Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Nisan 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25422

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

800 (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Maliye ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelik

— Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/22 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/23 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME (328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında)


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

(9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

Karar No. 800

Karar Tarihi: 31.3.2004

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğratılmasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkan sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H.Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 31.03.2004 tarihli 67 nci Birleşiminde 29.03.2004 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4855

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2004 tarihinden itibaren İsviçre ve İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-81-2004-357

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4855 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2004 tarihinden itibaren İsviçre ve İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-4856

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Amerikan-Türk Konseyi’nin (ATC) Yıllık Konferansı’na katılmak üzere, 3 Nisan 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-82-2004-358

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4856 sayılı yazınız.

Amerikan-Türk Konseyi’nin (ATC) Yıllık Konferansı’na katılmak üzere, 3 Nisan 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararla

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5707

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlıklarına Hesap Uzmanları Ömer AKDOĞAN, Ahmet Naci ARIKAN, Halit DEMİRAL, Timur ÇAKMAK, Özgür ŞİMŞEK, Devrim HASANEFENDİOĞLU, Turgay DALLI, Harun KAYNAK, Mehmet DELİCE, Mustafa KAŞİF, Mehmet ERKAN, Yılmaz ÇAKAN, Yüksel KOÇ, Sedat Abdullah ARISOY ve İsmail ÖĞÜN’ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5657

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bitlis İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Yusuf YILMAZ’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığından:

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uzaklığın ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uzaklığın ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik 61 inci maddesi ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun değişik 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda değişiklik yapan, 12/11/2003 tarihli ve 5002 sayılı Kanunu,

b) Öğretim kurumları: Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim okulu, kurs, dershane ve diğer resmî veya özel öğretim kurumlarını,

c) Turizmin yoğun olduğu yöreler: Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirtilen yerleri,

d) Umuma açık yer: Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluğun soruşturması üzerine, mahallin en büyük mülkî idare amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezleri gibi yerleri,

e) İçki: Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceği,

f) İçkili yer: Kadehle ve açık olarak içki satılan, içilen ve içki servisi yapılan meyhane ve bar gibi umuma açık yerleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İş Yerleri ile Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklık

Zorunlu Uzaklık

Madde 5 — Umuma açık yerler ve içkili yerler ile okul binaları arasında kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklığın bulunması zorunludur.

Umuma açık yerler ve içkili yerler ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının aynı binada bulunmaması zorunludur.

Uzaklığın Ölçülmesi

Madde 6 — Okullar ile umuma açık yerler ve içkili yerlerin açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır.

100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Uzaklığı Ölçme Yetkisi

Madde 7 — Umuma açık yerler ile içkili yerlerin açılmasına izin verilirken o yerin en az 100 metre civarında okul bulunup bulunmadığı ve özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okulların dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının aynı binada bulunup bulunmadığının tespiti, mahallî kolluk kuvvetlerince yapılır.

Okulların açılmasına izin verilirken o yerin en az 100 metre civarında umuma açık yerler ile içkili yerlerin bulunup bulunmadığı, özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okulların dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının açılmasına izin verilirken de aynı binada umuma açık yerler ile içkili yerlerin bulunup bulunmadığının tespiti, il millî eğitim müdürlüklerince yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kazanılmış Haklar

Kazanılmış Haklar

Madde 8 — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmak üzere ruhsat verilen umuma açık yerler ile içkili yerlerin ve öğretim kurumlarının kazanılmış hakları saklıdır.

Kazanılmış Hakların Sona Ermesi

Madde 9 — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat verilen umuma açık yerler ile içkili yerlerin devredilmesi hâlinde kazanılmış hakları sona erer. Ancak umuma açık yerler ile içkili yerlere ait ruhsat sahiplerinin iş yerini; eşlerine, çocuklarına veya yasal mirasçılarına devri hâlinde işletme hakkı korunur. Hakkın kullanılmasından sonra kazanılmış hakları sona erer.

Ayrıca, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumlarının, iş yeri faaliyet konusunun değiştirilmesi veya ceza alarak sürekli kapanması durumunda kazanılmış hakları sona erer.

İstisnalar

Madde 10 — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunan belgeli işletmelerde, 100 metre mesafe ve aynı binada bulunmama şartı aranmaz.

Turizmin yoğun olduğu yörelerde, okulların yaz tatiline girdiği süre içerisinde umuma açık yerler ile içkili yerleri açmak veya mevcut iş yerini bu şekilde işletmek isteyenlere, 100 metre mesafe ve aynı binada bulunmama şartı aranmaksızın ruhsat verilir. Bu ruhsat, verildiği yıla ait yaz tatili dönemi için geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 13/1/1999 tarihli ve 23582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanları birlikte yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 02/04/2004

KARAR NO : 2004/22

KONU : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 22/03/2004 tarih ve 2613 sayılı yazısına istinaden,

1) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TEDAŞ)'nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2) TEDAŞ'ın satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine,

3) Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2006 tarihine kadar tamamlanmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 02/04/2004

KARAR NO : 2004/23

KONU : Eti Bakır A.Ş.'nin ve Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin Samsun İşletmesinin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 22/03/2004 tarih, 2614 sayılı yazısına istinaden,

Kurulumuzun 11/03/2003 tarih, 2003/08 sayılı Kararı doğrultusunda Eti Bakır A.Ş. sermayesinde bulunan %100 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) hisselerinin "Blok Satış" yöntemi ile Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’ye (KBİ) ait Samsun İşletmesinin "Varlık Satışı" yöntemi ile birlikte özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından yapılan ihaleler sonucunda;

1. Eti Bakır A.Ş.'de %100 oranında bulunan İdare hissesi ile KBİ'ye ait Samsun İşletmesinin 33.000.000,-(Otuzüçmilyon) ABD Doları teklifle en yüksek teklifi veren CE-KA İnşaat Makine Madencilik Petrolcülük Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, CE-KA İnşaat Makine Madencilik Petrolcülük Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 2.000.000,-(İkimilyon) ABD doları geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve Eti Bakır A.Ş.'de %100 oranında bulunan İdare hissesi ile KBİ'ye ait Samsun İşletmesinin 32.750.000,-(Otuzikimilyonyediyüzellibin) ABD Doları teklifle ikinci yüksek teklifi veren Erkan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Erkan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 2.000.000,-(İkimilyon) ABD doları geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve Eti Bakır A.Ş.'de %100 oranında bulunan İdare hissesi ile KBİ'ye ait Samsun İşletmesinin 32.250.000,-(Otuzikimilyonikiyüzellibin) ABD Doları teklifle üçüncü yüksek teklifi veren Güneş Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Güneş Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 2.000.000,-(İkimilyon) ABD doları geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve Eti Bakır A.Ş.'de %100 oranında bulunan İdare hissesi ile KBİ'ye ait Samsun İşletmesinin birlikte özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesine,

2. Satışa konu hisseler ile varlığın ihale bedelinin, İhale Şartları Belgesi'nin "Teklif Bedeli ve Ödeme Şartları" başlıklı 15. Maddesi çerçevesinde ödenmesine,

3. Vadeye bağlanan bakiye ödemeler için İhale Şartları Belgesinin "Kesin Teminat" başlıklı 16. Maddesi çerçevesinde teminat mektubu alınmasına,

4. Devir Sözleşmesi'nin ALICI ile İdare arasında imzalanmasına,

5. Devir işlemlerinin İhale Şartları Belgesi'nin "Devir ve Teslim" başlıklı 20. Maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

6. Bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

Sayfa Başı


Sayfa Başı