13 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28232

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2910

             Ekli “Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/2/2012 tarihli ve 14017 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

             B. ARINÇ                                    A. BABACAN                         B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

 

             S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

              F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                          Ekonomi Bakanı

 

             T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                            M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

            İ. N. ŞAHİN                                     C. YILMAZ                            E. GÜNAY                               M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                                 Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

 

                                          Ö. DİNÇER                                İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                                     Milli Eğitim Bakanı                   Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                      R. AKDAĞ                                          B. YILDIRIM

                                                     Sağlık Bakanı                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

2905.31.00.00.00

Etilen Glikol (Etandiol)

Ton

140.000

0

 

             Uygulama

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

             İthal lisansı

             MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

             Usul ve esaslar

             MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

             Diğer mevzuat

             MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Karar 31/12/2012 (31/12/2012 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.