Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Temmuz 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24811

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

— İstifa Eden ve İstifaları Kabul Edilen Bakanlar ve Yerlerine Yapılan Atamalar ile İlgili  Tezkere

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4374 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2002 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Şerafettin ERONGAN’ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/42)

 

Atama Kararları

— Başbakanlık ile Adalet, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair BirAdet Karar

 

Yönetmelikler

2002/4373 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Galatasaray Üniversitesi İngilizce Öğretim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


 

 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

9 Temmuz 2002

B.02.0.PPG.0.12-300-02/10429

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

İstifa eden ve istifaları kabul edilen,

H. Hüsamettin ÖZKAN’dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’in,

Recep ÖNAL’dan boşalan Devlet Bakanlığına Ankara Milletvekili Hüseyin Tayfun İÇLİ’nin,

M. İstemihan TALAY’dan boşalan Kültür Bakanlığına, İzmir Milletvekili Prof. Dr. B. Suat ÇAĞLAYAN’ın,

Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’in görev değişikliği nedeniyle boşalan Devlet Bakanlığına da Ankara Milletvekili M. Zeki SEZER’in,

atanmalarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan    

————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Temmuz 2002

B.01.0.KKB.01-08/C-2-2002-498

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 9 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10429 sayılı yazınız.

İstifa eden ve istifaları kabul edilen,

H. Hüsamettin ÖZKAN’dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL,

Recep ÖNAL’dan boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Hüseyin Tayfun İÇLİ,

M. İstemihan TALAY’dan boşalan Kültür Bakanlığına, İzmir Milletvekili Prof. Dr. B. Suat ÇAĞLAYAN,

Görev değişikliği nedeniyle, Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL’den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili M. Zeki SEZER,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. ve 113. maddeleri gereğince atanmışlardır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2002/4374

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2002 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

R. K. YÜCELEN

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

F. BAL

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Z. ÇAKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Y. OKUYAN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

H. GEMİCİ

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı V.

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

 

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/42

Kendiliğinden katılmakla sona eren izin tecavüzü (iki kez) suçundan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 15. Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi’nin 25.06.2001 günlü, Esas No: 2001/390, Karar No: 2001/412 sayılı ilâmı ile Askerî Ceza Yasası’nın 66/1-b. ve 73. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. maddesi ve Askerî Ceza Yasası’nın 66/1-b. ve 73. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. ve 71. maddeleri gereğince on ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasası’nın 65. maddesinde yapılan gönderme nedeniyle olayda uygulanan Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın 74/son. maddesi gereğince nezarette, yolda ve adli müşahade esnasında geçirdiği sürelerin cezasından düşümüne, karar verilen ve cezası kesinleşen, Aydın İl’i, Sultanhisar İlçesi, Atça/Cumhuriyet Mahallesi, Cilt No: 18, Hane No: 317, Birey Sıra No: 13’de nüfusa kayıtlı Celal ve Ayşe’den olma 20.06.1971 doğumlu Şerafettin ERONGAN’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 17.06.2002 günlü, A.T.No: 130/12062002/31741/3861-3585 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2002/3008

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Şefik YILDIZELİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3009

1 — Açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 17235 Erhan ÖNDER’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S.TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

 —— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3010

1 — Açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Adalet Başmüfettişi 24533 Mehmet KÜRTÜL’ün atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S.TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2995

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına, Abdurrahman KÖROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 —— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3000

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kastamonu İl Müdürlüğüne, Çorum İl Müdürü Güray KOÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 —— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3012

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bitlis İl Müdürlüğüne Saim TURHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3005

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Müsteşar Yardımcısı Dr. Selahaddin ANAǒın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 —— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3006

1 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan YILMAZ’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 —— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3007

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adıyaman İl Turizm Müdürlüğüne Dindar ORMANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turizm Bakanı

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulu Başkanlığından :

Yargıtay tetkik hâkimlerinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

KARAR: 04.07.2002/01-374

 

1 — Büyükçekmece Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 28135 Ender TİFTİKÇİ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 29281 Mehmet TİFTİKÇİ,

Naklen atanmışlardır.

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

 

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3018

1 — İzmir İli, Tire İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Palamutköy Köyünün, Aydın İli, İncirliova İlçesi,Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Karar Sayısı : 2002/4373

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

R. K. YÜCELEN

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

F. BAL

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Z. ÇAKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Y. OKUYAN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

M.KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

H. GEMİCİ

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı V.

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Disiplin Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ve Birliğe bağlı Odaların disiplin işlerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türkiye sınırları içinde mesleki etkinlikte bulunan mühendis ve mimarları kapsar. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalara üye olupta yurtdışında mesleki etkinlik gösteren ve Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu üyeler de bu Yönetmelik kapsamındadırlar.

6235 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca Oda üyesi olmak zorunda olmayan meslek mensupları da Odaya kayıtlı meslek mensuplarının ödevleriyle yükümlü olduklarından, bir olay nedeniyle bağlı bulundukları kamu kurumlarınca disiplin soruşturması açılıp açılmaması ya da disiplin cezası alıp almaması bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez. Bu durumda ilgiliye ve ilgilinin çalıştığı kuruluşun en üst amirine, Odaya kayıtlı üyelerin tabi olacağı işlem ve alabileceği cezalar bildirilir.

Disiplin Cezaları ile İlgili Genel İlkeler

Madde 3 — Disiplin cezaları, meslek mensuplarının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa, Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul kararlarına, ilgili Odanın Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Genel Kurul kararlarına ya da Yönetmeliklerine aykırı hareketleri görülenlere, meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olan, aktettiği sözleşmelere uymayan, meslek şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri saptananlara verilir.

Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz.

Hakkında kovuşturma açılmış kişi, yöneltilen suçtan dolayı karar kesinleşene kadar Onur Kuruluna sevkedilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve mesleğini uygulama konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlerinde Yetkili Kurullar ve İşleyişleri

Disiplin İşlerinde Yetki

Madde 4 — Disiplin işlerinde yetkili kurullar Oda Onur Kurulları ile Yüksek Onur Kuruludur. Oda Onur Kurullarının yetki alanı Oda ile sınırlıdır. Odalar başka Odaları ilgilendiren olayları ilgili Odanın Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlüdürler.

Oda Onur Kurullarınca verilen ağır para, meslek uygulamasının yasaklanması ve Odadan ihraç cezaları ile itiraz edilen diğer cezalar Yüksek Onur Kurulunun kararıyla kesinleşir.

Yüksek Onur Kurulunun yetkisinde bulunan işlemler bu Kurul tarafından onaylanmadan kesinleşmez ve Oda kurullarınca uygulamaya konamaz.

Yüksek Onur Kurulunun Kuruluşu ve Yetkileri

Madde 5 — Yüksek Onur Kurulu Birlik Genel Kurulunca delegeler arasından gizli oyla iki yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Yüksek Onur Kuruluna aday olabilmek için daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetim, Yüksek Onur Kurullarında ya da Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarında asıl üye olarak görev yapmış olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Yüksek Onur Kurulu, Oda Onur Kurulu kararları ile itirazları belgeler üzerinden inceler ve gerekçe bildirerek onaylar ya da bozar. Kararın bozulması durumunda dosyayı ilgili Odaya iade eder. Oda Onur Kurulu kararında ısrar ettiği takdirde son karar Yüksek Onur Kuruluna aittir.

Oda Onur Kurullarının Kuruluşu ve Yetkileri

Madde 6 — Oda Onur Kurulları Oda Genel Kurulunca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Onur Kuruluna aday olabilmek için meslekte en az on yılını doldurmuş olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Oda Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca ya da Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturmaya gerek olmadığı kararına karşı gelen kişi ya da kuruluşlarca kendisine yansıtılan konuları ya da Yüksek Onur Kurulu tarafından bozulan kararları inceleyerek karara bağlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Suçları ve Cezalar

Yazılı Uyarı Cezaları

Madde 7 — Yazılı uyarı cezası; ilgili meslek mensubunun mesleğini uygularken meslekdaşları, üçüncü kişiler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Oda birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Ceza aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Bu Bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçları kapsamına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek,

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ya da Oda birimlerinin, organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ya da Oda organlarına seçilmiş üyelerin kanun ya da yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmamak,

d) Onur Kuruluna sevkedilen bir üyeye ilişkin karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunmak.

Para Cezaları

Madde 8 — Para cezalarında uygulanacak cezanın tutarı olayın doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

Para cezası aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmak,

b) Büro tescili ve tescil yenilemesi gerektiren durumlarda, tescilsiz mesleki etkinliklerde bulunmak, serbest mühendislik ve mimarlık ile ilgili yönetmelik ve talimatlara uymamak,

c) Mesleki denetim uygulamasına aykırı davranmak,

d) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ya da Odalarca belirlenmiş asgari ücretin altında ücret almak,

e) Uzmanı olmadığı konularda etkinlik yaparak ya da meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara uğratmak,

f) Mühendislik mimarlık disiplinini ilgilendiren projelerde, bir mühendis ya da mimar tarafından ya da sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce yapılan projelere imza atmak ya da attırmak, imzacılık yapmak,

g) Onur Kuruluna sevkedilen bir üye ile ilgili karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayarak ilgili üyenin ekonomik zararına neden olmak ya da mesleki itibarını zedelemek,

h) Daha önce yazılı uyarı cezası aldığı halde uyarı gerektiren suçu yinelemek.

Meslek Uygulamasının Yasaklanması Cezası

Madde 9 — Meslek uygulamasının yasaklanması cezası ilgilinin geçici bir süre için mühendislik ya da mimarlıkla ilgili bir işte çalışma yapmasının yasaklanması ve üyelik haklarının bu süre içinde kullandırılmamasıdır. Yasaklama süresi 15 (onbeş) günden az 6 (altı) aydan çok olamaz. Sürenin verilmesinde asgari süre gözönünde bulundurulur, ancak aynı olaydaki birden fazla etkenin bulunması durumunda ceza ağırlaştırılır. Aynı suçun tekrarı durumunda ceza bu kez iki katı olarak uygulanır.

Serbest meslek uygulamasından yasaklama cezaları aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Para cezasıyla cezalandırılmış bir suçu bilinçli olarak yinelemek,

b) Kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için mesleğini bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek,

c) Temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Odalar ya da bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ya da etkinliklerini engellemek.

Odadan İhraç Cezası

Madde 10 — Odadan ihraç cezası genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olan, daha önce meslek uygulamasının yasaklaması cezasıyla cezalandırılmış olan ve aynı nitelikte suçu bilinçli olarak yineleyen, meslek topluluğuna zarar vermeyi sürdürerek meslek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyeye verilir.

Cezalarda Uyum

Madde 11 — Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde ya da onaylanmasında Kurullar takdir haklarını kullanırlar, ancak takdirlerini gerekçelerinde belirtirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

Genel Kural

Madde 12 — Disiplin işlemleri soruşturma ve kovuşturma olarak iki bölümdür. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ya da Onur Kuruluna sevk edilmesine karar verilebilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından ilk incelemenin ya da soruşturmanın yapılmış olması gerekir.

Disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında ilgiliye, kendisine yöneltilen suçun açık ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için 15 (onbeş) günlük bir süre tanınması zorunludur.

Soruşturma, Soruşturmaya Başlanması ve Zaman Aşımı

Madde 13 — Soruşturma, bildirim üzerine ya da Yönetim Organlarınca yapılır.

Soruşturmaya suçların işlenmesinden itibaren 2 (iki) yıl içinde başlanmak zorundadır. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda genel kanuni bir suç oluşturuyor ve bu suç için, kanun daha uzun bir zaman aşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zaman aşımı süresi uygulanır ve bu durum soruşturma açılmasında belirtilir.

Bildirim

Madde 14 — Sözlü ya da yazılı bildirim, herhangi bir kişinin ilgili Oda birimlerine başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu meslek mensubunu belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.

Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, hakkında bildirimde bulunulan kişinin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların belirtilmesi zorunludur. Aksi halde bu hususların yazılı bildirim yapan kişiden sağlanması Oda Yönetim Kuruluna aittir. Sözlü bildirim durumunda bu bilgilerin istenmesi ve bildirimde bulunan kişi ve ilgili Oda birimi yöneticilerinden birisi tarafından imzalanarak bir tutanak tutulması zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz.

Bildirimde bulunan kişinin kimliği zorunluluk olmadıkça saklı tutulur. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığı kararı verilen durumlarda, hakkında soruşturma yapılan kişinin isteği üzerine bildirimde bulunan kişinin kimliği kendisine açıklanır.

Yönetim Kurullarınca Soruşturma

Madde 15 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ya da Oda Yönetim Kurulları, bildirim olmasa bile mesleğin, meslektaşların, Birliğin ve Odanın onur ve itibarını sarsıcı her türlü eylem, beyan ya da yayında bulunan, bu Yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında ilgili Odası tarafından ya da başka bir Odadan soruşturma açılmasını isteyebilir.

İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması

Madde 16 — Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirimin yapılmasından itibaren en geç 2 (iki) ay içinde konuyu inceleyerek:

a) Bildirimi değersiz görürse, soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararını bildirimde bulunan tarafa bildirir.

b) Bildirimi soruşturmaya değer gördüğünde ise Yönetim Kurulu şu iki yoldan birini izler.

(1) Yönetim Kurulu hakkında bildirim yapılan kişiye bildirim konusunu yazılı olarak bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde ilgilinin açıklamasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. İlgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (onbeş) günlük sürenin bitiminden sonra dosyayı Onur Kuruluna sevk edip etmeyeceğine karar verir.

(2) Yönetim Kurulu, bildirimi inceleyerek gerekli gördüğü durumlarda bir ya da birkaç Oda üyesini soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı olarak atanan üyenin Oda Onur Kuruluna seçilme yeterliğinde olması gerekir. Soruşturmacının atandığına dair Yönetim Kurulu Kararı bulunmak zorundadır. Soruşturmacı bu kararın örneğini, hakkında suçlamada bulunulan kişiye bildirmek zorundadır. Soruşturmacı olarak atanan üye görevi kabul etmeyebilir. Eğer bildirimde bulunan kişi aynı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden biri ise bu atama kararında oylamaya katılamaz. Soruşturmacı raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

c) Bildirimin Yönetim Kuruluna ulaşmasından itibaren 2 (iki) ay içinde işlem görmemiş ya da Yönetim Kurulu tarafından ek süre tanınmamış dosyalar Onur Kuruluna aktarılır. Ek süre 2 (iki) ayı geçemez.

Soruşturmanın Yöntemi

Madde 17 — Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder ve tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yazılı açıklamada bulunmasını ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 1 (bir) ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.

Soruşturmacı, kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurulabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek koşuluyla başvurabilir.

Soruşturmacının bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar GİZLİ kaydı ile yapılır.

Soruşturmacı, suçlanan kişinin anlatımının alınmasından ya da bunun için öngörülen sürenin dolmasından itibaren 20 (yirmi) gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, eksikliği uzatmasız en çok 20 (yirmi) gün içinde tamamlatır.

Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına İlişkin Karar

Madde 18 — Yönetim Kurulu, dosyayı inceleyerek, bildirimde bulunulan kişi hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir nedenin olmadığını saptadığı takdirde, disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına gerekçeli olarak karar verir. Bu kararda bildirimde bulunulanın adı ve adresi ile yöneltilen eylem, inceleme ve kanıtlar belirtilir.

Karar, bildirimde bulunan ilgili ile hakkında soruşturma açılmış üyeye bildirilir.

Soruşturma ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazlar

Madde 19 — Oda Yönetim Kurulunun soruşturma ya da kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, ilgililer, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Oda Onur Kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi, ilgili dosya ile birlikte Oda Yönetim Kurulu aracılığı ile Oda Onur Kuruluna gönderilir.

Oda Onur Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda, bildirim ya da istem konusu incelemeye değer nitelikte görülürse, dosyayı incelemeye alır. Oda Yönetim Kurulu ve itiraz sahibi Onur Kurulunun bu kararına uymak zorundadır. Bu durumda soruşturma Onur Kurulu tarafından tamamlanır.

Oda Onur Kurulunun soruşturma ya da kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, Oda Yönetim Kurulu ya da ilgili kişi Yüksek Onur Kuruluna itiraz edebilir.

Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurulları kendilerine gelen dosyaları 2 (iki) ay içinde karara bağlarlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Onur Kurulunun Çalışma Yöntemi

 

Yüksek Onur Kurulunun Toplantıya Çağrılması ve Toplanması

Madde 20 — Yüksek Onur Kurulu aşağıdaki durumlarda toplanır.

a) Çağrısız toplantılar bir çalışma döneminde asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla en az dört defa yapılır.

(1) Yüksek Onur Kurulu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 30 (otuz) gün içinde toplanır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği asıl ve yedek üyelere toplantı tarihini bildirir.

Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Kurulundan yeni dönem Kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem Kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır.

(2) Yüksek Onur Kurulu çalışma dönemi içinde yapacağı diğer çağrısız toplantıların tarihlerini kendisi belirler.

b) Yüksek Onur Kurulu, Oda Onur Kurullarından gelecek dosyalarla ilgili olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından ve dosyaların Genel Sekreterliğe ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde asıl ve yedekleriyle birlikte toplantıya çağrılır. Asıl üyelerin toplantıya katılmamaları durumunda yedekler aldıkları oy sırası ile asıl üye olarak göreve devam ederler.

c) Çağrısız toplantılardan ikisine, çağrı üzerine yapılan toplantılardan üst üste üçüne katılmayan asıl üyenin üyeliği düşer, yerine en çok oy almış yedek üye asıl üye olarak göreve devam eder.

Oda Temsilcilerinin Toplantıya Katılmaları

Madde 21 — Yüksek Onur Kurulu tarafından dosyaların görüşülmesi sırasında Yüksek Onur Kurulu üyeleri arasında dosya ile ilgili Odadan bir üye bulunmuyorsa ve Kurul tarafından gerekli görülüyorsa, bir Oda temsilcisinin toplantıda hazır bulunması için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından ilgili Odaya toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün önce çağrı yapılır. İlgili Odanın Yüksek Onur Kurulu adayının olmaması ya da bulunamaması durumunda bu üye konuya taraf olmayan üyeler arasından Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilir.

Çağrıya karşın Oda temsilcisinin katılmaması toplantının yapılmasına engel değildir.

Görüşme Yöntemi

Madde 22 — Yüksek Onur Kurulu aşağıda belirtilen şekillerde toplanır:

a) Çağrısız toplantılar;

Kurul asıl ve yedek üyelerin çoğunluğuyla toplanır. Her toplantıda toplantıları yönetmek için bir Başkan ve tutanakları düzenlemek için bir Sekreter üye seçilir.

b) Çağrılı toplantılar;

(1) Kurul, kendisine bir ya da birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda konuları sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

(2) Raportörler ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını 15 (onbeş) gün içinde tamamlarlar ve dosya özetini hazırlayarak Yüksek Onur Kurulu toplantısına hazır ederler. Dosya özetlerinde usule uygunluk ve Raportörün görüşü bulunmak zorundadır.

(3) Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

(4) Kurul kendisine sevkedilen konuları dosya üzerinde inceler ve ilgili ilk toplantıdan itibaren 3 (üç) ay içinde karara bağlar. Alınan karar 15 (onbeş) gün içinde gereği yapılmak üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından ilgili Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

Dosyalama

Madde 23 — Yüksek Onur Kuruluna ait dosyalar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından ayrı bir yerde tutulur ve Yüksek Onur Kurulu üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurul tarafından aşağıdaki dosyalar tutulur:

a) Karar dosyası,

b) Toplantı tutanakları dosyası,

c) Oda Onur Kurullarından gelen dosyaların kopyaları,

d) Yazışma dosyası.

Bu dosya ve dokümanlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Arşiv ve Dokümantasyon Yönergesinde belirtilen şekil ve sürelerde saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Oda Onur Kurullarının Çalışma Yöntemi

 

Onur Kurulunun Toplantıya Çağrılması ve Toplanması

Madde 24 — Oda Onur Kurulu aşağıdaki durumlarda toplanır:

a) Çağrısız toplantılar bir çalışma döneminde asıl ve yedek üyelerin katılımıyla en az dört defa yapılır.

(1) Onur Kurulu, Oda Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 30 (otuz) gün içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelere toplantı tarihini bildirir.

Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Kurulundan yeni dönem Kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem Kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır.

(2) Oda Onur Kurulu çalışma dönemi içinde yapacağı diğer çağrısız toplantıların tarihlerini kendisi belirler.

b) Oda Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulundan gelecek dosyalarla ya da Oda Yönetim Kurulunun soruşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz üzerine Oda Yönetim Kurulu tarafından ve Onur Kuruluna sevk kararı ya da bu karara itiraz tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde asıl ve yedekleriyle birlikte toplantıya çağrılır. Asıl üyelerin toplantıya katılamamaları durumunda yedekler aldıkları oy sırası ile asıl üye olarak göreve devam ederler.

c) Çağrısız toplantılardan ikisine, çağrı üzerine yapılan toplantılardan üst üste üçüne katılmayan asıl üyenin üyeliği düşer, yerine en çok oy almış yedek üye asıl üye olarak göreve devam eder.

Görüşme Yöntemi

Madde 25 — Oda Onur Kurulları aşağıda belirtilen şekillerde toplanırlar:

a) Çağrısız toplantılarda;

Kurul asıl ve yedek üyelerin çoğunluğuyla toplanır. Her toplantıda toplantıları yönetmek için bir Başkan ve tutanakları düzenlemek için bir Sekreter üye seçilir.

b) Çağrılı toplantılarda;

(1) Kurul, kendisine bir ya da birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda konuları sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

(2) Raportörler ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını 15 (onbeş) gün içinde tamamlarlar ve dosya özetini hazırlayarak Onur Kurulu toplantısına hazır ederler. Dosya özetlerinde usule uygunluk ve Raportörün görüşü bulunmak zorundadır.

(3) Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

(4) Kurul kendisine sevkedilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren 3 (üç) ay içinde karara bağlar.

Yüksek Onur Kuruluna Sevk İşlemleri

Madde 26 — Yüksek Onur Kurulu kararı gerektiren dosyalar ile yazılı uyarı ve hafif para cezaları dışındaki itiraz edilen kararlar, karara itiraz süresinin dolmasından itibaren 10 (on) gün içinde Yüksek Onur Kuruluna sevkedilir.

Dosyalar Yüksek Onur Kuruluna iki nüsha olarak ve aslı gibidir kaydıyla gönderilir.

Dosyalama

Madde 27 — Onur Kuruluna ait dosyalar Oda Yönetim Kurulu Yazman (Sekreter) Üyesi tarafından ayrı bir yerde tutulur ve Onur Kurulu üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurul tarafından aşağıdaki dosyalar tutulur;

a) Karar ve toplantı tutanakları dosyası

b) Yazışma dosyası

Bu dosya ve dokümanlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Arşiv ve Dokümantasyon Yönergesinde belirtilen şekil ve sürelerde saklanır.

Duyurular

Madde 28 — Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Bu Yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Kanununa göre bir suç niteliği taşıyorsa, Oda Yönetim Kurulunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması zorunludur.

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği kesinleşen kararı ve gerekçesini gereğinin yapılması için 15 (onbeş) gün içinde Oda Yönetim Kuruluna bildirir.

c) Oda tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İdari Yargı

Madde 29 — Yüksek Onur Kurulu kararına karşı ilgililerin İdari Yargıya başvurmaları durumunda, İdari Yargı tarafından talep edilecek görüş hukuk danışmanının görüşü alınarak Yüksek Onur Kurulu tarafından hazırlanır.

Giderler

Madde 30 — Yüksek Onur Kurulu ile ilgili giderler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından, Oda Onur Kurulları ile ilgili giderler Oda tarafından karşılanır.

Bildirimler

Madde 31 — Bütün bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Genel Usul

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Medeni Kanun ile Medeni Usul Kanunu hükümleri geçerlidir.

Açıklayıcı Genelgeler

Madde 33 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Yüksek Onur Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda Yönetmelik hükümlerini açıklayıcı ya da uygulamaları yönlendirici genelgeler yayınlar.

Oda Yönetmeliklerinde Yapılacak Düzenlemeler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümleri ile mevcut Oda yönetmelik hükümleri arasında çelişki olursa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Oda ana yönetmelikleri bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

 

Atatürk Üniversitesinden:

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretimin amacı; tıp doktorluğu için gerekli teorik, pratik eğitimi ve genel tıp kültürü vermek, sanat yönüyle mesleğin uygulamalarında beceri ve iyi alışkanlıklar kazandırmak, çağdaş bilimin gereklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yer alan ilkeler doğrultusunda hekimliğin inceliği ve insancıllığına inanıp bağlanmış tıp doktorları yetiştirmektir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa dayalı olan bu Yönetmelik temel tıp ve klinik bilimleri ile aile hekimliği eğitim ve öğretimini yaptırmak üzere; öğrenci kayıt ve kabul, yatay geçiş koşullarını, eğitim-öğretim için gerekli organları, öğretim ve eğitim programını, sınav yöntemini, başarı ve başarısızlık durumlarını ve öğrencinin temel tıp bilimlerinde önlisans ve tıp doktoru diploması alabilmesi için gerekli koşulları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bilim Dalı: Bir anabilim dalına bağlı dallar ve derslerden biri.

Anabilim Dalı: Bölümü oluşturan ve konusu ile ilgili bilim dallarını kapsayan birim.

Bölüm: Fakültede amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve bilim dallarından oluşan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birim.

Öğretim Yılı: Eğitim-öğretimin başlamasından bütünleme sınavlarının sonuna kadar devam eden süre.

Sınıf: Birinciden altıncıya kadar olan öğretim yıllarından herhangi biri.

Dönem: Temel tıp bilimleri, klinik tıp bilimleri ve aile hekimliği gibi eğitim-öğretim kademelerinden her biri.

Modül: Hekimlik mesleği ile ilgili beceri ve yaklaşımları kazandırmayı amaçlayan, belirli konulara yönelik, ders kurulları ve stajlardan bağımsız uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

Pratik (uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve aynı zamanda tıpta beceri kazandırmaya yönelik eğitimdir.

Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimdir. Öğrenciler bu çalışmalara aktif olarak katılarak sorumluluk alırlar.

Ders grubu: 1., 2., 3 üncü sınıflarda eğitim-öğretimin bilimsel bütünlük içinde verildiği birden fazla dersten oluşan eğitim ve öğretim süreci.

Ders grubu Başkanı: 1., 2., 3 üncü sınıflarda verilecek olan herhangi bir ders grubunda teorik ve pratik ders saati toplamı en fazla olan anabilim dalı başkanı.

Ders Grubu Kurulu: 1., 2., ve 3 üncü sınıflarda ders grubu şeklinde verilecek olan eğitim ve öğretimin bilimsel bütünlük içinde verilebilmesini sağlamak için dersler arasında konu ve zaman takvimini düzenlemek amacıyla her sınıf ve her ders grubu için ayrı ayrı olarak, o ders grubunda dersi bulunan anabilim veya bilim dalı öğretim üyesi temsilcilerinden oluşan ve ders grubu başkanının başkanlığında çalışan kurul.

Koordinatör: Her bir sınıf için eğitim ve öğretim faaliyetinde koordinasyonu sağlamak üzere bir yıl süre ile görevlendirilmiş olan öğretim üyesi.

Koordinatörlükler:

Mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğü: Fakülte öğretim üyeleri arasından fakülte dekanı tarafından seçilmiş bir başkoordinatör başkanlığında her sınıf için belirlenen koordinatör ve koordinatör yardımcısından oluşur.

Sürekli Tıp Eğitimi koordinatörlüğü: Fakültede yapılacak konferans, panel, mezuniyet sonrası kurs ve sempozyum gibi toplantıları koordine etmek üzere fakülte öğretim üyeleri arasından fakülte dekanı tarafından belirlenen bir başkoordinatör ve sayısı dekan tarafından belirlenmek üzere koordinatör ve koordinatör yardımcılarından oluşur.

Bilişim hizmetleri koordinatörlüğü: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılacak yazılı ve görsel dokümanların hazırlanacağı, fakülte tanıtımının yapılacağı Web sitesinin takibi ve güncellenmesi ile diğer bilişimle ilişkili faaliyetleri yürütmek üzere, fakülte öğretim üye ve yardımcıları ile bilgisayar uzmanı, bilgisayar kullanan operatör gibi elemanlardan oluşan, sayısı dekan tarafından belirlenmek üzere koordinatör ve koordinatör yardımcılarından oluşur.

Sosyal ve Kültürel etkinlikler koordinatörlüğü: Fakültenin veya öğrencilerin düzenleyeceği sosyal ve kültürel etkinliklerde koordinasyonu sağlamak için, fakülte öğretim üye ve yardımcıları arasından belirlenen bir başkoordinatör ile sayısı dekan tarafından belirlenmek üzere koordinatör ve koordinatör yardımcılarından oluşur.

Eğitim-Öğretim Komisyonu: Fakülte öğretim üyelerinden teşekkül etmiş, eğitim ve öğretimin planlanması ve yürütülmesi faaliyetlerine katkıda bulunan bir komisyondur. Komisyon üyeleri, fakülte dekanı tarafından mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğü için seçilen öğretim üyelerinden oluşur. Bu komisyonda başkanlığı dekan, başkan yardımcılığını eğitimle ilgili dekan yardımcısı yürütür. Komisyonda bulunan sınıf koordinatörleri çalışmaların yürütülmesinde yardımcı olmak ve görevin sürekliliğini sağlamak amacıyla en az birer yardımcı seçerler ve yardımcılar gerektiğinde koordinatör yerine eğitim komisyonu toplantılarına katılırlar.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı: Tıp eğitimi konusunda araştırma, inceleme yapan, fakülte için eğitim stratejileri oluşturan, halen kullanılan eğitim sistemini yakından izleyerek gerekli iyileştirmeleri öneren bir anabilim dalıdır.

Ara (Ders Grubu) Sınavı: Öğretim yılı içerisinde her ders grubu sonunda yapılan sınavlar.

Uygulama (pratik) Sınavı: Eğitim-öğretimdeki pratik çalışmaların değerlendirilmeleri için yapılan sınavlar.

Modül Sınavı: Ders kurulu veya staj sınavlarından ayrı yapılan modül uygulamalarını değerlendiren sınav.

Teorik Sınav: Her bir ders grubu bitiminde yapılan teorik sınav.

Yıl Sonu Genel Sınavı: Eğitim yılı sonunda tüm ders gruplarını kapsayan pratik ve teorik sınav.

Staj Yöneticisi: Staj uygulamaları bulunan anabilim dalındaki öğretim üyelerinden birisidir. Anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilir.

Staj Sonu Sınavı: Tıp Fakültesinde 4 üncü ve 5 inci sınıflardaki her bir klinik uygulamanın hemen sonunda yapılan pratik ve teorik sınavlar.

Bütünleme Sınavı: Yıl sonu genel sınavı veya staj sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilerin girmesi gereken sınav.

Fakülte: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetki

 

Madde 4 — Ders Grubu Başkanı: Başkanı bulunduğu ders grubunda ders programının nitelik ve nicelik yönünden düzeninin sağlanmasında ve sınav neticelerinin değerlendirilmesinde koordinatörle işbirliği içinde çalışır.

Madde 5 — Ders Grubu Kurulu: Eğitim Komisyonu Başkanının yönetiminde ders grubu başkanı ve ilgili sınıf koordinatörünün de katılımları ile toplanarak ön hazırlığı yapılmış olan programı gözden geçirir. Programda yer alacak derslerin konularını ve her bir ders dalının ilgili sınırlarını saptar.

Ders gruplarına ait ara sınavlarından sonra toplanarak sınav sonuçlarının görüşülmesini, değerlendirilmemiş soru ve toplama hatası ile sınırlı olan "maddi hata" varsa düzeltilmesini, durumun bir tutanakla belirlenmesini sağlar. İlgili ders grubu öğretimin değerlendirmesini yaparak gerekli önlemlerin alınması için sonucu dekanlığa iletmek üzere sınıf koordinatörüne bildirir.

Madde 6 — Koordinatörler: Ders grubu başkanı ile beraber programa son biçimini vererek, eğitim-öğretim komisyonunun inceleme ve kabulüne sunar. Sınavların yapılmasında, gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. Ara sınavı, yıl sonu genel sınavı ve bütünleme sınavlarında soruların toplanması, basılması okutulmasını düzenler ve maddi hataların olup olmadığını kontrol eder. Eğitim-Öğretim komisyonuna ve ders grubu kurullarına katılır. Sınıfındaki öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavları ile ilgili sorunların çözümü için ilgililerle ilişki kurar. Öğrencilerin çeşitli kişisel sorun ve sıkıntılarının çözümüne çalışır.

Koordinatörün herhangi bir nedenle görev yerinden ayrılması halinde yerine yakın sınıf koordinatörlerinden birisi eğitim-öğretim komisyonu başkanının onayı ile vekalet eder. İki aydan daha uzun süreli ayrılmalarda yeniden görevlendirme yapılır.

Koordinatörler bir yıl için fakülte dekanı tarafından görevlendirilir. Koordinatör görevlendirmesi eğitim-öğretim yılının başlamasından önce eğitim programlarının hazırlanabilmesi için en geç Haziran ayında yapılır.

Madde 7 — Koordinatörlükler:

Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü: Her sınıfta tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimi ile ilgili teorik ve pratik derslerin müfredat ve programlarının oluşturulması, derslerin yapılmasını takip, arasınav, yıl sonu sınav ve bütünleme sınavları ile staj ve altıncı sınıf öğrencilerinin değerlendirilmesini planlamak, organize etmek, bunları yapmak, aksayan konuları belirleyerek çözümleri ile birlikte eğitim komisyonu ve dekanlık makamına bildirmek, öğrencilerin her türlü eğitim veya kişisel sorunlarını dinlemek, çözmeye çalışmak ve ilgili yetkililere aktarmak görevleri vardır. Bu konular için başkoordinatör ve koordinatörler belirli aralıklarla toplantılar yaparlar ve anket uygulamaları ile bilgi toplarlar.

Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü: Fakültenin düzenleyeceği konferans, panel, vaka takdimi vb. etkinlikleri, mezuniyet sonrası eğitim kurslarını, diğer tıp fakültelerinin öğretim üyelerinin katılımı ile düzenlenen konferans, panel, sempozyum vb. etkinlikleri planlamak, yapmak, takip etmek, koordine etmek; fakültemizin diğer yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerinin tıp fakülteleri ile kuracağı uydu bağlantı vb. bağlantılarla buralardaki bilimsel toplantılara katılım için gerekli planlamaları ve koordinasyonu sağlamak görevleri vardır.

Bilişim Hizmetleri Koordinatörlüğü: Tıp fakültesi öğretim üyelerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli digital fotoğraf, CD kayıt, scanner işlemlerini yapmak, dersanelerde bulunan data shower, notebook gibi görsel eğitim cihazlarının faal halde tutulması için gerekli her türlü teknik yardımı yapmak, öğrenci bilgisayar laboratuvarının etkin bir şekilde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapmak, takip ve kontrol etmek, Fakültemizin adına faaliyete geçirilecek Web sitesinin güncelliğinin korunması için gerekli bilgileri yüklemek veya değişiklikleri yapmak, gerekli alt yapı sağlandıktan sonra öğrenci dersleri, konferanslar veya panellerin internet ortamında yayını ve takibinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri planlamak, uygulamak ve denetlemek görevleri vardır.

Sosyal ve Kültürel etkinlikler koordinatörlüğü: Tıp fakültesi dekanlığı veya tıp fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenecek tören, spor, gezi, konser, tiyatro veya kültürel faaliyet (folklör vb.) klüpleri, yabancı öğretim üye veya öğrencilerin misafir edilmesi faaliyetlerini koordine ve organize etmek görevi vardır.

Tüm koordinatörlükler tıp fakültesi dekanına bağlı olarak çalışırlar.

Madde 8 — Staj Yöneticisi: Staj veren anabilim dalındaki öğretim üyelerinden birisi anabilim dalı başkanı tarafından eğitim yılı boyunca staj yöneticisi olarak görevlendirilir. Staj yöneticisi sınıf koordinatörü ile işbirliği halinde çalışır ve stajın programa uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Madde 9 — Eğitim Öğretim Komisyonu: Eğitim-Öğretim komisyonu, son şeklini almış olarak komisyona sunulan ders programlarını inceler, aksaklık varsa düzelterek kesin biçimini verir, sınav sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirir, dekanlık tarafından gönderilen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları, öğrenci kabul ve nakil işlerini inceler; öğretim yılı sonunda öğrencilerin başarı ve başarısızlık nedenlerini araştırır, eğitim-öğretime ilişkin dekanlık, koordinatörlük, ders grubu kurulu, öğretim üyesi ve öğrencilerden gelen konuları görüşür ve sonuçlarını dekanlığa sunar.

Madde 10 — Tıp Eğitimi Anabilim Dalı: Başkanı fakülte dekanıdır. Bu anabilim dalında fakülte öğretim üyeleri, halk sağlığı uzmanı, aile hekimliği uzmanı, pratisyen hekim gibi elemanlar çalışır. Tıp eğitiminde ulusal ve uluslararası gelişmeleri, değişimleri izler, fakültemizin eğitim ve öğretim faaliyetini anket vb. yöntemlerle izler, sonuçlar çıkarır, sorunlara çözüm önerileri hazırlar, stratejiler geliştirir. Tıp eğitimindeki gelişmelerin fakültemize uyarlanması için gerekli alt yapıyı planlar. Fakülte yönetimine eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda danışmanlık yapar.

Madde 11 — Danışman: Her öğrenci için, eğitim-öğretim ve sosyal konularda karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere her ders yılı başında fakülte öğretim üyelerinden bir danışman belirlenir. Danışmanlar çözümleyemedikleri sorunları dekanlığa bildirirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul Koşulları ve Öğrenci Statüsü

 

Madde 12 — Atatürk Ünivesitesi tıp fakültesinde öğrenci kayıt, ayrılma ve ilişik kesme, yatay geçiş işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda tarif edilen esaslar içinde Yüksek Öğretim Kurulu öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi ve Atatürk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilke ve kararlarına göre yürütülür. Özel durumlarda fakülte yönetim kurulu yukarıda belirtilen esaslar, ilke ve kararlar çerçevesi içinde kesin karar verir.

Kayıt Yenileme ve Öğrenim Harcı

Madde 13 — Her öğrenci her ders yılının başında ilk iki hafta içinde kaydını yenilemek ve belirlenen esaslara uygun olarak öğrenim harcını ödemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yılda derslere ve sınavlara giremez ve bu süre fakültenin öğretim süresinden sayılır. Kaydını yenilemeyen ve harcını ödemeyen öğrenci hakkında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmayan öğrenci kaydını kendisi yenilemek zorundadır.

Mazereti nedeniyle kaydını belirlenen zaman içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde iki hafta içerisinde kaydını yenileyebilir. İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin fakülteyle ilişiği kesilir.

Yatay Geçiş ve Ders Muafiyeti

Madde 14 — Başka bir tıp fakültesinden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esaslarına uygun olarak eşdeğer eğitim ve öğretim yapan tıp fakültelerinden yapılır. Yatay geçiş kontenjanları, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Yatay geçiş başvuruları fakülte yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Fakülteye ÖSS sınavını kazanarak kayıt yaptıran veya yatay geçiş yapan öğrenci kayıt edildikten sonra ilk iki hafta içinde, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında gördüğü zorunlu dersler veya 60 (altmış) puan ve üzerinde not alarak başarmış olduğu meslek dersleri için, üzerinden iki yıl geçmemiş olmak kaydıyla, muaf olmak isteğiyle yazılı olarak dekanlığa başvuruda bulunabilir. Muafiyet için fakülte yönetim kurulu kararı şarttır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Eğitim Öğretim Süreleri

 

Eğitim Öğretim Dönemleri

Madde 15 — Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi üç dönemde yapılır.

a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi: Orta öğretime dayalı olup, 1., 2., ve 3 üncü eğitim-öğretim yıllarını kapsayan, temel tıp ve klinik bilimleri öğretiminin ilk kademesini teşkil eden eğitim-öğretim dönemidir.

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Temel tıp bilimleri eğitim-öğretimine dayalı 4 üncü ve 5 inci eğitim-öğretim yıllarını kapsayan eğitim-öğretim dönemidir.

c) Aile Hekimliği Dönemi: Klinik tıp bilimleri eğitim-öğretimine dayalı olup, hekimlik eğitimini tamamlayan ve 12 ay süren, 6 ncı eğitim-öğretim yılını kapsayan eğitim-öğretim dönemidir.

Eğitim ve Öğretim Süresi

Madde 16 — Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi Yüksek Öğretim Kurulunun ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde, temel tıp bilimleri döneminde 3 yıl, klinik tıp bilimleri döneminde 2 yıl ve aile hekimliği döneminde 1 tam yıl (on iki ay) olmak üzere toplam 6 yıldır. Öğrenciler bu süreyi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince azami 9 yılda tamamlamak zorundadırlar.

Ancak bu süre sonunda mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün ders ve stajlar için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere iki öğretim yılı, üç veya daha az dersden başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Ancak uygulamalı olan derslerin tümüne devam etmek şarttır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç Eğitim-Öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan bir daha yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenci, "öğrenci katkı payını" ödemeye devam eder, ama sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için öğretim kurumu ile ilişiği kesilen, birinci sınıfta en fazla bir dersten ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrenciye üç yıl içinde kullanacağı üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilen öğrenci yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde fakültenin her eğitim-öğretim yılı başında (öğretim yılı başlamadan) açacağı sınavlara alınır. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaran öğrenci öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencinin sınava girdiği süre, eğitim süresinden sayılmaz. Bu sınava katılan öğrenci öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Öğrencinin bu maddedeki süreden daha fazla bir süre öğrenimine devam edebilmesi için ya üniversite hastahanelerinden alınan veya onaylanan raporlarla belgelenmiş hastalık halinin veya yükseköğretim kurumunun kabul ettiği başka "Haklı ve Geçerli Mazareti"nin fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şarttır.

"Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma Cezası" alan öğrencinin uzaklaştırma süresi kanuni azami süreye eklenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Programı

 

Madde 17 — Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim biçimi "Entegre Sistem"dir. 1., 2., ve 3 üncü sınıflarda "Ders Grupları" şeklinde, 4 üncü ve 5 inci sınıfta "Teorik ve Pratiğe Dayanan Stajlar" halinde eğitim ve öğretim yaptırılır. 6 ncı sınıf ise "Aile Hekimliği" dönemidir.

Her yıl, en geç Haziran ayı sonuna kadar bir sonraki ders yılının öğretim ve sınav programları ders grubu başkanları ile beraber sınıf koordinatörlerince hazırlanıp eğitim-öğretim komisyonuna iletilmek üzere dekanlığa verilir. Programlar, Fakülte Kurulunda onaylandıktan sonra, ders yılı başlamadan önce öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Temel Tıp Bilimleri Dönemi

Madde 18 — Temel tıp bilimleri dönemi birinci, ikinci ve üçüncü öğretim yıllarını kapsar. Bu döneme ait öğretim yıllarında zorunlu dersler dışında okutulacak meslek dersleri ve yaptırılacak uygulamaların isimleri ve olması gereken en az ders saatleri aşağıdadır. Bu dönemdeki ders saatleri gerekli hallerde fakülte kurulu kararı ile %50’ye kadar artırılabilir veya başka bir ders veya ders kurulu eklenebilir. Dersler entegrasyonu en iyi sağlayacak şekilde yıl içinde bölünmüş ders grupları halinde öğretilir.

 

 

Birinci Öğretim Yılı (1. Sınıf)

     
 

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Toplam

   

(ders saati)

(ders saati)

(ders saati)

 

Biyoistatistik

50

-

50

 

Bilgisayar Bilimleri

10

30

40

 

Biyofizik

45

-

45

 

Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş

95

20

115

 

Organik Kimya ve Biyokimya

104

24

128

 

Anatomi, Terminoloji ve Osteoloji

50

30

80

 

Davranış Bilimleri (Psikoloji)

60

-

60

 

Tıp Tarihi ve Deontoloji

30

-

30

 

Genel Histoloji ve Embriyoloji

45

20

65

 

Fizyolojiye Giriş

30

14

44

 

Radyoloji

5

-

5

 

Hasta bakımı ve İlk Yardım

20

5

25

 

Toplam

544

143

687

 

Dersler aşağıdaki gibi beş veya altı "Ders Grubu" halinde öğretilir.

Birinci Temel Tıp Bilimleri Ders Grubu

İkinci Temel Tıp Bilimleri Ders Grubu

Üçüncü Temel Tıp Bilimleri Ders Grubu

Dördüncü Temel Tıp Bilimleri Ders Grubu

Beşinci Temel Tıp Bilimleri Ders Grubu

 

 

İkinci Öğretim Yılı (2. Sınıf)

     
 

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Toplam

   

(ders saati)

(ders saati)

(ders saati)

 

Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

96

40

136

 

Anatomi

100

60

160

 

Fizyoloji

120

22

142

 

Biyokimya

97

20

117

 

Histoloji ve Embriyoloji

70

35

105

 

Biyofizik

25

-

25

 

Radyoloji

10

-

10

 

Tıbbi Etik

12

-

12

 

Toplam

530

177

707

 

Dersler aşağıdaki gibi altı ile yedi "Ders Grubu" halinde öğretilir.

Birinci Ders Grubu

İkinci Ders Grubu

Üçüncü Ders Grubu

Dördüncü Ders Grubu

Beşinci Ders Grubu

Altıncı Ders Grubu

 

 

Üçüncü Öğretim Yılı (3. Sınıf)

     
 

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Toplam

   

(ders saati)

(ders saati)

(ders saati)

 

Patoloji

170

65

235

 

Farmakoloji

95

-

95

 

İç Hastalıkları

90

-

90

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

60

-

60

 

Klinik Biyokimya

39

-

39

 

Genetik

8

-

8

 

Kardiyoloji

15

-

15

 

Klinik Bakteriyoloji ve

     
 

İnfeksiyon Hastalıkları

10

-

10

 

Klinik Mikrobiyoloji

60

20

80

 

Radyoloji

15

-

15

 

Nöroloji

16

-

16

 

Nöroşirürji

8

-

8

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

23

-

23

 

Genel Cerrahi

24

-

24

 

Nükleer Tıp

8

-

8

 

Temel ve Klinik İmmunoloji

16

-

16

 

Göğüs Hastalıkları

10

-

10

 

Psikiyatri

10

-

10

 

Medikal Onkoloji

10

-

10

 

Radyasyon Onkolojisi

6

-

6

 

F.T.R.

8

-

8

 

Göz Hastalıkları

8

-

8

 

K.B.B. Hastalıkları

8

-

8

 

Ortopedi ve Travmatoloji

10

-

10

 

Üroloji

10

-

10

 

Halk Sağlığı

95

-

95

 

Toplam

832

85

917

 

Dersler aşağıdaki gibi yedi ila dokuz "Ders Grubu" halinde öğretilir.

Birinci Ders Grubu

İkinci Ders Grubu

Üçüncü Ders Grubu

Dördüncü Ders Grubu

Beşinci Ders Grubu

Altıncı Ders Grubu

Yedinci Ders Grubu

Sekizinci Ders Grubu

Dokuzuncu Ders Grubu

 

Klinik Bilimler Dönemi

Madde 19 — Klinik tıp bilimleri dönemi, temel tıp bilimleri eğitim-öğretimine dayalı bir dönem olup, 4. ve 5. öğretim yıllarını kapsar. Bu döneme ait eğitim-öğretim yıllarında okutulacak derslerin ve yaptırılacak staj uygulamalarının adları ve süreleri aşağıdaki listede gösterilmiştir.

 

 

Dördüncü Öğretim Yılı (4. Sınıf)

   
 

Dersin Adı

Toplam Süre

 
   

Saat olarak

Hafta olarak

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

-

10

 

Genel Cerrahi

-

10

 

İç Hastalıkları

-

10

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

-

10

 

Klinik Farmakoloji *

55

-

 

TOPLAM

55

40

 

GENEL TOPLAM

                     42 hafta

 

* Klinik Farmakoloji derslerinin anlatılması için stajların başlamasından önce 2 hafta

süre ayrılacaktır.

 

Beşinci Öğretim Yılı (5.Sınıf)

 

Stajın Adı

Staj Süreleri

   

(hafta olarak)

 

Adli Tıp

2

 

Çocuk Cerrahisi

2

 

Dermatoloji

3

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2

 

Göğüs Hastalıkları

3

 

Göz Hastalıkları

2

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

3

 

Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi*

2

 

Kardiyoloji

3

 

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

3

 

Nöroloji

3

 

Nöroşirürji

2

 

Ortopedi

3

 

Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

2

 

Psikiyatri

3

 

Radyoloji

2

 

Üroloji

2

 

TOPLAM

42 hafta

*Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisinde 1(Bir)’er hafta staj yapılacak, staj sonu sınav 2(İki) haftanın sonunda ilgili anabilim dallarınca ayrı ayrı uygulanacaktır.

 

Aile Hekimliği Dönemi

Madde 20 — Klinik tıp bilimleri döneminde okutulan derslerin sınavlarının tümünü başarıyla tamamlayanlar altıncı sınıfta "Aile Hekimliği" adayı olurlar. Aile hekimliğine başlama yılın tüm aylarının ilk günü veya 16 (onaltıncı) günü olacaktır. Aile hekimliği dönemi klinik ve poliklinik uygulamalarının yaptırıldığı 12 aylık (bir tam yıl) süreyi kapsar. Bu dönemde uygulamalar aşağıdaki şekilde düzenlenir.

 

Altıncı Öğretim Yılı (6. Sınıf) ;

 

Uygulamalar

Süre (ay)

 

İç Hastalıkları

2

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

2

 

Kırsal Hekimlik

2

 

Acil (Cerrahi+Dahili)

2

 

Psikiyatri

1

 

Seçmeli (Uygulamalı)

1

 

Toplam

12 Ay

 

Madde 21 — Aile Hekimliği Döneminde başarılı olma kriterleri şunlardır:

a) 20 nci madde de belirtilen uygulama birimlerinin her birinin faaliyetlerine eksiksiz devam etmek,

b) İlgili klinik ve/veya polikliniklerde çalışmış olmak,

c) İlgili anabilim Dalı tarafından belirlenecek sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak,

d) Zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları tamamlamış olmak,

e) Her uygulama birimi sonunda o birim yöneticisinden öğrencinin klinik, poliklinik, laboratuvar veya saha çalışmaları, izleyerek yazdığı hasta müşahadeleri, araştırma raporları ve epikrizler, hastaya muamele tarzı ve ilgisi, katıldığı seminerler ve uygulamalar ve hekimliğin gerektirdiği diğer hususlar göz önüne alınarak söz konusu birimi başarı ile tamamladığını ve gerekli nöbetlerini tutmuş olduğunu belirten bir Yeterlilik Belgesi almış olmak gerekir.

f) İlgili anabilim dalı başkanınca (e) bendinde sıralanan hususlardan birinin eksik olduğu veya yerine getirilmediğinin belirtilmesi halinde, öğrenci yetersiz sayılır. Yetersiz olduğu belirtilen öğrenci o uygulama birimini tekrar eder.

Madde 22 — Aile hekimliği döneminde yer alan uygulama birimlerinden olan kırsal hekimlik çalışmaları Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığınca planlanır, koordine edilir ve yaptırılır.

Acil uygulaması ise İlk ve Acil Yardım anabilim dalı tarafından hastanemiz acil(dahili+cerrahi) servisinde yaptırılır.

Madde 23 — Seçmeli uygulamada 2 (iki) haftalık dilimler halinde 2 (iki) anabilim dalı veya uygulama yeri seçilecektir. Öğrenci hangi birimleri seçeceğini altıncı sınıfa başladığı tarihte fakülte öğrenci işleri bürosuna yazılı olarak bildirecektir. Seçimlerde tek veya birkaç anabilim dalına yığılmaları önlemek için her anabilim dalına eşit kontenjan uygulaması ile dolmuş olan anabilim dalları veya uygulama yerleri tercih edilirse diğer seçmeli anabilim dalı veya uygulama yerlerine sınıf koordinatörünce kaydırılacaktır.

Seçmeli uygulama süreleri aynı kalmak üzere seçilebilecek anabilim dalı veya uygulama yerleri eğitim komisyonunun önerisi ile fakülte kurulunca değiştirilebilir. Ancak yeni konulacak uygulama yerleri, uygulamalı işlemler yapmalı ve altıncı sınıfta bulunan uygulama yerlerinden olmamalıdır.

Aile hekimliği döneminde görülmesi gereken tüm uygulamalar benzer ders veya uygulama programı uygulayan tıp fakültelerinde de, fakülte yönetim kurulu kararı ile yapılabilir. Ancak diğer fakültelerde yapılabilecek uygulamalı eğitim, toplam 2 (iki) ayı geçemez. Bu konu ile ilgili ayrıntılı düzenleme fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

Seçmeli olan anabilim dalı veya uygulama yerleri : Anestezi ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Adli Tıp, Göz Hastalıkları, KBB Hastalıkları, Dermatoloji, Nöroşirürji, Nöroloji, Ortopedi, Üroloji, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Patoloji (Laboratuvarı), Mikrobiyoloji (Laboratuvar), Biyokimya (Laboratuvar).

Madde 24 — İki aylık kırsal hekimlik uygulaması, Halk Sağlığı Anabilim Dalına ait eğitim ve araştırma sağlık ocaklarında (sahada), geceleri de dahil olmak üzere iş günlerinde yaptırılır. Uygulama yapan hekim adaylarına iş günleri için Bütçe Kanununda belirtilen miktarlarda gündelik ödenir. Zorunlu hallerde bu uygulama il merkezindeki sağlık ocaklarında yaptırılabilir. Bu durumda gündelik ödenmez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Takvim, Devam Mecburiyeti, Sınavlar, Başarı Notu,

Sınıf ve Staj Tekrarı

Akademik Takvim

Madde 25 — Yüksek Öğretim Kurumunun tıp fakülteleri için belirlediği eğitim süreleri çerçevesinde yürütülür.

Devam mecburiyeti

Madde 26 — Tıp Fakültesinin tüm sınıflarında, teorik ve pratik dersler, modül ve stajlar ile altıncı sınıftaki uygulamalı eğitime devam mecburidir.

Pratik derslerin (Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışması vs) toplam gün veya saat sayısının % 20’sinden fazlasına mazeretsiz devam etmeyen öğrenci hem pratik hem de teorik sınavlara giremez ve "F1" notu alır. Teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına(pratik dahil) alınmaz ve "F1" notu alır.

Pratik ve teorik dersler, aile hekimliği ve modül uygulamaları ile stajdaki pratik ve teorik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders, dersler, aile hekimliği uygulamaları, modül veya staj uygulamalarının hiçbir sınavına alınmaz ve "E" notu alır. Mazereti fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin devamsızlık süresi, kanunlarla verilmiş azami öğretim süresine eklenir.

Devamsızlık süresi pratik dersler ve stajlarda %20’yi aşmayan öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkanları ölçüsünde, anabilim dalı başkanının gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi yaparak eksik süreyi tamamlamayan öğrenci pratik ve teorik sınavlara alınmaz.

Aile Hekimliği dönemi öğrencileri bu sınıftaki uygulama birimlerinin her birine ait sürenin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlığı her birim için %20’yi aşan öğrenci başarısız kabul edilir ve bu birimi tekrarlar. Devamsızlığı %20’yi aşmayan öğrenci, devamsızlık süresini ilgili anabilim dalı başkanının göstereceği yer ve zamanda telafi ederek tamamlar. Telafi yapmayanlar, devamsızlıktan başarısız sayılarak o birimi tekrarlar.

Sınavlar

Madde 27 — Fakültede sınavlar Ara (Ders Grubu) Sınavları, Yıl Sonu Genel Sınavı, Yıl Sonu Bütünleme Sınavı ve Staj Sonu Sınavları olarak yapılır.

Ara (Ders Grubu Sonu) Sınavları : 1.,2., ve 3 üncü sınıflardaki ders kurulu sonu sınavına ara sınavı adı da verilir. Her ders kurulu sonunda pratik derslerin ve teorik derslerin sınavları ayrı ayrı yapılır. Teorik ve pratik sınavlarda her anabilim dalının değerlendireceği puan miktarı, o ders kurulunda okuttuğu toplam pratik ve teorik ders saatleri ile orantılı olarak belirlenir. Pratik sınavdan alınan not teorik sınav notuna eklenir.

Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılır. Teorik yazılı sınavlarda sorular test şeklinde çoktan seçmeli tarzda sorulur. Test soruları 5 şıklı, tek cevaplı ve bir puan değerinde olur. Ders Kurulu Sonu, Yıl Sonu Genel ve Yıl Sonu Bütünleme Sınavları teorik ve pratik birlikte toplam 100-300 puan arasında hazırlanır ve değerlendirmede 100 puana indirgenir.

Yıl Sonu Genel Sınavı : Bir eğitim-öğretim yılı sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 ve en geç 21 gün sonra yapılan, bütün ders gruplarını kapsayan ve adına "Yıl Sonu Genel Sınavı" denilen tek bir sınavdır. Ara sınavlarda uygulanan kurallar yıl sonu genel sınavı için de geçerlidir.

Yıl Sonu Bütünleme Sınavı : Bu sınavlar yıl sonu genel sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra ve en geç Eylül ayı içinde yapılan sınavlardır.

Staj Sonu Sınavı : Dördüncü ve beşinci sınıftaki her ders ve stajın sonunda uygulamalı(pratik) ve/veya teorik olarak yapılan sınavdır.

Modül Sınavları : Gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra uygulamaya girecek olan modül eğitimini değerlendiren pratik ve/veya teorik sınavlardır. Modül sınavının puanı, eğitimde yer aldığı saat veya gün olarak ağırlığına göre belirlenir. Öğrencilerin modül sonu sınavlarına girebilmeleri için her modülün %80’ine katılmaları gereklidir. Öğrenci bir veya daha fazla modül sınavında, toplam modül sınav puanının %50’sinin altında puan aldığı taktirde, o modüle ait puanın %50’si ile almış olduğu puan arasındaki fark o modüle ait puandan düşülür.

Başarı Notu ve Hesaplanması

Madde 28 — a) Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıfların Başarı Notlarının Hesaplanması :

Ders kurulu sonu sınavı, yıl sonu genel sınavı ve bütünleme sınavlarına dahil ders dallarının her birinden alınan pratik, modül ve teorik sınav notlarının toplamı öğrencinin o sınava ait başarı notunu belirler.

1.ve 2. sınıflarda her ders dalı kendi başına bir barajdır. 3 üncü sınıflarda ise, ders kurulu sonu, yıl sonu genel sınavı ve yıl sonu bütünleme sınavında; Farmakoloji bir baraj, Patoloji bir baraj, Klinik Biyokimya bir baraj, Klinik Mikrobiyoloji bir baraj, diğer dahili tıp bilimleri derslerinin hepsi (İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nükleer Tıp, Psikiyatri, F.T.R., Radyasyon Onkolojisi, Temel Klinik İmmünoloji, Genetik, Halk Sağlığı, İnfeksiyon Hastalıkları vb.) bir baraj ve diğer cerrahi tıp bilimleri derslerinin hepsi (Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, K.B.B., Nöroşirürji, Üroloji vb.) bir baraj olmak üzere en fazla 6 baraj oluşturulur. Ders kurulu sonu sınavında o ders kurulunda okutulan derslerin sayı ve çeşidine göre yukarıda belirtilen esaslar dahilinde baraj sayısı 6’dan az olabilir.

Ders kurulu sonu, yıl sonu genel sınavı ve yıl sonu bütünleme sınavlarında öğrenci, 6 baraja ait ders dalı veya ders gruplarının her birine ait toplam puanın en az % 50’sini almak zorundadır. Eğer öğrenci bir veya daha fazla sayıda ders dalı veya ders grubundan % 50’nin altında not alırsa, o ders dalı veya ders grubunun toplam puanının % 50’si ile almış olduğu puan arasındaki fark, ders kurulu sonu sınavı toplam puanından düşülür.

b) Dördüncü ve Beşinci Sınıfların Başarı Notlarının Hesaplanması :

Öğrenciler yaptıkları stajların veya derslerin sonunda başarılı olmak için, pratik ve teorik olarak yapılan sınavların her birinden "100(Yüz)" tam puan üzerinden en az "60(altmış)" puan almak zorundadırlar. Pratikten başarılı olamayan öğrenci teorik sınavına giremez. Ders veya staj başarı notu, pratik ve teorik sınavdan alınan puanların ortalamasının alınmasıyla hesaplanır.

Stajlarda uygulamalı(pratik) sınavlar, sınav sırasında anabilim dalında görevli tüm öğretim üyelerinin katılacağı komisyon veya komisyonlarda yapılacaktır. Birden fazla komisyon kurulmuşsa öğrenci her komisyondan sınava girecek ve her komisyonun değerlendirme notlarının ortalamaları pratik sınav sonucu olarak kabul edilecektir.

c) Yıl Sonu Geçme Notu :

Yıl Sonu geçme notu, 1,2 ve 3 üncü sınıfta ders kurulları notlarının ortalamasının % 60’ı ile, yıl sonu genel sınavı notunun ya da bütünleme sınavı notunun % 40’nın toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur.

Yıl sonu genel sınavı notu "F2" olan veya yıl sonu geçme notu "F3" olan öğrenci yıl sonu bütünleme sınavına alınır. Yıl sonu bütünleme sınavında elde edilen notun %40’ı ile yıl içindeki ders kurulları notları ortalamasının %60’ı topladığında elde edilen not öğrencinin yıl sonu geçme notudur.

Sınıfın başarılmış olması için yıl sonu geçme notu olarak en az "100"(Yüz) tam puan üzerinden "60(Altmış)" puan almış olmak gerekir.

Stajın başarılmış olması için staj sonu gerek pratik gerekse teorik sınavlarda "100(Yüz)" tam puan üzerinden "60(Altmış)" puan almış olmak gerekir.

Sınav sonuçları koordinatörler tarafından sayısal puan, harf, derece ve katsayı olarak yazılıp, fakülte öğrenci işlerine, imzalı rapor halinde bildirilir. Fakülte öğrenci işleri tarafından sınav sonuçları öğrencilere, sadece harfli olarak ilan edilir.

Sınıfın Tekrarı

Madde 29 — Yıl sonu genel sınavına giremeyen öğrenci yıl sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde, o sınıfı tekrarlar. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları not ortalaması dikkate alınmaz.

Yıl sonu bütünleme sınavı sonunda da notu geçmez olan öğrenci bu yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilen süreler elverdiği taktirde o sınıfı tekrarlar.

Staj Tekrarı

Madde 30 — Madde 26’da belirtilen sürelerde devamsızlığı olan öğrenciler stajı tekrarlar.

Staja devamları yeterli olup pratik (uygulama) sınavından ve/veya teorik sınavdan başarılı olamayanlara bir sonraki staj dönemi sonunda veya yıl sonunda kullanacağı bir defa bütünleme sınavı hakkı verilir. Öğrenci bu hakkını ne zaman kullanmak istediğini yazılı olarak bildirmelidir. Bütünleme sınavlarından(pratik ve/veya teorik)birisinden başarısız olan öğrenci stajı başaramamış kabul edilir. Başarısız olan öğrenci yasal süreler içinde kalmak koşuluyla stajın tüm pratik uygulamalarına ve teorik derslerine yeniden devam ederek stajı tekrarlar.

Dördüncü ve beşinci sınıfta herhangi bir stajı tekrarlayarak sınavlarında başarılı olan öğrenci, diğer tüm stajlardan da başarılı olduğu taktirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeksizin bir üst sınıfın eğitim ve öğretimi devam eden herhangi bir staj veya dersinin ilk başlangıcına kaydedilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Diplomalar

 

Madde 31 — Tıp Fakültesinde aşağıdaki "Diplomalar" verilir.

Önlisans Diploması : Temel tıp bilimleri dönemini başarı ile tamamlayanlara fakülteden ayrılmaları ve istekleri halinde verilir.

Tıp Doktoru Diploması : Aile hekimliği dönemini başarı ile tamamlayarak "Tıp Doktoru Diploması" almaya hak kazananlara verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Sınıf Geçme İlkesi

Madde 32 — Öğrenciler herhangi bir sınıfta, zorunlu dersler dışında o sınıfa ait tüm dersleri, ders gruplarını ve stajları başarı ile geçmedikçe bir üst sınıftan ders veya staj alamazlar.

Fakültede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen zorunlu derslerin eğitim ve öğretiminin kayıt, haftalık ders saatleri, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavların yapılış ve başarı durumlarının belirlenmesi ve muafiyet konularında Atatürk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 33 — Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihi izleyen beş iş günü içerisinde dekanlığa dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan bu isteği inceletebilir. Sınav evrakı iki yıl saklanır.

Sınav Tarihleri Programı

Madde 34 — Sınav programı(ara sınavlar ve staj sonu sınavlar hariç), akademik takvim ile birlikte eğitim ve öğretim komisyonunca hazırlanır ve fakülte kurulunca kabul edilip üniversite senatosunda onaylandıktan sonra her eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir. Ara sınavlar (ders kurulu sonu) ve staj sonu sınavların tarihleri eğitim komisyonunca belirlenip en geç 1 hafta önceden ilan edilir. Dini ve milli bayramlar ile pazar günleri dışında kalan tatil günlerinde de sınav yapılabilir. Sınav günleri yukarıda belirtilen kurulların kararı dışında değiştirilemez. Sınavlara gününde girmeyen öğrenci o sınavda başarısız sayılır.

Sınavlarda Kopya

Madde 35 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, yapılmasına yardım eden (ler), sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ve/veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci (ler) o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Yüksek Öğretim Kurulu öğrenci disiplin yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır.

Sınav Sonuçları ve Başarı Dereceleri

Madde 36 — a) Tıp Fakültesinin sınavlarının değerlendirilmesinde ve öğrencilerin mezuniyet derecelerinin tespitinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıdaki gibidir.

 

GEÇER NOTLAR:

 

Puanlar

Notlar

Dereceler

Katsayılar

 

90-100

AA

Pekiyi (Mükemmel)

4.00

 

80-89

BA

Pekiyi

3.50

 

75-79

BB

İyi

3.00

 

65-74

CB

İyi

2.50

 

60-64

CC

Orta

2.00

   

G

Geçer : Meslek dışı

 

                                                                    Zorunlu dersler için

 

GEÇMEZ NOTLAR:

F1 : Mazeretsiz devamsız, genel, staj ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

F2 : Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

F3 : Sınav değerlendirmesi 100 üzerinden 0-59 arasında, başarısız.

E : Mazeretli geçmez.

 

b) Tıp Doktorluğu Eğitimi ve Başarı Derecesi : Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tesbiti için okudukları bütün ders, ders grubu ve staj sınavlarından alınan notların ortalaması aşağıdaki çizelgede gösterildiği şekilde dereceye çevrilir. Fakültenin mezuniyet döneminin birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün tesbitinde öğrencinin tüm sınıfları ilk defada geçmiş olması koşulu aranır. Mezuniyet başarı sıralaması 100(Yüz) puan üzerinden yapılır.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği dönemini başarı ile tamamlayanlara tıp fakültesi diploma yemini yaptırılarak, tıp doktorluğu diploması verilir.

 

 

Sınıf notları ortalaması

Başarı derecesi

 

3.50-4.00

Pekiyi

2.50-3.49

İyi

2.00-2.49

Orta

 

 Mazeretler ve Haklı Geçerli Nedenler

Madde 37 — Öğrencilerin kayıt, devam, uygulama ve sınavlarla ilgili ve diğer konulardaki mazeretleri Yüksek Öğretim Kurumunca(YÖK) belirlenmiş olan "Haklı ve Geçerli Nedenler"le Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesindeki esaslara göre fakülte yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Yukarıdaki Yönetmelik ve kararlarda belirtilen sebeplerle ara sınavına veya bütünleme sınavına girememiş öğrencilere, mazeretinin yönetim kurulunca kabulü halinde, mazeret sınavı açılır. Mazeretlerle ilgili belgeler mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç 5(Beş) iş günü içinde Dekanlığa verilir.

Yıl sonu genel sınavına giremeyen öğrenci, bütünleme sınavına girer. Ayrıca bir mazeret sınavı açılmaz. Bütünleme sınavına girmeyen ve mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içinde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret sınavlarının ayrıca mazereti kabul edilmez, mazeret sınavına girmeyen başarısız kabul edilir.

Bütünleme sınavına mazeretsiz girmeyen veya mazereti yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler mazeret sınavı hakkından yararlanamazlar.

Fakülte yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle staj sınavlarına giremeyen öğrenci, yıl içinde dönem koordinatörünün belirleyeceği takip eden staj (aynı staja ait) döneminin sonunda sınav haklarını kullanırlar. Başarısız olanlar bütünleme sınavlarına girerler.

Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinden (tatillerde bu mümkün olmadığı taktirde herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan) alınacak bir sıhhi kurul raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gereklidir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Alınan sağlık raporlarından sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine yönetim kurulunca karar verilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Mazeretle ilgili olarak dekanlığa yapılması gereken başvurunun süresi aşılmışsa, sağlıkla ilgili raporlar geç sunulmuşsa veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan sağlık raporu verilmişse bunlar işleme konulmaz.

Yukarıdaki kurallar birinci sınıftan mezuniyete kadar tüm sınıflardaki pratik ve teorik ders veya uygulamaları kapsamaktadır.

Kayıt Dondurma

Madde 38 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yazılı olarak birinci yarı yılın ilk on beş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedenleriyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yıl süre ile kayıt dondurulabilir.

Bu haklardan ancak kayıt yaptıranlar yararlanabilirler. İlgili kurullarca raporu geçerli sayılan sadece 4., 5. ve 6 ncı sınıf öğrencilerinin kayıt veya eğitimlerini dondurma istekleri rapor süresince uygulanabilir. 1., 2. ve 3 üncü sınıf öğrencilerinin kayıt dondurma isteği bir yıldan az olamaz.

Kayıt dondurma talepleri Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

İzin

Madde 39 — Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir.

Kültürel ve sportif faaliyetlerde izin ile ilgili Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Görevlendirme süresince ders veya sınava giremeyen öğrenciler bu süreler içinde izinli ve mazeretli sayılır.

Fakülteden Ayrılma

Madde 40 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin üniversiteye verdiği diploma, isteği üzerine geri verilebilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Kayıt Silme

Madde 41 — Aşağıda sıralanan durumlarda öğrencinin fakülte ile ilişkisi kesilir:

a) Başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olarak kayıtlı bulunmak,

b) Yüksek öğretim kurumlarında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince üniversiteden çıkarılma cezası almak,

c) Yönetim Kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli bir özür dışında öğrenimine üst üste iki yıl ara vermiş olmak,

d) Eğitim-Öğretim programının gerektirdiği kanuni azami süre içinde öğrenimini tamamlayamamak veya tamamlayamayacağı anlaşılmak,

e) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve yönergelerde belirtilen haller.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 42 — 30/7/1999 tarih ve 23771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 2001-2002 eğitim-öğretim döneminde 4, 5 ve 6 ncı sınıf öğrencisi olanlar mezun olana kadar 30/7/1999 tarih ve 23771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki derslere ve stajlara devam edeceklerdir. Bu öğrenciler için sınav, ders, staj ve sınıf geçme ile diğer konular hakkında yeni Yönetmelik uygulanacaktır.

Geçici Madde 2 — Halk Sağlığı dersleri bu Yönetmelikle 3 üncü sınıfa alındığı için, 2001-2002 eğitim-öğretim dönemi sonunda 4 üncü ve 5 inci sınıfa geçen öğrencilerle 5 inci sınıfta Halk Sağlığı dersinden kalanlar, Halk Sağlığı dersinden geçene kadar, bu ders 5 inci sınıfta da anlatılmaya devam edilecektir.

Geçici Madde 3 — 30/7/1999 tarih ve 23771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile değişikliklerine tabi olan öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakları ve bu Yönetmelikte yer almayan sorunların çözümü fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

Galatasaray Üniversitesinden :

 

Galatasaray Üniversitesi İngilizce Öğretim Yönetmeliğinin

Geçici 1 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 14/6/2001 tarih ve 24432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi İngilizce Öğretim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı