan fazla güç üretmeyen tek-fazlı elektrik motor kumandalarının imaline mahsus (a).  

0

 

 

 

 

 

8519.81.35

10

*

Montajı yapılmamış veya eksik, en az bir optik unitesi ve DC motoru ve operasyonel kontrol devresi içeren, dijital/analog dönüştürücülü, CD oynatıcı ve motorlu taşıtlarda veya navigasyona yardımcı aygıtlarda kullanılan türden radyo-yayın alıcıları imaline mahsus (a).  

0

 

 

 

 

 

8522.90.80

83

*

DVD disklerden gelen/giden optik sinyalleri çoğaltmaya/kaydetmeye ve 3 tip dalga boyu lazer diod, lazer sürücü entegre devre, foto dedektör entegre devre ve ön monitör entegre devre ve erişim düzeneği içeren CD ve Blu-ray’lerden gelen sinyalleri çoğaltmaya yarayan Blu-ray optik pick-up ünitesi, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a).

0

 

 

 

 

 

8522.90.80

84

*

Blu-ray mekanizması veya ünitesi, kaydedilebilir veya olmayan, DVD disk veya Blu-ray’den gelen/giden optik sinyalleri çoğaltmak veya kaydetmek ve CD disklerden gelen optik sinyalleri çoğaltmak için olan:

-          3 farklı lazer içeren optik pick-up üniteli,

-          Dingil motorlu,

-          İlk hareket motorlu,

-          Baskılı devre kartı üzerine monte edilmiş sürücü kontrol entegre devreli olan veya olmayan, motor sürücü entegre devre ve hafıza,

8521 pozisyonda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a).

0

 

 

 

 

 

8525.80.19

30

*

Kompak şase-tipi kapalı devre televizyon kamerası (CCTV), 250g dan daha ağır olmayan, mahfazalı veya olmayan, ebatları 50 x 60 x 89,5 mm yi geçmeyen, tek sensör Şarj-Çiftli (Charge-Couple) Cihazlı (CCD), etkili pikseli 440.000 i geçmeyen, CCTV gözetleme sisteminde kullanılmaya mahsus (a).

0

 

 

 

 

 

8540.91.00

40

*

Katod-ray tüpünün saptırma çatalı.

0

 

 

 

 

 

8540.91.00

50

*

Renkli resim tüpünün içinde yer alan anod ile elektrikli irtibatı sağlayan metal anod düğmesi.

0

 

 

 

 

 

8543.70.90

90

*

Entegre soğutma sistemli mahfaza içinde en az polimer elektrolit zar yakıt hücresi içeren yakıt hücre modülü, motorlu taşıtlardaki itme sisteminin imaline mahsus (a).

0

 

 

 

 

 

8544.42.90

10

*

600 Mbits veya daha fazla veri (bit) gönderebilen veri gönderme kablosu;

- 1.25 V (± 0.25 V) voltajı olan,

- her iki uçtan bağlantılı, en az bir tanesinde vida adımı ebatı (pitch) 0.5 mm cıvatalı olan,

- dış ekran koruma,

- özdirenci 100 Ohms olan ve 8 mm yi geçmeyen sarılı vida adımlı (pitch)  eğilmiş çift bakır kablolar

sadece LCD panel ve video işleme elektronik devreleri arasındaki iletişime mahsus.

0

 

 

 

 

 

8544.49.93

20

*

PET/PVC izole esnek kablo;

-          voltajı 60 V i geçmeyen,

-          akımı 1 A geçmeyen,

-          ısı direnci 105ºC ı geçmeyen,

-          kalınlığı 0,05 mm yi (± 0,01 mm) ve genişliği 0,65 mm0,03 mm) yi geçmeyen tek kablolar

-          ileticiler arasında mesafe 0,5 mm yi geçmeyen ve

-          vida adımı (pitch) (orta çizgiden ileticilerin orta çizgisine olan mesafe) 1,08 mm yi geçmeyen.

0

 

 

 

 

 

9001.20.00

9001.90.00

20

55

*

Optik, diffüsör reflector ya da prizma levhası baskısız diffüsör plakaları, kutuplaşma özelliği taşısın taşımasın, belirli bir biçimde kesilmiş.

0

 

 

 

 

 

9001.90.00

60

*

Yansıtıcı veya rulo şeklinde dağıtıcı levhalar.

0

 

 

 

 

 

9013.20.00

10

*

Karbondioksit lazer, yüksek frekans ile uyarılmış, çıkış gücü 12 Watt veya daha fazla olan fakat 200 Watt ı geçmeyen.

0

 

 

 

 

 

9013.20.00

20

*

Lazer başlık montajı, yarı-iletken yonga plakası veya cihazlar için kullanılan ölçme veya kontrol makinelerinin imaline mahsus (a).

0

 

 

 

 

 

9013.20.00

30

*

Lazer, yarı-iletken yonga plakası veya cihazlar için kullanılan ölçme ve kontrol makinelerinin imaline mahsus (a).

0

 

 

 

 

 

9022.90.90

10

*

Bir dizey transistörlü cam tabaka içeren x-ışın aparat (x-ışın düz panel sensör/x-ışın senör), şekilsiz silikon film ile kaplı, parıldayan sezyum iyodür ve metalize koruyucu katman ile örtülmüş, faal yüzeyi 409.6 x 409.6 mm² ve piksel büyüklüğü 200 x 200 µm² olan.

0

 

 

 

 

 

9405.40.39

10

*

Uzunluğu 300 mm veya dah fazla fakat 600 mm yi geçmeyen ambiyans ışık modülü, PCB ye monte edilmiş, belirli tek çipli, kırmızı, yeşil ve mavi ışık yayan diotları olan, 3 veya dah fazla fakat 9 seriliyi geçmeyen ve hafif motor üzerine tasarlanmış ve Düz Ekran TV setinin ön ve/veya arkasına ışık bağlı olan (a).

0

 

 

 

 

 

9405.40.39

20

*

Silikon LED dizisi;

-          38.6 mm x 20.6 mm0.1 mm) ebatlarında LED dizey modülü içeren, 128 kırmızı ve yeşil LED çip ile donatılmış, ve

-          Esnek baskılı devre kartı olan, Negatif Isı Katsayı Termistör ile donatılmış.

0

 

Ek: 2

 

G.T.İ.P.

KAYIT

NO

 

MADDE İSMİ

2921.51.19

20

Ağırlıkça % 78 veya daha fazla fakat % 82'yi aşmayan 4-metil-m-fenilendiamin ve % 18 ya da daha fazla fakat % 22'yi aşmayan 2-metil-m-fenilendiamin ve ağırlıkça % 0,23 ten fazla olmayan atık zift  içeren toluen diamin (TDA)

 

 

 

3808.91.90

30

-          Bacillus thuringiensis berliner subsp aizawai ve kurstaki veya

-          Bacillus thuringiensis subsp kurstaki veya

-          Bacillus thuringiensis subsp israelensis’den türetilmiş endospores veya spores ve  protein kristalleri içeren müstahzar

 

 

 

3815.90.90

77

Ağırlıkça

-%1 veya daha fazla fakat %3’ü aşmayan palladyum

-%0,25 veya daha fazla fakat %3’ü aşmayan kurşun

-%0,25 veya daha fazla fakat %0,5’i aşmayan kurşun hidroksit

-%5,5 veya daha fazla fakat %10’u aşmayan aluminyum

-%4 veya daha fazla fakat %10’u aşmayan magnezyum

-%30 veya daha fazla fakat %50’yi aşmayan silikon dioksit içeren sulu bir çözelti içerisinde katalizör tozu

 

 

 

3817.00.50

10

Ağırlıkça

-%35 veya daha fazla fakat %60’ı aşmayan ekosil benzen

-%25 veya daha fazla fakat %50’yi aşmayan dokosil benzen

-%5 veya daha fazla fakat %25’i aşmayan tetrakosil benzen

ihtiva eden (C14-26) alkil benzenlerin karışımları

 

 

 

3902.20.00

10

Ortalama molekül ağırlığı (Mn ) 700 veya daha fazla fakat 800’ü geçmeyen poliizobütilen

 

 

 

3902.90.90

97

Sıvı halde, hidrojene edilmiş poliizobütan

 

 

 

3903.90.90

3911.90.99

40

50

Molekül ağırlığı (Mn) 500 ya da daha fazla fakat 6.000’i geçmeyen, stiren ile a-metilstiren ve akrilik asit kopolimeri

 

 

 

3903.90.90

85

106J/m veya daha fazla etki dirençli metil metakrilat butadien ve stiren kopolimeri(ASTM D256 metoduna göre belirlenmiş)

 

 

 

3905.99.90

96

39 uncu faslın 6(b) notunda belirtilen şekillerden birinde, molekül ağırlığı (Mw) 25.000 veya daha fazla fakat 150.000’i  geçmeyen, ağırlık itibariyle;

- vinil asetat olarak değerlendirildiğinde %9,5 veya daha fazla fakat %13’den fazla olmayan asetil grupları,

- vinil alkol olarak değerlendirildiğinde %5 veya daha fazla fakat %6,5’tan fazla olmayan hidroksil grupları içeren vinil formal polimeri

 

G.T.İ.P.

KAYIT

NO

 

MADDE İSMİ

3906.90.90

30

Molekül ağırlığı (Mn) 500 veya daha fazla fakat 6.000’i geçmeyen hidroksietil metakrilat ve 2-etilhekzil akrilatın stiren ile kopolimeri

 

 

 

3907.20.11

10

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 100.000 veya daha fazla olan poli(etilen oksit)

 

 

 

3907.20.11

20

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 40.000 olan lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş bis[metoksi poli ( etilen glikol)]-maleimido propiyonamid

 

 

 

3907.20.11

30

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 40.000 olan bis(maleimide dönüştürülmüş, lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş bis[metoksi poli ( etilen glikol)]

 

 

 

3907.20.21

20

Ortalama molekül ağırlığı 3500 (±100)  olan tetrahidrofuran ve tetrahidro-3-metilfuran kopolimeri

 

 

 

3907.30.00

50

Ağırlıkça;

-%40’ı aşmayan çinko borat hidrat içerikli,

-%5’i aşmayan diantimon trioksit içerikli

solvent içermeyen 2-propennitril/1,3- butadien-epoksi kopolimerinin sıvı epoksi reçinesi

 

 

 

3911.10.00

81

Toluen içinde hacim itibariyle %50’lik bir çözeltide 8’den daha fazla Gardner renklendiricili, saf ürün için 10’dan daha fazla Gardner renklendiricili C-5’in C-10 alkile,siklopentadiene ve disiklopentadiene polimerizasyonundan elde edilen non hidrojene hidrokarbon reçine (ASTM D 6166 metoduyla belirlenmiş)

 

 

 

3913.90.00

92

Molekül ağırlığı 100000-300000 arası karboksilleştirme ve veya ftalik asit ilavesi ile kimyasal olarak modifiye edilmiş protein

 

 

 

3913.90.00

98

Sodyum hiyolüronat

 

 

 

3919.10.61

3919.10.69

3919.90.61

3919.90.69

94

92

93

93

Silikon disklerin yüzeylerini korumak amaçlı kalınlığı 5 mm veya daha fazla akrilik bantlı yapışkan bir tarafı ve kalınlığı 70mm vinilasetat (EVA) ve etilen kopolimer baz içeren yapışkan film(a)

 

 

 

3919.90.31

45

Eni 1295 mm’den fazla 1305 mm’den fazla olmayan toplam kalınlığı dış çizgiler hariç 54mm  veya daha fazla fakat 64 mm ‘yi aşmayan kalınlıkta basılabilir toz geçirmeyen bir tabaka ile modifiye edilmiş uzun zincir halinde alkil organik karışım, bir tarafı iyonik bazlı organik karışım koalin antistatik tabakalı ve diğer tarafı akrilik basınca duyarlı yapışkan ve koruyucu tabaka ile kaplanmış safsızlıklardan ve hatalardan arındırılmış kendinden yapışkanlı şeffaf poli (etilenteraftalat) film

 

 

 

3919.90.61

51

Bir tarafı eni 1245mm’den fazla fakat 1255mm’den fazla olmayan 60mm veya daha fazla fakat 70mm’yi aşmayan kalınlıkta akrilik basınca hassas yapışkan ile kaplı safsızlıklardan ve hatalardan arındırılmış kendinden yapışkanlı şeffaf poli (etilen) film

 

 

 

3920.99.28

40

Aşağıdaki monomerleri içeren;

-Politetrametilen eter glikol

-Bis(4-isosiyanatsiklohekzil) metan

-1,4-Butandiol veya 1,3-butandiol

-0.25 mm kalınlığında veya daha fazla fakat 5 mmden fazla olmayan

-bir tarafı düzenli bir şekilde kabartılmış

ve ayrılmış bir tabaka ile kaplı monoaksiyal oryante edilmiş polimer film

 

 

-           

3921.90.55

20

-          469.9mm(±2mm)x 622.3mm(±2mm) veya

-          469.9mm(±2mm)x 414.2mm(±2mm) veya

-          546.1mm(±2mm)x 622.3mm(±2mm) ölçülerinde epoksi reçine ile karıştırılmış bis maleimid (B) triazin(T) veya siyanat ester içeren ön emprenye ile güçlendirilmiş cam lifi

 

 

 

 

 

7011.20.00

20

Köşegen uzunluğu 508,8 mm veya daha fazla fakat 811,0 mm. den fazla olmayan katod ışın tüpü için cam koni (huni)

 

 

 

7011.20.00

50

11,43 mm. cam kalınlığında % 52,5 (± 5 %) ışık geçirgenlikli ve köşegen uzunluğu 512,1 mm. veya daha fazla fakat 814,2 mm. den fazla olmayan ve boyutları 341,8 x 440,5 x 94,1 mm (± 1,4 mm) veya 359,4 x 454,8 x 80,0 mm. (± 1,4 mm) veya 358,0 x 454,0 x 90,0 (± 1,4 mm) veya 359,4 x 454,8 x 72,0 (± 1,4 mm) veya 396,0 x 633,0 x 103,7 mm (± 1,4 mm) veya 472,7 x 600,8 x 97,6 (± 1,4 mm) veya 472,7 x 600,8 x 84,5 (± 1,4 mm) veya 445,0 x 726,1 x 112,5 mm. (± 1,4 mm) veya 445,0 x 726,1 x 93,0 mm. (± 1,4 mm) olan cam yüzlü plaka

 

 

 

 

 

 

 

G.T.İ.P.

KAYIT

NO

 

MADDE İSMİ

7409.19.00

7410.21.00

20

50

- Epoksi reçine ile emdirilmiş en az bir cam elyafından dokuma tabakasından oluşan,

- Bir veya her iki tarafı bakır folyo ile kaplanmış ve

- IPC-TM-650’ye göre ölçümü yapılan, 10 GHz ölçüm frekansında dielektrik sabiti (DK) 3,9’dan az ve kayıp faktörü (Df) 0,015 ‘den az plakalar

 

 

 

7410.21.00

40

- Herbir kenarı cam elyaf mensucat ile lamine edilmiş ve epoksi reçine ile emdirilmiş  bir merkezi kağıt tabakasından oluşan veya

- fenolik reçine ile emdirilmiş çok katlı kağıttan oluşan bir ya da her iki kenarı maksimum 0,15 mm kalınlığında bakır film ile kaplı tabaka veya levhalar

 

 

 

7410.21.00

70

Çözülme (dekompozisyon) sıcaklığı 350 0C  veya daha fazla (ASTM D 3850’ye göre ölçülmüş) ve 288 0C’de 50 dakikadan fazla delaminasyon zamanı olan (IPC-TM-650’ye göre ölçümü yapılmış)  kalınlığı 0,15 mm. den fazla olmayan  bir bakır film ile bir veya her iki tarafı kaplanmış, epoksi reçine ile emdirilmiş bir cam elyafından dokuma katmanından oluşmuş tabaka veya levhalar

 

 

 

7606.12.91

7606.12.93

20

20

Kalınlığı 1 mm veya daha fazla fakat 3 mm’den fazla olmayan

- inorganik malzeme gömülü epoksi reçine tabakalı

- kalınlığı 35 mm veya daha fazla fakat 105 mm fazla olmayan bakır yapraklı aluminyum alaşımından plakalar, tabakalar ve şeritler

 

 

 

8519.81.35

 

 

10

Montajı yapılmamış, operasyonel kontro devresi, DC motoru ve en az bir optik üniteden müteşekkil olan, dijital/analog çeviriciye sahip, CD oynatıcıları üretimine mahsus. (a)

 

 

 

8522.90.80

 

 

83

DVD den gelen/giden optik sinyallerin çoğaltılması/kaydedilmesi ve CD ve Blu-Işın diskleri den gelen optik sinyallerin çoğaltılması için Blu-sürücü ünitesi, en az :

-          3 çeşit lazerli hızlandırma optik ünitesi,

-          Lazer sürücü entegre devresi

-          bir fotodetektör entegre devresi,

-  ön monitör entegre devresi ve bir erişim düzeneği(actuator) içeren ve 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus.(a)

 

 

 

8522.90.80

84

Kaydedilebilir veya olmayan, Blu-ışından ve DVD  den gelen/giden optik sinyallerin çoğaltılması/kaydedilmesi ve CD den gelen optik sinyallerin çoğaltılması için Blu-ışın sürücü mekanizması veya ünitesi, en az :

-          3 çeşit lazerli hızlandırma optik ünitesi,

-          Dingil motoru,

-          Basamak motoru,

-          Monte edilmiş sürücü kontrol entegre devreli baskılı devre kartlı olmsun ya da olmasın,

-          Motor sürücü entegreli devre,

-          Hafıza,

8521 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)

 

 

 

8525.80.19

30

Kompak şasi tipli kapalı devre televizyon (CCTV) kameraları, 250 gr.’dan ağır olmayan,  boyutları 50 x 60 x 89,5 mm.’yi geçmeyen bir muhafaza içerisinde olan, görüntü çözünürlüğü 440.000 efektif pixel’i geçmeyen bir tekli şarj cihaz (charge couple device) sensörü olan, kapalı devre televizyon sistemlerinde kullanılmak için. (a)

 

 

 

8543.70.90

90

Yakıt hücreleri modülü

-          soğutma sistemi entegre edilmiş bir muhafaza içinde yer alan polimer elektrolid yakıt hücreleri diyaframı,

-          bir voltaj monitör ünitesi ve bağlantıları

içeren, otomobil sevk sistemlerinin üretimine mahsus (a)

 

 

 

9001.90.00

60

Rule şeklinde yansıtıcı kağıtlar.