26 Aralk 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28863

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

SIVILATIRILMI PETROL GAZLARI (LPG) - KMAL STASYONU - KARAYOLU

TAITLARI N - EMNYET KURALLARI LE LGL TEBL (TS 11939)

(TEBL NO: MSG-MS-2013/44)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) Bakanlmzca 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayl Resm Gazetede yaymlanan Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG)-kmal stasyonu-Karayolu Tatlar in-Emniyet Kurallar (TS 11939) (Tebli No: MSG-MS-2012/19) ile mecburi uygulamaya konulan standard Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan revize edilmi olup, LPG ikmal istasyonu lisans sahiplerinin, standard kapsamna giren hususlar belirten bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

(2) TS 11939 standardnn hkmleri, bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce faaliyette bulunduunu belgeleyen LPG istasyonlarn kapsamaz.

MADDE 3 (1) TS 11939 Standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, motorlu kara tatlarna svlatrlm petrol gazlarnn (LPG) ikmalinin yapld istasyonlar ile ilgili kurulu ve emniyet gereklerini kapsar.

Not 1- Bu standard metninde Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) terimi yerine bundan sonra LPG terimi kullanlmtr.

MADDE 4 (1) TS 11939 standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sayfasndan ulalr.

MADDE 5 (1) 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayl Resm Gazetede yaymlanan Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG)-kmal stasyonu-Karayolu Tatlar in-Emniyet Kurallar ile lgili Tebli (TS 11939) (MSG-MS-2012/19) sayl Tebli yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaymland tarihten ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.