Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Haziran 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24443

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/2499 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile İsrail Devleti Savunma Bakanlığı Arasında Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında İşbirliği Hakkında Uygulama Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2544 Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— İller Bankası Jeotermal Enerji Tesisi Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik

 

Tebliğler

— Ankara İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2001/1)

— Diyarbakır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 4)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından:

 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde

Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 27/1/2000 tarihli ve 23946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (d), (j), (l) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Görevde Yükselme: Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet guruplarındaki görevler ile aynı hizmet guruplarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları,"

"j) Hizmet süreleri: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,"

"l) Görevde Yükselme Eğitimi: Yönetmeliğe göre görevde yükselme sınavına katılabilmek için en az 75 saat olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitimi,"

"m) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitiminin tamamına katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Yönetmeliğe tabi Başkanlık personeli; Yönetim, Araştırma ve Planlama, Bilgi İşlem, İdari Hizmet, Teknik Hizmet, Sağlık ve Mesleki Hizmet ve Eğitim Hizmet Grupları olmak üzere yedi ana hizmet grubuna, ana hizmet grupları da kendi içinde aşağıdaki şekilde alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

A) Yönetim Grubu;

a) Şube Müdürü, İşletme Müdürü,

b) Şef, Ayniyat Saymanı,

B) Araştırma ve Planlama Grubu;

a) APK Uzmanı,

C) Bilgi İşlem Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı,

D) İdari Hizmet Grubu;

a) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Daktilograf,

b) Şoför,

E) Teknik Hizmet Grubu;

a) İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist,

b) Tekniker,

c) Teknisyen,

F) Sağlık ve Mesleki Hizmet Grubu;

a) Veteriner, Psikolog,

b) Çocuk Gelişimcisi,

c) Hemşire,

G) Eğitim Hizmet Grubu;

a) Çocuk Eğitimcisi,

unvanlarından oluşur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Görevde yükselme eğitiminin tamamına katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmaları,"

"d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmaları,"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Başkanlık personelinin görevde yükselme niteliğindeki atamalarında genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır.

A) Yönetim Grubu;

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, (Ana hizmet birimi Şube Müdürlüğü kadrolarına atanmak için, atanacağı Şube Müdürlüğünün görev alanına giren bölümlerinden mezun olmak.)

2) Başkanlıkta; Çözümleyici, Programcı, APK Uzmanı, Araştırmacı, Şef, Ayniyat Saymanı, İstatistikçi, Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, Ekonomist, Veteriner ve Psikolog kadrolarından birinde son 2 yıldır çalışıyor olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Programlarında işletme ile ilgili konulara yer veren dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta; Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Daktilograf, Ambar Memuru, Satınalma Memuru ve Santral Memuru kadrolarından birinde son 2 yıldır çalışıyor olmak kaydıyla 4 yıllık yüksekokul mezunları için en az 6 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta; Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Daktilograf, Ambar Memuru, Satınalma Memuru ve Santral Memuru kadrolarından birinde son 2 yıldır çalışıyor olmak kaydıyla 4 yıllık yüksekokul mezunları için en az 6 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

B) Araştırma ve Planlama Grubu;

APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta; Araştırmacı, Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarından birinde son 2 yıldır çalışıyor olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

C) Bilgi İşlem Grubu;

a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta; APK Uzmanı, Şef, Ayniyat Saymanı, Araştırmacı ve Programcı kadrolarından birinde son 2 yıldır çalışıyor olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Güncelliği olan en az iki programlama dili ile birlikte iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) Yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Güncelliği olan en az iki programlama dilini bilmek,

4) Yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek,

D) İdari Hizmet Grubu;

a) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Daktilograf, Ambar Memuru, Satınalma Memuru ve Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için ;

1) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya Başkanlıkça açılacak hizmet içi kursta başarılı olmak,

4) Daktilograf kadrosu için ticaret lisesi mezunu veya daktilograf sertifikasına sahip olmak,

b) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

E) Teknik Hizmet Grubu;

a) İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi ve Ekonomist kadrolarına atanabilmek için;

1) Meslekleriyle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların ilgili bölümlerinden Tekniker unvanı ile mezun olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az Lise dengi mesleki veya teknik öğrenim veren okulların Ağaç işleri, Bilgisayar (Donanım), Döşemecilik, Elektronik, Elektrik, İnşaat, Motor, Makine, Matbaa, Metal işleri, Mobilya ve Dekorasyon, Sıhhi Tesisat, Tesviye bölümlerinden mezun olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

F) Sağlık ve Mesleki Hizmet Grubu;

a) Veteriner ve Psikolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Meslekleriyle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

b) Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, Yüksekokul veya Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

c) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, Yüksekokul veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

G) Eğitim Hizmet Grubu;

Çocuk Eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Son 2 yılı Başkanlıkta olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

şarttır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yardımcı Hizmetler Sınıfında yeralan personelin Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki kadrolara atanmaları, atanacakları kadroların özel niteliklerini taşımaları ile görevde yükselme eğitiminin tamamına katıldıktan sonra görevde yükselme sınavında başarılı olmalarıyla mümkündür."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Boş Kadroların İlanı ve Başvuru Esasları

Madde 9 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve hangi birimde bulunduğu ile yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar Başkanlıkça tespit ve ilan edilir.

Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyurunun yapılmasından sonra durumları aranılan şartlara uyan personel eğitime girme isteklerini bir dilekçe ile bağlı oldukları birime bildirirler. Birim amirleri, başvuru dilekçelerini bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına iletirler.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavları ile ilgili her türlü sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Görevde yükselme eğitimine alınacak personel sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuranların sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde eğitime alınacaklar sırasıyla hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.

Görevde yükselme eğitimi amacıyla görevlerin özelliklerine göre belirlenecek esaslar dahilinde uygun eğitim programları, süresi, kapsamı, müfredat programlarına ilişkin düzenlemeler Başkanlıkça belirlenir ve Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezi veya Devlet Personel Başkanlığı veya bu konuda eğitim veren kamu kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütülür.

Yönetmelik kapsamında bulunan memurların görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak kadro ve görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmaları şarttır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar görevde yükselme sınavına tabi tutulur.

Görevde yükselme sınavında 100 puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar. Görevde yükselme sınavları yalnızca sınav açılan birim ve görev için geçerlidir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki ".. belirlenecek" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstatistik Müşaviri veya", ibaresi, ikinci cümlesindeki ".. Daire Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere de ", İstatistik Müşaviri" ibaresi ve bu maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar ilave edilmiştir.

"Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim sınavında görev alamazlar. Görev aldıkları tespit edildiği takdirde bu kişiler komisyon üyeliğinden çıkartılarak yerlerine yeni üyeler görevlendirilir."

"Sınav komisyonunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,"

"c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere görevde yükselme sınav konularının kapsamına giren ve görevde yükselme sınavında sorulacak soruların konularını ve sınava ilişkin soru bankasını belirlemek veya belirletmek,"

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Görevde yükselme eğitiminin tamamına katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan sınavda başarılı olan ve başarı listesindeki en yüksek puandan başlamak üzere duyuruda belirtilen boş kadro sayısı kadar kişi, başarı listesindeki sıraya göre ilgili kadrolara atanma hakkını kazanmış sayılırlar.

Başarı notunun aynı olması halinde sıralamada sırasıyla kıdem ve son 3 yıllık sicil notu ortalaması esas alınır.

Sınav komisyonunun kararları Başkanın onayından sonra kesinleşir. Sınav sonuçları aynı unvan için yapılacak müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyenler, haklarını kaybetmiş sayılır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Görevde yükselme sınavına üst üste iki kez katılıp kazanamayanlar, yapılacak olan üçüncü sınava katılamazlar."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına ilk defa, naklen ve yeniden atanmalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Diğer kurumlardan Başkanlık merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

b) İstifa, emeklilik veya görevinden çekilmiş sayılma nedeniyle görevinden ayrılanların, yeniden ayrıldığı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara atanabilmeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun amir hükümleri esas alınır.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre atanacakların bu Yönetmelikte atanacağı aynı unvanlı kadro için öngörülen hizmet süresi, eğitim ve sınav şartı hariç diğer görevde yükselmeye ilişkin genel esas ve şartları taşımaları zorunludur.

İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

Yürürlük

MADDE 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Ankara Valiliğinden :

 

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Tebliğ No      : 2001/1

Tebliğ Tarihi : 6/5/2001

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği olması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İlİdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerine göre 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında, aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Pikniğe ayrılanDSİ Bayındır Barajı,Söğütözü mesire yeri,Beynam Ormanı, Kurtboğazı Barajı, Çubuk 1 ve Çubuk 2 Barajı, Çubuk Karagöl,Ahlatlıbel Çankaya Belediyesi piknik yeri dışında koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun, hiçbir şekilde giriş ve çıkış yapılmayacak, ateş yakılmayacaktır. Buralarda ateşli maddeler ile dolaşılması ve yol kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır.

Madde 2 — Vatandaşlar; kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarından gösterilen yerlerde mangal yakarak faydalanabilecek, ayrılırken yakılan ateşi tamamen söndürdükten ve çöplerini çöp bidonuna attıktan sonra piknik yerini terk edecektir.

Madde 3 —Ankara Valiliğince Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri kanalıyla duyurusu yapılan, anız ve bitki örtüsü yakılması yasaklanmıştır.

Madde 4 — Piknik yerleri ve orman alanı civarındaki konaklama yerleri ile sanayii tesisleri yangına karşı gerekli tedbirleri alarak kendi söndürme ve koruma ekiplerini oluşturacaklardır. Yangına müdahalede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacaklardır.

Madde 5 — Yüksek Gerilim Hatlarının bakım ve yapımı ile mükellef kuruluşlar, TEDAŞ yetkililerince sürekli kontrol edilerek, enerji nakil hattı altında kalan ağaç ve otların temizliğine dikkat edeceklerdir.

Madde 6 —Belediyeler, orman civarındaki çöp alanlarında muhtemel orman yangınlarına karşı tedbir alacaklardır.

Madde 7 —Yangın için alarm günlerinde sıcaklığın 35 °C’nin üstünde, nisbi nemin % 15’in altında olması halinde, orman köylerindeki mükellefler arasından seçilecek 3’er kişi her gün 24 saat esasına göre görevlendirilecek, ormanlar sürekli kontrol altında tutulacaktır. Yabancı kişilerin kimlikleri tespit edilerek ormandan çıkarılacaktır.

Madde 8 — Orman İşletme Müdürlükleri, Şeflikler, Polis ve Jandarma işbirliği ile yangın mevsimi süresince kontrol ve devriye hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Madde 9 —Yangını gören ve haber alan herkes ve resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman teşkilatına veya 177 nolu Alo Yangın İhbar telefonuna bildireceklerdir. Ulaşılamayan kör noktalardan 112 Hızır Acil, 154 Trafik, 155 Polis, 156 Jandarma aranacaktır.

Madde 10 —Orman İşletme Müdürlükleri tüm imkanları ile orman yangınlarına müdahale edecekler, gerekirse kamu kuruluşları ve özel sektör imkanları seferber edilerek, yangının büyüklüğüne göre gerektiğinde Valilik kanalıyla askeri birliklerden yardım istenecektir.

Madde 11 —Yangın mıntıkalarındaki enerji nakil hatları yangına hassas günlerde; Orman,Jandarma ve Emniyet ekiplerince talep edilmesi halinde TEDAŞ yetkililerince enerjiye kapatılacaktır.

Madde 12 — Birinci maddede belirlenen piknik alanları dışında, Ankara şehir merkezi yeşil kuşak sahalarında piknik amacı ile orman içine girmek, karayolu güzergahında ve AtatürkOrman Çiftliği, Devlet Mezarlığı çevresinde araç park edilmesi yasaklanmıştır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluşturmadığı taktirde 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İlİdaresi Kanununun 66 ncı maddesine göre Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Diyarbakır Valiliğinden :

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

 

Karar No      : 4

Karar Tarihi : 30/5/2001

Madde 1 — 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden çıkartılan 20/5/1993 tarih ve 21586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin “AtıkBertarafında Mali Yükümlülük” başlığı altında yer alan 8 inci maddesi gereği, 2001 yılına ait tıbbi atık bertaraf ücretinin; Diyarbakır ili dahilindeki 20 yatak dahil - üzeri kapasiteli sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşların kg/yatak - gün, atık miktarı baz alınarak kg başına 200.000-TL olarak belirlenmesine; kurum ve kuruluşlarının atık miktarlarının İlÇevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından oluşan komisyon tarafından belirlenmesine; atık ücretlerinin 2001 yılı içinde ilgili belediyelere ödenmesine; tıbbi atıkların taşınması ve bertarafı ile ilgili yapılan işlemlerin İl Çevre Müdürlüğü ve İlSağlık Müdürlüğü tarafından denetlenmesine,

Madde 2 —İlimiz Ergani İlçesi Elazığ Yolu 2. km’de faaliyette bulunan Ergani Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.’nin çimento üretimi ve paketleme tesisinin 18/9/2000 tarihli başvurusu sonucu; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği idari usuller tebliği 2. maddesine istinaden faaliyet sahibi tarafından hazırlanan dosya ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde; tesisin prosesten kaynaklanan atıksuyunun olmayıp, evsel nitelikli atıksuları olmasına rağmen S.K.K.Y. (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği)’nin 31 inci maddesi gereği Tablo 21-1 (Evsel Nitelikli atıksu parametreleri) ve Tablo 7-5 (Çimento Sektörüne ait atıksu tablo parametreleri) değerleri üzerinden hazırlanan ortak tablo parametrelerine göre fosseptik çıkışından alınan atıksu numunelerinin analizleri neticesinde Ergani Çimento Sanayi Tic. A.Ş.’ye Deşarj İzni verilmesine,

Madde 3 — Diyarbakır’ın içmesuyu ihtiyacını karşılayan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Gözeli su havzasında bulunan içmesuyu yeraltı su kaynaklarının, korunması amacıyla İlÇevre Müdürlüğü tarafından bölgedeki denetim ve kontrollerin sıklaştırılmasına;

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği; kullandığı su kaynağının yetki ve sorumluluğu belediyelere verildiğinden; Büyükşehir Belediyesinin,ivedi ve öncelikli olarak; havzada bulunan içmesuyu kaynağı ile atıksuların kontaminasyonun önlenmesi için atıksuların havza dışına çıkarılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı