Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Eylül 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25571

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7784 Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Atama Kararı

— Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama,Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

— Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Yem Analiz Metodları (No: 2004/33)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı

— Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK-TPE : 2004/3)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7784

Ekli “Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 21/6/2004 tarihli ve 27254 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M.AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararı

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6288

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Niyazi CANGİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

1 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve eklerinin her türlü etüd, proje ve kontrollük işleri dahil olmak üzere yapımı, bakımı, onarımı, korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Bakanlar Kurulunca Devlet Mezarlığı dışına defnedilmesi kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ile eklerini ve söz konusu mezarların bulunduğu yer il özel idaresi veya belediyesinin bu Yönetmelik gereğince yürütecekleri faaliyetleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 17/7/2003 tarihli ve 4948 sayılı Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Mezar: Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarını,

c) Mezar alanı: Bu mezarların sahasında mevcut olup, mezarda medfun Devlet büyüğüne ait araç, gereç, giyim, kuşam, kitap ve belgelerle, Devlet büyüğünün hatırasını taşıyan malzemelerin sergilendiği müze, sanat değeri taşıyan her türlü resim, heykel, kabartma ve benzeri eserler ile kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği binalar ve eklentilerini,

d) Kanun: 4948 sayılı Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunu,

e) İdare: Kanun kapsamına giren ve bir protokolle devredilen mezar, bina eklentilerinin bulunduğu yer il özel idaresi, büyükşehir belediyesi veya belediyesini,

f) Bütçe: İlgili il özel idaresi veya belediye bütçesini,

g) Sayman: İl özel idare veya belediye bütçesi ve mallarından sorumlu hesap işleri daire başkanı, hesap işleri müdürü, muhasip veya saymanı,

h) Encümen: İl daimi encümeni veya ilgili belediye encümenini,

ı) Kurum ve kuruluşlar: İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile koordine ve işbirliği yapılacak kurumları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Mezar ve ekleri

Madde 5 — Mezar; mezar sahasında bulunan müze, sanat eserleri ile diğer yapılar ve eklentilerinden oluşan bir bütündür.

Personel, araç ve gereç

Madde 6 — İlgili il özel idaresi veya belediye Yönetmelikte belirlenen hizmetleri, mevcut teşkilat yapısı içinde yer alan personel, araç ve gereç ile yürütür.

İdarenin görevleri

Madde 7 — İl özel idaresi veya belediyenin görevleri şunlardır:

a) Mezarı, mezarda medfun Devlet büyüğünün hatırasına layık olabilecek şekilde korumak, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, güzelleştirmek, geliştirmek ve tamamlamak,

b) Mezarı halkın ziyaretine açık ve hazır bulundurmak,

c) Mezar alanında bulunan taşınır ve taşınmaz malları korumak, sayım ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

d) Mezarın yangına, sabotaj ve hırsızlığa karşı güvenlik ve korunmasını sağlamak,

e) Mezarı korumak, bakım ve onarımını yaptırmak, güzelleştirmek, geliştirmek ve tamamlamak amacıyla kendi mevzuatı çerçevesinde bağış ve yardım kabul etmek,

f) Bu Yönetmelikte yazılı görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ve ilgili il özel idaresine veya belediyeye aktarılan ödeneği amacına uygun olarak harcamak.

Saymanların sorumluluğu

Madde 8 — Mezar alanında bulunan taşınır ve taşınmazlar, saymanlarının zimmetinde bulunur. Bu sorumluluk, Ayniyat Yönetmeliği ve diğer mevzuat esaslarına göre sorumlulara aktarılır.

Taşınır ve taşınmaz mal ve eserlerin kayıt, kabul, sayım ve kontrolü

Madde 9 — Mezar alanında bulunan taşınır ve taşınmaz mal ve eserlerin kayıt, kabul, sayım ve kontrollerinde; il özel idareleri veya belediyelerin tabi olduğu idari ve mali mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Mezar ve eklerinin hizmete açık tutulması

Madde 10 — Mezar ve eklerinin hizmete açık tutulmasında; mezarda medfun Devlet büyüğünü tanıtma ana amaçtır. Bu nedenle; ziyareti engelleyici ve güçleştirici davranışlar önlenir.

Mezar sahasında mezara ek olarak bulunan müze, anıt, kütüphane ve benzeri birimlerin açılış ve kapanış saatleri, bu yerin mülki amiri tarafından belirlenir ve ziyarete açık saatlerde, yeterli sayıda görevli personel bulundurulur.

Yeni inşaat yapılması

Madde 11 — Bir protokolle bulunduğu yer il özel idaresi veya belediyesine devredilen mezar ve sahasında yeni inşaat yapılması, idarenin teklifi üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının koordinasyonu ile kararlaştırılır.

Bakanlık bütçesinden yapılacak ödemeler ve idarelerin bütçelerine konulacak ödenek

Madde 12 — Kanunun kapsamına giren mezar ve eklerinin tüm kamulaştırma, devir, temlik, projelendirme ve yapım giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneği, bu Bakanlığın talebi üzerine Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenek, bulundukları yer il özel idaresi veya belediyesinin talebi üzerine bu idarelere ödenir.

İdareler bütçelerine, mezarların bakımı için ödenek koyabilir ve bu ödenekten Kanun kapsamındaki mezarlık giderleri için harcama yapabilirler.

Bu Yönetmelik gereğince İçişleri Bakanlığı bütçesinden ilgili idareye yapılan ödeme özel idare veya belediye gelir bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir ve karşılığında gider bütçesindeki ilgili tertibine ödenek kaydedilir.

Bakanlık bütçesinden ilgili idareye yapılan ödeme Yönetmelik kapsamına giren mezar ve eklerinin, bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri işlerin yürütülmesinden başka işlere ve hizmetlere harcanamaz. Senesi içinde harcanmayan ödenek ertesi sene bütçelerinde aynı tertibe gelir kaydedilerek aynı hizmete ayrılarak harcanır.

Sorumluluk

Madde 13 — Bu Yönetmelik kapsamına giren mezar ve eklerinin, bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri işlerin yürütülmesinden, mezarın bulunduğu yer il özel idaresi ya da belediyesi sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İşbirliği

Madde 14 — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile il özel idareleri ve belediyeler, Kanun kapsamına giren mezar ve eklerinin Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen işleri için; ilgili köyler ve bu amaçla kurulan dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilirler.

Protokol düzenlenmesi

Madde 15 — İdareler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde, sorumlulukları altındaki mezar ve ekleri ile ilgili olarak protokol yapmak üzere Bakanlığa müracaat etmek zorundadır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskân Bakanları birlikte yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 9/9/1997 tarihli ve 23105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 98 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları

Madde 98 — Araç Kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir:

A) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.

Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler 12 gün süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra 2 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz.

Bu şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.

Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz.

Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir. Günlük dinlenme süresi, yataklı ve yapılışlarında özel dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, araçlar park yerinde, garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli tedbirler alınarak geçirilebilir.

Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dahil gemiye, feribota binmeden önce veya indikten sonra 1 saati aşamaz. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi 2 saat uzatılır.

B) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden;

a) Araç işletenlerinin;;

1) Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında takoğraf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda olmalarını sağlamaları,

2) Araçlarına ait takoğraf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarda, 5 yıl süreyle de işyerlerinde, işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri veya ettirmeleri,

3) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları,

4) Yük ve yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları,

5) Şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan araçlarda, bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu çalışma ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, şoförlerin gideceği yer ve güzergahları dikkate almaları ve buna göre uğrayacağı, il, ilçe veya durak yerlerinde yedek şoförleri hazır bulundurmaları,

zorunludur.

b) Taşıt şoförlerinin;

1) Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmeleri,

2) Zorunlu olduğu halde takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları,

3) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri,

zorunludur.

Bu şoförlerle ilgili yapılan kontroller, yıllık çalışma günlerinin en az % 1’ini kapsamalıdır. Bu kontrollerin en az % 15’i yol kenarında, % 25’i ise ilgili ve yetkililerce işverenin müştemilatında yapılır. Kontrollerde; günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar, takoğraf cihazının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Ayrıca, ilgili ve yetkililerce işyeri müştemilatında yapılan kontrollerde haftalık dinlenme süreleri ve bu süreler arasındaki araç kullanma süreleri, iki haftalık araç kullanma süre sınırlaması, indirilen günlük veya haftalık dinlenme sürelerinin telafi edilip edilmediği, kayıt belgelerinin kullanılıp kullanılmadığı, şoförün çalışma saatlerinin organize edilip edilmediği de kontrol edilecektir. Yetkili makamların talebi üzerine gerekli dokümanların teslim edilmesi ile yapılan kontroller de, müştemilatta yapılan kontrol sayılır.

Şoförlerin araç kullanma, mola ve dinlenme saatleri ile denetim prosedürlerine ilişkin formlar İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskân ve Ulaştırma Bakanları birlikte yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/2/1999 tarihli ve 23614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkındaki Yönetmeliğin ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik"

MADDE 2 — Aynı Yönetmelikte geçen "pestisit ve benzeri maddeler" ibareleri "bitki koruma ürünleri" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin, birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i), (j), (k) ve (1) bentleri eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası ikinci fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, madde buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Firmalarca, üreticilere ve ilaç bayilerine teknik hizmette bulunmak üzere Firma Genel Müdürlüğü hariç, ülke genelinde en az 3 farklı coğrafik bölgede bölge müdürlüklerinin oluşturulduğuna dair Maliye Bakanlığından alınacak belge,

j) Ruhsat sahibi firmalar, 3 farklı coğrafik bölgede ürünlerinin satış ve dağıtımını distribütörler kanalıyla yaptırıyorsa, 3 bölge distribütöründe de aynı şartları taşıdığına dair belge,

k) Firmalar bölge müdürlüklerinde, ziraat fakültelerinin; bitki koruma bölümü mezunu, diğer bölümlerinden mezun olup da bitki koruma dalında ihtisas veya doktora yapan veya bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle bitki koruma konusunda asgari 3 yıl deneyime sahip, en az bir adet ziraat mühendisi çalıştırdığına dair belge,

1) Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi Başvuru Taahhütnamesi (Ek-14)."

"Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi 2 yıl için geçerlidir. Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesinin yenilenmesi için firmalar bir dilekçe ekinde bu maddenin (e) ve (ı) bentlerinde istenilen belgeler ile Yönetmeliğin ekindeki Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi Başvuru Taahhütnamesini imzalar ve bu izin belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (e) bendinde belirtilen teknik elemanı çalıştırdığına dair belge ile Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra söz konusu belge yenilenir. Geçerlilik süresinin bitiminden sonra en geç 15 gün içerisinde belgenin yenilenmemesi halinde firmanın işlemleri durdurulur. Firma; adresinin ve (e) bendinde belirtilen teknik elemanın değişmesi halinde, 30 gün içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunur. Adres değişikliğinde belge yenilenir. Değişliliklerle ilgili başvuruda bulunulmaması halinde firma işlemleri durdurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesine (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

"j) Biyolojik Mücadele Etmenleri"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki (h), (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

"h) İthal bitki koruma ürünlerinde üretim yerinin değişmesi halinde ruhsatlı ürün yeniden analize alınır.

ı) Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak aktif maddeli bitki koruma ürünleri mutlaka AB ve G7 ülkelerinden birisinde ruhsatlı olmalı veya ilacın ruhsatlı olduğu ürünlerin üretiminin yapıldığı ülkenin Dünya'da en büyük ilk üç üretici ülkeden biri olduğunu gösterir belge.

i) Ruhsat müracaatında bulunulan bitki koruma ürünleri için, komisyonca ruhsata esas analize alınması kararı alınan bitki koruma ürününün analiz örneği ve analiz ücreti ile bitki koruma ürünü hakkında istenilen bilgi ve belgelerin ilgili kuruma firması tarafından 6 ay içerisinde teslim edilmemesi durumunda ruhsat müracaat dosyası işlemden kaldırılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, aynı Yönetmeliğin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

"b) Bitki koruma ürünlerini emsal olabilmesi için emsal alınan ürünün tarihi üzerinden tavsiye konusunda ise tavsiyenin komisyonda uygun bulunduğu tarih üzerinden en az beş yıl geçmiş olmalıdır."

"e) İthal ilâçlar için üretici firmanın; aynı aktif maddeyi aynı oranda ve aynı formülasyonda ruhsat, satış ve dağıtım amacıyla Türkiye'de sadece bir firmaya yetki verdiğine dair belge (orijinal ve Türkçe tercümeli)"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Biyolojik etkinlik denemelerini yapan kişiler, kendi uzmanlık alanları ile ilgili bitki koruma ürünlerinin fitotoksite, dayanıklılık ve yan etki denemelerini de yaparlar."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmış olup, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Türkiye'de ilâcın faydalı organizmalara yan etkileri konusunda laboratuvar ve tarlada yapılmış test sonuçları ilgililerce deneme raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe verilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas denemelerini yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar bir dilekçe ile Bitki Koruma Ürünleri Ruhsata Esas Deneme Bilgi Formunu (EK-4) 3 suret doldurarak Genel Müdürlüğe müracaat ederler. Genel Müdürlüğe müracaat etmeden yapılacak denemelere ait raporlar geçersiz sayılır. Yıl içerisinde yapılacak denemelerin listesi her yıl Ocak ayı sonuna kadar, ilave yapılacak değişiklikler en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Biyolojik Etkinlik Denemeleri ile Denemeyi Yapan Gerçek Kişi ve Kuruluşların Denetlenmesi"

"Gerektiğinde biyolojik etkinlik denemeleri ve denemeleri yapan gerçek kişi ve kuruluşlar Genel Müdürlükçe görevlendirilecek araştırma enstitüleri ve uzmanlarca denetlenebilir."

"Bakanlıkça denetlenmesine karar verilen biyolojik etkinlik denemelerinin" denetlenmesi için firmasınca ilgili enstitü ile temasa geçilerek denemenin denetlenmesi sağlanır. Denetlemede denemeyi yapan uzman da hazır bulunur. Denetleme kararı alındığı halde denemenin denetlenmemesi durumunda söz konusu deneme değerlendirmeye alınmaz. Denetleme raporu denemelerin komisyonda değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) ve (h) bentleri eklenmiştir.

"g) Ruhsat müracaatında bulunan firmalar, ruhsatı talep edilen Bitki Koruma Ürünlerinin isimleri ile ilgili olarak Marka Tescil Belgesi veya Tescil Başvuru Belgesi (Tescil Başvuru Belgesi ile müracaat eden firmalar en geç 2 yıl içerisinde marka tescil belgelerini ibraz etmelidir.) vermesi zorunludur. Verilmediği takdirde ürünün satış ve dağıtımı Bakanlıkça durdurulur."

"h) İthal bitki koruma ürünlerine ait üretici firma laboratuvarında veya üretici firmanın bulunduğu ülkedeki yetkili resmi veya özel kuruluşlara ait laboratuvarca yapılmış analiz raporu."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ruhsat işlemine alınmasına komisyonca karar verilen, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde sözü edilen bitki koruma ürünleri, Genel Müdürlükçe analize gönderilir. Analize gönderilecek örnekler ile birlikte formülasyon ve gerektiğinde teknik maddeye ait spesifikasyonlar ile analiz metodu analiz yapacak kuruluşa gönderilir. Analizler; Bakanlık kuruluşları veya Bakanlığın uygun gördüğü diğer kamu kuruluşları veya Bakanlıktan izin almış özel kuruluşlar tarafından Bakanlıkça belirlenen çalışma usul ve esaslarına göre yapılır. Analiz sonucunda Zirai Mücadele İlaç Analiz Raporu (Ek-13) düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. Bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas analizleri en fazla 2 defa yapılır. Yapılan iki analiz sonucunda da uygun bulunmaması halinde ürün ruhsat işleminden kaldırılır."

"Biyolojik etkinlik denemeleri devam etmekte olan bitki koruma ürünleri komisyonda fiziksel ve kimyasal özelliklerinin uygun bulunması halinde firmasının isteği üzerine Genel Müdürlükçe ruhsata esas analize alınabilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Firmalar ruhsatlı bitki koruma ürünlerinde, yapmak istedikleri ruhsatta yazılı isim ve benzeri değişiklikleri Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir, ruhsatın yenilenmesini talep edebilirler. Bu durumda eski ruhsat Genel Müdürlükçe iptal edilerek yenisi düzenlenir. İmal ilaçlarda ruhsat tarihinden itibaren 3 yıl dolmadan ruhsat devri yapılamaz."

"Ruhsat devri, isim ve benzeri değişiklikler nedeniyle ruhsatın yenilenmesi durumunda istenilen belgeler;

1 - Dilekçe,

2 - Etiket örneği (3 adet),

3 - İthal ilâçlar için üretici firmadan alınacak muvafakatname,

4 - Geçerli ruhsat harcının yarısının ödendiğine dair belge,

5 - Üretici firmanın ruhsat devrinde bulunulan ilaçla ilgili ürünün ruhsata esas spesifikasyon ile gizli reçetesinde değişiklik olmadığını ve ruhsat başvuru dosyasındaki spesifikasyon ve gizli reçeteye bağlı kalarak üretimin devam edeceğine dair garanti belgesi,

6 - Marka tescil veya tescil başvuru belgesi (isim değişikliğinde),

7 - Ruhsat devrinde, ruhsat sahibi firmanın muvafakat yazısı ve orijinal ruhsatname."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Maksimum Rezidü Limitleri (MRL), Bakanlıkça yaptırılan deneme ve kalıntı analizleri sonucunda tespit edilen kalıntı miktarları ülkesel MRL’nin (yoksa önerilen MRL’nin) üzerinde çıkması halinde ilacın birden fazla konuda tavsiyesi varsa o konudaki tavsiyesi etiketinden çıkarılır. Tek bir konuda ruhsatlı ise ruhsatı iptal edilir."

"d) Ruhsat süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ruhsat uzatılması (temdit) talebi yapılmayan bitki koruma ürünlerinin ruhsatı ikaza gerek kalmadan iptal edilir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 2 — Bitki koruma ürünleri ruhsatına sahip kuruluşlar; bu Yönetmelik değişikliğinin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde kuruluşlarını bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (i), (j), (k) ve (l) bentleri hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. Aykırı davrananların faliyetleri kuruluşları uygun hale getirilinceye kadar durdurulur."

Yürürlük

MADDE 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/6/2004 tarihli ve 25489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki cümle birinci fıkra olarak ilave edilmiştir.

"Uzman Yardımcılığına giriş sınavları; Eleme sınavı ile yazılı ve/veya sözlü sınavlardan oluşur."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının başına, " Yazılı sınav yapılması halinde;" ibaresi, ikinci fıkrasına ise, " … adayların" kelimesinden sonra gelmek üzere, " eleme ve/veya " ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınav Komisyonu; adayların yazılı sınav sonucu aldıkları not ile sözlü sınav sonucu aldıkları notun aritmetik ortalamasını almak suretiyle, adayların sadece sözlü sınava tabi tutulmaları halinde ise sözlü sınavda aldıkları puanlar esas alınmak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Uzman Yardımcısı aday isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden beş gün içinde Kurum Başkanına teslim eder."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, radyoaktif madde kullanımından oluşan atıkların halka, çalışanlara ve çevreye zararı olmayacak şekilde çevreye verilebilme şartlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelikte belirtilen hususlar, yarılanma süreleri 100 günden kısa olan radyoizotoplar ile C-14 ve H-3 içeren radyoaktif maddelerin tıp, endüstri ve araştırma gibi alanlarda kullanılmaları sonucu meydana gelen atıkların kullanıcı tarafından gerektiğinde biriktirilip, bekletilmesinden sonra çevreye verilmesi ile ilgili sınırları ve şartları kapsamaktadır.

Kapalı radyoaktif kaynaklar, yarılanma süreleri 100 günden uzun olan radyoizotoplar, nükleer yakıt çevrimi ile ilgili faaliyetler sonucu meydana gelen atıklar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Radyoizotop uygulanmış hastaların taburcu edildikten sonraki atıkları bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu (TAEK),

Tüzük: 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nü,

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği: 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

Radyoaktif Atık: Tekrar kullanılması düşünülmeyen her türlü radyoaktif maddeler veya radyoaktif maddelerle bulaşmış diğer malzemeleri,

Lisans Sahibi: Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca radyoaktif maddeleri bulundurmak ve kullanmak üzere Kurumdan lisans almış resmi veya özel kişi ya da kuruluşları,

Kapalı Radyoaktif Kaynak: Katı halde bulunan, normal kullanım ve olası kaza koşullarında sızdırmazlığı sağlamak üzere bir kapsül içerisine kapatılmış ya da kaplama malzemesi ile kaplanmış radyoaktif maddeyi,

ALI: Radyoaktif maddelerin Becquerel (Bq) cinsinden yıllık olarak vücuda alınabilir sınır değerleri, (ALI kelimesi İngilizce "Annual Limits on Intake" olarak ifade edilen kelimelerin baş harflerinden oluşmaktadır.)

ALImin: Radyoaktif maddelerin vücuda sindirim ve/veya solunum sistemleri yolu ile alınabileceği kabul edilerek, iki farklı ALI değeri belirlenmiştir. Bu Yönetmelikte verilmiş olan ALImin değerleri söz konusu iki değerin düşük olanını,

Yarılanma Süresi: Bir radyoaktif maddenin başlangıçtaki aktivite değerinin yarıya düşmesi için geçen süreyi,

Çevreye Verilme: Bu Yönetmelikte açıklanan şekilde ve belirtilen sınırları aşmayan miktardaki; sıvı atıkların kanalizasyon sistemine, katı atıkların tıbbi atık bertaraf tesislerine, buhar, aerosol ve toz parçacıkları gibi gaz halindeki atıkların atmosfere bırakılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülük, Yetkilendirme ve Sınırlamalar

Yükümlülük

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamındaki radyoaktif maddeleri bulunduran ve kullanan kuruluşun lisans sahibi ile aktivite seviyeleri Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde verilen muafiyet sınırlarının altında kalan uygulamalar sonucu atık oluşturan resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşlar bu Yönetmeliğin hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Yetkilendirme

Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamındaki radyoaktif maddeleri bulunduran ve kullanan kuruluşun lisans sahibi ile aktivite seviyeleri Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde verilen muafiyet sınırlarının altında kalan radyoaktif maddeler ile uygulama yapan kişiler, çıkan atıklarını bu Yönetmelikte belirlenen koşullar dahilinde çevreye verebilmek üzere yetkilidir.

Sınırlamalar

Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümleri kapsamına giren atıklara aşağıdaki sınırlamalar uygulanır.

a) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen sınırların üzerinde radyoaktivite içeren katı, sıvı ve gaz atıklar hiçbir şekilde çevreye verilemez. Lisans sahibi, bu tür atıklara uygulanacak işlemler ile ilgili olarak Kuruma başvuru yapmak zorundadır.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen atıklar tekrar kullanılamaz veya tekrar kullanılmak üzere işleme tabi tutulamaz.

c) Kullanılmış radyoizotop jeneratörleri, Kuruma veya jeneratörleri toplamak üzere Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıkların Çevreye Verilme Sınırları

Sıvı atıkların kanalizasyon sistemine verilme sınırları

Madde 8 — Aşağıda verilen sınırlar dahilinde, sıvı atıklar lisans sahibinin sorumluluğunda Kurum mevzuatında belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi koşuluyla ve kuruluş tarafından sağlanacak kuruluşa ait atık sistemlerine ilişkin bilgilerin Kurum tarafından değerlendirilerek konsantrasyon değerlerinin uygun görülmesini takiben yalnız kanalizasyon sistemine verilebilir.

a) Bir kuruluşun bir defada kanalizasyon sistemine verebileceği atıklardaki toplam radyoaktivite miktarı Ek-1’de verilen ALImin değerinin 2.5 katından fazla olamaz ve 100 MBq değerini geçemez.

b) Laboratuvarlar için sintilasyon çözeltileri ve benzeri organik çözeltiler ihtiva eden sıvı atıklarda alfa radyoaktivitesi bulunamaz. Beta ve gama radyoaktivitesi içeren çözeltilerin konsantrasyonu mililitrede 3.7 Bq değerini, sadece H-3 veya C-14 radyoiztoplarını içeren çözeltilerin radyoaktivite konsantrasyonu mililitrede 37 Bq değerini geçemez. Bu değerlerin üzerinde radyoaktivite içeren atıklar için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi hükmü uygulanır.

c) Bir kuruluşun bir ayda kanalizasyon sistemine verebileceği atıklardaki radyoaktivite miktarı Ek-1’de verilen ALImin değerinin 25 katından fazla olamaz. Bu değerlerin üzerinde radyoaktivite içeren atıklar için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi hükmü uygulanır.

d) Atığın birden fazla radyoizotop içermesi durumunda, her bir radyoizotopun aktivitesinin kendi ALImin değerine oranı hesaplandıktan sonra bu oranların toplamı alınır. Bu atıkların kanalizasyon sistemine verilebilmesi için, bu toplam her bir verilme için 2.5’dan, bir aylık toplam verilme için 25’den büyük olamaz.

e) Hastahanede yatırılarak I-131 tedavisi gören hastaların idrar ve dışkılarını ihtiva eden sıvı atıklar kanalizasyon sistemine hastahane çıkışında tek bir noktadan bağlanır, radyasyon uyarı işareti konulur, düzenli olarak ölçüm yapılır. Bu noktadaki I-131 konsantrasyonu mililitrede 10 Bq değerini geçemez.

Katı atıkların çevreye verilme sınırları

Madde 9 — Radyoaktif maddelerin kullanılması esnasında bu maddelerle bulaşmış olan kullanım malzemeleri ve kullanılmayacak olan katı radyoaktif maddeler atık olarak değerlendirilerek aşağıdaki sınırlar dahilinde lisans sahibinin sorumluluğunda çevreye verilebilir.

a) Tıbbi atık bertaraf tesislerine gönderilecek katı atık torbalarının yüzeyindeki radyasyon doz hızı hiçbir şekilde 1 µSv/saat değerini aşamaz. Ölçümler, atılan radyoaktif maddenin yaydığı radyasyonu ölçebilecek uygun dedeksiyon cihazı ile yapılır.

b) Alfa yayınlayan katı atıklar hiçbir şekilde çevreye verilemez bu tür atıklar için Kurum’a başvuruda bulunulur.

Gaz halindeki atıkların atmosfere verilme sınırları

Madde 10 — Gaz halindeki atıklar lisans sahibi sorumluluğunda tesisin projelendirilmesi ve lisanslanması aşamalarında belirlenmiş olan koşullar çerçevesinde atmosfere verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uyulması Gerekli Hususlar

Katı atıklarla ilgili uyulması gerekli hususlar

Madde 11 — Lisans sahibi katı atıklarını tıbbi atık bertaraf tesislerine göndermeden önce aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadır.

a) Atık biriktirme kabı radyasyon uyarı işareti ile işaretlenir ve kullanılan radyoaktif maddenin yaydığı radyasyonun tipine ve enerjisine göre gerekiyorsa uygun malzeme ile zırhlanır.

b) Radyoaktif olmayan atıklar radyoaktif atık biriktirme kaplarına atılmazlar.

c) Biriktirme kabına yerleştirilmiş olan plastik torba dolduğunda ağzı sıkı bir şekilde bağlanarak üzerine bir örneği Ek-2’de verilen etiket doldurularak yapıştırılır ve Kurum tarafından uygun görülmüş uzun süreli radyoaktif atık bekletme deposuna nakledilir.

d) Radyoaktif atıklar içerisine tehlikeli kimyasal maddeler veya başka zehirleyici maddeler karıştırılamaz. Ancak kaçınılmaz olarak meydana gelen karışımlara ilişkin bilgiler etiketler üzerinde belirtilir.

e) Katı radyoaktif atıklar radyoaktif atık bekletme depolarında aktivite değerleri 9 uncu Maddede verilen sınırların altına düşene kadar bekletilir.

f) Bu maddenin (e) bendinde belirtildiği şekilde bekletilmiş katı atık torbaları, kırılmaya, delinmeye ve taşınmaya karşı dayanıklı 150 mikron kalınlığında kırmızı plastik torbalara konulur. Bu torbaların üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Klinik Atıklar" işareti bulunur. Bu atıklar evsel nitelikli atıklar ile aynı araca yüklenmez.

g) Bu madde hükümlerine göre biriktirilmiş, bekletilmiş, torbalanmış ve gerekli radyasyon ölçümleri yapılmış katı atıklar tıbbi atık olarak değerlendirilirler ve gönderici tarafından, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilir.

Sıvı atıklarla ilgili uyulması gerekli hususlar

Madde 12 — Lisans sahibinin sıvı atıklarını kanalizasyon sistemine bırakabilmesi için aşağıdaki hususları yerine getirmesi zorunludur.

a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde verilen sınırlar çerçevesinde sıvı atıklar, ünite içerisinde belirlenen ve altında (T) dirsek olmayan bir lavabodan kanalizasyon sistemine su ile seyreltilerek bırakılır. Bu lavabo üzerine Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen standart radyoaktif madde işareti takılır. Bu lavaboda radyoaktif olmayan çalışmalar yürütülmez.

b) (a) bendinde belirtilen sınırların üzerinde radyoaktivite içeren sıvı atıklar, konumları ve kapasitelerine ait projeleri Kurum tarafından onaylanmış atık bekletme sistemlerinde bekletildikten sonra bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümlerinde belirtilen sınırlar çerçevesinde kanalizasyon sistemine bırakılır.

c) Kanalizasyon sistemine bırakılacak sıvılar içindeki bütün radyoizotoplar, su içerisinde çözülebilir ve dağılabilir özellikte olmalıdır. Sıvı atık kendi içinde çözünmeyen katı parçacık veya tortu bulunduruyorsa, kanalizasyona bırakmadan önce filtre edilir. Filtre işleminde kullanılan malzeme katı atık olarak işleme tabi tutulur.

d) Radyoizotop içeren asidik çözeltiler kanalizasyon sistemine bırakılmadan önce nötralize edilir.

e) Kanalizasyon sistemine bırakılacak olan radyoaktivite içeren sıvı, zehirli maddeleri veya diğer kimyasal maddeleri bulunduruyorsa lisans sahibi tarafından kanalizasyon sistemine bırakılmadan önce Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kuruluşlardan izin alınır.

Gaz halindeki atıklar ile ilgili uyulması gerekli hususlar

Madde 13 — Lisans sahibi, gaz atıkları atmosfere salıvermek için Kurumca önceden onaylanmış olan proje çerçevesinde uygun bir sistem kurmakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıtların Tutulması, Bildirim, Denetim ve Yaptırım

Kayıtlar

Madde 14 — Lisans sahibi, katı atıklar ve toplayıp beklettikten sonra kanalizasyona vereceği sıvı atıklar için atıkların cins, aktivite, doz hızı ve miktarları ile veriliş tarihlerini belirten kayıtları Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hususları çerçevesinde tutmak ve saklamakla yükümlüdür.

Bildirim

Madde 15 — Lisans sahibi bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen kayıtları her yıl sonunda yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca Kurum tarafından her istendiğinde Kayıtlar Kurum’a gönderilir.

Denetim

Madde 16 — Bu Yönetmelik kapsamında atıklarını çevreye veren kuruluşlar, Kurum uzmanları tarafından Tüzüğün ilgili maddeleri hükümlerine göre denetlenir.

Denetimin esasları

Madde 17 — Kurum uzmanlarınca yapılan denetimlerde, bu Yönetmelikte belirtilen hususlar ile Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınır.

Yaptırım

Madde 18 — Lisans sahibi tarafından bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulmadığının tespiti halinde "Radyasyon Güvenliği Tüzüğü" ve "Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Madde 19 — Bu Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesinde, radyasyon güvenliği açısından gerekli görülen hallerde ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatı çerçevesinde işbirliği yapılarak bu hükümlerin uygulanması sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, radyoaktif maddeleri kullanmak ve bulundurmak üzere Kurum tarafından lisans almış kuruluşlar altı ay içinde bu Yönetmeliğe uygun düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 20 — 15/1/2000 tarihli ve 23934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İşlem Gerektirmeyen Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

 Yönetmelik ekini görmek için tıklayınız

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel Hesabın işlemleri, Merkezde Özel Hesap Saymanı vasıtasıyla yürütülür. İş durumuna göre Özel Hesap Saymanlığına gerekli personel verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Özel Hesabın tahakkuk memurları olarak Merkezde, Daire Başkanından aşağı olmamak üzere birinci derece İta Amirinin belirleyeceği kişi, taşrada ise yetki kademesine göre ikinci derece İta Amirinden sonra gelen kişi veya Milli Park Mühendisleri kendi faaliyet alanları ile ilgili harcamalarda tahakkuk memuru olarak görevlendirilir. Tahakkuk memurları, mevzuatına uygun olarak, Özel Hesabın gelir ve giderlerini tahakkuk ettirmekten sorumludurlar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel Hesap Gelirleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. Ancak; banka ve finans kuruluşlarının yaptıkları bağışlar, talepleri halinde; bağışı yapan banka ve finans kuruluşunda açılan hesaptan kullanılır."

Yürürlük

MADDE 4 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı