26 Aralk 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28863

TEBL

Mill Eitim Bakanl ve Maliye Bakanlndan:

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BALI YNETMELK UYARINCA

YURT DIINDA LSANS VE LSANSST RENM YAPAN

RENCLERE YAPILACAK DEMELER

HAKKINDA TEBL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, niversitelerin retim eleman ile kamu kurum ve kurulularnn yetimi personel ihtiyacn karlamak amacyla Mill Eitim Bakanlnca, yurt dna resm burslu statde renime gnderilen rencilere denecek aylk burs, denek ve dier zorunlu giderlere ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanun ve 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk rencilerin Yabanc lkelerde renimleri Hakknda Ynetmelik uyarnca yurt dnda resm burslu statde lisans ve lisansst seviyede renim grmeye hak kazanan rencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanun ile Trk rencilerin Yabanc lkelerde renimleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide yer alan;

a) Ataelik: Eitim ataeliini,

b) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,

c) Dil renimi: Yurt dnda renim grecek rencilerin renim grecekleri lkenin dilini renebilmeleri iin esas renim ncesi yapacaklar renimi,

) Esas renim: Yurt dnda dil reniminden sonra balayan ve daha nce tamamlanan renim dzeyinin stnde bir renim ile o lkenin eitim sisteminin gerei olarak yaplan hazrlk ve tamamlama renimini,

d) Ksm burslu renci: Resm-burslu statde renim yapmakta iken renim grd yksekretim kurumundan veya bu kurum araclyla karlksz burs veya asistanlk creti alan ancak aldklar burs veya cret; barnma, beslenme, salk gibi yaam giderleri ile okul creti, seminer, konferans, toplant, teziyle ilgili alan almas, kitap, defter, krtasiye gibi renim giderini tam olarak karlamamas nedeniyle devlet tarafndan ksm olarak burs verilen renciyi,

e) Kurum: Yurt dna resm burslu statde lisans ve lisansst seviyesinde renci gnderen kamu kurum ve kuruluunu,

f) Lisans: Ortaretime dayal en az sekiz yar yllk bir program kapsayan yksekretimi,

g) Lisansst: Yksek lisans, doktora, tpta uzmanlk ve sanatta yeterlik retimini,

) Mavirlik: Eitim mavirliini,

h) Resm burslu renci: Mill Eitim Bakanlnca zorunlu hizmet karlnda yurt dna lisans ve lisansst dzeyinde renime gnderilen ve masraflar Bakanlk veya ilgili Kurumlarca karlanan renciyi,

ifade eder.

Yolluklar

MADDE 5 (1) Bakanlk ve Kurumlar hesabna resm burslu statde yurt dna renime gnderilen rencilerin yurt dna ilk gidi, bir renim seviyesini (dil, yksek lisans/doktora) bitirip dier bir renim seviyesine geite geli-gidi ve renim sonras Trkiyeye dn ekonomi snf uak bileti cretleri rencilerin bal bulunduklar Bakanlk/Kurumca karlanr. Uak bileti bedelinin denmesinde bilet veya Uluslararas Hava Tayclar Birlii yesi irketlerce dzenlenen elektronik yolcu biletinin deme belgesine eklenmesi gerekir.

(2) Mavirliin/ataeliin izniyle renim yeri (lke veya ehir) deitirilen resm burslu rencilerin ulam aracna (uak, otobs, tren bileti vs.) verdii cret, mavirlik/ataelik adna alan avans/krediden, Kurum rencilerininki ise Kurumlarnca karlanr.

(3) Yurt dndaki lisans renimini tamamlayp yksek lisans renimi iin veya yksek lisans renimini tamamlayp doktora renimi iin baka bir ehirdeki niversiteye giden rencilerin ulam aracna (uak, otobs, tren bileti vs.) verdii cret, mavirlik/ataelik adna alan avans/krediden denir. Kurum rencilerinin bu tr harcamalar ise ilgili Kurumca karlanr.

(4) Hangi nedenlerle olursa olsun rencilikle iliii kesilen veya renimlerini tamamlamadan yurda kesin dn yapacak resm burslu rencilere Trkiyeye dnebilmeleri iin istemeleri halinde mavirlik/ataelik onay ile uak bileti temin edilir ve creti, mavirlik/ataelik adna alan avans/krediden; Kurum rencilerininki ise bal olduu Kurumca denir. Mavirlik/ataelik tarafndan deme olana bulunmad takdirde rencinin bal olduu Bakanlk/Kurumca deme yaplr. Bu miktar rencinin borcuna eklenir.

(5) Esas renim iin baka ehir/lkedeki niversitelerden kayt konusunda bizzat grmek zere davet aldn danman/okul yazsyla belgelendiren rencilere de en fazla iki niversiteye gidi-dn iin yol masraf (uak, otobs, tren vs.) mavirlik/ataelik adna alan avans/krediden; Kurum rencilerininki ise bal olduu Kurumca karlanr. Ancak rencinin esas renim ncesi davet ald niversiteyle grmesinden sonra Trkiyeye dnecek olmas durumunda, bu davetin danman/okul yazsyla Bakanla belgelendirmesi halinde lke ii i hat ve Trkiyeye gelii balantl uu olarak Bakanlk rencilerininki Bakanlka, Kurum rencilerininki ise Kurumca verilebilir.

Yurt ii ayl ve ek denek

MADDE 6 (1) Resm burslu rencilere denecek yurt ii aylk burs miktar; lisans rencileri iin 360 TL lisansst rencileri iin 720 TLdir.

(2) rencilerin aylk burslarnn gnlk hesaplanmasnda; 31 eken aylar iin aylk burs miktar 31e blnerek, 30 eken aylar iin 30a blnerek ve ubat aylar iinse yine 30a blnerek hesaplanr.

(3) Yurt dnda burslu statde lisans renimi yapmaya hak kazanm rencilerden, yurt dna gnderilinceye kadar kazanm olduklar niversitelere (hazrlk snflar dahil) devam edenlere, bir retim yln amamak kaydyla, lisans seviyesinde yurt ii bursu denir.

(4) Resm burslu lisans rencilerinin yurt ii aylk burslar, taahht ve kefalet senedi dzenlemi olmalar kaydyla, dil renimine veya kazandklar programdaki esas renime baladklar tarihe kadar denir.

(5) Bakanlk karar ile geici bir sre iin Trkiyede tedavi edilmek, tez almalarnda bulunmak zere yurda gelmeleri uygun grlen resm burslu rencilerin ilk iki aylk bursu, bulunduklar yabanc lke iin ngrlen aylk burs tutar zerinden; Trkiyede bir defada veya faslal olarak bir ylda toplam iki aydan fazla kalmalar halinde ikinci ayn bitiminden itibaren yurt ii aylk burs miktar zerinden deme yaplr.

(6) renimlerini veya stajlarn bitirip yasal sre olan iki ay ierisinde yurda dnerek zorunlu hizmet karl bir greve atanmalarn isteyen resm burslu rencilere, 1416 sayl Kanun uyarnca, Bakanla hitaben verdikleri dilekelerinin tarihi ile greve atamalarnn onay tarihine kadar olan sre ierisinde ay (90 gn) gememek zere, lisansst rencilerine denen yurt ii bursu denir. Milli eitim mdrlklerinde greve balayanlarn greve balama tarihi yurt ii ayl iin esas alnr. Verilen yurt ii bursu dl niteliinde olup mecburi hizmete saylmaz. Ancak grev talep ettikten sonra tazminata gemesi halinde borcuna saylr.

(7) Haklarnda tazminat kovuturmasna geilmi olanlara grev isteseler de yurt ii bursu denmez.

Yurt d ayl ve ek denek

MADDE 7 (1) Yurt dna yeni gnderilen resm burslu rencilerin ilk iki aylk bursu pein olarak denir. Bu iki aylk burs, rencilerin renime baladklar tarihi izleyen aybandan itibaren iki aylk bursunu karlamak zere verilir. Ayrca, renime baladklar tarih ile ilk ayba arasndaki sre iin de kstl burs denir. Kstl burs ve ek denek, rencinin balama yazs Bakanla ulatnda verilir. Ancak yurt dna ilk defa kan rencilerden eitim grd Kurumca zorunlu oryantasyon programna tabi tutulanlarn burs balama tarihi oryantasyon eitimine balad tarih olarak esas alnr.

(2) Bir st renim veya lke deiiklii yapacak rencilere istemesi halinde gidecekleri lke iin ilk iki aylk avans ilemi yaplabilir.

(3) Yurt dnda lisans renimi yapan resm burslu rencilere Ek-1 (I) numaral cetvel, lisansst (yksek lisans, doktora, tpta uzmanlk ve sanatta yeterlik) renimi yapan rencilere Ek-1 (II) numaral cetvel zerinden aylk burs demesi yaplr.

(4) rencilerin aylk burslarnn gnlk hesaplanmasnda; 31 eken aylar iin aylk burs miktar 31e blnerek, 30 eken aylar iin 30a blnerek ve ubat ay iin ise yine 30a blnerek hesaplanr.

(5) Bakanlk adna resmi burslu statde renim gren rencilerin aylk burslar avans/kredi almadan eitim mavirlik/ataelik resmi hesaplarna; eitim mavirlik/ataelik bulunmayan yerlerde rencilerin ahsi hesaplarna aktarlacak ekilde Bakanlka ilem yaplr.

(6) Lisans renimini tamamlayan resm burslu rencilere lisansst renime baladklar tarihten itibaren Ek-1 (II) numaral cetvel zerinden deme yaplr.

(7) Bir yl ve daha uzun sreli renim gren resm burslu rencilere kitap, defter, krtasiye ve benzeri giderlerini karlamak zere her yl bir aylk burs tutar kadar ek denek Mart ve Eyll aylarnda iki eit taksit halinde denir. (Mart ek deneinden yararlanabilmek iin yln ilk alt ay iinde, Eyll ek deneinden yararlanabilmek iin ise yln ikinci alt ay iinde yurt dnda eitime balanmas gerekmektedir.)

(8) Resm burslu rencilere aylk burs olarak transfer edilecek miktarlar Ek-1 (I) ve (II) numaral cetvellerdeki yabanc para cinsinden gsterilmitir. Buna gre;

a) Yurt dna yeni gnderilecek rencilerin aylk burslar o gnk dviz sat kuru zerinden; halen yurt dnda renim yapmakta olan resm burslu rencilerin aylk burslar ve dier demeleri ise bir nceki ayn ilk i gnndeki dviz sat kuru zerinden hesaplanr.

b) Resm burslu rencilerden Trkiyede pein denen ilk iki aylk bursunu dvize evirenlere, tahakkuk tarihindeki dviz sat kuru ile cari efektif sat kuru arasndaki fark da ilgili Kurumca denir.

(9) Yurt dnda renim yapmakta iken resm burslu statde renim grmeye hak kazanan rencilerin yurt d aylk burslar, renim grecekleri esas renim seviyesi iin taahht ve kefalet senedi dzenlemi olmalar kaydyla, belge teslim tarihi itibariyle denir.

(10) Yurt dnda renim grmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlk karar ile geici sre iin yurda arlan resm burslu rencilerden, tekrar yurt dna kp renimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylk burslar pein olarak verilebilir.

(11) Yurt dna yksek lisans, doktora renimi yapmak iin gnderilen rencilerden yksek lisans renimini tamamlayanlarn aylk burslar yksek lisans renim sresinin ay ierisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alnarak tam olarak verilir; doktora renimine baladklar tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir.

(12) Yalnz yksek lisans renimi yapmak zere gnderilenlerden baarl olup doktora yapmasna izin verilenlerin aylk burslar ise yksek lisans renim sresinin ay ierisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alnarak tam olarak verilir; doktoraya baladklar tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahht ve kefalet senedi alnr. Ancak, onbirinci fkra ile bu fkra uyarnca yaplacak demelerde ayn ay ierisinde hem yksek lisans hem de doktora iin ayr ayr burs denmez.

(13) Resm burslu rencilere dviz kuru, dviz cinsi deiiklii ile maa art farkndan dolay eksik deme yaplm ise aradaki fark ilgili Kurumlarca denir. Fazla deme yaplmsa ilgili Kurum tarafndan kesilir.

(14) Resm burslu rencilere bedelli askerlik hizmetlerini yaptklar sre zarfnda burs denmez.

(15) Mavirlikten/ataelikten izin almadan yurda dnen resm burslu rencilerin burslar kesilir.

(16) Kurumlar adna yurt dnda yksek lisans renimi gren ve eitimlerini tamamlayan rencilere alanlarnda eitim grdkleri konularla ilgili olmak ve sresi ay amamak zere bulunduklar lkelerdeki kurum veya kurulularda teknik bilgi ve grglerini artrmak zere staj yapmalarna eitim mavirlik/ataelik teklifi zerine Kurumca izin verilebilir ve bu sre iin renciye bulunduu lkeye gre yurt d bursu verilebilir.

Yurt iinde dil renimi

MADDE 8 (1) 1416 sayl Kanun uyarnca resm burslu renim hakk kazananlardan yabanc dil renimlerini yurt iinde yapmas uygun grlenlerin yurt ii burslar, dil kursu ve dier renim giderleri, Bakanlk Btesinin Yurt D Burslar tertibinden denir. Kurum rencilerininki ise, ilgili Kurumlar tarafndan karlanr.

(2) Dil kursuna bandan sonuna kadar devam edenler iin kurs bedelinin tamam borcuna saylr; ayrca dil kursuna baladktan sonra kursu tamamlamadan brakan veya herhangi bir mazeretle kursa ge balayan renciler iin de kurs bedelinin tamam borcuna saylr.

(3) Dil renimlerini yurt iinde yapacak olan resm burslu rencilerin burslar, 6 nc maddenin (1) numaral fkrasnda belirtilen miktarlar zerinden denir ve ilk iki aylk burslar pein olarak verilir. Yurt ii ayl, dil kursuna balanlan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybana kadar kesintisiz olarak denir.

Trkiyede yaplan tez almas

MADDE 9 (1) Yurt dnda renim yapan resm burslu rencilerden, tez konusu Trkiye ile ilgili olan ve gerekli dokmanlarn mutlaka Trkiyeden ahsen temini iin yurda gelmeleri zorunlu olup yapaca alma ile ilgili detay programn alma tarihinden iki ay nceden eitim mavirliine/ataeliine sunan ve Bakanlka izin verilenlere, her renim seviyesinde (lisans, yksek lisans ve doktora iin) en fazla iki defa olmak zere, yurda geli-dn uak bileti bedeli ilgili Kurumca karlanr. Trkiyede iki aydan fazla kalmalar halinde yurt ii burs tutar esas alnarak deme yaplr. Ayrca yurtta tezle ilgili alma yapan bu rencilere alma programlarnda yer alan konu ve blgelerine gre Trkiyedeki belgelendirilmi ulatrma giderlerinin (tren ve otobs bileti creti) tamam ile tez almalarnn gerektirdii malzeme giderlerinin en ok aylk yurt ii bursu kadar olan ksm, bal bulunduu Kurumca denir.

Salk giderleri

MADDE 10 (1) Resm burslu rencilerin yurt dnda salk sigortas yaptrmas zorunlu olup, sigorta cretleri ile salk sigortasnn veya mahall deme imknlarnn kapsam dnda kalan salk giderleri rencilerin bal bulunduklar Kurumca denir. Yaptrlacak sigortann standart nitelikte olmas esas olup zorunlu salk sigorta bedeli her mali yl iin yurt d bursunun bir aylk tutarnn 1,5 katn aamaz.

(2) Bakanlklar ve Kurumlar adna renimde bulunan resm burslu rencilerin kaza/hastalk sebebiyle yurt dnda veya yurt iinde tedavi edilmeleri halinde; bu maddedeki snrlamalar sakl kalmak kaydyla, yurt dnda yaptrlm olan ve salk sigortas kapsam dnda kalan muayene ve tedavi masraflar ile yurt iindeki muayene ve tedavi masraflar, lmleri halinde cenazelerinin Trkiyede defnedilecei yere kadarki nakil masraflar ile gerekli grld hallerde cenazeyi getirmekle grevlendirilecek kiinin yol giderleri bal bulunduklar Kurumca denir. Ancak, yurt iinde meydana gelen trafik kazalar sebebi ile oluacak tedavi giderleri iin herhangi bir deme yaplmaz.

(3) Resm burslu rencilerden geirmekte olduklar rahatszlklar nedeniyle derhal yurda dnmeleri gerekli grlenlerin dn uak bileti creti ve refakat gerekiyorsa refakatinin gidi-dn uak bileti creti ilgili Kurumca denir.

(4) Yurt dnda renim yaparken rahatszlanan ve rahatszl nedeniyle renim kurumuna devam edemeyen resm burslu rencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla sreceinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasnca denmemesi halinde, hastane/niversite, salk merkezi yetkililerinin onay alnarak tedavileri yurtta yaptrlr. Tedavi iin yurda gelmeleri eitim mavirlik/ataelike uygun grlen rencilerin, yurt dnda renim yapmakla ilgili haklar sakl tutulmak kaydyla, en fazla alt aya kadar olan yurt ii tedavi giderleri, ayrca Trkiyedeki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geli ve tedavi sonucunda renim yerine dn yol giderleri ile zaruri hallerde hasta renciye refakat edecek olann yol giderleri bal bulunduu Kurumca denir.

(5) Bu madde kapsam erevesinde tedavi iin yurda gelen resm burslu rencilerin ilk iki aylk bursu, bulunduklar yabanc lke iin ngrlen aylk burs tutar zerinden, iki aydan fazla kalmalar halinde nc ayn bandan itibaren yurt ii burs miktar zerinden denebilir.

(6) Resm burslu rencilerin, salk sigortas dnda kalan salk giderlerinin Kurumlarnca denebilmesi; tedavinin, o lkedeki memurlarn mahalli usulne uygun olarak yaptrldnn misyon eflikleri tarafndan onaylanmasna baldr.

(7) Trkiyede geici sre bulunmasna izin verilen rencilerin (alan, tedavi, tez, izin vs.) salk giderleri rencilerin bal bulunduklar Kurumca karlanr.

(8) Resm burslu renciler, Sosyal Gvenlik Kurumu ile szleme imzalam salk hizmeti sunucular ile snrl olarak salk hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt iinde, ayakta veya yatarak tedavi grenler iin denecek tedavi bedeli, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu erevesinde belirlenmi olan kapsam ve birim fiyatlar esas alnarak rencinin bal olduu Bakanlk/Kurum tarafndan ilgili salk hizmeti sunucusuna denir. Ancak, szlemeli salk hizmeti sunucularnn 5510 sayl Kanun hkmlerine uygun olarak talep edebilecei ilave cretler renci tarafndan karlanr. Bakanlk/Kurum, rencinin tedavisini gerekletirmesi iin renci belgesi verir. Szlemeli salk hizmeti sunucularnn sunmu olduklar hizmete ilikin masraflarn tamamnn renci tarafndan hastaneye denmesi halinde ise, 5510 sayl Kanuna gre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar rencinin kendisine denir.

(9) Resm burslu rencilerin, yurtdnda salk sigortas tarafndan veya mahalli deme yerlerince bedeli karlanmayan ila masraflar; bu ilalarn, usulne uygun olarak yaplm bir sevk ilemi sonrasnda reete edilmi olmas halinde denir. Yurt iinde Sosyal Gvenlik Kurumu ile szlemeli salk hizmeti sunucular tarafndan reete edilen ilalarn bedeli; katlm pay alnmakszn, 5510 sayl Kanuna gre belirlenmi usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun olarak denir.

(10) Yurt d di tedavilerinde muayene, di eti tedavisi ve bakm, di ekimi, dolgu, rntgen, tomografik di rntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri (kymetli madenler ve porselen denmez) ve ene defektlerine yaplan mdahalelerle dier cerrah mdahale cretleri denir. Yurtdnda yaptrlan di tedavileri iin denecek tutar, renim sresince bir aylk yurt d burs miktarn geemez. Bu madde hkmlerine gre yurt iinde yaptrlan di tedavilerine ait giderler ise; katlm pay alnmakszn 5510 sayl Kanuna gre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar erevesinde denir.

(11) ereve ve cam cretlerinin toplam olarak gzlk iin denen miktar, yurt iinde bir aylk yurt ii bursunun % 20 sini, yurt dnda ise bir aylk yurt d burs tutarnn % 10 unu geemez. Yurt ii faturalar kurumlarnca; yurt d faturalar Mavirlike/Ataelike denir.

Mecburi hizmet sresi

MADDE 11 (1) Yurt ii renimde mecburi hizmet sresi; yurt ii aylk bursu verilen aylarn bire bir hesaplanmasyla yaplr.

(2) Yurt d renimde mecburi hizmet sresi; yurt d aylk burs verilen aylarn iki kat olarak hesaplanr.

(3) Resm burslu rencilerin okulundan burs almalar halinde, resm burslu rencilere aylk burs olarak transfer edilecek miktarlar Ek-1 (I) ve (II) numaral cetvellerdeki yabanc para cinsinden az olmas durumunda aradaki fark rencinin isteine bal olarak Bakanlka tamamlanr. Bu durumda da renci bursunu tam alm saylarak o ay iin iki ay mecburi hizmet hesaplanr.

(4) Yurt dnda resm burssuz bulunulan sreler iin mecburi hizmet hesaplanmaz.

Dier demeler

MADDE 12 (1) rencilerin girecekleri yabanc dil seviye tespit snavlar (Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.) ile yetenek ve mesleki yeterlik snavlarndan (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test vb.) en fazla drt adedinin bedeli ile drt niversiteye kadar bavuru creti denir. Snav cretlerinin denebilmesi iin deme belgesinin (ek, kendi adna kredi kart veya anne, baba, ein hesabndan adna ek kart banka ekstresi asl ya da internet ktsnn banka onayls, alnd belgesi gibi) dilekeye eklenmesi gerekir.

(2) rencilerin kabul almak zere niversitelere bavururken niversitelere gnderdikleri evraklarn (diploma, transkript, garanti belgesi vs.) gnderilmesiyle ilgili olarak 4 adet gnderim creti rencilerin bal olduklar kurumca karlanr.

(3) Yurt dna renime gnderilen resm burslu rencilerin, gidecekleri lkeden vize alabilmeleri iin o lkenin Trkiyedeki temsilciliklerine demeleri zorunlu olan vize harlar ile ABD tarafndan vize alnmas srasnda zorunlu tutulan servis creti her takvim ylnda bir kereye mahsus olarak Bakanlk veya adna renim yapt Kurumca karlanr. Ancak ayn yl ierisinde bir renim seviyesinden dier bir renim seviyesine geilerde zorunlu tutulan vize ve servis creti de tekrar denebilir. Ayrca vize randevusu ve vize posta gideri iin denen cretler de rencinin talep etmesi halinde denir.

(4) Yurt dnda renim yapan resm burslu rencilere ve eitli sebeplerle kendilerine resm burssuz statde sre uzatm verilen rencilere tez masraf olarak (tezin yazm, ciltlenmesi, fotokopi creti, resim ve grafik harcamalar ile dier zorunlu giderler iin) harcama belgesine dayandrlmas artyla en fazla bir aylk yurt d burs tutar kadar deme Mavirlik/Ataelik adna alan avans krediden yaplr.

(5) Haklarnda tazminat kovuturmas karar alnanlara tez masraf denmez.

(6) Resm burslu renciler hazrladklar yksek lisans ve doktora tezinin birer rneini yazl ve bilgisayar ortamnda Trke zeti ile birlikte Bakanlk Ortaretim Genel Mdrlne; Kurum rencileri ise Kurumlarna gndermek zorundadrlar.

(7) Yurt dnda renimde bulunan resm burslu rencilerin okul ve renimleriyle ilgili her trl masraflar rencinin bal bulunduu Bakanlk/Kurumca denir. Ancak, rencilerin renimleri srasnda bizzat sahip olmalarnda, kullanmalarnda zorunluluk bulunduu okullarnca bildirilen her trl ara-gere, atlye ve laboratuvar almalarnn gerektirdii maddelerin satn alnmas veya kiralanmas gibi masraflarn denmesi, bunlarn 7 nci maddenin yedinci fkras uyarnca verilen ek denekten karlanmas gereken giderler kapsamnda bulunmamas; alnan malzemenin demirba zellii tamamas; eitim mavirlii/eitim ataeliine bavurmalar; renim durumunun uygun grlmesi ve temsilcilikler tarafndan Bakanla bilgi verilmesi kaydyla eitim mavirlik/eitim ataelik/Bakanlk/adna renim yaptklar Kurum tarafndan denir.

(8) Yurt dnda renim grerek yurda grev talep etmek zere dnen rencilerin mecburi hizmetlerine esas ayl, derecesini ald tarihin ay sonuna kadardr. Ancak mezuniyet ilemlerinin tamamlanmas ve belge dzenlenmesi nedeniyle yurt dnda beklenmesi halinde mecburi hizmetine esas ayl derecesini ald tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatlabilir.

(9) rencilerin resm-burssuz olduklar dnemde okul cretleri denmez.

(10) Kurum (TPAO, BOTA, TCDD vb.) adna renim gren rencilerin okul demeleri ile rencilere yaplacak dier demelere ilikin fatura ve dier deme belgelerinin dorudan ilgili okul veya kii tarafndan mavirliin/ataeliin onay olmakszn ilgili Kuruma gnderilmesi; Kurum tarafndan demenin yaplmas ve sonutan eitim mavirlii/eitim ataeliinin bilgilendirilmesi gereklidir.

(11) rencilerin yurt dndaki okul cretlerinin denmesinde park creti, ulam creti, konaklama creti ile gecikme faizi kesinlikle karlanmaz.

(12) Dil renimlerini tamamlayarak esas renime balayan ve okul/danman tarafndan dil dersi almalar zorunlu tutulan rencilerin sadece bir dnem bir dil dersinin creti rencilerin bal olduklar Bakanlk/Kurumca karlanr.

(13) rencinin renim yapt alan gerei yaplmas zorunlu olan arazi almalarndaki ulam, konaklama ve katlm giderleri rencilerin bal olduklar Kurumca karlanr.

(14) Tezi ile ilgili alan almas yapmak zere; seminer, konferans, toplantya katlmak isteyenler ile sanat dallarnda renim yapan rencilerden konser, sergi, mze, operaya gitmek isteyenlerin en az bir ay nceden eitim mavirlii/eitim ataeliine bavurmalar ve renim durumunun uygun grlmesi, temsilcilik tarafndan Bakanla bilgi verilmesi kaydyla varsa gidi-dn yol creti (uak, otobs, tren vs.), katlm veya giri cretleri ile renim grd lkenin yurt d aylk burs miktarnn %5i kadar konaklama creti fatura ibraz etmeleri kaydyla adna renim yaptklar eitim mavirlik/eitim ataelik/Bakanlk/Kurum tarafndan denir. Ancak, rencinin renim sresi boyunca katld toplam drt seminer, konferans veya toplant iin deme yaplr. Sanat dalnda renim yapan renciler iin alanyla ilgili ylda toplam alt konser veya opera bileti creti denir. Bu fkra hkmlerine uygun olarak baka bir lkeye gitmesine izin verilen rencilerin, acil haller kapsamna giren hastalk veya kazalar neticesinde grecekleri ve salk sigortas veya mahalli deme yerlerince karlanmayan tedavilerine ilikin giderler Bakanlk/Kurumca karlanr.

(15) Yurt dnda renimde bulunan rencilerin bulunduklar lkelerde kalabilmeleri iin zorunlu olarak demeleri gereken oturum izni, polis kayt creti ve benzeri demeleri Bakanlk veya adna renim yapt Kurumca karlanr.

(16) Yurt dnda renim grmeye hak kazanan rencilerin yaptrdklar taahht ve kefalet senetlerinin dzenlenmesinde; devam eden rencilerin yaptrdklar ek taahht ve kefalet senetlerinin dzenlenmesine ilikin noter masraflar rencilerin kendisi tarafndan karlanr. Masraflar Kurumlar tarafndan karlanan rencilerin bu tr masraf Kurumun uygun grmesi halinde Kurum tarafndan denebilir.

(17) Yurt dnda renim grmeye hak kazanan rencilerin salk raporu almak iin hastaneye dedikleri rapor creti rencilerin kendisi tarafndan karlanr. Masraflar Kurumlar tarafndan karlanan rencilerin bu tr masraf Kurumun uygun grmesi halinde Kurum tarafndan denebilir.

(18) Resm burslu rencilerin yurt dna ilk klarnda dedikleri pasaport czdan bedeli rencilerin bal bulunduu Bakanlk/Kurum tarafndan karlanr.

(19) Resm burslu rencilerin yurt dnda uluslararas yaynlarda makale, kitap blm, bildiri vs. yaynlanmas iin denen bask bedeli rencilerin bal bulunduu Bakanlk/Kurum tarafndan karlanr.

Oryantasyon/bilgilendirme eitimi

MADDE 13 (1) Resm burslu statde yurt dnda lisansst renim yapmaya hak kazanan rencilere yurt dna kmadan nce yurt iinde ve yurt dnda karlaabilecekleri sorunlar-zmler hakknda en ok iki haftaya kadar oryantasyon eitimi almalar ilgili Bakanlk/Kurumca salanr.

Kesintiler

MADDE 14 (1) Bu Teblile rencilere gider karlnda yaplan demeler, 6/1/1961 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine gre gelir vergisinden istisnadr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Tebli hkmlerini Mill Eitim Bakan ile Maliye Bakan yrtr.

 

Tebliin eki iin tklaynz