26 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28863

DÜZELTME

21/12/2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2014 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/1)” in 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2012-31/12/2012” ibaresinin “1/1/2013-31/12/2013” olarak ve yine aynı maddede yer alan “1/1/2013-31/12/2013” ibaresinin ise “1/1/2014-31/12/2014” olarak Rekabet Kurumunun 23/12/2013 tarihli ve 91157375-010.05-14452 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.