26 Aralk 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28863

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013

Karar No : 2013/200

Konu : TCDD adna kaytl stanbul/Maltepe Cumhuriyet Mahallesi

Tanmaznn zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 11/6/2013 tarih, 5158 sayl yazsna istinaden;

1. Kurulumuzun 7/3/2013 tarih, 2013/34 sayl Kararyla sat yntemiyle zelletirilmek zere kapsam ve programa alnan T.C. Devlet Demiryollar letmesi (TCDD) Genel Mdrl adna kaytl stanbul ili, Maltepe ilesi, Cumhuriyet Mahallesi 1305 ada, 1 numaral parsel, 1306 ada, 23 numaral parsel, 1277 ada, 1 numaral parselin 1.209 m2 lik ksm olmak zere toplam 6.156,00 m2 yzlml arsann (stanbul/Maltepe Cumhuriyet Tanmaz) sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

TCDD adna kaytl stanbul/Maltepe Cumhuriyet Mahallesi Tanmaznn; 17.520.000.- (Onyedimilyonbeyzyirmibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Cengiz naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Cengiz naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.