Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Şubat 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25384

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzükler

2004/6800 Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük 

2004/6858 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/6789 Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar

2004/6840 Üreticilerin Üretime Yönelik İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli, Azami 12 Ay Vadeli İşletme Kredisi Kullandırılması ile Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırıl masına İlişkin Karar

2004/6884 Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine DairTezkere

Atama Kararı

— Devlet Bakanlığına AitAtama Kararı

Yönetmelikler

2004/6776 Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

2004/6794 Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (TGM-STK-001) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

2004/6801 Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

— Karayolu Taşıma Yönetmeliği

— Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi’nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Çevre ve Orman Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği

Tebliğler

— Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon : 2004/15)

— Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK-TPE : 2004/2)

— Düzce Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzükler

Karar Sayısı : 2004/6800

Ekli “Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 27/1/2004 tarihli ve 00110 sayılı yazısı üzerine, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 71 inci maddesinin değişik ikinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

A. AKSU

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tüzük

Madde 1 —6/4/1993 tarihli ve 93/4397 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün 28 inci ve 53 üncü maddelerinde geçen “her yıl” ibaresi, “iki yılda bir” olarak değiştirilmiş ve aynı Tüzüğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2 — 2004 yılında yapılması gereken; olağan Genel Kongre 2005 yılı Nisan ayında ve şube kongreleri 2005 yılı Şubat ayında yapılır.”

Madde 2 — Bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Genel Merkez Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6858

Ekli “DevletMeteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 30/10/2003 tarihli ve 825 sayılı yazısı üzerine, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

Madde 1— 8/2/1991 tarihli ve 91/1467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına (D) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (E) bendi eklenmiştir.

"Müfettiş Yardımcılığına, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan giriş sınavını kazananlar atanırlar."

"E) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında Genel Müdürlükçe sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak,"

Madde 2 — Tüzüğün 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"B) Ön İnceleme Raporu"

Madde 3 — Tüzüğün 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ön İnceleme Raporu

Madde 29 — 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucuna göre ön inceleme raporu düzenlenir."

Madde 4 — Tüzüğün 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Ön inceleme raporu düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir."

Madde 5 — Tüzüğün 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Cevaplı rapor, ön inceleme raporu ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir."

Madde 6 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/6789

Ekli “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 7/1/2004 tarihli ve 00755 sayılı yazısı üzerine, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun değişik 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

A. AKSU

R. AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi

Kaza Sigortası Hakkında Karar

Madde 1 — 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımalarında görevlendirecekleri sürücüler ile bunların yardımcıları ve taşıyacakları yolcular için "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" yaptırmak zorundadır.

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası bulunmayan motorlu kara taşıtlarıyla yolcu taşımacılığı yapılamaz.

Denetimler sırasında, başlamış bulunan bir taşıma için karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, denetim elemanlarınca, en yakın yerleşim noktasına kadar taşımanın devamına izin verilir. Bu yerleşim noktasında gerekli sigortanın yaptırılması halinde taşımaya devam edilir ve ayrıca ilgili makamlarca durum Ulaştırma Bakanlığına bildirilir.

Madde 2 — Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası uygulamasında; yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığının tarifi ve kapsamı, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşıma hatlarının belirlenmesi ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırma mecburiyeti ile ilgili muafiyet ve istisnalar Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

Madde 3 — Türkiye'de karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası branşında ruhsatı olan bütün sigorta şirketleri, "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" yapmakla yükümlüdür.

Madde 4 — Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası tarife ve talimatlarına ilişkin esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir.

Madde 5 — Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası uygulamasına ilişkin 25/10/1989 tarihli ve 89/14684 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Kararın 4 üncü maddesi uyarınca yapılacak düzenlemeler, bu Kararın yayımından itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulur.

Bu Kararın yayımı tarihinden önce, 25/10/1989 tarihli ve 89/14684 sayılı Kararname uyarınca akdedilmiş olan otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası sözleşmeleri, sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

Bu madde hükmü uyarınca belirlenen bir aylık süre içinde akdedilecek karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası sözleşmeleri, mezkur Kararname hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

Madde 6 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Madde 7 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6840

Üreticilerin üretime yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli, azami 12 ay vadeli işletme kredisi kullandırılması ile tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 16/2/2004 tarihli ve 07611 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6884

Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 27/11/2002 tarihli ve 2002/4914 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

     

Başbakan V.

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

H. ÇELİK

G. AKŞİT

B. YILDIRIM

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

A. AKSU

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

R. AKDAĞ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-2630

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Şubat 2004 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-52-2004-247

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2630 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Şubat 2004 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5580

1 — Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Hikmet ESEN’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

24 Şubat 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    A. BABACAN

             Başbakan                                  Devlet Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/6776

Ekli “Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı’nın 8/1/2004 tarihli ve 837 sayılı yazısı üzerine, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci ve 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında

Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

Madde 1 —18/5/1994 tarihli ve 94/5893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6794

Ekli “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (TGM-STK-001) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Haberleşme Yüksek Kurulu’nun Kararına dayanan Ulaştırma Bakanlığı’nın 15/1/2004 tarihli ve 1834 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

A. AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma

ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (TGM-STK-001)

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 —27/12/1999 tarihli ve 99/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik (TGM-STK-001) yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6801

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı’nın 31/12/2003 tarihli ve 36797 sayılı yazısı üzerine, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 237 sayılı Taşıt Kanununa göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi’nin (Tüvasaş Genel

Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve

Hizmet Alımları İçin Satınalma ve

İhale Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Tüvasaş: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketini,

İdare: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünü,

İhale yetkilisi: Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürce yetki devri yapılmış görevlileri,

Ünite: Daire Başkanlıkları, Fabrika Müdürlükleri ve Genel Müdüre doğrudan bağlı diğer birimleri,

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Her türlü raylı taşıt imalatı ve onarımına yönelik her türlü taşeron hizmetleri, vagon ve alan temizliği, eğitim, bakım ve onarım, taşıma, sigorta, gümrükleme, danışmanlık, plan, proje, etüt, tasarım, mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, muhasebe taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını,

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini İdarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, İdareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Ortak Girişimci: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığını,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişileri,

İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi ve hizmet sunucusunu,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İhale dokümanı: İhalenin bidayetinden nihayetine kadar olan (imzalanan sözleşme dahil) bütün belgeler,

Yaklaşık Maliyet: İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan maliyeti,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Uygun Teklif: Bedel, nitelik ve ihale dokümanlarında belirtilen diğer şartlar yönünden idare lehine en avantajlı teklifi,

Zeyilname: İhale dokümanı değişiklik belgesini,

I. İhale Komisyonu: 17/a maddesinde belirtilen yetki tutarının üzerinde bulunan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini karara bağlamak üzere idare bünyesinde oluşturulan komisyonu,

II. İhale Komisyonu: 17/a maddesinde belirtilen yetki tutarı dahil bu tutarın altında bulunan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini karara bağlamak üzere İdare bünyesinde oluşturulan komisyonu,

Özel İhale Komisyonu: Gerekli ve zorunlu görülen işlerde, başkanı ve üyeleri ile çalışma alanı ve süresi kuruluş kararında belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca kurulacak olan ihale komisyonunu,

Ön Yeterlik Komisyonu: Siparişi veren ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile teşkil edilen ve ihaleye iştirak eden isteklinin mali, ekonomik, mesleki ve teknik yeterliliğini değerlendiren komisyonu,

İhtisas Komisyonu: İhale komisyonunun başkanının önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile teşkil edilen ve teklifleri teknik yönden inceleyip, değerlendiren komisyonu,

Talepçi Ünite: İhale konusu işi talep eden idare bünyesinde yer alan bütün birimleri,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları için idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu niteliğini haiz kuruluşlarla yapılan sözleşmeyi,

Sipariş Teyidi: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğini haiz kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımlarının şartlarını belirleyen belgeyi,

Amil-i Mütehassıs Firma: Başka üreticisi veya tedarikçisi bulunmayan belli bir malzemenin veya hizmetin patent hakkına veya yed-i vahit belgesine sahip tek yapımcı, tek üretici, tek tedarikçiyi,

FOB: Gemide teslimi,

FOT: Kamyonda teslimi,

C+F: Malın bedelini ve taşıma ücretini,

CİF: Malın bedelini, sigorta ve navlunu,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde idare; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden (ödeneği her yıl rutin olarak programlanan) mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

Komisyonlar ve Görevleri

Madde 6 — Komisyonlar ve görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) I. İhale Komisyonu

17/a maddesinde belirtilen yetki tutarının üzerinde olan mal ve hizmet alımları için Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, planlama, mali işler, satınalma üniteleri başkanları ile talepçi ünitenin başkan veya müdürü veya ihale yetkilisince onayları verilmiş vekillerinden olmak üzere en az beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca, ihale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esasına uygun olarak, lüzumlu görüldüğünde satınalma ünitesinin önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile idare içinden veya dışından başka üyelerde ihale komisyonuna dahil edilir. İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından gerektiğinde ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya diğer idarelerden yazılı görüş alınarak yapılır. İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden veya kamu niteliğine sahip meslek odalarından ihale komisyonuna üye alınabilir.

b) II. İhale Komisyonu

17/a maddesinde belirtilen yetki tutarına kadar (söz konusu tutar dahil) olan mal ve hizmet alımları için Genel Müdürün görevlendireceği birinin başkanlığında, planlama, mali işler, satınalma ünitelerinden görevlendirilecek şube müdürleri ile talepçi üniteden şube müdürü veya kısım amiri veya ihale yetkilisince onayları verilmiş vekillerinden olmak üzere en az beş üyeden teşekkül eder. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen usuller çerçevesinde faaliyet gösterir.

c) İhtisas Komisyonu

İhale komisyonu vereceği kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere, ihale komisyonu başkanının yazılı önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile kurulacak ihtisas komisyonuna konuyu inceletebilir. İhtisas komisyonunun değerlendirme esnasında ihtiyaç duyabileceği ve ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin esasını değiştirmeyecek ek bilgi ve açıklamalar satınalma ünitesi kanalıyla istenir.

d) Ön Yeterlik Komisyonu

İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamelerde istenenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup olmadığını tespit etmek üzere siparişi veren ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile biri başkan ve iki üye olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyondur. Bu komisyon tekliflerin ihale komisyonuna gelmesinden önce istekliden istenen ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri ile istenen diğer belgelerin incelenmesi ile rapor tanzim edebileceği gibi, ayrıca ihale yetkilisinden onay alınarak yerinde inceleme yapılabilir. Ön yeterlik alamayan istekliler ihaleye katılamazlar. Ön yeterlik verildiği hallerde Ön Yeterlik Komisyonunun vereceği yeterlik belgesi ilgilinin teklif mektubuna eklenir.

e) Özel İhale Komisyonu

Gerekli ve zorunlu görülen işlerde; Mali İşler Dairesi Başkanı veya aynı daireden bir ünite müdürü, ihale konusu iş ile ilgili iki uzmanın bulunması ve toplam üye sayısının en az beş olması veya bunu aşması durumunda toplam üye sayısının tek sayıda olması koşullarıyla başkanı ve üyeleri ile çalışma alanı ve süresi kuruluş kararında belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca kurulacak olan ihale komisyonudur.

f) İhale Komisyonunun Çalışma Esasları ve Görevleri şunlardır.

İhale komisyonu üyelerince talep edilmesi durumunda gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyası, ilan veya davet yapıldığı tarihten itibaren satınalma ünitesince ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açılır.

İhale komisyonu 6 ncı maddenin a bendindeki esaslar dahilinde eksiksiz toplanır. İhale komisyonu başkanının veya üyelerinin ve vekillerinin gaybubeti halinde gaybubetin bitimine kadar ihale yetkilisinin onayı ile görevlendirme yapılır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri karşı oluş nedenlerini ayrıca yazılı ve gerekçeli bir raporla karar tarihini takip eden günün mesai bitimine kadar Komisyon Başkanına bildirirler.

Tekliflerin ihale dokümanlarında belirtilen koşullara uygunluğunu incelemek, uygun görülenleri idari, teknik ve ticari yönlerden incelemek ve değerlendirmek, en uygun teklif için karar almak ve alınan kararların tatbiki için ihale dosyasını Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’na intikal ettirmek İhale Komisyonunun başlıca görevleridir. İhale Komisyonu teklifleri inceleme ve değerlendirme safhasında gerekli gördüklerinde kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden bedeli karşılığında Satınalma ve Ticaret Dairesi kanalıyla görüş isteyebilir. Ayrıca, ihale komisyonu ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi safhasında tekliflerinin esasını değiştirmemek kaydıyla isteklilerden tamamlayıcı bilgi ve belgeleri Satınalma ve Ticaret Dairesi kanalıyla isteyebilir.

İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare menfaatlerine daha uygun olacağına kanaat getirdiği takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle, alım konusu mal ve hizmetlerin niteliğine ve günün piyasa şartlarına göre; ihale dosyasında öngörülen ihale usulünün değiştirilerek, diğer ihale usullerinden birine ihale yetkilisinin onayı ile dönülmesi yönünde karar alabilir.

İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin ana hatlarını, ihale bedelini, şartlarını, teslim yerini ve sürelerini belirten bir tutanak düzenler.

İhale komisyonunun kararlarında aşağıda belirtilen hususların bulunması şarttır.

1) Karar tarihi, numarası ve dosya işareti (numarası)

2) Talepte bulunan ünitenin adı

3) Sipariş konusu mal veya hizmetin cinsi

4) Teklif veren istekliler ve fiyatları

5) Teklifin şartnamelere uygunluğu

6) Ödeme ve teslim şartları

7) Birim fiyatı (siparişe esas olan para cinsi ile ifade edilmeli ve fiyatın sabit veya eskalasyonlu olup olmadığı toplam bedeli kaydedilmek suretiyle açıkça belirtilmelidir.)

8) Seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni

9) Tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun ve diğer dikkate alınmayan tekliflerin varsa sebep ve gerekçelerinin açıklanması,

10) Varsa diğer açıklama ve düşünceler

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. İhale komisyonunun kararları ihale yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer. Sorumluluklarla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla ihale yetkilisi komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttir. İhale komisyon kararları, ihale yetkilisince onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu İhale komisyonunca yeniden incelenir.

İhale komisyonu kararları yetki limitlerine göre ihale yetkilisince opsiyon süresini geçmemek üzere en kısa sürede onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edilir.

İhale; ihale yetkilisince kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

g) İhale Komisyonu Sekreteryası ve Görevleri aşağıdaki gibidir.

İhale Komisyonunun sekreterya görevi Satınalma ve Ticaret Dairesi bünyesinde yer alan raportörlük ünitesince yerine getirilir. Sekreteryanın görevleri şunlardır:

1) Satınalma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak.

2) Komisyonun toplanmasını sağlamak.

3) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan olup olmadığının ve usulüne uygun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususların tutanağa geçirilmesi.

4) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak.

5) İhale dosyasının raportörlüğe tevdi edildiği tarihten itibaren ihale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda gerekli inceleme yapmalarını sağlamak üzere, ihale dosyasını ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açmak.

6) Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak.

7) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak.

Yetkiler

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde;

a) Yönetim Kurulu, bütün ihale komisyonlarına,

b) Genel Müdür veya yetkili kılacağı kişiler Yönetim Kurulunca kurulan komisyonlar dışındaki bütün Komisyonlara,

c) Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanı günlük alımlarda kullanılmak üzere, kendi mutemetlerine,

Her yıl idare bütçesinde belirlenen Yönetim Kurulunun yetki devrine dair kararda yazılı parasal tutarlara kadar alım ve ihale izni vermeye, kararları onaylamaya, sözleşme yapma izni vermeye veya sözleşme imzalamaya yetkilidir.

İhale İşlem Dosyası

Madde 8 — İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar ve istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık Maliyet

Madde 9 — Yaklaşık maliyet hesabı Planlama ünitesince yapılır. Planlama ünitesi yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları esnasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri ilgili ünitelerden talep edebilir. Planlama ünitesi gerek duyduğunda diğer ünitelerdeki çalışanlarında içinde yer alabileceği ve ihale yetkilisinin onayı ile teşkil edeceği komisyon marifetiyle de yaklaşık maliyet hesabı yapabilir. Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce, her türlü fiyat araştırması ve hesaplaması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Yaklaşık maliyet hesabında, Resmi mercilerce ilan edilen birim fiyatlar, meslek odaları ve benzeri kuruluşlar tarafından tespit edilen fiyatlar, idarenin kendi alımlarının güncellenmesinden elde edilen fiyatlar, piyasada ihale konusu malı veya hizmeti üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden proforma fatura almak suretiyle yapılacak piyasa araştırması gibi hususlar esas alınarak hesaplanır. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

Madde 10 — İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış ve isteklinin;

1) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan durumda veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına,

2) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan durumda veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına,

3) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına,

4) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına,

5) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine,

6) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olmadığına,

ilişkin belgeler ile taahhütname.

e) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İstenmesi halinde, bu Yönetmelikte ve idari şartnamede adı, şekli ve içeriği belirtilen yeterlik belgeleri.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İdari şartnamede istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

Madde 11 — İhale konusu mal veya hizmetin durumuna göre siparişi veren ünitenin istemesi durumunda ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak belirlenen aşağıdaki bilgiler ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgi mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörlerde idarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetlediği, idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

2) İsteklinin üretim ve veya imalat kapasitesine araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

4) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

5) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

6) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

7) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilmiş sertifikalar,

8) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirilmesinde kullanılacağı, ihale dokümanlarında ve ihale veya ön yeterliliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

Mal Alımı İhalelerinde Uygulanmak Üzere Ekonomik, Mali, Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgelere İlişkin Açıklamalar ve Değerlendirme Kriterleri

Madde 12 — Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ait belgelere ilişkin açıklamalar ve değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (idari şartnamede belirlenecek standart formlar)

İdarece gerek görüldüğünde bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

İş ortaklığında, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

b) İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin % 50 den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, yıllık ciro veya yıllık toplam satış geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklığı ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmesi zorunludur.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir.

d) İş deneyim belgeleri:

Bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerdir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale ilan ve ihaleye ve ön yeterliğe davet belgelerinde belirtilir.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az olmamak üzere ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenebilir.

İş deneyim belgeleri (idari şartnamede belirlenecek standart form), bir taahhüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Sözleşmenin, idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az % 70 ini gerçekleştiren yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir.

İş ortaklığı yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir iş deneyim belgesi düzenlenir.

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen taahhütlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ile varsa tasfiye tutanağı, iş artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, ilgili kurum veya kuruluşa başvurur.

İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.

İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

İş ortaklıklarında pilot ortağın iş deneyimi, idarece yeterlik kriteri olarak öngörülen orana göre toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanacak tutarın % 30’undan az olamaz. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması şartıyla, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz.

İş deneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması ve her ihalede bu oranın aranması zorunludur.

Alt yüklenicilerin iş deneyiminin değerlendirilmesinde; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılacak sözleşmelerde, nevi itibariyle en az bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.

Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) ortakların şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

İhale konusu alım veya benzer alımlarla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarı, toplanarak dikkate alınmaz.

İsteklilerin tek başına gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarında ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir.

İhale komisyonları, iş deneyim belgelerinde yazılı tutarları; yurt içinde sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylık TEFE üzerinden, yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarını ise, ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncelleştirir.

İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin tahkiki amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilir.

e) Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

İdarece, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

İhale konusu işin özelliğine göre gerek duyulduğu taktirde isteklinin araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı ile varsa bu faaliyetlerini yürüttüğü birimine ilişkin belgeler de ayrıca istenilebilir. İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

f) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebilir. İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

g) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler istenilebilir.

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman isteklinin kendi malı ise fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi, taahhüt edilerek temin edilecek olması durumunda ise noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın değerlendirilir.

h) Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler:

İstekliden, kalite kontrolünün ne şekilde gerçekleştirildiğine dair belgeler istenilebilir.

Bu belgelerin istenilmesi durumunda;

a) Kalite kontrolünün isteklinin birimi tarafından yerine getirilmesi halinde yeterli personele ve kalite kontrolünün yapılabilmesi için gerekli tesislere sahip olduğuna ilişkin belgelerin,

b) Kalite kontrolünün teknik kuruluşlar tarafından yapılması halinde bu kuruluşun standartlara uygunluğu ile bir akreditasyon kuruluşunca akredite edilip edilmediğine ilişkin belgelerin,

verilmesi gerekmektedir.

İş ortaklığında ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.

ı) Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar:

İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınması zorunlu değildir.

İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için gıda sicil ve gıda üretim sertifikasına ilişkin hükümlere şartnamelerde yer verilir.

i) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları:

İdarece gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.

Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanmak Üzere Ekonomik, Mali, Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgelere İlişkin Açıklamalar ve Değerlendirme Kriterleri

Madde 13 — Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ait belgelere ilişkin açıklamalar ve değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerdir. (idari şartnamede belirlenecek standart formlar)

İdarece gerek görüldüğünde bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

b) İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları veya serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değeri sağlaması zorunludur. Ancak pilot ortağın hissesinin % 50’ den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterli sayılır.

c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerdir. Serbest meslek erbabından satın alınacak hizmetlerde ise ciro serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son iki yılın ortalamasının, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’ inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’ undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin hizmet gelirleri o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.

İş ortaklığında, yıllık ciro veya ihale konusu hizmet geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmesi zorunludur.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya ihale konusu iş gelirleri gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, hakedişlerden alınacak gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren aylık TEFE üzerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir.

d) İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerdir.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenebilir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale ilan veya ihaleye davet ve ön yeterliğe davet belgelerinde belirtilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.

e) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İsteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için;

a) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair,

b) İsteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren,

bilgi ve/veya belgelerdir.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. Bu belgelerde, istekli adına prim ödendiğinin belirtilmiş olması gerekir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerin müdür olan ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri ve genel müdür olan ortaklarından, istekli bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İdarenin, ihale dokümanında istediği "Teknik Personel Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer alamaz.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.

f) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

g) Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler:

İdare, istekliden üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

Sunulacak hizmetin belirli malları veya bazı malzemeleri de içermesi durumunda söz konusu malzeme ve malların kalitesini sağlamaya yönelik belgeler de istenebilir. Yemek hazırlama ve dağıtımına ilişkin hizmetlerde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için gıda sicil ve gıda üretim sertifikasına ilişkin hükümler şartnamelere konulabilir.

Bu bilgi ve belgelerin hangilerinin isteneceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri, işin niteliğine göre idarece belirlenir. İş ortaklıklarında, en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 14 — Aşağıda sayılan kişi veya kuruluşlar doğrudan ve dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde idare tarafından açılan ihalelere katılmazlar.

a) 4734 sayılı kanun veya diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kapsamına giren suçlardan veya organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İdarenin ihale yetkilisi ve bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

c) (b) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlatları.

d) (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurumlarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmetleri ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

Madde 15 — İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir. Teknik şartnameler, ilgili ünitece hazırlanır ve ARGE Dairesi Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de aynı usul uygulanır. Teknik şartnameler hazırlandığı tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra kullanıldığında aynı yöntemle güncelleştirilir.

Şartnamelerin Hazırlanması

Madde 16 — a) İdari Şartnameler: İdari şartnameler ve ek’i sözleşme taslağı, sipariş mektubu ve ihale dokümanı niteliğindeki diğer formatlar Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır. Satınalma ve Ticaret Dairesi idari nitelikteki ihale dokümanlarını hazırlarken İdare bünyesinde yer alan ilgili Ünitelerin ve uzmanların bilgi ve görüşünü talep edebilir. Tip İdari şartname ve sözleşme taslağı Hukuk Müşavirliğinin mütalaası ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

b) Teknik Şartnameler: Teknik şartnameler ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, teknik kriterlerini, varsa kod numarası ile Türk ve uluslar arası standartları ve normları kapsayacak şekilde ilgili Ünitece hazırlanır. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli marka, model, patent, menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir. Ayrıca, İdarenin müşterisi ile yaptığı sözleşme ve/veya protokol çerçevesinde yapmayı taahhüt ettiği işler kapsamında müşteri tarafından belli bir marka ve model talebinin yapıldığı durumlarda, teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilir.

İdarenin uyguladığı teknik projelerden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle ve onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın uluslar arası kabul gören stok numarası, parça numarası ile alıma çıkılabileceği gibi özelliği nedeni ile onay belgesinde ihale konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabileceği durumlar ile, ARGE projelerinde ise idari ve/veya teknik şartname düzenlenmeyebilir.

İhale İlan Süreleri ve Kuralları

Madde 17 — Açık İhale Usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde ise ilan yapılmaz. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Parasal değeri satınalma ünitesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarına kadar olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce, İdarenin ilan panosunda veya yayımlanmakta olan mahalli gazetelerin birinde,

b) Parasal değeri satınalma ünitesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarının üzerinde olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Resmî Gazete’de veya Kamu İhale Bülteninde, en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslar arası ilan ve yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslar arası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine 12 (on iki) gün eklenir. Ayrıca, ihale ilan metni ihale konusu ile iştigal ettiği bilinen isteklilere posta yolu ile de gönderilebilir.

İhalenin sadece idarenin ilan panosunda ilan edildiği durumlarda, ayrıca ihale ilan metninin ihale konusu işle iştigal ettiği idarece bilinen isteklilere posta yoluyla da gönderilmesi zorunludur.

Ancak zorunlu ve acil durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile ihale ilanından vazgeçilebilir. Bu zorunlu ve acil durumların talep yazısında ve ihale onay belgesinde açıkça belirtilmesi gerekir. İlanın yapılmaması durumunda, ihale yazılı olarak ihale konusu iş ile iştigal ettiği bilinen bütün ilgililere yazılı olarak duyurulur.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 18 — İdare, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihaleyi saatinden önce iptal edebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 19 — İdare tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü.

Açık İhale Usulü

Madde 20 — Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 17 nci maddenin (a) bendin de yazılı meblağın üzerinde kalan ihalelerde açık ihale usulünün uygulanması esastır. Açık ihale usulünde, ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ihaleye katılımın artırılması amacıyla 17 nci maddede belirtilen diğer yöntemlerle ihale ilanı konusunda isteklilere bilgi verebilir. Bu usulde teklifler gizli ve yazılı olarak verilir. İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp zarfladıktan sonra, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde postalarlar veya elden verirler. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmaz. Teklif zarfının ağzının kapalı olması ve zarfın üzerinde ihale dosya numarasının, hangi işe ait olduğunun, İdarenin adresinin ve açık adresi ile isteklinin adının ve açık adresinin yazılı olması zorunludur. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Teklif mektubunda kazıntı ve silinti bulunması durumunda teklif geçersiz kabul edilir. Rakamla yazılan teklif fiyatı ile yazı ile yazılan teklif fiyatı arasında fark var ise, yazı ile yazılan esas alınır.

Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda, yeniden İdarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.

İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler için de aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında doğrudan temin yoluyla alım yapılabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal ve hizmet bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalınmaksızın temin edilebilir.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 21 — İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi veya ihalenin yapılmasında aciliyet gerektiren haller nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ihalesi uzmanlığı, teknik liyakatı ve yetenekleri bilinen belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir.

Bu usulde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik, liyakat ve yeterlikleri İdare tarafından bilinen en az 3 (üç) istekliden ilan yapılmaksızın ihale dokümanı gönderilerek teklif alınarak değerlendirmesi yapılır.

Bununla beraber bu ihale usulünün uygulanmasından önce, yararlı ve gerekli görüldüğü taktirde, istekliler bir ön yeterlik değerlendirilmesine tabi tutulabilir. Şartnamelerinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ihaleye davet edilebilecek aday sayısının ve teklif veren istekli sayısının ikiden az olması durumunda ihale iptal edilebilir. İhale bu şekilde iptal edilirse, ön yeterlik ve ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksikler giderilmek suretiyle, ihale idarenin belirleyeceği usulle tekrarlanır.

Pazarlık Usulü

Madde 22 — Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hallerden en az birinin bulunması zorunludur:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya 6 ncı maddenin (f) bendinde belirtilen şartların oluşması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenilmeyen olayların veya İdare tarafından önceden öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

e) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

f) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibariyle satın almanın belirli bir firmadan yapılmasında fayda görülmesi,

g) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

h) İdarenin gerekli görmesi durumunda, yaklaşık maliyeti 17 nci maddenin a bendinde belirtilen meblağa kadar olan mal veya hizmet alımları,

Pazarlık yönteminde istekli veya istekliler ilan yapılmaksızın davet edilebilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen isteklilerden ihale yetkilisinin onayının alınması kaydıyla geçici teminat mektubu istenmeyebilir. Bu yöntemde teklif yazılı mektup şeklinde verilmez. İstenilen belgelerin tamam olması ve isteklinin ihale dokümanının okunup kabul edildiğine ilişkin imzalarının alınmasını müteakip teknik ve fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Pazarlık yönteminde ihaleye davet edilen isteklinin veya isteklilerin ihaleye iştirak ettiğini belgeleyen pazarlık ihalesine katılım tutanağı ve bütün teknik ve ticari görüşmelerin yazılı olarak kayıt altına alınacağı pazarlık tutanağı tanzim edilerek, ihaleye iştirak eden istekli veya istekliler ile komisyon üyelerince imzalanır.

Doğrudan Temin

Madde 23 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın, sözleşme yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) İdarenin, yaklaşık maliyeti yedi milyar Türk Lirasını aşmayan günlük acil ihtiyaçları (Bu bedel her yıl İdarece güncellenir.)

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile özel bir hakka sahip olması,

d) İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından idareye zarar verebilecek ve ihale süreci tamamlanıncaya kadar idarenin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetler,

e) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, idareyi temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

f) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal kiralanması veya Yönetim Kurulunun onayı alınmak kaydıyla taşınmaz mal alımı,

g) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu kuruluşlardan mal ve hizmet alımı, teminat alınmadan sipariş teyit mektubu veya protokol ile gerçekleştirilir.

(a) bendine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurulmadan, teminat alınmadan ve sözleşme yapılmadan Satınalma ve Ticaret Dairesi mutemetlerince ve/veya ihale yetkilisince görevlendirilebilecek diğer ünitelerdeki mutemetlerce piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde yazılı satınalma kararı ve/veya yazılı sipariş şartı aranmayacak, yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilecektir.

(b) ve (c) bentlerine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bentlere uygun doğrudan alım taleplerinde amil-i mütehassıs olarak belirlenen firmanın tek üretici veya satıcı olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda siparişi veren ünite tarafından oluşturulan komisyon marifeti ile düzenlenen ve siparişi veren ünitenin bağlı bulunduğu ita amirince onaylanan doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte Satınalma ve Ticaret Dairesine gönderilmesi esastır.

(b), (c), ve (d) bentlerine göre yapılacak alımlarda, mal veya hizmetin niteliğine göre ihtiyaç olması halinde ihtiyaca uygun bir sözleşme düzenlenebilir ve teminat alınabilir.

(g) bendine göre yapılacak alımların takibi Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Mutemet ve Resmi Alımlar Şubesince gerçekleştirilir. Bu bende göre yapılacak alımlarda Genel Müdürün yetkisi mevcut yetkisinin üç katıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhalenin İlanı, İhale Dokümanı Verilmesi

İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 24 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

1) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

2) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.

3) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve (idarece öngörülmüşse) teslim tarihi, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer ve (idarece öngörülmüşse) işe başlama tarihi ve işin yapılacağı yer ile işin tamamlanma süresi.

4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

5) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

6) Tekliflerin geçerlilik süresi.

7) Teklif ve sözleşme türü.

8) İhale konusu iş için kısmi veya alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

9) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

10) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

11) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

12) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak koşuluyla, isteklice belirlenecek oranda teminat verileceği.

13) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı.

14) İhalenin özelliğine göre gerekli görülecek diğer hususlar.

İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile ilan yenilenir veya ihale dokümanını satın almış veya satın alacak bütün istekliler değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

İhalenin İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar

Madde 25 — İhale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

1) İşin adı, tanımı, niteliği ve miktarı ve varsa TSE standardı ve/veya beynelmilel normu,

2) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

3) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

4) Fiyat esasları (sabit veya eskalasyon esaslı).

5) Yurt dışından yapılacak alımlarda fiyat teklifinin FOB, FOT, CİF ve C+F teslim koşullarından birine uygun olarak verileceği.

6) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

7) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

8) Tekliflerin geçerlilik süresi.

9) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

10) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin kime ait olacağı.

11) Yurt dışından yapılacak alımlarda teslim şeklinin FOB veya FOT olarak belirlenmesi durumunda ulaşım, sigorta, gümrük vergi, resim ve harçlarının İdareye ait olduğu.

12) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esasları.

13) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esasları.

14) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı.

15) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartları.

16) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

17) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

18) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezaları.

19) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde olacağı.

20) Yurt dışından yapılacak alımlarda ithalat rejimi kararlarına ve ticaret anlaşmalarına göre ödeme şartlarının ve sevk belgelerinin neler olacağı.

21) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.

22) Mevcut ve muhtemel vergi resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

23) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartları.

24) Anlaşmazlıkların çözümü.

25) Yurt dışı alımlarda geçici ve kesin teminat mektubunun kontr-garantiyi haiz bir Türk bankası tarafından verileceği.

26) Yurt dışı alımlarda belgelerde hangi lisanın geçerli olacağı.

27) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli.

28) Ambalaj şekli.

29) Numune istenip istenmediği.

30) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

31) Yurt dışından yapılacak alımlarda teklif ile birlikte proforma faturanın verileceği hususu.

32) Sipariş ve sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.

33) Geçici ve kati kabulleri.

34) Devir ve temlik edilme hususlarını.

35) Yüklenicinin ağır hastalığı, ölümü, iflası, hüküm giymesi, tutukluluk hali ve/veya firmanın iflası, tasfiyesi, devri ve birleşmesi ile özel durumlarda nasıl davranılacağının açıklanması.

36) Mal ve hizmet alımlarında işin özelliği gerektirdiği takdirde, işletme ve bakım sırasında çıkacak sorunları önlemek amacıyla bu işlerin kapsamında ihtiyaç duyulacak sayıda ve nitelikte elemanın eğitilmesi.

37) Teminat ve belgelerin iadesi.

38) İhale konusunun özelliğine göre siparişi veren ünite ile Satınalma ünitesinin ekleyeceği diğer hususlar.

39) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa idare lehine olanın uygulanacağı hususu.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi

Madde 26 — İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare tarafından tespit edilir. İhale dokümanlarının satış hakkı Satınalma ünitesine aittir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi hesaba yatırılmasını isteyemez. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve özel hallerde katılımı artırmak için amil-i mütehassıs firmalara şartnameler bedelsiz olarak verilebilir. İstek halinde ödemeli olarak isteklilere ihale dokümanları gönderilebilir.

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 27 — İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile ilan yenilenir veya ihale dokümanını satın almış veya satın alacak bütün istekliler değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilir. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idare tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süre ile ertelenebilir. İhalenin ne kadar süre ile ertelendiği faks ile bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. Ayrıca, idarenin ihale ilan süresini yirmi günden daha az süreli olarak belirlediği ihaleler hariç, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin faks ile veya e-mail ile gönderilir. Yapılan açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanlarını alanlara da, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı ile birlikte yazılı olarak verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 28 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihale dosya numarası ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde üzerine açıkça "alternatif teklif" ibaresi yazılarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Genel Evrak Şefliğince alınan teklif zarfları ihale komisyonunun sekreteryasını yürüten Satınalma ünitesindeki raportörlüğe bir tutanakla saat yazılarak teslim edilir.

Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 29 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

Geçici Teminat

Madde 30 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale konusu mal veya hizmetin sadece yurt dışından temin edilebileceği durumlarda ihaleye iştirak edecek olan veya ihaleye davet edilecek olan yurt dışı firmalardan geçici teminat istenmeyebilir.

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler

Madde 31 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kuruluşlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe veya mali işlerden sorumlu birime yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci en uygun teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe veya mali işlerden sorumlu birime teslim edilir ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya opsiyon sürelerinin sonuna kadar tutulur. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ikinci en uygun teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, teklifi ile birlikte yanıltıcı ve sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat karıştıran isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Banka Teminat Mektupları

Madde 32 — Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresiz olması esastır. Ancak, doğrudan yurt dışından yapılacak alımlarda kesin teminat mektupları süreli olup, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Banka teminat mektupları işi bittikten sonra istekliye veya yetkilendirilmiş vekiline iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

Madde 33 — İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarfın üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu, ihale dosya numarası ve ihaleyi yapan idarenin adı ve açık adresi, isteklinin adı ve tebligata esas açık adresi yazılı değilse veya zarfın içinde teklif mektubu ile geçici teminat bulunmuyorsa, bu tür teklifler ihale komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale tarihinde isteklilerin veya yetkili vekillerinin katılabileceği oturumda, değerlendirmeye alınan teklif mektupları, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile mektup muhteviyatı yazılarak bir zarf açma tutanağı düzenlenir. Zarflar alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bu tutanakta belirtilir. Ayrıca değerlendirmeye alınmayan teklif mektupları da, söz konusu tutanakta yer alır. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez ve teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

İhale komisyonunun talebi üzerine idare adına Satınalma ve Ticaret Dairesi, tekliflerin ihale komisyonunca incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, ihale komisyonunca belirlenen sürede, İdare adına Satınalma ve Ticaret Dairesince isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar İhale Komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 2 iş günü içinde faks ile yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

İhale kararının ihale yetkilisine sunulmadan önceki herhangi bir safhasında isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılır.

İhale Komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

h) 14 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) 52 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

En uygun teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak en uygun teklif belirlenir. En uygun teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

En düşük fiyatın en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da en uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, aynı teklif fiyatında bulunan istekliler pazarlık usulü ile ikinci bir ihaleye davet edilerek ihale sonuçlandırılır.

İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet

Madde 34 — İhale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç gün içinde; Üzerinde ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, imzası alınmak suretiyle elden veya faks ile yada posta ile tebliğ edilir.Yabancı istekliler için bu süreye 12 gün ilave edilir. İhalenin sonucu ihaleye iştirak eden diğer isteklilere de ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç gün içinde faks ile yada posta ile yazılı olarak bildirilir.

Kesin Teminat

Madde 35 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Ek Kesin Teminat

Madde 36 — Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

Avans Verilmesi

Madde 37 — Sözleşmesinde yer alması ve istihkak ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla, yükleniciye bankalardan alınan şartsız avans teminat mektubu veya Devlet Tahvili karşılığında avans verilebilir. Bu Yönetmeliğin 23/g maddesinde belirtilen Kurumlardan alınacak mal veya hizmete karşı ödenecek avanslar için teminat aranmayabilir.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 38 — İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, en uygun ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 34 üncü maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde en uygun ikinci teklif sahibi istekliye 34 üncü maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Bir ay içinde ihale yenilenir.

Sözleşmenin İmzalanmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

Madde 39 — İdare, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 40 — Sözleşmeler İdare tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar

Madde 41 — Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

2) İdarenin adı ve adresi.

3) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

4) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

5) Sözleşmenin bedeli ve süresi.

6) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

7) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

9) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

10) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

11) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

12) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

13) İşin yapılan yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

14) Gecikme halinde alınacak cezalar.

15) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

16) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

17) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı.

18) Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.

19) Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.

20) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

21) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

22) Anlaşmazlıkların çözümü.

23) Numune onaylanması usul ve esasları.

24) İhale dokümanları arasında (sözleşme dahil) mübayenet olması durumunda İdare lehine olanın uygulanacağı hususu.

Süre Uzatımı Nedenleri

Madde 42 — Süre uzatımı nedenleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup, başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.

1) Yangın.

2) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler.

3) Kanuni grev, her türlü iş yavaşlatma yada iş bırakma.

4) Genel salgın hastalık.

5) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

6) Savaş hali.

7) Sabotaj.

8) Ambargo.

9) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması.

10) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkansızlıklar.

11) Yüklenicinin hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve İdarece makul görülecek diğer haller.

Süre uzatılması verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

b) İdareden kaynaklanan sebepler

1) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması.

2) Sözleşmesine göre İdare tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve numunelerin süresinde verilememesi.

3) Onay için İdareye tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi.

4) Sözleşmesine göre İdare tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi.

5) Projelerde ve teknik şartnamelerde İdarece değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi.

6) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi.

7) Sözleşmelerde yer alan ve İdareye ait sorumlulukların yerine getirilememesi.

c) Üçüncü Kişilerden Kaynaklanan Sebepler

1) Sözleşmelerinde, KİT’lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu varsa, bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler.

2) Yasal grevler ve yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar.

3) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatında yurt dışındaki gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler.

Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği bu hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi gerekmektedir.

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 43 — a) Mal alımlarında muayene ve kontroller Kalite Kontrol Dairesi’nce yapılır. Kalite Kontrol Dairesi ölçüsel kontrolleri yaparak gerekli gördüğünde ilgili birimde fonksiyon testini yaparak veya yaptırarak ilgili amirin onayını alır.

b) Kalite Kontrol Dairesi Başkanı gerek gördüğü mal alımlarında en az üç kişiden oluşan bir Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturarak muayene ve kabul işlemlerinin bu komisyon marifetiyle yapılmasını sağlar.

c) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

d) Sözleşme konusu malın veya hizmetin niteliğine göre muayene ve kabul işlemleri, gerekli görüldüğünde uluslar arası tanınmış bağımsız uzman kalite kontrol firmaları veya üniversiteler ya da resmi kuruluşlar marifetiyle yaptırılır veya teslim eden firmanın test raporlarıyla yetinilir. Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı ihale dokümanında, teklif isteme dokümanında ve sözleşmede belirtilir.

e) Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnameye uygunsuzluk gibi hallerin görülmesi durumunda bu hususlar girdi muayene raporunda belirtilir. Gerek görüldüğünde bu konuda talepçi ünite bir rapor hazırlayarak Satınalma Dairesi’ne gönderir. Bu rapora göre kullanıma engel bir durum yoksa makam onayı ile belirli bir oranda nefaset kesilerek kabul yapılabilir.

f) Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnameye uygunsuzluk gibi hallerin duyurulması, sözleşme veya şartnamedeki süreler içerisinde yapılır. Kusurun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi halinde mal veya hizmetin kabulü yapılmaz.

g) Muayene ve kabul işlemleri sonucunda oluşturulan kabul ve ret raporları yükleniciye bildirilmek üzere Kalite Kontrol Dairesi tarafından Malzeme Dairesi’ne, Malzeme Dairesi’nce de Satınalma Dairesi’ne gönderilir.

h) Malın veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri sırasında ortaya çıkarılamayan bir kusur söz konusu ise ve söz konusu kusurun daha sonra kullanım ve işletim esnasında ortaya çıkması durumunda bu husus yükleniciye bildirilmek üzere Satınalma Dairesi’ne bildirilir. Kusurlu malın yüklenici tarafından makul bir sürede değiştirilmesi gerektiği hususuna sözleşmelerde yer verilmesi zorunludur.

i) Sözleşmelerde belirtilen malzemelerin teslimi esnasında, miktar ve taşıma hasarı kontrolü, Sevk ve Tesellüm Şube Müdürlüğü’nce yapılır.

j) Hizmet alımlarının hakediş tanzimi dahil kontrol ve denetim işlemleri Teknik Hizmetler Dairesi tarafından yapılır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 44 — Kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, sözleşme konusu malın veya hizmetin sözleşme ve şartnamesine uygun bir şekilde teslim edilmesini müteakip, yüklenicinin İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmesinde belirtilen esaslara göre iade olunur. Mal alımlarında işin bir garanti süresi bulunmakta ise, sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla garanti süresi kadar geçerli olmak üzere sözleşme bedelinin yüzde üçü oranında garanti teminatı alınmak suretiyle kesin teminat iade edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşmenin Devri ve Temliki veya Feshi

Fiyat Farkı

Madde 45 — Sabit fiyat esastır. Fiyatları Kamu İdarelerince tespit edilen malların alımında yapılan zam kadar fiyat farkı verilebilir. Hizmet alımlarında ise sadece asgari ücretteki artışlar yansıtılır. Ancak, şartnamesinde ve sözleşmesinde açık bir şekilde kararlaştırılmadıkça fiyat farkı verilmez.

İş Artışı ve Eksilişi

Madde 46 — Malzeme ve hizmet siparişlerinde, ihale safhasında veya sözleşme süresi içerisinde doğacak ihtiyaçların karşılanması için, fiyat piyasa durumları bakımından fayda görülmesi halinde; sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin veya sözleşmeden sonra sözleşme bedelinin % 30’una kadar, ihale yetkilisinin onayı ile, ihale kapsamında artırma veya İdarece gerek görülmesi durumunda eksiltme yapılabilir.

Hizmet Alımları Süre Uzatımı

Madde 47 — Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve idarenin sahip olacağı diğer avantajlar göz önünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkılmaksızın aynı fiyat ve şartlarla (45 inci maddede yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak) bir yıl veya sözleşmesinde yazılı süre kadar sözleşme sürelerinde bir defadan fazla olmamak üzere uzatma yapılabilir. Uzatma kararları ihale yetkilisinin onayı ile yapılır.

Sözleşmenin Devri ve Temliki

Madde 48 — İhale yetkilisinin onayı alınmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez ve sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. İhale yetkilisinin devrine karar verdiği sözleşmelerde devir işlemi nedeniyle değişiklik yapılamaz.

Sözleşmenin Feshi

Madde 49 — a)Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.

b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 50 ve 51 inci maddeye göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 50 ve 51 inci maddeye göre işlem yapılır.

d) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilebilir ve sözleşme feshedilebilir. Bu durumda hesabı tasfiye edilir.

e) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 52 nci maddede sayılan fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve feshedilerek hesabı tasfiye edilir. İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

f) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda gecikme otuz takvim gününü aştığı takdirde şartnamesine ve sözleşmesine göre verilmiş bir ceza varsa İdare bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi fesih ederek kalan işi yüklenici nam ve hesabına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. İdarenin sözleşmeyi fesih etmeye karar vermesi durumunda, yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir ve yüklenicinin nam ve hesabına ihaleye çıkılır.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Madde 50 — Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı tasfiye edilerek, kesin teminat iade edilir.

Öngörülmeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi

Madde 51 — Hizmet sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin, sözleşmede belirtilen bedelin ve artış şartlarının üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde hesabı tasfiye edilip kesin teminat iade edilmek suretiyle sözleşme feshedilebileceği gibi ihale yetkilisinin vereceği onay ile söz konusu artış yaptırılarak iş tamamlattırılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak Fiil ve Davranışlar

Madde 52 — İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

e) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

f) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.

g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

h) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

Tedarikçilerin Sorumluluğu

Madde 53 — Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Hizmet Sunucularının Sorumluluğu

Madde 54 — Hizmet sunucuları (danışmanlık dahil) taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

Diğer Özel Hükümler

Madde 55 — Özel hükümlerin konulması gereken sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işin özelliği göz önünde bulundurularak özel hükümler konulabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 56 — 5/8/1996 tarihli ve 22718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜVASAŞ Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinin alıma ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 57 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde istisna hali dikkate alınarak 4734 ve 4735 sayılı Kanunların hükümleri kıyasen uygulanır.

Yürürlük

Madde 58 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 59 — Bu Yönetmelik hükümlerini TÜVASAŞ Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin

Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde Devlet Memuru olarak çalışanların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve Ankara Barajları ve Rekreasyon Tesisleri İşletme Müdürlüğü’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için 3/10/1993 tarihli ve 21717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

b) DSİ: Devlet Su İşlerini,

c) Genel Müdür: DSİ Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünü,

e) Merkez: DSİ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

f) Taşra: DSİ Genel Müdürlüğü bölge teşkilatını,

g) Döner Sermaye: DSİ Genel Müdürlüğü Ankara Barajları ve Rekreasyon Tesisleri İşletme Müdürlüğünü,

h) Hizmet Grupları : Benzer ve eşit seviyedeki görev unvanlarının gruplandırılmasını,

ı) Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi çerçevesinde; DSİ Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde geçen süreler, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

i) Unvan: Personelin kadro unvanını,

j) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde sayılan vazifeler ile aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

k) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

m) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

n) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı imtihanı,

o) İlgili Birim : 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye birimlerini,

ifade eder.

Hizmet grupları

Madde 5 — DSİ Genel Müdürlüğü personeli aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır.

a) Yönetim Grubu;

1-Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı,

2- İşletme Müdürü, Şube Müdürü,

3- Şef,

4- Ayniyat Saymanı.

b) Denetim Grubu;

1- Teftiş Kurulu Başkanı,

2- Başmüfettiş, Müfettiş,

3- Müfettiş Yardımcısı.

c) Hukuk İşleri Grubu;

- Avukat.

d) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Grubu;

1-APK Uzmanı,

2-Eğitim Uzmanı.

e) Bilgi İşlem Grubu;

- Programcı.

f) İdari Hizmetler Grubu;

- Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

g) Diğer Personel Grubu;

- Kütüphaneci, Mütercim.

h) Teknik Hizmetler Grubu;

1- Başmühendis,

2- Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog, Jeolog, Jeomorfolog, Ekonomist,

3- Tekniker,

4- Teknisyen.

ı) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1- Daire Tabibi, Tabip,Veteriner Hekim, Biolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi,

2- Hemşire, Sağlık Memuru.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava Tabi Olmadan Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda

Aranılacak Özellikler

Sınavsız atama

Madde 6 — Genel Müdür Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacak personelde aranılacak özellikler unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 14 yıl hizmeti bulunmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

b) I.Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1- Avukatlık ruhsatını almış olmak,

2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 14 yıl hizmeti bulunmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1- Avukatlık ruhsatını almış olmak,

2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 12 yıl hizmeti bulunmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

d) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 12 yıl hizmeti bulunmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

e) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1- Mühendis unvanını almış olmak,

2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 12 yıl hizmeti bulunmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

f) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1- Mühendis unvanını almış olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen atanabilme şartlarını taşımak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınava Tabi Olarak Görevde Yükselme Esasları

Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özellikler

Madde 7 — Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranılacak özellikler, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak,

3- En az iki yılı DSİ’de olmak üzere; Başmühendis olarak 3 yıl veya Mühendis olarak 10 yıl veya APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Programcı veya Şef olarak 6 yıl hizmeti olmak,

4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6- Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü görevine yapılacak atamada sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşlarından mezun olarak okul öncesi öğretmeni unvanı almış ve Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi veya Sosyal Çalışmacı olarak 4 yıl hizmeti olanlar tercih edilir.

b) İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak,

3- En az iki yılı DSİ’de olmak üzere; Başmühendis olarak 3 yıl veya Mühendis olarak 10 yıl hizmeti olmak,

4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak,

2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak,

3- En az iki yılı DSİ’de olmak üzere; Eğitim Uzmanı, Programcı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Memur veya benzeri unvanlarda 6 yıl hizmeti bulunmak,

4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

d) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1- En az dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okulların eğitim ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1- En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2- Şef kadrosunun 3 ve 4 üncü dereceleri için 10 yıl, 5 ve alt dereceleri için 6 yıl hizmeti bulunmak,

3- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1- En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2- Ayniyat Saymanı kadrosunun 1 ve 2 inci dereceleri için 12 yıl, 3 ve 4 üncü dereceleri için 10 yıl, 5 ve daha alt dereceleri için 6 yıl hizmeti bulunmak,

3- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

g) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1- Avukatlık ruhsatını almış olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1- En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2- Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

3- Programcı kadrosunun 1 ve 2 nci dereceleri için 12 yıl, 3 ve 4 üncü dereceleri için 10 yıl, 5 ve daha alt dereceleri için 6 yıl hizmeti bulunmak,

4- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

5- Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Memur veya benzeri unvanlarda 4 yıl hizmeti bulunmak,

6- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

7- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ı) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

i) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1- En az dört yıllık yüksek okulların kütüphanecilik bölümünden mezun olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

j) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1- En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az "C" seviyesinden başarılı olmak,

4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

k) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1- Mühendis unvanını almış olmak,

2- Başmühendis kadrosunun 1 ve 2 nci dereceleri için 10 yıl, 3 ve 4 üncü dereceleri için 8 yıl hizmeti bulunmak,

3- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

5- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

l) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog, Jeolog, Jeomorfolog ve Ekonomist kadrolarına atanabilmek için;

1- Üniversitelerin en az dört yıl öğrenim veren bu unvanlarla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

m) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1- Teknik öğrenim veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

n) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1- Meslek lisesi veya endüstri meslek lisesi mezunu olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

o) Daire Tabibi ve Tabip kadrolarına atanabilmek için;

1- Tıp Fakültesi mezunu olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ö) Veteriner Hekim kadrosuna atanabilmek için;

1- Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

p) Biolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen ve Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1- Dört yıllık fakülte ve/veya yüksek okulların bu unvanlarla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

r) Hemşire, Sağlık Memuru kadrolarına atanabilmek için;

1- Fakülte ve/veya yüksek okul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2- En az iki yıl DSİ’de çalışmış olmak,

3- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

4- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Görevde yükselme eğitimi

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen ders konularında en az 30, (g) bendinde belirtilen ders konusunda en az 45 saat olmak üzere, toplam 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

Görevde yükselme eğitimi, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde ve denetiminde kadrosu boş olan birimlerle iş birliği yapılarak yürütülür.

Eğitim programları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca boş bulunan kadroların saptanmasından sonra ilgili daire başkanlıkları ile iş birliği yapılarak, eğitilecek elemanın sayısı ve niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, süresi, uygulanacak yer ve zaman unsurları dikkate alınarak hazırlanır.

Duyuru

Madde 9 — Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu, aranacak şartlar ve son başvuru tarihi, görevde yükselme eğitim programının başlamasından bir ay önce bütün teşkilata ve personele, eğitimin yeri ve zamanı ise katılacaklara en az 15 gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca bildirilir.

Müracaat

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine müracaatta bulunanların dilekçeleri daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri vasıtasıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Müracaatta bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Uygun görülen adaylara fotoğraflı Eğitime Katılma Belgesi gönderilir, uygun görülmeyenlere ise durum yazı ile bildirilir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 11 — Eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Müracaat sayısının, boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde bu personelin seçiminde öğrenim seviyesi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri göz önünde tutularak Ek-1 Değerlendirme Formunda yer alan kriterler esas alınarak toplam puanı en fazla olan personelden başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Bir unvan için görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı 8 kişiden az ise, gruplar eğitim konularına göre diğer görevde yükselme eğitim programına katılacaklarla birleştirilebilir.

Eğitim programının tamamına katılanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanamamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usül ve esaslara tabidirler.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C.Anayasası,

1-Genel esaslar,

2-Temel hak ve ödevler,

3-Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

Görevde yükselme eğitimi programında, (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı en az yüzde altmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı

Sınav şartı

Madde 13 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

Sınav

Madde 14 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Yazılı sınavda 100 üzerinde 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav kurulu

Madde 15 — Görevde yükselme sınavı için sınav kurulu, Genel Müdür Onay’ı ile oluşturulur.

Sınav kurulu;

a) Şube Müdürü, Başmühendis ve APK Uzmanı sınavları için; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, I.Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve diğer birimlerin Daire Başkanı düzeyindeki üst yöneticilerinden 2 kişi,

b) Diğer unvanlı kadrolar için yapılan sınavda; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında boş kadroların ait olduğu birimin en üst yöneticileri veya görevlendirilecek birim temsilcilerinden oluşur.

Sınav kurulları bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir.

Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavında vazife alamazlar.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim durumu ve taşıdıkları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

Madde 16 — Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sınav sorularının bilgi kaynağının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

b) Sınavı düzenli şekilde yürütmek.

c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesini düzenlemek.

d) Tutanakları düzenleyip imzalamak.

e) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek.

f) İtirazları inceleyip, karara bağlamak.

Sınav sonuçlarının açıklanması

Madde 17 — Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından ilgili sınav sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 18 — Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde dilekçeyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na yapılır.

Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınavı kazananların tayini

Madde 19 — Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadroya 3 ay içinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde kimin atanacağı Ek-1 Değerlendirme Formuna göre yapılacak puanlama ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personelin hizmet süresi

Madde 20 — Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan bölge müdürlüklerinde bu Yönetmelik gereği yapılacak atamalarda her bir unvan için aranılan hizmet süresinden birer yıl indirilir. Bu süre her halde 2 yıldan daha az olamaz.

Görev grupları arasında geçişler

Madde 21 — Gruplar veya alt gruplar arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı alt grup içindeki geçişlerde atanılacak kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınav şartı aranmaz.

Naklen atamalar

Madde 22 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanma talebinde bulunan personel çalıştığı kurumda son olarak bulunduğu unvandan Genel Müdürlükteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara atanabilirler.

Açıktan atamalar

Madde 23 — Genel Müdürlük kadrolarına ilk defa atanacak personel için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir şekilde görevlerinden ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları aynı görev veya o görevin bulunduğu hizmet grubundaki diğer görevlere atanabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 24 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özelleştirme kadroları

Madde 25 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Genel Müdürlüğe tahsis edilen kadrolara sadece Devlet Personel Başkanlığı’nın anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılır.

Kazanılmış haklar

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, bu Yönetmelikte yazılı görevleri asaleten yürütenler bu görevler için öngörülen şartlara haiz addolunur.

Yürürlükten kaldırma

Madde 27 — 6/2/2000 tarihli ve 23956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespitini ve herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklanarak imhasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Bakanlığın merkez ve taşra birimlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Merkez ve Taşra Birimleri: Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlükler, daire başkanlıkları ile diğer birimler ve taşra kuruluşlarını,

c) Arşiv Malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, 2 nci maddede belirtilen birimlerin işlemleri sonucunda teşekkül eden ve muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile Milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlar ile ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarayan ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, plak, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

d) Arşivlik Malzeme: (c) bendinde sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar, tapu tahrir defteri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kağıtları gibi belgeleri,

e) Birim Arşivi: Bakanlık birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden oluşan, güncelliğini yitirmemiş, günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşivleri,

f) Kurum Arşivi: Bakanlığın merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivine göre daha uzun süreli saklandığı ve Bakanlığın tüm birimlerini kapsayan merkezi arşivi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Gizliliği,

Yararlanma ve Koruma Yükümlülüğü

Koruma Yükümlülüğü

Madde 5 — Bakanlığın merkez ve taşra birimleri, ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi, her türlü zararlı etki ve unsurlardan korumak ve mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler.

Bakanlık arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak da;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşeratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daima çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde, uygun yerde higrometre bulundurmak sureti ile rutubetin % 50-60 arasında tutulmasından,

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı, koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kağıt malzeme için 12-15 C0) arasında tutulmasından,

yükümlüdürler.

Kurum ve Birim Arşivleri

Madde 6 — Bakanlık, belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için "Birim Arşivleri"ni, daha uzun bir süre saklayacağı arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için "Kurum Arşivi"ni kurar.

Bakanlık birimlerinin elinde bulunan arşivlik malzeme, birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile, arşiv malzemesi ise, kurum arşivinde 10-14 yıl süre ile saklanır.

Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Madde 7 — Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi kurum arşivine devredildikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizliliği ilgili birimin görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından kaldırılabilir.

Arşivlerden Yararlanma

Madde 8 — Kurum ve birim arşivlerindeki arşiv malzemesinin aslı hiç bir nedenle arşiv dışına çıkartılamaz. Ancak devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

Yararlanma Usul ve Esasları

Madde 9 — Araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda; 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tâbi Olacakları Esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Arşivi İşlemleri

Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması

Madde 10 — Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tâbi tutulur.

Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;

a) Birimi,

b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),

c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,

d) Aidiyet içerisindeki tarih (aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Ekler için de aynı usul kullanılır) ve sıra numarası esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Ancak istisnai bir kaide olarak, sicil dosyaları, sicil numarası (Bakanlık sicil numarasına ilaveten emekli sicil numarası da belirtilmelidir) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna göre bir yerleştirme yapılır.

Ayrıca Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde verilen hizmet itibariyle özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme birimlerinin kendi arasında mutabakat sağlanması ve dosya plânı da dikkate alınarak, hizmetin şekline malzemenin türüne göre geliştirilecek bir sistem içerisinde alfabetik, nümerik, kronolojik, tematik ve coğrafi olarak hazırlanır ve arşiv yerleştirilmesi yapılır.

İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan Bakanlık merkez ve taşra birimleri evrakının bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "GİZLİ" damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme arşivinde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur.

Gizlilik dereceli malzeme, ilgili birimce gizliliği kaldırılmadıkça bu hüviyetini muhafaza eder.

Gizlilik derecesi kaldırılan malzemeye, "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak gizlilik damgası iptal edilir.

Uygunluk Kontrolü

Madde 11 — Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus "Kayıt Defteri" ve "Föyleri" gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasörler veya dosyalar üzerine devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle ciltlenmiş ve zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfaların ve eklerin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,

bakılıp eksiklik varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.

Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 12 — İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. Malzemenin belirli süre içerisinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili birimler arasında anlaşma ve birliktelik sağlanır.

Teslim işlemleri ise, birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri ve/veya föyleri ile devredilir.

Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Madde 13 — Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar ilgili birimlerde muhafaza edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 14 — Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakip kurum arşivine aynı düzende teslim edilir.

Merkez ve taşra arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemlerinden sonra arşivdeki malzemenin tasnif ve yerleştirilmesi Madde 23’deki hükümlere göre yapılır.

Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 15 — Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde bulunan arşivlik malzemenin birim arşivlerinde bekletilme ve saklama süreleri 1-5 yıldır.

Birim Arşivinden Yararlanma

Madde 16 — Birimlerce gerektiğinde görülmek veya incelemek üzere ancak dışarıya çıkartılmamak kaydıyla, birim arşivinden dosya alınabilir. Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonucu geri verilir.

Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 17 — Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri kurum arşivinde yapılır. Ancak bakanlık-taşra birimlerinde ayıklama ve imha işlemleri, bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı Bölümlerindeki hükümler çerçevesinde yapılır.

Kurum Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması

Madde 18 — Birim arşivinde saklama süresini tamamlayan arşivlik malzeme "Kurum Arşivine Devredilecek" olanlar şeklinde ayrılır.

Kurum Arşivine Devretme

Madde 19 — Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri ve föyleri ile kurum arşivine devredilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Arşivi İşlemleri

Uygunluk Kontrolü

Madde 20 — Kurum arşivine devredilecek arşivlik malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksikleri varsa Madde 11’de belirtilen esaslara göre tamamlanır.

Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 21 — Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri, bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı Bölümlerindeki hükümlere göre yapılır.

Madde 23’de açıklandığı üzere kurum arşivinde yapılacak kesin tasnif dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, kurum arşivindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

Damgalama

Madde 22 — Ayıklama ve imha işlemini müteakip kurum arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla "Çevre ve Orman Bakanlığı Kurum Arşivi" damgasıyla damgalanır. Damga, evrakların ön yüz sol üst köşesine, defterin iç kapağının ön yüz sol üst ve defterdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

Malzemenin Kurum Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 23 — Arşivlik malzeme (ve arşiv malzemesi) işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla (Provenance Sistemi) tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu daire ve alt birimleri hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait evrakı bir araya getirilir.

Tasnif işlemleri şu sırayı takip eder:

a) Önce her daire ve alt birimlere ait evrak tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir.

Ayırma işlemi Bakanlık genel idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır.

Kesin tasnif muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimleri için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

c) Ayırımı yapılan evrak ve belgelerden, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar ekleriyle birlikte bir araya getirilir.

Evraka ekli olan harita, plân, proje ve benzerleri, asıl evrak ve belgeden ayrılmaz, bu tür ekler asıl evrak ve belge ile birlikte ele alınır.

Birden fazla sayfa ve yapraktan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine adet olarak kurşun kalemle yazılır.

d) Daha sonra birimleri tespit olunan evrak ve belge, kendi içerisinde "gün, ay, yıl" sırasına göre kronolojik sıraya konulur. Bu işlem yapılırken aşağıdaki hususlar göz önüne alınır;

1) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve belgelerin sıralamasında da aynı usul uygulanır.

2) Üzerinde yalnızca "ay"ı olup günü belli olmayan evraklar sıralamada evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna toplu olarak konur.

3) Eski harfli belgelerdeki Hicri ve Rumi tarihler Miladi tarihe çevrilerek alınır.

4) Bazı eski harfli evrak ve belgede tarihler, ay olarak üç parçaya bölünerek "Evail","Evasıt","Evahir" tabirleriyle kullanıldığından, "Evail" yazılı olanlar ait oldukları ayın onuncu gününden sonraya,"Evasıt" yazılı olanlar ait oldukları ayın yirminci gününden sonraya,"Evahir" yazılı olanlar ise, ait oldukları ayın otuzuncu gününden sonraya konur.

Üzerinde gün ve ay olmayıp sadece yıl yazılı olanlar ait oldukları yılın en sonuna konur.

5) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da ait oldukları yılın ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına konur. Tahmini tarihleme kaydı köşeli parantez içerisinde gösterilir.

e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu, kurumun daire başkanlığına kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (EK:1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

"Kutu Numarası" bölümüne, evrak ve belgenin dosyalar içerisinde konulacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

"Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.

"Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar birden başlamak üzere sıra numarası alır. "Arşiv Yer Damgası" aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından evrakın eklerine de basılır.

Kodlamada, "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek bir "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu" (EK:2) konacaktır.

g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların veya klasörlerin, sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (EK:3), "Dosya Numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaralarıyla, ayrıca "İşlem Yılı" yazılır. Aynı şekilde dosya gömleklerinin ön yüzlerine de kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" dahil "İşlem Yılı" kaydedilir.

Ayrıca hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak ve belge için, kutu etiketleriyle dosya gömleklerinin ön yüzlerinde "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve belgelerin almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, işlem yılı hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

h) Kutulara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir. Dosya sıra numaraları ise yıl veya yıl gruplarına göre yeniden başlatılır.

ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

j) Bütün bu işlemler daha sonra kataloglara geçirilir.

k) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömleği içerisinde kutulara (EK:4) veya klasörlere konmuş olarak gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleşimde raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise, yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlemler her raf grubu için tekrarlanır. Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü bandı gibi) tasnifi değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Malzemenin Kurum Arşivinde Saklama Süresi

Madde 24 — Kurum arşivinde bulunan arşiv malzemesinin bekletilme ve saklama süreleri birim arşivindeki saklama sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır.

Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 25 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.

Malzeme Envanterlerinin Çıkartılması, Katalogların Hazırlanması

Madde 26 — Kurum arşivindeki arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır.

Kurum Arşivinden Yararlanma

Madde 27 — Kurum arşivinden yararlanmada bu Yönetmeliğin 9 ve 16 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Ayrılması ve Teslimi

Madde 28 — Kurum arşivi ile taşra arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir –Teslim ve Envanter Formu" (EK:5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir.

Kurum arşivinde kalan arşiv malzemesi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine tabi olur.

Arşiv Malzemesi Devir –Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi

Madde 29 — Aynı tür arşiv malzemesi, aynı forma kaydedilir. Değişik tür arşiv malzemesi bulunması halinde her biri için ayrı bir form düzenlenir.

Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;

a) "Birimi" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plân, program ,model, fotoğraf, resim, film, plak, görüntü bandı, ses bandı, damga ve benzeri olduğu,

c) "İşlem Yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin, teşekkül ettiği yıl,

d) "Teşkilat Kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırayla Bakanlık, birim, alt birim ve hizmet kodları, yanındaki "Kutu" ve "Dosya" bölümüne de kutu ve dosya numarası,

e) "Envanter Sıra Numarası" bölümüne, ekleri dışında evraka teslim dönemi ile ilgili olarak envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

f) "İşlem Tarihi" bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,

g) "Sayı" bölümüne, evraka verilen sayı,

h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı, (gizli evrak "G" kısaltmasıyla gösterilir)

ı) "Konusu" bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

j) "Adedi" bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tüm belgeler için de toplam adet,

k)"Açıklama" bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

l) "Evrak Sıra Numarası" bölümüne, evrakın dosya içerisindeki sıra numarası,

yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme,

Ayıklama ve İmha Komisyonları

İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 30 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 31 — İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir:

a) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları,

b) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

c) Resmi veya özel her çeşit zarflar (tarihi değeri olanlar hariç),

d) Adli ve idari yargı organları ile PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PTT’ ye zimmet karşılığında verilen evrakın (koli, tel, adi, taahhütlü zarf ve benzeri) kayıt edildiği zimmet defteri ve havale fişleri,

e) Bilgi toplamak amacı ile yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),

f) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

g) Esasa taalluk etmeyip sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

h) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin kopyaları,

ı) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlarda bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

i) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, aslı ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

j) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilen dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

k) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talep ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

l) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

m) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

n) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

o) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklama sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

ö) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

p) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

r) Personel devam defteri ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları ve hasta sevk formları,

s) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

ş) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış (hıfz edilmiş) başvurular ve yazılar,

t) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

u) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

ü) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

v) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

y) Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler,

z) Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da bürokratik gelişmeler sonucunda zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve belge ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenler,

Bakanlık bünyesinde kurulacak "Ayıklama İmha Komisyonları"nca karar verilerek imha edilir.

Gerektiğinde yukarıda sayılan malzemeler bir örnek saklamak suretiyle tür ve yıllarını gösteren imha listeleri tutularak imha edilebilir.

Ayıklama ve İmha

Madde 32 — Bakanlık elinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası kurum arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklamasına öncelik verilir.

Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında kurum arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi kurum arşivine intikal ettirirler.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Madde 33 — Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amiri veya kurum arşiv sorumlusunun başkanlığında kurum arşivinden görevlendirilecek iki memur ile, malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birim amiri tarafından görevlendirilecek evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu birimin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 kişilik bir "Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu" kurulur.

Taşra arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu amirin başkanlığında, varsa birim arşiv sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik bir "Ayıklama ve İmha Komisyonu" kurulur yeterli personelin olmaması halinde bu komisyon en az 3 kişiden teşkil olunur.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 34 — Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak bu Yönetmeliğin 38 inci madde hükümleri saklıdır.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 35 — Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar.

Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

İmha İşlemleri

Ayıklama ve Tasnif

Madde 36 — Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

İmha Listesinin Düzenlenmesi

Madde 37 — İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre teşekkül ettiği birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listesinin Kesinlik Kazanması

Madde 38 — Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Bakanın onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra arşivlerinde hazırlanan imha listeleri kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra ilgili birimin en üst amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır.

İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

Madde 39 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

İmha Şekilleri

Madde 40 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İmha Tutanağı

Madde 41 — İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listeleri ve Tutanakların Saklanması ve Denetleme

Madde 42 — İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi kurum arşivinde muhafaza edilir. Listeler denetime hazır vaziyette 10 yıl süre ile saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 43 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Faaliyet Raporu

Madde 44 — Bakanlık, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 45 — 17/4/1994 tarihli ve 21908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği ile 9/8/1993 tarihli ve 21663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürü Erhan BATUR Başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Özay TURHAN (Hukuk Müşaviri), Sağlık Bakanlığı temsilcisi Dr. Canan YÜCESOY (Esenboğa Havalimanı Baştabibi), Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisi E. Nilgün ÜNALMIŞ (Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Deniz İşleri Dairesi Şube Müdür Vekili), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konu ile ilgili bir iş müfettişi olarak Esen SABIR (Baş İş Müfettişi), en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına H.Turan UZUN (Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı), Hamit KALKAVAN (Türkiye Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri), en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Av. Nurseli TARCAN (TİSK Genel Sekreter Yrd.), Av. Ali BALIKÇI (TÜHİS Hukuk Müşaviri), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına Çetin TAŞKENT'in katılımlarıyla 12 Şubat 2004 Perşembe günü saat 13.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL iaşe bedelinin, 13/3/2003 gün ve 25047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde "... Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır." şeklindeki hükmü gözönünde bulundurularak;

a) Devlet İstatistik Enstitüsü 2003 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2003 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akidleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 11.500.000.- (Onbirmilyonbeşyüzbin) TL. olarak tespitine oy birliği ile karar verildi. 12/02/2004

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve

Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

(Dış Ticarette Standardizasyon : 2004/15)

MADDE 1 — 31/12/2003 tarih ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2004/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(BİK-TPE : 2004/2)

MADDE 1 — 31/12/2003 tarih ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ"in (BİK-TPE 2004/1) 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Ücret ödemeleri, Türk Patent Enstitüsü adına Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi nezdindeki 795-132208 nolu, Ziraat Bankası Başkent Şubesi nezdindeki 1683 - 12773 nolu veya Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şubesi nezdindeki 1099999 nolu hesaplardan birisine yapılacak ve dekont aslı dilekçeye eklenecektir."

MADDE 2 — Aynı Tebliğin eki (1) sayılı cetvelden, 1.01.58, 1.01.59, 1.01.60 ve 1.01.61 numaralı ücret kalemleri çıkartılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Tebliğin eki (1) sayılı cetvelin, 1.02.18 numaralı "Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti" kalemi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1.02.18 Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti 138.000.000.-TL."

MADDE 4 — Aynı Tebliğin eki (1) sayılı cetvelin sonuna 1.01.66 numarası ile aşağıdaki ücret kalemi eklenmiştir.

"1.01.66 no ile "Patent İşbirliği Anlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 aydan sonra ulusal safhaya giren başvurular için) 750.000.000.-TL."

MADDE 5 — Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——

Düzce Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 25.12.2003

Karar Sayısı : 12

İl Mahalli Çevre Kurulu 25/12/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Osman DEMİR Başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararı almıştır.

20/05/1993 tarih ve 21586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 24/06/1998 tarih ve 23382 sayılı Resmî Gazete’de değişiklik metni yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereği, İlimiz sınırları içerisinde sağlık hizmetleri ve tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının atıklarının taşınması ve bertaraf edilmesinde kurum, kuruluş ve belediyelere ödeyeceği 2004 yılı 1 kg Tıbbi Atık bertaraf ücretinin 462 000 (Dörtyüzatmışikibin) TL + KDV olarak belirlenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı