26 Aralk 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28863

YNETMELK

Yznc Yl niversitesinden:

YZNC YIL NVERSTES ECZACILIK FAKLTES

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yznc Yl niversitesi Eczaclk Fakltesinde renci kaytlar ile eitim-retim ve snavlarda uyulacak esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yznc Yl niversitesi Eczaclk Fakltesi'nde renci kaytlarna, eitim-retim programlarnn dzenlenmesine, staj, snavlar, diploma ve ayrlma ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere Faklte Dekan tarafndan grevlendirilen retim elemann,

c) Dekanlk: Yznc Yl niversitesi Eczaclk Fakltesi Dekanln,

) Faklte Kurulu: Yznc Yl niversitesi Eczaclk Fakltesi Faklte Kurulunu,

d) Faklte: Yznc Yl niversitesi Eczaclk Fakltesini,

e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil derslerini,

f) n koul dersi: Bir derse kaydolunmas iin baarlm olmas koulu aranan dersi,

g) n koullu ders: Kaydolunmas nceki yaryl veya yaryllarda yer alan n koul dersler ile uygulamalarn baarlmasna bal olan dersi,

) Rektrlk: Yznc Yl niversitesi Rektrln,

h) Semeli ders: rencinin danmannn muvafakati ile Faklte Kurulunca nerilen semeli dersler iinden ald dersi,

) Senato: Yznc Yl niversitesi Senatosunu,

i) niversite ortak semeli dersi: rencilerin ilgi duyduklar alanlarda kiisel geliimlerine ynelik semeli dersi,

j) niversite: Yznc Yl niversitesini,

k) Ynetim Kurulu: Yznc Yl niversitesi Eczaclk Fakltesi Ynetim Kurulunu,

l) Zorunlu ders: rencinin zorunlu olarak almas gereken dersleri,

ifade eder.

KNC BLM

renci leri, Eitim retim Yl ve Akademik Takvim ile

Derslerden Muafiyet

renci ileri

MADDE 5 (1) rencilerin, kayt, kayt yenileme, iliki kesme, yatay ve dikey gei, eitim-retim ve snavlarla ilgili ilemleri konusunda Ynetim Kurulu karar verir.

(2) Fakltede okumaya hak kazanan rencilerin kesin kaytlar, kimlik kartlarnn dzenlenmesi ve onaylanmas, askerlik tecili, renci belgelerinin verilmesi, dosyalarn tutulmas ile diplomalarn dzenlenmesi ilemleri Rektrlk ve/veya Dekanlk tarafndan yrtlr.

Eitim ve retim yl ve akademik takvim

MADDE 6 (1) Eitim ve retim yl, gz ve bahar yaryl olmak zere iki yaryldan oluur. Her yaryl, ara snavlar ve mazeret snavlarnn yapld gnler de dahil olmak zere en az on drt haftadr. Bu sre Faklte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararyla artrlabilir. Yaryl sonu ve btnleme snav gnleri bu sreye dahil deildir.

(2) Fakltenin bir sonraki eitim ve retim ylna ait akademik takvimi ve eitim ve retim plan en ge mays ay sonuna kadar Faklte Kurulunca belirlenir ve Senatoya sunulur.

(3) Gz ve bahar yaryllar dnda Faklte Kurulunun nerisi ve Senatonun kararyla yaz okulu alabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafndan belirlenir.

retim sresi

MADDE 7 (1) Fakltenin renim sresi on yaryl (be yl)dr. renimini on yarylda tamamlayamayan rencilere sekiz yaryla (drt yla) kadar ek sre verilir. Bu sre ierisinde mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile staj ve tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Mezuniyet iin btn artlar yerine getiren renciler, normal sreden nce mezun olabilirler.

Derslerden muafiyet

MADDE 8 (1) Faklteye kaydn yaptran renciler daha nce kaydolduklar yksekretim kurumlarndan alm ve baarm olduklar derslerden muaf olmak iin, eitim-retimin balamasndan itibaren on be gn iinde bavurduklar takdirde, muafiyet istekleri Ynetim Kurulunca deerlendirilir ve karara balanr. rencinin muaf sayld derslerden ald notlar muaf (M) notuna dntrlerek transkriptinde ayr bir blm halinde gsterilir. Muaf (M) notu alnan ders tekrarlanmaz ve akademik ortalamaya dahil edilmez.

(2) Ortak zorunlu yabanc dil ve temel bilgisayar gibi mterek dersler iin eitim-retimin balamasndan sonra bir ay ierisinde merkezi muafiyet snav alr. Bu snavda baarl olan renciler ilgili dersten muaf saylr ve bu snavdan alnan notlar akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Muafiyet talebinde bulunan renciler, ilgili derslerin muafiyet snav sonular belli oluncaya kadar derslerine devam etmek zorundadr.

NC BLM

Kayt lemleri, Kimlik Kart, Danmanlk ve Yatay Geiler

Kesin kayt ilemleri

MADDE 9 (1) renciler Faklteye, Rektrlke belirlenen ve ilan edilen sre iinde istenilen belgelerle kesin kaydn yaptrrlar. Belirlenen sre iinde kesin kayt ilemlerini yaptrmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) niversiteye kayt ilemi adayn bizzat kendisi tarafndan yaplr. Ancak hakl ve geerli mazereti olanlarn kaytlar kendilerinin belirledikleri vekilleri veya kanuni temsilcileri aracl ile yaptrlabilir. Kayt iin aadaki artlar aranr:

a) Lise veya dengi meslek okulu veya Milli Eitim Bakanlnca denklii kabul edilmi yabanc lke liselerinden mezun olmak.

b) O retim ylnda lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan snav sonucunda merkezi yerletirme sistemi ile Faklteye yerletirilmi olmak.

c) Yabanc uyruklu renciler iin Senato tarafndan belirlenen esaslar dahilinde yerletirilmi olmak.

(3) Kesin kayt yaptran rencilerin sunduu belgelerin geree uygun olmad veya sahte olduu anlalrsa Faklte ile iliikleri kesilir. Sz konusu rencilerin diploma dahil, kendilerine verilen tm belgeler iptal edilir ve haklarnda kanuni ilem yaplr.

(4) Kayt iin istenen belgelerin asl veya asl grlmek suretiyle niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr. Kesin kayt hakkn kazanan adaylardan, bavuru srasnda teslim ettii belgeler tekrar istenmez.

Kayt yenileme

MADDE 10 (1) Kayt yenileme ve ders alma ilemleri, yaryl banda Senatonun belirleyecei tarihler arasnda yaplr. rencilerin kayt yenilemek iin her yaryl ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenen renim katk payn yatrm olmas gerekir. Kaydn silinmesi halinde renim katk pay iade edilmez. renim katk payn demeyenlerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez. Belirlenen sreler iinde kaydn yenilemeyen renciler, o yarylda derslere devam edemez ve snavlara giremez. Hakl ve geerli nedenlerle bu sreler iinde kaydn yenilemeyen renciler Senato tarafndan belirlenecek ekle-sil dnemi sonuna kadar Faklteye bavurmak zorundadr. Bavurular, Ynetim Kurulunca karara balanr.

(2) Kayt yenilememe nedeniyle kaybedilen sreler, 2547 sayl Kanunda belirtilen renim sresinden saylr. renciler, Ynetim Kurulunca kabul edilmi hakl ve geerli bir mazereti olmadka, kayt yeniletme ilemini bizzat kendileri yaptrmak zorundadrlar.

renci kimlik kart

MADDE 11 (1) Kesin kayt yaptran renciye bir renci kimlik kart verilir. renci kimlik kart kaybedilirse, kayp ilan ile bavurulmas durumunda yenisi dzenlenir. Faklteden ayrlan, karlan, kayd silinen veya mezun olan renciler, renci kimlik kartlarn geri vermek veya kaybedildiine ilikin kayp ilann getirmekle ykmldr.

Danmanlk

MADDE 12 (1) Kaydn yaptran her renci iin Dekanlk tarafndan, Faklte retim elemanlar arasndan bir danman belirlenir.

(2) Danman; renim sresi boyunca eitim ve retim, snavlar ve disiplinle ilgili konularda rencilere yol gsterir ve yardmc olur. Gerektiinde rencilerin dier sorunlaryla ilgilenir ve bu sorunlarn zm iin ilgililerle ibirlii yapar.

(3) Dekanlk, danmanlardan rencilerin baar durumlar ve faaliyetleri hakknda rapor isteyebilir.

Kayt dondurma

MADDE 13 (1) rencilerin kaytlar; hakl ve geerli sebeplere dayanarak bavurmalar halinde, yaryln ilk iki haftas iinde bir defaya mahsus olmak zere Ynetim Kurulu kararyla bir veya iki yaryl sreyle dondurulabilir.

(2) renci, kayt dondurduu srede renimine devam edemez ve snavlara giremez. Kayt dondurma sresi, 2547 sayl Kanundaki azami renim sresine eklenir.

Yatay geiler

MADDE 14 (1) Faklteye yatay geiler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararas Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yaplr.

DRDNC BLM

Dersler

Dersler ve kredileri

MADDE 15 (1) Dersler yaryl esasna gre yrtlr. Teorik ve uygulamal dersler ile bitirme tezi, bitirme devi, proje, staj ve bunlarn kredilerini gsteren eitim ve retim mfredatlar Faklte Kurulunca belirlenir. Teorik derslerin haftalk bir saati, uygulama, laboratuvar, seminer ve benzeri almalarn ise haftalk iki saati bir ulusal krediye e deerdir.

(2) Alnan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS/ECTS) karlk gelen ders kredilerinin hesaplanmasnda; Trkiye Yksekretim Yeterlilikler erevesinde her bir dzey iin belirlenen ve program baznda ngrlen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandrlmasna dayal renci i yk esas alnr. renci i yk, ders saatlerinin yan sra laboratuvar, atlye, klinik almas, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snava hazrlk, snav, staj, i yeri eitimi gibi eitim retim etkinliklerinde harcanan btn zaman ifade eder. Bir AKTS/ECTS 25-30 saat aras renci i ykne karlk gelecek ekilde Senatoca belirlenir. Trkiye Yksekretim Yeterlilikler erevesinde yer alan krediler; yksek lisans dzeyindeki btnleik olan programlar iin 300 AKTS/ECTS kredidir.

(3) Senatonun onayyla kesinlemi eitim ve retim mfredatlarnda yer alan derslerin ierikleri ve dersleri verecek retim elemanlar, ilgili yaryln balama tarihinden en ge iki hafta nce Dekanla bildirilir ve Faklte Kurulunda karara balanr. Faklte Kurulu gerekli grd takdirde derslerin ieriklerinde deiiklik yapabilir.

Zorunlu ve semeli dersler

MADDE 16 (1) Dersler zorunlu ve semeli dersler olmak zere ikiye ayrlr.

(2) Zorunlu dersler, btn rencilerin almakla ykml olduklar derslerdir.

(3) Semeli dersler; semeli ders gruplarnda yer alan, rencilerin semekle ykml olduklar derslerdir. Bir semeli dersin alabilmesi iin o dersi en az 10 rencinin semesi gerekir. Ancak, programa/blme kaytl renci says 10un altnda kald takdirde bu snrlama geerli deildir. Semeli derslerle ilgili esaslar Faklte Kurulunca belirlenir.

(4) renciler, danmanlarnn teklifi ve Ynetim Kurulunun onay ile baka yksekretim kurumlarndan veya yurt dndaki dier niversitelerden de ders alabilirler.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 17 (1) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerden; birinci ve ikinci yarylda alnan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ile yabanc dil dersleri ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenen esaslara gre dzenlenir ve yrtlr.

(2) Ortak zorunlu dersler Senatonun belirleyecei kurallar erevesinde, niversitenin Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi yoluyla verilebilir.

n koul dersleri ve n koullu dersler

MADDE 18 (1) Bir derse kaydolmak iin baz ders veya derslerden baarl olma art aranabilir. rencinin, n koullu bir dersi alabilmesi iin n koul olarak belirtilen derse devam zorunluluunu tamamlam olmas yeterlidir. Bu derslerdeki deiiklikler Faklte Kurulu kararyla belirlenerek eitim ve retim planlarnda gsterilir.

Ders alma

MADDE 19 (1) renciler alacaklar dersleri, kayt yenileme sresi iinde katk pay ve renim cretini yatrdktan sonra danmanlarnn denetiminde belirlerler.

(2) Ders alma ile ilgili artlar unlardr:

a) Kayt yeniletme ilemi danmann onayndan sonra kesinleir.

b) Birinci snf rencileri, alan zorunlu derslerin tm ile eer varsa tamamlamas gereken kredi miktar kadar semeli dersleri, dier renciler ise ncelikle baarsz olduklar dersleri veya daha nce almalar gerekli olup alamadklar dersleri almak zorundadrlar.

c) renciler baardklar derslere not ykseltmek amacyla tekrar kayt yaptrabilir. Bu rencilerin aldklar son not geerlidir.

) Eitim ve retim mfredatndan kaldrlan derslerden baarsz olan renciler, bu derslerin yerine konan dersleri alr. Yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulamaz, ancak mezun olabilmesi iin gerekli AKTS/ECTS kredisini tamamlamak zere yerine baka ders alrlar.

d) renciler, sresi iinde usulne uygun olarak kaydolmadklar derslere devam edemez ve bu derslerin snavlarna giremez. Kaydolmad dersin snavna giren rencinin notu iptal edilir.

e) rencilerin ders ykleri AKTS/ECTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir rencinin her yaryl alabilecei normal ders yk kaytl olduu yaryln eitim-retim mfredatnda yer alan derslerin AKTS/ECTS kredisi cinsinden toplamdr.

f) rencinin bir yarylda alaca AKTS/ECTS kredi miktar 40' aamaz. Birinci snf rencileri ile genel not ortalamas 75'in altnda olan renciler st yaryldan ders alamazlar.

g) Faklte Kurulunun teklifi ve Senatonun onay ile baz zorunlu dersler her iki yarylda da alabilir. Bulunduu yaryldan farkl bir yarylda alan dersler de ald dnemin ders ykne dahildir.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 20 (1) renciler, teorik derslerin en az %70ine ve uygulamal derslerin en az %80ine devam etmek zorundadrlar. Devam artn yerine getiremeyen renciler yaryl sonu ve btnleme snavlarna giremezler. rencilerin alacaklar salk raporlar, derse devam srelerinin hesabnda dikkate alnmaz.

(2) rencilerin devam durumlar Dekanlka belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip edilir.

(3) Devamszlklar nedeniyle baarsz saylan rencilerin listesi, en ge yaryln son haftas iinde Dekanlka ilan edilir.

BENC BLM

Snavlar

Snavlar

MADDE 21 (1) Fakltede snavlar; yazl, szl, test ve uygulamal olarak yaplabilir. Snavlarn szl veya uygulamal yaplmas halinde, snavlarda uygulanacak usul ve deerlendirme kriterleri; ilgili retim eleman tarafndan tespit edilir, blm bakannn onayndan sonra Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

(2) Snav programlar Dekanlka hazrlanr, snavlardan en az on be gn nce ilan edilir ve snavlar aadaki esaslara gre yaplr:

a) Her ders iin en az bir ara snav yaplr. lgili retim elemannn talebi ve Ynetim Kurulunun karar ile birden fazla ara snav yaplabilir.

b) Dini ve milli bayramlar dnda cumartesi ve pazar gnleri de snav yaplabilir.

c) Mazeret snavndan yararlanmak isteyen rencilerin, mazeretlerini kantlayan belgelerle birlikte, mazeretin sona ermesinden itibaren en ge yedi gn iinde ve yaryl bitmeden Dekanla bavurmalar gerekir. Ayn ders iin birden fazla mazeret snav hakk kullanlamaz ve ayn ders iin birden fazla mazeret snav yaplamaz.

) Salk sorunlar sebebiyle mazeret snavlarndan yararlanmak isteyen rencilerin, herhangi bir salk kurumundan aldklar raporlar Ynetim Kuruluna sunmalar gerekir. Bu rencilerin mazeret ara snavlar her yaryln son haftasnda, mazeret yaryl sonu snavlar bir sonraki dnem yaryl sonu snavlar ile birlikte Ynetim Kurulunun belirleyecei gn ve saatlerde yaplr.

d) Derse kayt ve devam artlarn salayan renciler yaryl sonu ve btnleme snavlarna girerler. Ancak renci deiim programlaryla yurt dndaki niversitelere giden renciler, yurt dnda bulunduklar yaryl iin devam art aranmadan btnleme snavlarna girebilir. Yaryl sonu ve btnleme snavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda Dekanlk tarafndan belirlenen gn ve saatte yaplr.

e) renciler renim srelerini tamamladktan sonra mezuniyetleri iin tek dersi kaldnda bavurmalar halinde, Ynetim Kurulu kararyla o dnemin btnleme snavndan sonraki bir ay iinde tek ders snavna alnrlar. Bu hakk her renci bir kez kullanabilir. Bu snavda ara snav notu aranmaz ve alnan not tam notun en az %60 ise renci baarl saylr.

Snav dzeni

MADDE 22 (1) renciler, snav programlarnda belirtilen tarih, saat ve yerde snava girmek zorundadr. rencinin girmemesi gereken bir snava girmesi halinde ald not iptal edilir. renciler, snavlarda kimlik belgelerini yanlarnda bulundurmak zorundadr.

(2) Dersi okutan retim eleman ve Dekanlk tarafndan grevlendirilen gzetmenler snavlarn yrtlmesinden birlikte sorumludur.

(3) Snavlarda kopya yapan veya kopyaya teebbs eden renci hakknda soruturma alr. Soruturma sonucu suu sabit grlen renciye sfr notu verilir ve renci hakknda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Snav sonularnn ilan

MADDE 23 (1) Snav sonular, snav tarihinden itibaren on be gn iinde renci ilerine verilir ve Dekanlka ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 24 (1) renciler; baar notlarna itiraz edemez, ancak snav sonularna ve ham baar puanlarna, maddi hata bulunduu gerekesiyle itiraz edebilir. tiraz, snav sonularnn ilan tarihinden itibaren yedi gn iinde bir dilekeyle Dekanla yaplr. tiraz ilgili retim elemanna bildirilir. nceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, gerekeli olarak not dzeltmesi yaplr ve sonu Ynetim Kurulunda karara balanr. tiraz, itiraz sresinin bitiminden itibaren en ge on be gn iinde sonulandrlr.

(2) tiraz zerine deien notlar dier rencilerin baar notunu etkilemez.

Snav evraknn saklanmas

MADDE 25 (1) retim elemanlar, snav sonularn on be gn ierisinde renci ileri brosuna teslim eder ve snav evrakn da en az iki yl sreyle saklar.

ALTINCI BLM

Baarnn llmesi

Genel not ortalamas

MADDE 26 (1) Her yaryl sonunda rencilerin genel not ortalamalar belirlenir. Bir rencinin bir dersten ald arlkl puan, o dersin AKTS/ECTS kredisi ile baar notunun katsaysnn arpmdr.

(2) Genel not ortalamas, alnan btn derslerin arlkl puanlar toplamnn derslerin AKTS/ECTS kredileri toplamna blnmesiyle bulunur. Genel not ortalamas virglden sonra iki haneli olarak gsterilir.

(3) Trk Dili ve Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi genel not ortalamasnn hesaplanmasna dahil edilmez. Bu derslerden baarl olmak iin 100 zerinden en az 60 puan alnmas gerekir.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 27 (1) Btn snavlarda deerlendirmeler 100 tam puan zerinden yaplr. Bir dersin ara snav, yaryl sonu ve btnleme snav sonular saysal puan ile gsterilir. rencinin girmedii snavlarn puan sfrdr.

(2) Baar notunun hesaplanmas aadaki ekildedir:

a) Ara snav puan ortalamas; rencinin ara snavlarda alm olduu puanlarn toplamnn yaplan ara snav saysna blnmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buuklu say tam sayya ykseltilir.

b) Ham baar puan; yaryl sonu veya btnleme snav puannn % 60na, ara snav puan ortalamasnn % 40nn eklenmesiyle hesaplanr. Bu oranlarn hesabnda kesirler aynen korunur. Ham baar puannn hesabnda buuklu saylar tam sayya tamamlanr. Ancak renci deiim programlaryla yurt dna giden rencilerin, yurt dnda bulunduklar yaryl veya yaryllardaki derslerin btnleme snavndan aldklar puan ham baar puan olarak deerlendirilir.

c) Baar notu, ham baar puanlar zerine deerlendirme ve not verme yntemlerinin uygulanmasyla belirlenir. Deerlendirme ve not verme ilemleri, dersi veren retim eleman tarafndan verilen puanlarn dalm gz nnde bulundurularak yaplr. Baar notlarnn ifade ettikleri baar dereceleri aadaki tabloda verilmitir:

1)

Puan Dereceler

85-100 Pekiyi

70-84 yi

60-69 Orta

0-59 Baarsz

) Yaryl sonu veya btnleme snav notu 100 tam puan zerinden 50nin altnda olan renciler, ham baar puanna baklmadan baarsz saylr. Ders baar puannn en az 60 olmas gerekir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Staj ve bitirme devi

MADDE 28 (1) renciler yz otuz be i gn staj yapmakla ykmldrler. Bu stajlarla ilgili uygulamalar Faklte tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr. renciler dokuzuncu ve onuncu yaryllarda yrtlen bitirme devini hazrlamakla ykmldr. Bitirme devi ile ilgili uygulamalar Faklte tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

(2) Staj ve bitirme devine ilikin esaslar Faklte Kurulunca belirlenir.

Mazeretler ve izinli saylma

MADDE 29 (1) Kayt yenileme, derse devam ve ara snavlara girme artlarndan birini hakl ve geerli bir sebeple yerine getiremeyen rencilerin haklar sakl tutulur ve kaybettikleri sre 2547 sayl Kanundaki azami renim sresinden saylmaz.

(2) rencilere; doal afet, anne, baba, e, karde veya ocuunun lm gibi halleri belgelendirmeleri durumunda, Ynetim Kurulu karar ile en ok bir yla kadar izin verilebilir.

(3) Trkiyeyi, niversiteyi veya Faklteyi temsil amacyla bilimsel, sosyal, kltrel, sportif faaliyetlere veya yarmalara katlan renciler; bu sreler iinde, derslerden ve snavlardan Ynetim Kurulunca izinli saylr.

(4) rencilere; renim ve eitimlerine katkda bulunacak burslu veya burssuz yurt ii/yurt d eitim, staj, aratrma, bilgi ve grg artrma gibi imknlarnn domas halinde; Ynetim Kurulu karar ile her seferinde en fazla bir yla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin sresi azami renim sresine dhildir ve bu konudaki bavurularn, kayt yenileme sresi sonuna kadar yaplmas gerekir.

(5) izofreni ve kalc yeti kaybna neden olan dier psikolojik bozukluk nedeniyle btn renim sresi iinde devamszl iki yl aan renciler, renimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir salk raporu getirdikleri takdirde renimlerine kaldklar yerden devam ederler ve rapor sreleri azami renim sresinden saylmaz.

Kayt silme

MADDE 30 (1) rencilerin kaytlar, aada belirtilen durumlarda veya 2547 sayl Kanunda belirtilen dier sebeplerle Ynetim Kurulu karar ile silinir:

a) Dileke ile kaydnn silinmesini istemek.

b) Yksekretim kurumundan karma cezas alm olmak.

c) rencinin kayt srasnda sahte ve/veya geree aykr belge verdiinin tespit edilmesi.

Disiplin

MADDE 31 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

(2) Herhangi bir sebeple yksekretim kurumundan uzaklatrma cezas alan renciler, bu sre ierisinde eitim-retim faaliyetlerine katlamazlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 (1) Her trl tebligat, rencinin Faklteye kayt srasnda bildirdii adrese yazl olarak yaplmak veya ilgili evrak Fakltede ilan edilmek suretiyle tamamlanm saylr.

(2) renci, adres deiikliklerini Faklteye bildirmek zorundadr.

Mezuniyet tarihi

MADDE 33 (1) rencinin mezuniyet tarihi, baarl olduu son snavnn yapld gndr. Mezuniyetleri, mteakip akademik yla taan renciler o yaryln katk payn derler.

Mezuniyet derecesi

MADDE 34 (1) Mezuniyet derecesi; derslerin AKTS/ECTS kredi deerleri ile bu derslerin baar notlarnn karl olan katsaylarla arpmlarnn toplamnn, genel AKTS/ECTS kredi toplamna blnmesiyle belirlenir.

Diploma

MADDE 35 (1) On yaryllk eitim ve retim programlarn baar ile tamamlayanlara eczaclk lisans diplomas ve diploma eki verilir. Diplomalar hazrlanncaya kadar rencilere, diplomasn alrken iade etmek zere geici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nsha olarak hazrlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Faklte Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 37 (1) 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yznc Yl niversitesi Eczaclk Fakltesi Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yznc Yl niversitesi Rektr yrtr.