13 Ocak 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25699
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sınır TespitKararları

—  Sınır Tespitine Dair Üç Adet Karar

 Yönetmelikler

—  Diyanet İşleri Başkanlığı  Yurt Dışı Teşkilâtına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Memurları Disiplin  Amirleri Hakkında Yönetmelik

—  Makina ve Kimya Endüstrisi  Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teş kilatı Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

—  Millî EğitimBakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

—  Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği

—  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

—  Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik

—  Doğal Gaz İletim Şebekelerine Yapılacak Bağlantılara İlişkin Usul ve Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

—  Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Tebliğler

—  Türk Gıda Kodeksi  Sofra ve Gıda Sanayii Tuz Tebliği (No: 2004/44)

—  Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (No: 2004/45)

—  Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği (No: 2004/46)

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Okratoksin A Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği (No: 2004/ 47)

—  Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/48)

—  Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı  Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/49)

—  2004 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2004 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2004 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2004 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Hakkında Tebliğ

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—  Türkiye CumhuriyetMerkez Bankasınca, Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 Anayasa Mahkemesi Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 1996/56, (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile İlgili), K: 1997/58 Sayılı Kararı