26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

ASKER KANTN YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 22/3/2002 tarihli ve 24703 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asker Kantin Ynetmeliinin birinci blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Ama, Kapsam, Tanmlar ve Dayanak

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 1 Bu Ynetmelik; asker kantinlerin tekili, idaresi ve kontrol ekilleri, muhasebe ilemleri, gelirleri ve gelirlerinin harcanmas, iletilmesi, ilettirilmesi veya kiraya verilmesinden salanan gelirlerin datm yerleri ve oranlar ile yaplacak denetlemelere ilikin usul ve esaslar belirlemek amacyla hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 3 Bu Ynetmelikte geen;

a) Brt sat kar: Aylk net satlar ile satlan mal ve hizmetin maliyeti arasndaki olumlu fark,

b) Gayrisafi hslat:

1) Tek dzen muhasebe sistemine gre bilano esasna gre defter tutan kantinlerde; gelir tablosunda bulunan gelirler (brt satlar, dier faaliyetlerden olaan gelir/karlar ve olaan d gelir/karlar) toplamndan (st komutanlk paylarndan yaplan tahsisler ile dier kantinlerden aktarlan varlklar hari) hibir gider ve maliyet unsuru dlmeden, elde edilen deerleri,

2) Basit (iletme) usul muhasebe kayd tutan kantinlerde; letmenin tm satlarndan elde edilen toplam hslat ve dier tm gelirlerin (promosyon gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, kasa fazlas ve benzeri) toplamndan (st komutanlk paylarndan yaplan tahsisler ile dier kantinlerden aktarlan varlklar hari) hibir gider ve maliyet unsuru dlmeden elde edilen deerleri,

c) Gelir kayna: Ordu evi, asker gazino, kla gazinosu, vardiya yatakhanesi, zel, yerel ve k eitim merkezleri ile asker kantin dnda kalan ve gelir salayan ay oca, berber, ayakkab boyacs, sinema, lahmacun frn, tekel, saysal loto bayilii, fotorafhane, i ocaklar ve benzeri iletmeleri,

) Kantin geliri toplam: Brt sat karna; promosyon, faiz gelirleri, i ocaklar kr, kira geliri ve benzeri direkt gelirlerin eklenmesiyle elde edilen deeri,

d) Kantin ubesi: Kantine bal olarak alp iletilen sat yerlerini,

e) Konsinye: 16 nc maddede ifade edilen, sat ilemi gerekleene kadar mlkiyeti mal satan firmaya ait olan rnleri, kantin bakanlna irsaliye ile vermesi ve dnem sonunda sat yaplmamas durumunda tekrar iade alma ilemini ifade eden sat eklini,

f) Kurulu: Karargh, birlik ve kurumlar,

g) Merkez: Bir piyasas bulunan il ve ile gibi yerleim yerlerini,

) Muaddel: Hammadde veya yar mamul rnden elde edilecek yeni rnn, belirli standartta olmas iin ierisine konacak maddelerin cinsini ve miktarn gsteren belgeyi,

h) Reyon: Kantinlerde belirli gruplarda toplanan mallarn satld blmleri,

) Yan kurulu: Kantine bal olarak alan gelir getirici iletmeleri,

ifade eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Dayanak

Madde 4 Bu Ynetmelik; 4/1/1961 tarihli ve 211 sayl Trk Silhl Kuvvetleri Hizmet Kanununun 104 nc, 106 nc ve 107 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkrann sonuna aadaki bent eklenmitir.

a) Trk Silahl Kuvvetleri personelinin dayankl tketim mallar hari zaruri ihtiyalarnn daha ucuz ve kolaylkla salanmasn temin maksadyla her klada kantin kurulabilir. htiya halinde bu kantinlerin kla iinde veya dnda ubeleri alabilir. Ayn kla ierisinde birden fazla kantin bakanl kurulamaz.

c) Asker kantinler ve ubeleri, kla ii ve dnda hizmet vermeye uygun, kapal ve emniyetli yerlerde kurulur. eitli nedenlerle araziye klmas halinde, kantin faaliyetleri ara veya adr ierisinde devam edebilir.

) Yurt dnda birlik halinde bulunulan klalarda kantin almas halinde, yurt dnda alan kantinin gelirleri, tekil, idare, murakabe, iletme ve kontrol ekilleri ynetmelik esaslarna gre yrtlr. Alm usulleri ve gelirlerin harcanmas gibi usuller ilgili kuvvet komutanlklarnca belirtilen esaslara gre yrtlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) ve (g) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkrann sonuna aadaki bentler eklenmitir.

f) Ynetmeliin 41 inci maddesinde belirtilen durum gereince tek dzen muhasebe sistemine gre bilano esasna gre defter tutan kantinlerde muhasip, kla komutan tarafndan tercihen muhasebe eitimi grm personel arasndan seilerek grevlendirilir.

g) Bilno usul uygulayan kantinlerde creti kantin gelirlerinden karlanmak zere seilmi muhasebe personeli yannda zel hukuk hkmlerine gre muhasebe personeli altrlabilir.

) Ayrca gelirlerin yeterli olmas durumunda kantinin faaliyet alanlarnda grev yapmak zere zel hukuk hkmlerine gre personel altrlabilir ya da bu amala hizmet alm yaplabilir.

h) Tm giderleri kantin gelirlerinden karlanmak zere zel hukuk hkmlerine gre altrlan personel ve/veya hizmet alm ile salanan personelin zlk haklar, vergi, sosyal gvence ve benzeri yasal ykmllklerinin yerine getirilmesi ve/veya yerine getirilmesini kontrol etmek kantin heyetinin sorumluluundadr. Bu ilemlere ilikin kantlayc belgelerin devir teslimi zimmetle salanr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (d) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkrann sonuna aadaki bent eklenmitir.

a) Kantin heyetinin asl ve yedek ye adaylar, seimden nce, tahsil ve yetenekleri dikkate alnmak suretiyle, grevlendirilmesi dnlen grev yerlerine gre ayr ayr belirlenerek, kla komutanl tarafndan aday gsterilir. Belirlenen bu adaylarn, hizmetlerin aksamamas asndan emeklilik ve tayin durumlar gz nnde bulundurulur.

b) Aday says, seilecek asil ye saysnn katndan az olamaz, asil ye olarak seilen yeler dndaki adaylar seim sonu tutanandaki sralamaya gre yedek ye olarak belirlenir.

d) Kantin heyetine mal saymanlar, saymanlk mal sorumlular, hesap sorumlular, deme emri belgesini imzalamakla grevlendirilen gerekletirme grevlileri ve harcama yetkililii devri yaplan personel aday gsterilemez.

e) Taksirli sular hari olmak zere, alt aydan fazla hapis cezas ile cezalandrlm olanlar, bu cezalar paraya evrilmi veya ertelenmi olsa bile aday gsterilemezler. Bununla ilgili olarak, adaylar hakkndaki gerekli soruturma kla komutanlar tarafndan yaplarak; tecrbeli, gvenilir, borcu ve maanda haczi olmayan personelin aday gsterilmesi salanr.

f) Kantin heyeti seiminde, zorunlu durumlar hari Temen, stemen, Astsubay avu ve Astsubay Kdemli avu rtbesindeki personelin aday gsterilmemesine dikkat edilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn () ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) Kantin heyetinin seimi, her yln Kasm aynn ilk haftasnda yaplr. Yeni kantin heyeti, devreden kymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde greve balar. Yeni heyet greve balarken mal beyannda bulunur. Bu husus kla komutanlnca takip edilir. Kla komutanl tarafndan yeni heyetin tecrbe kazanmas iin, eski heyet ile birlikte Aralk ay sonuna kadar bir ay gemeyecek ekilde, almalar salanr. Ancak, 31 Aralk tarihine kadar muhasebe kaytlarndaki imza yetkisi eski heyete aittir.

d) Kantin heyetinde grev alanlar, gelecek dnemlerde tekrar seilebilir. Ancak ayn garnizonda olmak zere en fazla dnem grev yapabilirler.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Herhangi bir nedenle grevlerinden kesintisiz iki aydan fazla ayrlmalar,

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kantin heyeti; kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yrtlmesi, kantinin ilettirilmesi ve kiraya verilmesi faaliyetlerinin yrtlmesi, kantin hesaplarnn tutulmas, kantine ait mahkemelik alacaklarn takip edilmesi, kantine ait belge, defter ve evraklarn muhafazas ve teftie tbi dnem teftiinin verilmesi ile grevli ve sorumludur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) At ve tatbikat veya eitim iin uzun sreli olarak garnizon dna veya yurt dna intikal eden birlik veya kurumlarda, ihtiya durumu gz nnde bulundurularak kla komutannn onayyla,

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 13 Herhangi bir sebeple kapatlmas gereken kantinlerin nakit, mal, demirba ve belgeleri, bir st komutanlk tarafndan verilecek emre gre dier bir asker kantine devredilir ve sonu hakknda bir ay ierisinde silsileler yolu ile bal bulunulan kuvvet komutanl, Genelkurmay Personel Bakanl ve Mill Savunma Bakanl Tefti Dairesi Bakanlna bilgi verilir. Mill Savunma Bakanlna bal birlik ve kurumlardaki kantinlerin nakit, mal, demirba ve belgeleri, Mill Savunma Bakanl tarafndan verilecek emre gre dier bir asker kantine devredilir ve sonu hakknda bir ay ierisinde silsileler yolu ile Mill Savunma Bakanl Tefti Dairesi Bakanlna bilgi verilir.

Devredilen kantine ait mallar ile devralan kantin sat fiyatlar arasnda farkllk olmas durumunda 29 uncu maddeye gre fiyat dzenlemesi yaplabilir.

Seferberlik iln ile kantin heyet bakan ve yeleri; kantin sefer grev yerine gtrlecekse kla komutan tarafndan grevlendirilen personele; kla gvenlik snrlar ierisinde kantin unsuru braklacak ise klada kalacak tesellm heyetine, emredilen miktarda kantin sermayesini, belgelerini ve demirbalarn devir teslim belgesi ile devreder ve asli grev yerlerine katlrlar. Kantin ubeleri, ihtiyacn sonlanmas durumunda kantin bakanlnn bal olduu kla komutannn onayyla kapatlr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 14 Asker kantinlerden;

Trk Silahl Kuvvetleri personeli ile kantinin bulunduu mahale girmeye izinli dier kiiler yararlanabilirler.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Kantin ve depolarnn haerelere kar etkin bir biimde korunabilmesi iin gerekli nlemler kantin idare heyeti tarafndan, kiralanm birimlere ilikin nlemler kirac tarafndan alnr. Kiralanm birimlerin kontrolnden kantin heyeti sorumludur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi ile ayn fkrann (d) bendinin (4), (5), (7), (10), (11), (12) ve (13) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn bendin sonuna aadaki alt bent eklenmitir.

) Mal sat ilemlerinde iletme usul muhasebe tutan kantinlerde yan iletme prosedr uygulanmak suretiyle, ayr iletme defteri ve ayr para teslim defteri tutularak ve kantin bilnosunda Kantin Gelirleri, Ocaklar Kr blmnde Konsinye Sat hanesi alarak elde edilen kr direkt yazlmak kaydyla, tek dzen hesap plan uygulayan kantinlerde ise ayr hesap kodunda gsterilerek, konsinye usul sat yaplabilir.

4) Szleme tarihi itibaryla, kesinlemi vergi borcu ile sosyal gvenlik prim borcu olmadna dair belgelerin ilgili kantin heyetine sunulmas gerekir. Szlemede; kantin bakanlnda firma personelinin altrlp altrlmayaca, altrlmas halinde bu personele ynelik kantin bakanl ile firmann sorumluluklar, hangi esaslarda altrlaca belirtilir. Ayrca, bu hususlarn takibi kantin heyetince yaplr.

5) Konsinye sat yaplacak reyonlardaki mallar iin mal sahibine ve kantine kalacak oranlar ayr ayr belirtilmek suretiyle, kantin heyeti 29 uncu maddede belirtilen oran gemeyecek ekilde kr orann toplam sat tutar zerinden veya rn baznda firmayla ortaklaa belirler ve fiyat bu ekilde oluturulur.

7) Mal veya eya, kantine giri esnasnda kantin heyeti tarafndan kontrol edilir. Pos kasa bulunan kantinler iin, ay sonunda pos kasalardan sat raporu alnarak satlan miktar kantin bakanlna fatura edilir. Pos kasa bulunmayan kantinlerde konsinye sat yaplacak reyonlara ayr ayr birer yazar kasa tahsis edilerek gnlk ve aylk alnacak sat raporlar dorultusunda satlan miktar kantin bakanlna fatura edilir.

10) Satlan maln teslimi veya hizmetin yapldna ilikin dzenlenecek faturann irsaliye tarihinden itibaren azami yedi gn iinde dzenlenmesi salanr.

11) Reyonda satlacak mal szlemede belirlenir; bunun dnda mal satlmaz.

12) Asker kantinlerde konsinye usul satlarda, rnn sata hazrlanmasnda, zlk haklar ilgili firmaya ait olmak zere firma personeli altrlabilir.

13) Asker kantinlerde, aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmas halinde mal ve hizmet almlar birlikte yaplabilir.

14) Reyonda satlan her trl mal ve eyann hesab mutlak surette kantin kasasnda ilem grr, iletme defterine girii yaplr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Btn nitelerde, genel temizlik, gda hijyeni ve Trk Silahl Kuvvetleri Gda/Su Kontrol ve Hijyen Denetim Hizmetleri Ynergesi esaslarna uygun nlemler alnr.

) alan personelin:

1) Hastalklar ile ilgili iyeri yneticisine bilgi vermek ykmll mevcut olup ilgili evraklar dzenli olarak tutulur.

2) Greve Ynelik Periyodik Koruyucu Salk Muayeneleri Talimatnda belirtilen esaslara uygun olarak asker, devlet veya sivil salk kurulularnn ilgili servislerinde, yaptrlmas salanr.

3) Alar zamannda yaptrlr.

4) El, yz, sa, sakal, klk, kyafet temizlikleri her gn denetlenir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 18 Klalarda mevcut hibir gelir kayna, balant d braklamaz. Bu gelir kaynaklar:

a) Asker gazino, kla gazinolar ve vardiya yatakhanesi bulunmayan klalarda kantine balanr ve kantin idare heyeti tarafndan ynetilir.

b) Asker gazino, kla gazinolar ve vardiya yatakhanesi bulunan klalarda balant, hizmet ilikileri dikkate alnarak kla komutanlnca belirlenir. Konaklama amacyla iletilen hibir tesis kantin bakanlna bal olarak iletilemez.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 19 Asker kantinin kurulu sermayesi 100 Trk Liras olup, aadaki yollardan biri veya birka ile karlanarak, ihtiyaca yeterli hle gelmesi salanr:

a) Genel olarak yaplacak balar.

b) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden sermayesi kstl olan kantinlere, bu kantinlerin mtereken bal bulunduu en az kolordu veya eiti seviyesindeki komutanln (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlklarnda eiti), Genelkurmay Bakanlnda kantinin bal olduu Karargh Bakannn ve Mill Savunma Bakanlnda ise Personel Bakannn onay ile verilecek mal ve para.

c) Kurulu aamasndaki promosyonlar.

) Gelir getiren yan kurulularn sermayelerinden yaplacak nakiller.

d) Dzenlenecek msamere ve elence gelirleri.

e) Kendi gelirlerinin yetersiz olmas durumunda, talep edilen ihtiyacn karlanmas maksadyla, st komutanlk paylarndan tahsis edilecek kaynak.

Kantin sermayesi her ay, Trkiye statistik Kurumu tarafndan aklanan en az bir nceki ayn Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) oran kadar arttrlr. Sermaye tutarnn hesaplanmasnda mahkemeye intikal etmi alacaklar dahil edilmez. Ancak mahkemeye intikal etmi alacak tutarnn bir nceki ayn sermayesinin yzde ellisini gemesi halinde; artrlacak tutarn hesaplanmasnda sermayenin yzde ellisi dikkate alnr. Bu ilemde; Tketici Fiyatlar Endeksi, % 4 ve daha az ise en az Tketici Fiyatlar Endeksi oran kadar, % 4ten fazla ise % 4 orannda arttrma yaplr. Bu oran, Mill Savunma Bakanl tarafndan her ay yaymlanr. Enflasyondaki olaand artlar hlinde, bu oran Mill Savunma Bakanlnca belirlenir.

Kantin sermayesinin ihtiya duyulan miktarn ok stne kmas durumunda; takvim ylna balang sermayesinin en fazla % 25ine kadar olan ksm, ncelik erba ve erlere ynelik projeli kla geliim faaliyetlerinde olmak zere, asker kantinin hizmet verdii birlik/kurumlarn, denei olmayan veya kfi gelmeyen dier resm ve zarur ilerine, o yl ierisinde harcanabilir.

Harcama ile ilgili teklifler ve onay kapsamnda; Kuvvet Komutanlklarnda en az kolordu seviyesindeki (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlnda eiti) komutanln teklifi ve ilgili kuvvet komutannn onay, Genelkurmay Bakanlnda ilgili Karargh Daire Bakanl/Karargh Bakanl/dorudan bal komutanln teklifi ve Genelkurmay II nci Bakannn onay, Mill Savunma Bakanlnda ise ilgili Karargh Daire Bakanl/Karargh Bakanl/ dorudan bal komutanln teklifi ve Mill Savunma Bakanl Mstearnn onay ile harcama yaplabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 20 Kantin sermayesi ve geliri bor verme amac ile kullanlamaz. Ancak, kantin bakanlnn bal olduu kla komutannn yazl izni alnmak ve hizmetle ilgisi olmak kaydyla alnan ayn sonuna kadar avans verilebilir. Verilen avans, hizmetin bitiminde gerekli evrak dzenlenerek en ge verilen ayn sonunda kapatlr. Birinci avans kapatlmadan ikinci avans verilemez. Birlie verilmi avans, yl sonu kapan bilanosunda devredilemez.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 21 Kantin alacaklarnn takip ve tahsili aadaki esaslar erevesinde yrtlr:

a) Bir sula balants bulunmayan alacaklara ilikin davalar, kamu idarelerinin avukatlarnca hukuk mahkemelerinde Mill Savunma Bakanl adna alr ve takip edilir.

b) Bir sula balantl olan dava dosyalar, asker savcla sunulmak zere bal bulunduu komutanla iletilir.

c) Kantinle ilgili olarak adl makamlara intikal eden davalar, mahkeme har ve masraflar, kantin gelir veya sermayesinden denmek zere ilgili kurum avukatlarnn takip ve sorumluluundadr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kantine alnacak mallarn cins ve miktar;

a) Muhafaza ve sat imknlar,

b) Sermayenin yeterlilik durumu,

c) Kantinden istifade eden personelin istekleri,

) Sat istatistikleri,

dikkate alnarak kantin heyetleri tarafndan tahmini olarak tespit edilir ve mal alm ihtiya listeleri, (kantinde satlacak malzemelerin cins, eit veya tr anlamnda) kla komutan tarafndan yllk olarak onaylanr. htiya hsl olduunda kla komutan tarafndan deiiklik yaplabilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 24 Alm heyeti, en az iki kantin grevlisinden oluur. Civar merkezlerden yaplacak almlarda, alm heyetine ara tahsis edilmi ise yevmiyeleri, edilmemi ise yolluk ve yevmiyeleri, harcrah kanunundaki aylk derecelerini gememek zere kantin gelirlerinden denir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kiralama ilemleri

Madde 27 Asker kantinlerin tamam, bir ksm, baz ubeleri veya reyonlar ilgili kla komutannn onay ile kiraya verilebilir ya da nc ahslara ilettirilebilir. zel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizlii veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alnmas yoluyla da dardan karlanabilir. Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmas halinde mal ve hizmet almlar birlikte yaplabilir.

Kantinlerin kiraya verilmesi ilemleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununa uygun olarak, Genelkurmay Bakanl tarafndan yaymlanacak Trk Silahl Kuvvetleri Orduevleri, Asker Gazinolar, Kla Gazinolar ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eitim Merkezleri Ynergesi ve/veya Tip Szlemede belirtilen hkmler dorultusunda gerekletirilir.

Asker kantinlerin iletilmesi, ilettirilmesi veya kiraya verilmesi kla komutanlklarnca yerine getirilir. Bu ekilde elde edilen gelirler, genel bte gelirleri ile ilikilendirilmeksizin kantin gelirlerine dhil edilir.

Kiraya verilen tesis, nite veya iletmelerin elektrik, su ve yakacak giderleri kiralayan firma tarafndan denir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 29 Sat fiyat, kantin heyeti tarafndan aadaki esaslar dahilinde belirlenir.

a) Promosyon gelirleri hari olmak zere salanacak aylk ortalama brt sat kr oran, %10'u aamaz. Satlan maln zelliine gre kr oran deiebilir.

b) Sat fiyat belirlenirken, piyasada bulunabilen bozuk para esas alnr.

c) Kr orannn belirlenmesi, maln katma deer vergisi hari olmak zere plak birim fiyat zerinden yaplr. Mteakiben denen katma deer vergisi miktar eklenerek sat fiyat belirlenir. Sat fiyatnn belirlenmesinde, maln muhtemel firesi ile ambalaj ve tama giderleri dikkate alnmaz.

) Ayn garnizonda bulunan kantinlerin sat fiyatlar arasnda ayniyet salanmasna zen gsterilir.

d) Her maln bulunduu rafn zerine alm ve satm fiyatn gsteren etiket konur. Kantinlerden faydalanan personelin kantine giri yapmadan alveri yapt kantinlerde sat fiyatlar alm yapacak personelin grecei uygun bir yere aslr.

e) Kantine bal olarak alan ve retim yapan yan kurulularda retilen yiyecek ve ieceklerin belirli bir standartta olmas iin ierisine konacak erzakn cinsini ve miktarn gsteren, rnei EK-22de yer alan muaddel cetveli hazrlanr ve birlik/kla komutanna onaylatlr. Sz konusu bu yiyecek ve ieceklerin sat fiyatlar, rnei EK-23te yer alan maliyet cetveli ile belirlenir. mal iin alnan malzemelerin al fiyat deitike, maliyet cetveli yeniden dzenlenir. Yan kurulu hesab, muaddel cetvelinde belirtilen partinin veya porsiyonun sat fiyat zerinden hesaplanr ve alnr. Maliyet cetveli kantin bakan tarafndan onaylanr.

f) Kiralanan yerlerdeki hizmet ve sat fiyatlarnn piyasadaki perakende sat ve hizmet fiyatlarnn stnde olmamas hususu szlemede belirtilir.

Model deiiklii, kapatlan kantinlerden devralnan mallar ile kantinde satlan mallar arasndaki fiyat uyumazl ve benzerlerinin piyasa ucuzlamas gibi eitli nedenlerle krl sat olanan yitiren mallar, kantin heyetinin imzas ve kla komutannn onayn tayan bir tutanakla tespit edilir. Sz konusu mallarn maliyetinin % 50sinden aa olmamak kaydyla indirimli satna, kla komutanl tarafndan yetki verilmesi kaydyla kantin heyeti karar verebilir; % 50den fazla indirimli sat yaplabilmesi, asgar kolordu komutannn (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlklarnda eiti), Genelkurmay Bakanlnda kantinin bal olduu Karargh Bakannn, Mill Savunma Bakanlnda ise Personel Bakannn onayna baldr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yazar kasa/elektronik pos cihazlar ilemleri

Madde 30 Yazar kasalar, Elektronik Pos Cihazlar, mesai balangcnda kasiyerlerin huzurunda sfrlanarak rulolar taklr. Mesai bitiminde, yazar kasa, Elektronik Pos Cihazlar rulosundaki miktar ile kasadaki nakit para ve kredili satlarn slip toplam miktar kasa sorumlusu tarafndan karlatrlr. Eitlik olmamas halinde, nedenleri aratrlr.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 31 Gnlk haslat, mesai saatleri ierisinde ilgili personelce kantin kapatlmadan nce, mesai sonras ve tatil gnlerde ise kantin heyetinde grevli bir personel tarafndan para teslim defteri ile imza karlnda teslim alnr. Para teslim defteri iki nsha tutulur. Bir tanesi kasa sorumlusunda, dieri ise paray teslim eden sorumluda bulunur. Teslim alnan para her iki deftere de yazlr ve defterler karlkl olarak imzalanr.

letmenin bulunduu yerlerde kantin heyetinden kimsenin olmamas durumunda ise, tatil gnlerinin haslat, nbeti amirinin grevlendirecei bir nbeti subay tarafndan teslim alnr. Teslim alnan haslat, bir tutanakla ertesi gn nbeti teslim alan nbeti subayna teslim edilir. Tatil gnlerinde toplanan kantin haslat, tatilin bitiminde kantin heyetine tutanakla teslim edilir. Bu durum, nbet defterine ve ayrca para teslim defterlerine ilenip, imza edilir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 32 Kantinin nakit varlklar, klann bulunduu yerde bulunan ncelikle kamu sermayeli bir bankada, kantin heyeti adna alacak Trk Liras cinsinden bir hesaba yatrlr. deme ve tahsiltn banka vastasyla yaplmasna arlk verilecektir. Bankadan para ekme ilemi ift imza ile yaplr. Grevliler nezdinde, kantinin bal bulunduu birlik komutan veya kurum amirleri tarafndan belirlenen miktarn zerinde nakit bulundurulmayacaktr. Bu miktar, kantinin bir ay nceki gnlk sat ortalamasnn be katn geemez.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 33 Kantinde bulundurulabilecek gnlk para miktar, kantinin bir ay nceki gnlk sat ortalamasnn be katn geemez. Fazlas kantin adna alm banka hesaplarna yatrlr.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkrann sonuna aadaki bentler eklenmitir.

e) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden bu kantinlerin mtereken bal olduu en az kolordu seviyesindeki (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlklarnda eiti) komutanln, Genelkurmay Bakanlnda kantinin bal olduu Karargh Bakannn, Mill Savunma Bakanlnda ise Personel Bakannn onay ile yaplan sermaye (mal, para) nakli, (Para olarak alnan kaynaktan st komutanlk pay gnderilmez.),

g) Kira gelirleri,

) Mal ve Hizmet almlarnda ve kiralamada szleme kapsamnda yklenici firmalardan tahsil edilecek ceza bedelleri,

h) Sergi, fuar, reklam ve dier gelirlerden,

) Kendi gelirlerinin yetersiz olmas durumunda, talep edilen ihtiyacn karlanmas maksadyla, st komutanlk paylarndan tahsis edilecek kaynaktan, (st komutanlk pay gnderilmez)

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 35 Promosyon gelirleri:

a) Kullanlacak mal olarak alnm ise, ilgili saymanlka fatura bedelleri zerinden tanr mal ilem belgesi kesilerek irada alnr.

b) Satlacak rn (emtia) olarak alnm ise, kantin iletme defterine sfr al fiyat zerinden kaydedilir. Sat fiyat, emsali maln sat fiyat ile ayn olacak ekilde ilem yaplr.

c) Nakit ve rn (emtia) promosyon gelirleri, EK-9da yer alan kantin bilnosunun 2 nci maddesi kantin gelirleri hanesine, emtia ve/veya nakit olarak kaydedilir. Ayrca kasa defterine girdisi yaplarak, muhasebe kaytlarna intikali salanr. Promosyon gelirleri, ayn mal yl ierisinde bir defada veya para para harcanabilir. Yl sonunda harcanmayan para sermayeye eklenir.

) Bu ekilde elde edilecek gelir, ncelikle Trk Silahl Kuvvetleri personelinin greve ynelik eitim ihtiyalar ile birliklerin denei olmayan ncelikli ihtiyalarnn temininde ve kantin sermayesinin enflasyona kar glendirilmesinde kullanlr. Promosyon ba szlemeleri ile yaplan ilemlerin belge ve dayanaklar, kantin heyetleri tarafndan tefti evrakna dhil edilmek zere teftii alan Mill Savunma Bakanl mfettilerine ibraz edilir.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Giderler ve hazine pay

Madde 36 a) Giderler;

1) Kantin gelirleri, kla komutann emri ile denei olmayan veya denei olup da yeterli olmayan zarur ve resm ilere harcanr. Yaplan tm harcamalar, bir st komutanlka denetlenir.

2) Resm iler, Maliye Bakanlnca yaymlanan Analitik Bte Snflandrmasna likin Rehberin Drdnc Dzeydeki Ekonomik Kodlar kapsamndaki ilerdir. Resmi iin zaruri olup olmadn ve bir mali yl esas alnarak deneinin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi, kla komutanna aittir.

3) Kantin gelirlerinden yaplan genel ynetim kapsamndaki harcamalardan demirba kaytlarna girecekler, kla komutannn onay ile ve o yln Aralk aynda son taksitleri bitecek ekilde taksitle alnabilir.

4) Asker kantinlerin aylk gelirlerinin azam % 10u kla komutan tarafndan, ayn st birlie bal olan dier birlik ve kurulular ile baka klada konulu kendisine bal birlik ve kurumun denei olmayan veya denei kfi gelmeyen resm ve zarur ilerine sarf olunabilir. Bu ekilde yaplan giderlere ait harcama belgeleri harcamay yapan makamca imzalanmay mteakip geri gnderilir ve o kantinin gider belgeleri ierisinde bulundurulur. Kantin krnn tahsisi iin, asker kantinin hizmet verdii birliin bal olduu en az kolordu seviyesindeki komutann (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlklarnda eiti), Genelkurmay Bakanlnda kantinin bal olduu Karargh Bakannn, Mill Savunma Bakanlnda ise Personel Bakannn yazl onaynn alnmas gereklidir.

5) Birliin, kurulu balants dnda baka bir Komutanln (Jandarma Genel Komutanlna bal birliklerin harekat kontrol/emrine verilenler hari) harekat kontrol/emrine verilmesi durumunda da bu fkra hkmleri uygulanr.

6) Kla komutannn iznine bal olmadan yaplabilecek harcamalara ilikin st snr, her yln 1 Ocak tarihinde Kla Komutan tarafndan, kantin gelirleriyle, piyasa aratrmas yaplmakszn yaplacak harcamalara ait st snr ise Mill Savunma Bakanlnca yaymlanr.

7) Trk Silhl Kuvvetleri envanterinde bulunan ve erba ve erler tarafndan kullanlan teknik donanm yksek ve zel nitelikli asker aralardan, asker kantinin bal bulunduu komutanlk tarafndan belirlenen ve Genelkurmay Bakanlnca uygun grlen aralarn kasko sigortas giderleri asker kantin gelirlerinden denir.

8) Kantin gelirlerinin yukarda belirtilenler dnda dier resm ve zarur ilere sarfna Mill Savunma Bakan yetkilidir.

b) Hazine pay;

1) Kla dndaki askeri kantin/kantin ubelerinin aylk gayrisafi haslatnn %1i en ge takip eden ayn 20sine kadar genel bteye gelir kaydedilmek zere ilgili muhasebe birimine yatrlr. Bu oran, saylan tesislerin faaliyet trleri itibaryla topluca veya ayr ayr ya da her bir tesis iin ayr ayr sfra kadar indirmeye Maliye Bakan yetkilidir.

2) Kla dndaki askeri kantinlerin ve ubelerinin bu kapsamda hesaplayacaklar hazine paylar takip eden ayn yirminci gn mesai bitimine kadar faaliyette bulunduklar yerlerdeki Maliye Bakanlna bal muhasebe birimlerine EK-20de bulunan Aylk Gayrisafi Hslattan Tahsil Edilen Tutara likin Bildirim ile bildirilir ve ayn sre iinde yatrlr. EK-20 Bildirim nsha dzenlenir; iki nshas muhasebe birimine verilir, bir nshas ise kantin bakanlnda muhafaza edilir.

3) Tek dzen muhasebe sistemine gre bilano esasna gre defter tutan kla dndaki askeri kantinler ve ubeleri, aylk gayrisafi hslattan hazine pay olarak hesaplanarak yatrlan tutarlar, ilgili muhasebe kaytlarna ayr hesaplarda takip edilecek ekilde kaydeder.

4) letme defteri usul muhasebe sistemini uygulayan kantinler ise bu tutarlar defterlerinin gider blmnde hazine pay olarak belirtir.

5) Bu kapsamda yatrlan hazine pay tutarlar, yatrldklar ay sonuna kadar alnd belgesi ile birlikte Genelkurmay Bakanl ve Mill Savunma Bakanlna bildirilir.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Asker kantin gelirleri, hizmet verdii birliin personeli ile kla ihtiyalar iin kullanlr. Resm ve zarur ilerde, eitim ve retim faaliyeti ile ilgili olanlara ncelik verilir. Kantin gelirlerinin asgari % 5i ihtiyac olan asker renci, erba ve erlere yardm maksadyla datlr. 36 nc ve 40 nc madde hkmleri sakl kalmak kaydyla, kantin gelirlerinden aidat, yardm ve benzeri nedenlerle, bnyesinde kurulduu birlik dndaki kurululara hibir deme yaplmaz. Kantinin kurulu balants dndaki birlikler dhil birden fazla birlie hizmet vermesi halinde, kantin ve ubelerinin gelirlerinin sarfnda personel miktar ve gelir oranlar esas alnr.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Bir sre kullanlmas mmkn olan kalc mallarda, ilgili saymanlktan teslimat karl alnan tanr mal ilem belgesi faturaya balanr.

b) Sarf edilen mallarda:

1) Bakm ve onarm iin sarf edilerek yok olan mallara ilikin faturalarn arkasnn, kullanld yerler belirtilerek, yetkililerce imzalanmas ile sarf ilemi tamamlanm olur. Ayrca bir sarf belgesi dzenlemesine gerek yoktur. Ancak, kayt altna alnm emakinin, bakm, onarm veya tadilat amacyla inaat malzemesi alnmas halinde bunlarn sarf idarece yaymlanacak ynergelerle belirlenir.

2) naat malzemesi de olsa, alnan sarf malzemelerinin sarfiyat sonucunda yeni bir mal elde edilmi ise, Tketim, retim ve Elde Edilenler Belgesi dzenlenir. Harcama yetkilisinin onayn mteakip, ait olduu mal saymanlnn kaytlarna intikal ettirilerek irada alnr.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 40 Kantinlerin aylk bilanoda belirtilen tm gelirlerinden (Brt sat kr, Faiz geliri, Promosyon geliri, kira geliri, konsiye geliri ve benzeri dahil olup, st komutanlk paylarndan yaplan tahsisler ile dier kantinlerden aktarlan nakit deerler hari) deyecekleri st komutanlk pay oranlar, Genelkurmay Bakanl tarafndan tespit edilir. Tespit edilen st komutanlk paylar, kantin heyetince aylk olarak yatrlr.

st komutanlk paylarndan yaplan tahsisler, 36 nc ve 37 nci maddelerde belirtilen zaruri ve resmi ilerde kullanlmak zere tahsis yaplan makam/birliklerin bulunduu kladaki kantin bakanlklar hesabna aktarlr.

Sz konusu paylar ilgili kantin bakanlklarnn bilanolarna gelir, yaplan harcamalar ise gider olarak kaydedilir.

Yukardaki fkraya gre tahsis edilen paylarn harcanmas ve st komutanlk paylarnn sarf ve deerlendirilmesinde 36 nc maddede belirtilen usul ve esaslar uygulanr.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Muhasebe, vergi ve muafiyetler

Madde 41 a) Muhasebe;

1) Asker kantin hesap yl, 1 Ocakta balayp, 31 Aralkta son bulur. Kantinler ncelikle bilano esasna gre defter tutulan tek dzen muhasebe sistemine gre iletilir.

2) Bilno usul (tek dzen) muhasebe sistemini uygulayacak kantinlerin sermaye limiti, Mill Savunma Bakanlnca her yl 1 Ocak tarihinde kantin heyetlerine ulaacak ekilde yaymlanr. Bilno usul (tek dzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinler, Trk Silahl Kuvvetleri Ordu Evleri, Askeri Gazinolar, Kla Gazinolar ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eitim Merkezleri Ynetmeliinde belirtilen muhasebe hesap plan, belge ve kaytlar tutarlar. letme defteri usul muhasebe sistemine gre iletilen kantinler, bu Ynetmelikte belirtilen belge ve kaytlar tutarlar.

3) Kantinde meydana gelecek kasa fazlasnn, her ay dzenlenen yan tesisler kr izelgesinde gsterilerek, aylk bilanoya intikali salanr.

4) Muhasebe kaytlarnn tutulmasnda, kredi kart slipleri banka hesab altnda kayt altna alnr.

b) Vergi ve muafiyetler;

1) Trk Silahl Kuvvetleri tarafndan kurulu amalarna gre iletilen asker kantinler kurumlar vergisinden muaftr. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu uyarnca yaplacak vergi kesintilerini (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Deer Vergisi Tevkifatn) kapsamaz.

2) Kantinler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet almlar nedeniyle dzenledii demeye ilikin katlar ise damga vergisinden istisnadr.

3) Kantinlerin kurulu amalarna uygun olarak yaptklar teslim ve hizmetler ile yapaca Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklarn kiralanmas ilemleri katma deer vergisinden mstesnadr.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kantin ambar/kiler defteri: Birden fazla ubesi bulunan veya gnlk mal ak fazla olan kantinlerde kurulacak ambara giren ve kan mallarn kaydnda kullanlan ve rneine EK-1de yer verilen defterdir. Bu defterde her cins mal iin yeteri kadar sayfa alr.

Kantine alnan mallar nce ambara girer ve defterin ilgili mala ait Giren blmne kaydedilir. Kantin reyonlar veya ubelerinin talebi zerine kan mallar, defterin ilgili mala ait kan blmne kaydedilir. Ay sonunda, geen aydan devreden mallar ile ay iinde giren mallarn toplamndan, ay iersinde ambardan kan mallarn toplam kartlarak, ertesi aya devreden mal miktar bulunur. Eski maln tamamnn k yaplmadan, yeni fiyatla alnan maln ambardan k yaplamaz.

b) Mal giri ve k/i datm belgesi: Ambardan veya piyasadan sat iin alnarak kantine veya sat ubelerine verilen mallarn cins, miktar, al fiyat ve tutaryla, sat fiyat ve tutarn gsteren ve rneine EK-2de yer verilen belgedir. Drt nsha olarak dzenlenir. Bir nshas k nshas olarak ambarda, bir nshas sat ubelerinde, bir nshas al ve sat etiketlerini dzenlemek iin mubayaacda, bir nshas da al faturasna eklenerek kantin muhasebesinde saklanr. eitli nedenlerle sat sorumlularndan geri alnan mallar iin de ayn belge kullanlr.

d) Para teslim defteri: Sat sorumlular tarafndan mesai gnleri her akam kasa sorumlusuna, tatil gnleri kantinde grevli personel veya nbeti subaylarna satlardan sonra teslim edilecek nakit, akll kart ve kredi kart filerinin yazld ve rneine EK-7de yer verilen defterdir. ki nsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, dieri ise sat sorumlularnda bulunur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarn tar. Ay sonlarnda defterlerin alt kapatlr. Toplam miktar yazlr ve defterleri kantin heyeti ile haslat teslim eden sorumlu imzalar.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci fkrasnn (), () ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkrann (k) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

) Karlatrmal fiyat tespit tutana: Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek maksad ile hazrlanan tutanaklardr. Bu tutanaklar alm yapanlar tarafndan imza edilir ve alm faturasna balanr.

) stizan: Yaplacak bir i veya alnacak bir mal veya hizmet iin denecek parann Maliye Bakanlnca yaymlanan Analitik Bte Snflandrmasna likin Rehberin Drdnc dzeydeki ekonomik kodlar kapsamnda resm iler kapsamnda bulunduu ve denei olmadna/yeterli bulunmadna dair kullanlan ve rneine EK-17de yer verilen belgedir. Paray kullanacak birlik komutanlnca yaplacak harcamann nereye yaplaca veya maln ne amala alnaca belirtilecek ekilde hazrlanr. Maliye nitesi amiri tarafndan yaplacak iin resmi i kapsamnda olup olmad incelendikten sonra, resmi i kapsamnda olanlar iin denek durumu belirtilecek ekilde; ilgili sayman ve ilgili ube mdr tarafndan da, mal mevcut durumu veya hizmet almnn uygunluu ile ihtiyacn bteden tahsis edilen kaynaktan mevcut planlamalar dorultusunda zaman, ncelik ivedilik ve benzeri alnp alnmayaca deerlendirilerek; kantin bakan tarafndan da, kantin gelirlerinden deme durumu kontrol edilerek imzalanr. Kla komutannn onaylamasndan sonra avans verilmesini salayan belgedir.

i) Kredili mal takip defteri: letme usul muhasebe kayd tutan kantinlerde; kantin idare heyetince kantinde satlmak zere kredili olarak alnan mallar iin ilgili firmalara yaplacak demelerin kayt edildii ve rnei EK-18de yer verilen defterdir. Kredili mal alnan her firma iin bir sayfa alr. Buraya alnan mallar faturalar ve kasa kt fileri ile yaplan demeler yazlr. demelerden sonra kalan borlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda kredili mal almlarndan dolay firmalara olan borlar, firmalar ile karlkl mutabakata varlp, teyit edilerek devredilir. Yeni heyete devredilen toplam bor miktar yllk kantin bilanosunda belirtilen hazr deerleri (kasa+bankalar+dier hazr deerler) geemez.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 44 Asker kantinlerde, bu Ynetmelikte ve Trk Silahl Kuvvetleri Ordu Evleri, Askeri Gazinolar, Kla Gazinolar ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eitim Merkezleri Ynetmeliinde yer verilmeyen ve kla komutanl tarafndan gerekli grlen yardmc kayt ve belgelerin kullanlmas da mmkndr.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 45 Kantin ambar defteri, kantin iletme defteri, para teslim defteri ve kantin kasa defterinin sayfalar, mal ylbanda numaralandrlarak kantin heyeti tarafndan mhrlenir. Bilahare, ait olduu yl ve yaprak says yazlarak, kla komutan tarafndan onaylanr. Kantinle ilgili defter ve belgeler, teftie tbi evrak olduklarndan kantin heyetince muhafaza edilir ve teftiin bitimini mteakip tefti sandna konularak saklanr.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 46 Kantin muhasebe kayt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tutulmas mmkndr. Bu takdirde, gnlk veya aylk alnan bilgisayar ktlar bu Ynetmelik esaslarna gre yetkililerce imzalamalarn mteakip, ait olduklar blmlerde teftite ibraz edilmek zere saklanr.

MADDE 41 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Denetleme/tefti faaliyetleri

Madde 47 Asker kantinler;

a) dar denetleme,

b) zel denetleme,

c) Durum teftii,

) Hesap teftii,

d) denetim,

e) Tasfiye teftiine tabi tutulur.

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Rapor gereinin yerine getirilmesi, kla komutanlnca salanr. Bu raporun bir nshas, teftilerde ibraz edilmek zere kantin heyeti dosyasnda saklanr. Kiralanm blmlerin idari denetlemesine ilikin hususlar kira szlemesinde dzenlenir.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Durum teftii

Madde 50 Durum teftii, asker kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yrrlkteki mevzuat erevesinde deerlendirilmesi amacyla, Mill Savunma Bakanl mfettileri tarafndan kendi talimatlarna ve programlarna gre yaplr.

MADDE 44 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Hesap teftii, i denetim ve tasfiye teftii

Madde 51 Hesap teftii, asker kantinin bir hesap yl iersindeki faaliyetlerinin ve btn gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varlmas amac ile Mill Savunma Bakanl Tefti Dairesi Bakanlna bal hesap mfettileri tarafndan 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Savunma Bakanl Hesap Tefti Ynetmeliine gre yaplr.

denetim; kaynaklarn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarna gre ynetilip ynetilmediini deerlendirmek ve rehberlik etmek maksadyla Mill Savunma Bakanl Denetim Bakanl tarafndan, kendi talimatlarna uygun olarak yaplr.

Tasfiye teftii; kantin bakanlnn faaliyetine son vermesi, bu amala teftie tabi kantinlerin zimmetindeki tanr veya tanmaz ordu maln, sermayelerini ve varlklarn baka bir kantine veya kantinlere; tamamen devretmesi, zimmet veya sermaye ynnden sfra indirilmesi maksadyla, Mill Savunma Bakanl Tefti Dairesi Bakanlnca tefti hizmetlerine ilikin mevcut mevzuat esaslarna gre yaplr.

MADDE 45 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 52 Deneti ve mfettiler grevlerini tam ve zamannda yapmak, denetim ve tefti sonularn ilgili makama bildirmekle ykmldrler.

MADDE 46 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-5, EK-9, EK-17 ve EK-20 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 47 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 48 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz