26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

ORDU EVLER, ASKER GAZNOLAR VE SOSYAL TESSLER

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ordu Evleri, Asker Gazinolar ve Sosyal Tesisler Ynetmeliinin ad Trk Silahl Kuvvetleri Ordu Evleri, Asker Gazinolar, Kla Gazinolar ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eitim Merkezleri Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin birinci blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Ama, Kapsam, Tanmlar ve Dayanak

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 1 Bu Ynetmeliin amac, ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezlerinde uygulanacak kadro, kurulu, idare, denetleme ve iletme usul ve esaslar ile muhasebeye ilikin belge ve kaytlarn ileni ekillerini ve eklentilerini dzenlemektir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 2 Bu Ynetmelik, ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezlerinin kadro, kurulu, idare, denetleme ve iletme usul ve esaslar ile muhasebeye ilikin belge ve kaytlarn ileni ekillerini ve eklentilerini kapsar.

Shhiye Ordu Evi Tesis Senedindeki hkmler sakldr.

Trkiyede konulu ve bnyesinde yabanc asker personel grev yapan NATO komuta ve kuvvet yapsna dhil komutanlklarn sosyal hizmet kapsamnda faaliyet gsteren tesisleri bu Ynetmelik kapsam dndadr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 3 Bu Ynetmelikte geen;

a) Asl hak sahibi: yeleri,

b) Asker gazino: Hak sahiplerinin creti karlnda barnma, beslenme, moral, konaklama, gnlk ve eitli ihtiyalarnn karland, eitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahiplii durumuna gre kategorilendirilen ve tesis imknlarna gre snflandrlan kla snrlar dndaki tekilleri,

c) Brt sat kr: Aylk net satlar ile satlan mal ve hizmetin maliyeti arasndaki olumlu fark,

) Eitim merkezi: zel, yerel ve k eitim merkezlerini,

d) Eitim merkezi Komutan: zel, yerel ve k eitim merkezi komutann,

e) Gayrisafi hslat: Tek dzen muhasebesi gelir tablosunda bulunan gelirler (brt satlar, dier faaliyetlerden olaan gelir/krlar ve olaan d gelir/krlar) toplamndan (htiya Deerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafndan yaplan tahsisler, dier tesislerden aktarlan varlklar hari) hibir gider ve maliyet unsuru dlmeden, elde edilen deerleri,

f) Gnbirlik giri: Tesislerin otel, motel blmleri hari dier imknlarndan yararlanlmasn,

g) Hak sahibi: yeler ve bunlarn anne, baba, eleri ile Ordu Evleri, Asker Gazinolar, Kla Gazinolar ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eitim Merkezleri Ynergesinde kapsam belirtilen ocuklar ve kardelerini,

) htiya deerlendirme ve kaynak tahsis komisyonu: Genelkurmay Bakanl hesaplarnda toplanan ye aidat ve kart gelirleri kaynan tahsis eden komisyonu,

h) kmal plan: Tesislerin demirba yenileme, bina ve tesisin iletilmesi, onarm ve tadilt gibi ngrlebilen ihtiyalarnn yaplabilmesi iin tahmini yllk gelir durumuna gre hazrlanan yllk harcama plann,

) letme: Tesislerin bnyesinde bulunan ve gelir ile giderleri ayr iletme defteri ile takip edilen birimleri,

i) K eitim merkezi: Trk Silahl Kuvvetleri personelinin k artlarnda hayatta kalma, kama ve kurtulma eitimlerinin yaplmas, belirli aralklarla k sporlar konusunda eitilmesi, personel ve ailelerinin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katk salanmas amacyla ve Genelkurmay Bakanlnn izni ile alp iletilen, Ynergede belirtilen esaslara gre personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

j) Kla gazinosu: Hak sahiplerinin creti karlnda barnma, beslenme, moral, konaklama, gnlk ve eitli ihtiyalarnn karland, eitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahiplii durumuna gre kategorilendirilen ve tesis imknlarna gre snflandrlan kla snrlar ierisindeki tekilleri,

k) Ordu evi: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayl Trk Silhl Kuvvetleri Hizmet Kanununun 98 inci maddesi gereince kurulup iletilen, hak sahiplii durumuna gre kategorilendirilen ve tesis imknlarna gre snflandrlan kla snrlar ierisinde veya darsndaki tesis ve tekilleri,

l) zel eitim merkezi: 211 sayl Trk Silhl Kuvvetleri Hizmet Kanunun 99 uncu maddesi gereince, belirli zamanlarda zel asker eitimlerin yaplmas, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katk salanmas amacyla ve Genelkurmay Bakanlnn izni ile alp iletilen, Ynergede belirtilen esaslara gre personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

m) ube mdr: Tesislerin bnyesindeki her bir alt tesis mdrn,

n) Tesis: Ordu evi ve bal ubelerini, asker gazino, kla gazinosu ve vardiya yatakhanesi ile zel, yerel ve k eitim merkezlerini,

o) Tesislerden istifade: Tesislerin otel, motel blmleri dhil her trl imknndan yararlanlmasn,

) Tesis kategorisi: Tesislerden istifade edecek personel statsne gre belirlenen gruplar,

p) Tesis mdr: Ordu evi, asker gazino, kla gazinosu ve vardiya yatakhanesi mdr ile zel, yerel ve k eitim merkezi komutann,

r) Tesis snf: Alnacak cretlerin tespiti maksadyla tesis imknlarnn puanlanarak snflarnn belirlenmesini,

s) ye: Subay, istisnai memur, Trk Silahl Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil retim eleman, astsubay ve bunlarn aidat deyen emeklilerini,

) Vardiya yatakhanesi: Asker gazino ve kla gazinolar dndaki, hak sahiplerinin creti karlnda ncelikle barnma olmak zere konaklama, beslenme, gnlk ve eitli ihtiyalarnn karland, hak sahiplii durumuna gre kategorilendirilen ve tesis imknlarna gre snflandrlan kla snrlar ierisinde veya darsndaki tekilleri,

t) Yerel eitim merkezi: Belirli zamanlarda zel askeri eitimlerin yaplmas, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katk salanmas amacyla ve Genelkurmay Bakanlnn izni ile alp iletilen, Ynergede belirtilen esaslara gre bal bulunduu komutanlka personele tahsis edilen merkezleri,

u) Ynerge: Genelkurmay Bakanl tarafndan yaymlanan Ordu Evleri, Asker Gazinolar, Kla Gazinolar ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eitim Merkezleri Ynergesini,

) Ynetim kurulu: Ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezlerinin ynetim kurullarn,

ifade eder.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Dayanak

Madde 4 Bu Ynetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Hizmet Kanununun 98 inci, 99 uncu, 100 nc, 101 inci, 103 nc, 106 nc ve 107 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 5 Ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezlerinin kadrolar Genelkurmay Bakanlnca tespit olunur ve Mill Savunma Bakanl ile Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlna ait fiil kadrolarda gsterilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 6 Trk Silhl Kuvvetleri personelinin; sosyal ve moral ihtiyalarn karlamak, dayanmay artrmak, meslek, sosyal gelimelerini mmkn klacak imknlar hazrlamak maksadyla ve 211 sayl Kanunun 98 inci maddesine gre;

Blgenin ihtiya durumu, personelin younluu ile birlik veya kurumun yarar deerlendirilerek Genelkurmay Bakanlnn izni ile ordu evi ve bals ubeler kurulabilir. Ordu evleri Genelkurmay Bakanlnca yaymlanacak Ynergede belirlenir.

Trk Silhl Kuvvetleri personelinin; sosyal ve moral ihtiyalarn karlamak, dayanmay artrmak, meslek sosyal gelimelerini mmkn klacak imknlar hazrlamak ve barnma da dhil olmak zere ihtiyalarn karlamak, eitli eitim, seminer, konferans, sempozyum gibi hizmetlerde kullanlmak maksadyla, 211 sayl Kanununun 98 inci maddesine gre; blgenin ihtiya durumu, personelin younluu ile birlik veya kurumun yarar deerlendirilerek Genelkurmay Bakanlnn izni ile; asker gazino, kla gazinosu ve vardiya yatakhanesi kurulabilir.

211 sayl Kanunun 99 uncu maddesi gereince, belirli zamanlarda zel asker eitimlerin yaplmas, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katk salanmas amacyla, Genelkurmay Bakanlnn izni ile; zel, yerel ve k eitim merkezleri alabilir.

Tesisler, asker binalar olup asker mahal vasf ve mahiyetini haizdir.

Tesisler, ihtiya hlinde ayn st komutanlklara bal olmak kaydyla dier bir tesis bnyesinde iletilebilir.

Ordu evleri ve ubeleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezlerinden, bu birimlerin tekilat balantsna gre;

a) Genelkurmay Bakanl Karargh ve bals mterek tekillerin bnyesindekiler, Genelkurmay II nci Bakan,

b) Kuvvet Komutanlklar bnyesindekiler, Kuvvet Komutanlklar,

c) Jandarma Genel Komutanl bnyesindekiler, Jandarma Genel Komutanl,

) Sahil Gvenlik Komutanl bnyesindekiler, Sahil Gvenlik Komutan,

d) Mill Savunma Bakanl bnyesindekiler, Mill Savunma Bakanl Mstear onayyla kapatlr.

Herhangi bir sebeple kapatlmas gereken tesislerin nakit, mal, demirba ve belgeleri, tesisin bal olduu Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnca verilecek emre gre ayn kuvvet, Jandarma Genel Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlna ait dier bir tesise devredilebilir. Kapatlacak tesis varlklarnn Mill Savunma Bakanl veya farkl bir kuvvet, Jandarma Genel Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlna ait tesise devredilmesi ise Genelkurmay Bakanlnn msaadesi ile olur. Sonu hakknda bir ay ierisinde silsileler yolu ile bal bulunulan Kuvvet Komutanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanlna, Genelkurmay Personel Bakanlna ve ilgili Tefti Dairesi Bakanlna bilgi verilir.

Kapatlan tesisin varlklar devralan tesis tarafndan ilgili muhasebe hesaplarna kaydedilir.

Sava, doal afetler, toplumsal olaylar gibi olaanst durumlarda ihtiya duyulmas hlinde, bu tesisler ncelik Trk Silahl Kuvvetleri personelinde olmak zere geici iskn yerleri olarak kullanlabilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 7 Ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezleri ynetim kurullar ile kadrolarna atanan veya grevlendirilen personel tarafndan ynetilir.

a) Tesislerin ynetim kurullar; sz konusu tesisin iletme sorumluluunu stlenen komutanlklarca, kendi bals karargh, birlik ve kurumlardan seilecek asil ve iki yedek yeden teekkl eder. yelerin kdemlisi ynetim kurulu bakandr. Bakann katlamad toplantlara en kdemli ye bakanlk eder. Ynetim kurulu her takvim yl banda bir yl sreyle grevlendirilir. Ynetim kurulu, ihtiya duyulmas hlinde, tekilat balantsna gre ayn st komutanlklara bal tm tesis veya alt tesisler iin de grevlendirilebilir. Mteakip yllarda ayn yelerin tekrar grevlendirilmesi mmkndr. Ankaradaki ordu evleri iin tekil edilecek ynetim kurulunun ye says, yeleri, tekili ve ileyii ile ilgili esaslar Ynergede dzenlenir.

b) Ynetim kurullarnn grevleri;

1) Tesisin kurulu amalarna uygun olarak gelimesini salamak,

2) Tesisin gelir-gider durumlarn incelemek ve deerlendirmede bulunmak, dzenleyecei raporlar ve tablolar ile yeleri ve st komutanl bilgilendirmek,

3) Hizmetlerin en iyi ve ucuz ekilde sunulmasn salamak,

4) Ynetimi kolaylatracak tedbirleri almak,

5) Yllk ikmal planlarn onaylamak, yllk ikmal planlar dnda; st komutanlk emirleri, acil ihtiyalar gibi sebeplerle meydana gelecek almlarla ilgili kararlar almak,

6) Tesisin denetim kurullarnn denetimi sonucunda ortaya kan ihtiyalarnn temini ile ilgili kararlar almaktr.

c) Tesislerde uygulanacak Genelkurmay Bakanl tarafndan merkezi olarak belirlenen yatak, oda, motel, havuz, dn salonu, salon kiralar ile kart ve gnbirlik giri ve benzeri cretler dndaki dier cretler ynetim kurullar tarafndan yllk olarak belirlenir.

) Ynetim kurullar en az ayda bir defa salt ounlukla toplanr. htiya halinde ynetim kurulu bakannn ars ile aylk sre dikkate alnmakszn toplant yaplabilir.

d) Ynetim kurullarnda kararlar katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylarn eit kmas hlinde, bakann katld taraf ounluu salam kabul edilir.

e) Ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile eitim merkezlerinin idare ve iletilmesine ilikin dier hususlar Ynergede belirtilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tesis mdrleri ve eitim merkezi komutanlar

Madde 8 Her tesise bir mdr atanr veya grevlendirilir. Eitim merkezlerinde mdrlk grevini eitim merkezi komutan icra eder. Mdr; mevzuat ve ynetim kurulu kararlarna uygun olarak, mdr olduu tesisin faaliyetleri ile ilgili hizmet ve ileri yrtmekle grevlidir.

Tesis mdr, tesisten yararlananlarn memnuniyetinin en st seviyeye karlmas ile tesisin etkin ve verimli ekilde iletilerek modern hle getirilmesini salayacak gl bir mali yapnn olumasna ynelik tedbirleri almakla ykmldr.

Maiyetindeki personelin dzenli ve verimli bir ekilde almasndan, tesis, malzeme ve aralarn idare, bakm ve muhafazasndan sorumludur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 9 Ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezlerinde hizmet nitelerinin gerektirdii nitelik ve nicelikte olmak zere; kadrolarnda belirtilen personel ile cretleri tesis gelirlerinden karlanmak zere zel hukuk hkmlerine gre altrlacak personel, hizmet alm yntemiyle temin edilen personel, mal alm hizmetini sunan firma personeli, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu ve bu Kanun erevesinde yrrle konulan ynetmelik hkmlerine gre rak ve beceri eitimi rencisi altrlabilir.

Tm giderleri tesis gelirlerinden karlanmak zere zel hukuk hkmlerine gre altrlacak personel ve/veya hizmet alm ile salanan personelin zlk haklar, vergi, sosyal gvence ve benzeri yasal ykmllklerinin yerine getirilmesi tesis mdrlnn sorumluluundadr. Bu ilemlere ilikin kantlayc belgelerin devir teslimi zimmetle salanr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 10 Subay, istisnai memur, Trk Silahl Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil retim eleman, astsubay ve bunlarn ye aidat deyen emeklileri tesislerin tabii yeleridir. Bu kiilerden kendileri ve hak sahibi aile fertleri adna ye aidat alnr. Hak sahipleri dnda giri kart verilerek tesislerden istifade edeceklerden ise kart creti alnr. Ordu evi veya ordu evi ubeleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezleri, Ynergede belirtilen usuller dorultusunda; istifade edecek personele gre kategorilere, imknlarna gre de snflara ayrlabilir.

yeler dnda, Trk Silahl Kuvvetler mensubu grevli, emekli, mstafi personel ile bunlarn (vefat eden personel dhil) yaknlarndan kimlerin hangi tesislerden istifade edecei ve istifade ekli Genelkurmay Bakanlnca hazrlanan Ynergeler ile belirlenir. Bu kiilere verilecek giri kart iin cret alnr. Alnacak bu cret her yl Genelkurmay Bakanl tarafndan belirlenir.

Yabanc lke silhl kuvvetler mensuplar, Genelkurmay Bakanlnn belirleyecei esaslar dhilinde tesislerden faydalandrlabilir.

Genelkurmay Bakanl tarafndan uygun grlen kiiler, verilecek zel giri kartlar ile Ynergede belirtilecek tesislere gnbirlik olarak girebilirler. Ayrca, Ynergede belirtilen makamlar tarafndan uygun grlen kiilere verilecek giri kartlar sadece bulunduu garnizondaki ordu evi ve asker gazinolar ile bu makamlar tarafndan belirlenen kla gazinolarndan gnbirlik istifade iin geerlidir.

Ynergede belirtilen makamlar tarafndan bildirilenler tesislere geici olarak gnbirlik girebilirler.

Konferans, ziyaret, merasim, toplant, konser vb. resm faaliyetler maksadyla asker birimler tarafndan davet edilmi olan sivil kiiler ve aileleri de faaliyet sresince; Ynergede belirtilen makamlar tarafndan izin verilmesi hlinde ordu evi ve asker gazinolar ile kla gazinolarndan istifade edebilirler.

Tesislerin dn salonlarndan; Ynergede belirtilen kiiler, dn, nian, sosyal etkinlikler ve benzeri faaliyetler kapsamnda istifade edebilirler. Bahse konu faaliyetlere davet edilenler, tesislerin bu maksatla ayrlm blmlerinden Ynergede belirtilen usuller erevesinde istifade edebilirler.

Hak sahibi ehit yaknlar, gaziler ve engelli personel ile ailelerine, tesislere giri, yer tahsisi ve hizmetlerden istifade hususlarnda ncelik verilerek kolaylk salanr. Bu kapsamda yaplacak dzenlemeler Ynergede belirtilir. Ayrca engellilerin tesislerden istifadesini kolaylatracak gerekli yapsal dzenlemeler yaplr.

Szlemeli subay ve astsubaylardan szlemeleri 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayl Trk Silahl Kuvvetlerinde stihdam Edilecek Szlemeli Subaylar ve Astsubaylar Hakknda Kanunun 13 nc maddesinin (h), (i) ve (j) fkralarnca sona erdirilenler (hak sahibi aile fertleri dhil), ayn Kanunun 16 nc maddesinde belirtilen esaslara gre hizmet ettikleri szleme sresi kadar tesislerden gnbirlik olarak faydalanabilirler.

Tesislerden gnbirlik olarak istifade edenlerin istisnai olarak otel ksmlarndan faydalanabilecekleri durumlar Ynergede dzenlenir.

Ordu evinin bulunduu ilin dndan gelen hak sahiplerinin, kal amalarn ve srelerini belirtmek suretiyle nceden bavurarak yer ayrmalar mmkndr. Yer talep eden hak sahiplerinden talep ettikleri odann bir gnlk cretinin tahsil edilmesini mteakip yer ayrma kesinleir. Bu kiilerin tahsis gn ierisinde gelmemesi durumunda yer ayrma ilemi iptal edilir ve alnan cret iade edilmez (grev veya kurs iptali halinde iade edilir). Kendilerine yer ayrma ilemi yaplm olanlar, bu haklarn bakalarna devredemezler. Tesislerin otel blmlerinden yer ayrma konusundaki dier aklayc dzenlemeler ile dn salonu tahsislerinde uygulanacak usul ve esaslar Ynerge ile belirlenir.

Eitim merkezlerinden sadece yeler ile bunlarn Ynergede belirtilen aile fertleri istifade eder. stifadede ncelik muvazzaf personeldedir. Gnbirlik giri yapan personele verilecek hizmet hibir ekilde motel veya oda tahsis edilen personelin aleyhinde olamaz.

Yurt dndaki tesislerden, hak sahibi personel dnda tesisin bal olduu yurt dndaki karargh, kurum veya komutanlk tarafndan uygun grlecek kiiler de (yabanclar dhil) istifade edebilir. Bu kiilere tesisin bal olduu karargh, kurum veya komutanlklar tarafndan giri kart verilir. Giri kart creti alnp alnmamas ve kart creti tutar ilgili karargh, kurum veya komutanlklar tarafndan belirlenir. Alnan kart cretleri bu Ynetmelik esaslarna gre ilgili tesislerin giderleri iin harcanr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin drdnc blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Tesislerin Vergi Muafiyeti ve Hazine Pay

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Vergi muafiyeti

Madde 12 Trk Silahl Kuvvetleri tarafndan kurulu amalarna gre iletilen ordu evi ve bal ubeleri, asker gazinolar, kla gazinolar, vardiya yatakhaneleri ve bunlarn mtemilat, zel, yerel ve k eitim merkezleri kurumlar vergisinden muaftr. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu uyarnca yaplacak vergi kesintilerini (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Deer Vergisi Tevkifatn) kapsamaz.

Birinci fkrada saylan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet almlar nedeniyle dzenledii demeye ilikin katlar damga vergisinden istisnadr.

Birinci fkrada saylan tesislerin kurulu amalarna uygun olarak yaptklar teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kurulularn yapaca 193 sayl Kanunun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklarn kiralanmas ilemleri katma deer vergisinden mstesnadr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Hazine pay

Madde 13 Ordu evi ve bals ubeler ile zel, yerel veya k eitim merkezlerinin (asker gazino, kla gazinosu ve vardiya yatakhanesi hari) aylk gayrisafi hslatnn %1i en ge takip eden ayn 20sine kadar genel bteye gelir kaydedilmek zere ilgili muhasebe birimine yatrlr. Bu oran, saylan tesislerin faaliyet trleri itibaryla topluca veya ayr ayr ya da her bir tesis iin ayr ayr sfra kadar indirmeye Maliye Bakan yetkilidir.

Ordu evi ve bals ubeler ile zel, yerel veya k eitim merkezlerinin bu kapsamda hesaplayacaklar hazine paylar takip eden ayn yirminci gn mesai bitimine kadar faaliyette bulunduklar yerlerdeki Maliye Bakanlna bal muhasebe birimlerine Ek-1de bulunan Aylk Gayrisafi Hslattan Hazineye Yatrlacak Tutara likin Bildirim ile bildirilir ve ayn sre iinde yatrlr. Ek-1de bulunan bildirim nsha dzenlenir; iki nshas muhasebe birimine verilir, bir nshas ise tesiste muhafaza edilir.

Ordu evi ve bals ubeler ile zel, yerel veya k eitim merkezleri, aylk gayrisafi hslattan hazine pay olarak hesaplanarak yatrlan tutarlar, ilgili muhasebe kaytlarna ayr hesaplarda takip edilecek ekilde kaydeder.

Bu kapsamda yatrlan hazine pay tutarlar, yatrldklar ay sonuna kadar alnd belgesi ile birlikte Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ile Sahil Gvenlik Komutanlna bildirilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 14 Tesisler;

a) dari denetleme,

b) zel denetleme,

c) Durum teftii,

) Hesap teftii,

d) denetim,

e) Tasfiye teftiine,

tabi tutulur.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 15 dari denetleme, tesis faaliyetlerinin yakndan ve srekli olarak kontrol ve takip edilmesini salamak maksadyla;

a) Tesislerin iletme sorumluluunu stlenen komutanlklarca bir yl iin grevlendirilecek denetleme kurulu, sz konusu tesislerde grevli personelin dnda olacak ekilde; biri maliye (Deniz Kuvvetleri Komutanlnda ikmal) snfna mensup ye olmak zere asgari ve tek sayda personelden oluturulur. En kdemli personel idari denetleme heyeti bakandr. Maliye snf personel bulunmamas durumunda, bal olunan st birlikten veya garnizondaki dier birliklerden istekte bulunulur. dari denetleme kurulu faaliyeti srekli olup, ylda en az iki defa icra edilecek idari denetlemelere ilikin sonular, tesisin iletme sorumluluunu stlenen birlik komutanlna ve ynetim kuruluna bir rapor ile bildirilir. Ankaradaki ordu evleri iin tekil edilecek denetleme kurulunun tekili ve ileyii ile ilgili esaslar Ynergede dzenlenir.

dari denetleme raporlarnda;

a) Tesisin muhasebe kaytlarnn usulne uygun tutulup tutulmad,

b) Bina, deme-demirba ve eyann kullanma, bakm ve muhafazasnn uygun yaplp yaplmad,

c) Her gelir kayna ve gider blm ayr ayr gsterilmek kaydyla, drt aylk devreler hlinde iinde gelir ve gider miktarlarnn nelerden ibaret olduu ve belgeler ile defter kaytlar arasnda uyum bulunup bulunmad,

) Tesisler arasndaki fiyat farkllklarnn hangi nedenlerden kaynakland ve alnabilecek tedbirlerle ilgili ynetim kuruluna yaplacak tekliflerin olup olmad,

d) Tesise ait dier faaliyetlerin yrrlkteki mevzuat hkmlerine uygun gerekleip gereklemedii belirtilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

zel denetleme, durum teftii, hesap teftii, i denetim, tasfiye teftii

Madde 16 zel denetleme; tesisin bal olduu asgari Kolordu (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl iin Tugay) seviyesindeki birlik komutanl, kurum amirlii veya daha st komutanlklarca bavurulacak bir denetleme yoludur. zel denetleme; renilmesi gerekli her trl konunun aydnlatlmas iin yaplabilir. dari denetleme konularnda olabilecei gibi, bunun dnda bir veya birka konuyu da kapsayabilir.

Durum teftii; teftie tabi birimlerin cari ve gemi yllara ait her trl ilemlerinin yrrlkteki mevzuata uygunluu ile kaytlarnda gsterilen mal, para, pul ve dier her eit kymetlerin bulunduu yerde grlerek, bunlarn; durumlar, depolama ekli, miktar ve nitelikleri bakmndan mevcut kaytlara uygunluunun kontrol edilmesi maksadyla Mill Savunma Bakanl Tefti Dairesi Bakanlnca (Jandarma Genel Komutanlna bal tesisler iin Jandarma Genel Komutanl Tefti Kurullar Bakanl, Sahil Gvenlik Komutanlna bal tesisler iin Sahil Gvenlik Komutanl Tefti Heyeti Bakanlnca), tefti hizmetlerine ilikin mevcut mevzuat esaslarna gre yaplr.

Hesap teftii; bir evvelki bte ve takvim ylndan devreden, teftii yaplan bte veya takvim ylnda giren, teftii yaplan bte veya takvim ylnda kan, bir sonraki bte veya takvim ylna devreden, mal, para, pul ve dier her eit kymetlerin kayt ve belgelerinin mevzuata uygunluunun yllk tefti programna gre kontrol edilmesi maksadyla Mill Savunma Bakanl Tefti Dairesi Bakanlnca (Jandarma Genel Komutanlna bal tesisler iin Jandarma Genel Komutanl Tefti Kurullar Bakanl, Sahil Gvenlik Komutanlna bal tesisler iin Sahil Gvenlik Komutanl Tefti Heyeti Bakanlnca), tefti hizmetlerine ilikin mevcut mevzuat esaslarna gre yaplr.

denetim; kaynaklarn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarna gre ynetilip ynetilmediini deerlendirmek ve rehberlik etmek maksadyla Mill Savunma Bakanl Denetim Birimi Bakanl ile ileri Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl Denetim Bakanl tarafndan, kendi talimatlarna uygun olarak yaplr.

Tasfiye teftii; tesisin faaliyetine son vermesi, bu amala teftie tabi tesislerin zimmetindeki tanr veya tanmaz ordu maln baka bir tesise; birimlerde ise varlk veya borlarn baka birime veya birimlere tamamen devretmesi, zimmet veya sermaye ynnden sfra indirilmesi maksadyla, Mill Savunma Bakanl Tefti Dairesi Bakanlnca (Jandarma Genel Komutanlna bal tesisler iin Jandarma Genel Komutanl Tefti Kurullar Bakanl, Sahil Gvenlik Komutanlna bal tesisler iin Sahil Gvenlik Komutanl Tefti Heyeti Bakanlnca), tefti hizmetlerine ilikin mevcut mevzuat esaslarna gre yaplr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Denetleme, i denetim ve tefti yapanlarn sorumluluu

Madde 17 Deneti, Deneti ve mfettiler, grevlerini tam ve zamannda yapmak, denetim ve tefti sonularn ilgili makama bildirmekle ykmldrler.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin altnc blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Tesislerin Gelirleri, Sermayeleri ve Sat Fiyatlar ile htiyalarn Tespit ve Temin Esaslar

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tesislerin gelirleri ve sermayeleri

Madde 21 Tesislerin gelirleri;

a) letme gelirlerinden,

b) Kira gelirlerinden,

c) Mal ve hizmet alm ve kiralama szlemeleri kapsamnda yklenici firmalardan tahsil edilecek ceza bedellerinden,

) ye aidatlar ve kart cretleri ile htiya Deerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafndan yaplacak aktarmlardan,

d) Balardan,

e) Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnn kendi bals bir tesisten;

1) Kendi bals dier bir tesise sermaye ve gelir aktarm iin tesisin tekilat balantsna gre Genelkurmay II nci Bakan, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl veya Mill Savunma Bakanl Mstear onayyla yaplacak aktarmlardan,

2) Kendi bals olmayan dier bir tesise sermaye ve gelir aktarm iin ise Genelkurmay Bakanl msaadesiyle yaplacak aktarmlardan,

f) Sergi, fuar, promosyon, reklam ve dier gelirlerden,

g) Yukarda saylan gelirlerden elde edilecek faiz gelirlerinden,

oluur.

Ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezlerinin sermayeleri ise birinci fkrada belirtilenlere ilave olarak Mill Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl btelerine konulacak deneklerden oluur.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Kira gelirleri

Madde 21/A Tesislerde zel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizlii veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alm veya kiralama yoluyla dardan karlanabilir. Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmas halinde mal ve hizmet almlar birlikte yaplabilir.

Tesislerin kiraya verilmesi, iletilmesi, ilettirilmesi, mal ve hizmet alm ilemleri tesis mdrlklerince yerine getirilir. Bu ekilde elde edilen gelirler, tesis gelirlerine dhil edilir.

Tesislerin kiraya verilmesi ilemleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununa uygun olarak, Genelkurmay Bakanl tarafndan yaymlanacak Ynerge ve/veya Tip Szleme dorultusunda gerekletirilir.

Kiraya verilen tesis, nite veya iletmelerin elektrik, su ve yakacak giderleri kiralayan firma tarafndan denir. Bunun dndaki iletmeler ile hizmet alm, mal ve hizmet alm usulyle iletilen nitelerin yl merkezi ynetim bte kanunu ile belirlenen giderleri genel bteden karlanabilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

ye aidatlar ve kart cretleri

Madde 22 ye aidatlar aadaki esaslara gre toplanr:

a) Btn garnizonlarda her seviyedeki birlik, karargh ve kurumlarda grevli subay, istisnai memur, Trk Silahl Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil retim eleman ve astsubaylarn brt maandan birlik mutemetlerince, Genelkurmay Bakanlnca belirlenecek oranda ye aidat toplanarak atrlan banka hesabna yatrlr. Bu oran binde birden az olamaz.

b) Subay, istisnai memur, Trk Silahl Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil retim eleman ve astsubay emeklileri tesislere girebilmek iin her yl yaymlanan ye aidat izelgesine gre aidatlarn Genelkurmay Bakanlnca alan hesaba yatrrlar.

yeler haricindeki, tesislerden Ynerge gereince yararlanacak Trk Silahl Kuvvetlerinde mensubu veya sivil kiilerden alnacak kart cretleri, Genelkurmay Bakanlnca alan banka hesabna yatrlr.

Genelkurmay Bakanl hesabnda toplanan ye aidatlar ve kart cretleri, kart retim giderleri, tesislerin tefri, bakm ve onarm ile mal ve hizmet almna ilikin ihtiyalarnn karlanmasnda kullanlr. Bu maksatla;

a) Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnca uygun grlen tesislerin ihtiyalar Genelkurmay Bakanlna bildirilir.

b) Talep edilen ihtiyalarn karlanmas ve Genelkurmay Bakanl hesabnda toplanan ye aidatlar ve kart cretlerinin tahsisi ilemleri, htiya Deerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafndan yrtlr. Bu komisyonun tekili, ileyii ile sekretarya hizmetlerinin yrtlmesine ilikin usul ve esaslar Genelkurmay Bakanlnca yaymlanacak htiya Deerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu Ynergesi ile belirlenir.

c) Komisyonca tahsis edilen kaynak, ilgili tesisin muhasebe kaytlarna kaydedilir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ba, promosyon, sergi, fuar ve reklam gelirleri

Madde 23 arta bal balar art kapsamnda, herhangi bir arta bal olmakszn tesislere yaplacak balar, nakdi ise kasa veya banka hesaplarna, mal ve demirba ise envanter kaytlarna usulne uygun muhasebe kayd yaplarak alnr.

Tesisler adna firmalar ile yaplan szlemeler gerei alnan promosyon ve ba gelirleri ile sergi, fuar ve reklam gelirlerinin tamam, mal veya nakit olarak muhasebe kaytlarna usulne uygun olarak eklenir. Bu hususlarn takibi tesis mdrnn sorumluluu olup idari ve zel denetlemeler ile durum ve hesap teftilerinde mutlaka aranr. Sergi, fuar ve reklam gelirleri ile ilgili dier hususlar Ynergede belirtilir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

letme idame paylar

Madde 23/A Yllk ikmal planlarnda bulunmayan ve ynetim kurulu kararlarnda belirtilemeyen, hizmetin sunumu asndan ihtiya duyulan deme ve demirba almlar ile acil bakm ve onarmlarn yaptrlabilmesini salamak amacyla, bu tesislerin ay sonundaki brt sat kr tutarndan %5 orannda ayrlacak paylar iletme idame pay olarak ayr bir hesapta tutularak tesisler tarafndan sz konusu ihtiyalar iin harcanr.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tesis alacaklarnn takibi ve tahsili

Madde 24 Tesis alacaklarnn takip ve tahsilinden tesis mdrlkleri sorumludur. Alacaklarn takip ve tahsili aadaki esaslar erevesinde yrtlr:

a) Bir sula balants bulunmayan alacaklara ilikin davalar, hukuk mahkemelerinde ilgisine gre Mill Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanl adna alr ve bu bakanlk veya komutanlk avukatlarnca takip edilir.

b) Zimmet, grevi ihmal ve benzeri sulardan kaynakland iddia edilen alacaklara ilikin dava dosyalar, asker savcla sunulmak zere bal bulunduu komutanla iletilir.

c) Tesislerle ilgili olarak adl makamlara intikal eden davalar, mahkeme har ve masraflar, tesis mdrlklerince denmek zere ilgili bakanlk veya komutanlk avukatlarnn takip ve sorumluluundadr.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 25 Tesislerin gelirleri, tesislerin yenilenmesi, bakm, onarm ve tadilat, iletme ve idamesi, modern hale getirilmesi, zel hukuk hkmlerine gre altrlan veya hizmet alm yntemi ile temin edilen personel giderleri, vardiya ulam giderleri ve iin veya hizmetin gerektirdii kyafet ve malzeme almlar ve bu tesislerde kurulmu veya kurulacak kitaplklarn tesis ve zenginletirilmesi maksad dnda kullanlamaz. Sz konusu gelirlerle alnm, zamanla kullanm d kalm, kullanlabilir durumdaki ihtiya fazlas malzemeler, tanzim edilecek bir tutanakla tesisin bal olduu komutanln izniyle dier birlik, karargh, kurum ve kurululara devredilebilir. Teslim alan birlike irada alndn gsteren belge kayt numaras, hesap teftiinde gsterilmek zere mal veren tesise bildirilir.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 26 Tesislerin demirba yenileme, bina ve tesisin onarm ve tadilt gibi senelik ihtiyalar iin, bir nceki yln Kasm aynda bahse konu nitenin idari heyeti tarafndan ihtiyalarn tahmini maliyetleri, temin edilecei tarihleri, senelik gelir ve gider tahminleri ile aklanmasnda gerek grlen dier hususlar da ierecek ekilde ikmal plan hazrlanr. Hazrlanan ikmal planlar ynetim kurulu tarafndan onaylanr. htiyalar onay mteakip tesis mdrlklerince ikmal planna uygun olarak karlanr.

kmal planlarna yazlan ihtiyalarn ngrlemeyen ve zaruri sebeplerle karlanamamas durumunda bu ihtiyalar, gerekliliin devam etmesi hlinde, birinci fkrada belirtildii ekilde bir sonraki ikmal planna dhil edilir.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 28 Tesislerde sat fiyatlar aadaki ekilde tespit edilir.

a) Sata sunulan tm mal ve rnler ile hizmet almlarnda; Katma Deer Vergisi eklenmemi fiyatn zerine uygulanan kr oran yzde krk (%40) geemez. Bu oran tesislerde alanlar iin sadece grev yapt tesisin yemek salonlarnda gnde iki n gememek zere ynetim kurullar tarafndan yzde bee (%5) kadar indirilebilir. Katma Deer Vergisi tutar (tesise yaplan mal ve hizmet ifalar sonucunda vergilenen ve satcya denen KDV tutardr) plak maliyete ilve edilerek, sat fiyat tespit edilir.

b) Sigara ve gazete gibi mallar etiket fiyatlar zerinden satlr.

c) Peete, krdan, kolonya, kolonyal mendil ile tuz, sirke, ketap, hardal, mayonez, limon, ya gibi iletme gideri olarak kabul edilen malzemeler ile yemek piirilen ve yemek yenilen slak ve kuru meknlarn temizliinde ve illanmasnda kullanlan tuvalet kad, sv sabun gibi her trl kimyev temizleyici, aartc, parlatc, sertlik giderici, ayrca emici ve kemirici haarata kar illama malzemeleri ile zira ve kimyev illarla illanmas dhil, kullanlan her trl malzeme iin plak maliyetin zerine, yzde on bee (%15) kadar iletme gideri ilve edilir. letme faturalar ayr yerde muhafaza edilir ve genel giderlere dhil edilmez.

) Yukarda belirtilen fiyatlara, tesislerin garson vastasyla servis yaplan salonlarnda ayrca yzde on (%10) orannda ilave hizmet bedeli eklenir.

d) Bunlarn dnda her hangi bir isim altnda fiyatlara ilve yaplmaz.

e) Tesislerdeki yatak, oda, motel, havuz, dn salonu, salon kiralar ile kart ve gnbirlik giri ve benzeri cretler her yl Genelkurmay Bakanl tarafndan tespit edilecek fiyatlara gre uygulanr. Bunlarn dnda tesislerde verilen, t, amar ykama, terzi, berber, internet gibi hizmetlerin cretleri piyasa koullar dikkate alnarak, ekonomik olacak ekilde ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

Ambaljl, kullanma tarihi bulunan, garanti sresi olan ve almlarda szleme gerei belli srelerde deitirilme garantisi verilen malzemelerde, kesinlikle fire kabul edilmez ve bu ekilde fire ilemi yapan niteye, fire miktar kadar zimmet karlr.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin yedinci blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Satn Alma, Muayene ve Muhasebe Esaslar ile Belgeler

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Muhasebe esaslar, ana belge ve kaytlar, dayanak ve kontrol belgeleri

Madde 29/A Ordu evleri, asker gazinolar, kla gazinolar ve vardiya yatakhaneleri ile zel, yerel ve k eitim merkezlerinin hesap dnemi yllk olup muhasebe sistemlerini tek dzen muhasebe esaslarna gre yrtrler.

Tutulacak belgeler ve formlar, dayanak ve kontrol belgeleri ile tm belge ve formlarn ileni usulleri Ynerge ile dzenlenir.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Muayene ve kayt silme

Madde 31 Tesislerde muayene heyeti, tesis mdr tarafndan grevlendirilen biri bakan, biri iin uzman, biri alm heyetinde grevli olmayan mal sorumlusundan olmak zere en az ve tek sayda kii ve yedek yelerden oluur. Muayene ilemi Mal Almlar Denetim, Muayene ve Kabul lemlerine Dair Ynetmelik, Hizmet Almlar Muayene Ynetmelii ve Yapm leri Muayene Ynetmeliine uygun olarak yaplr. Mill Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanl btesinden alnan mallarn muayenesi ise garnizon veya birlik muayene komisyonunca yaplr.

Tesellm ilemi; muayene heyetinin, alnan maln muayenesini uygun grmesini mteakip gerekleir. Bu ilemi mteakiben tesellm edilen mallar, ilgili Ynergede belirtilecek belgelerle ileme alnr. Muayene heyetinin alnan mallar kontrol edebilmesi iin kiler ve mutfan haricinde mevsim artlar da gz nnde bulundurularak bir muayene yeri tahsis edilir. Muayenede uygun grlen mallar saylarak, tartlarak ve llerek kilere teslim edilir.

Tesislerde kayt silme ilemleri aadaki ekilde yrtlr.

a) Mill Savunma Bakanl veya Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl btesinden alnan malzemeler;

1) Kayd silinecek malzeme garnizon muayene komisyonuna sunulur. Uygun grlenler bir liste hlinde karlr.

2) Bu listede yer alanlar Datm/ade Belgesi ile ilgili saymanlklarna iade edilerek mal sorumlusunun zimmetinden drlr. Baka bir ilem yaplmaz. Bu malzemelerin kayt silme ilemi ilgili saymanlklarnca yaplr.

b) Sermayelerinde grnen ve demirba hesabnda yer verilen malzemeler;

1) Kayd silinecek malzemeler n muayene raporu ile bu tesisler veya bal olduklar komutanlklar tarafndan tekil edilen muayene komisyonuna sunulur. Bu komisyonun ayklamasn takiben kayt silmeye esas malzemeler belirlenir.

2) Kayt silmeye esas malzemeler iin Tanr Mal Kayt Silme Belgesi dzenlenir.

3) Tanr Mal Kayt Belgesindeki Birlik Komutan blmn, tesis mdr imzalar.

4) Muayene komisyonu, ilgili blmlerini imzalar.

Tesisin bal olduu bir st komutanln (Ankara garnizonundaki ordu evleri iin Ynergede belirtilen makam) imzas ve mhr ile kayt silme gerekleir. Kayd silinen malzemeler ncelikle asker kisvesinden kurtarlarak toptan sata sunulur ve satlrsa geliri sermayeye ilve edilir. Bu malzemeler satlmad takdirde, ayklamay mteakip dzenlenecek bir imha tutana ile yaklarak, krlarak, gmlerek veya benzeri usullerle imha edilir. Ayklama neticesinde elde edilen malzemeler bir tutanakla sarf edilir ve hibir suretle baka ama iin kullanlamaz.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 32 Belgelerin bastrlmas ve kontrol aadaki esaslar erevesinde yaplr:

a) Ana dayanak ve yardmc belgeler, bedelleri tesis gelirlerinden karlanarak her yl bastrlr.

b) Kullanlan her trl defter, cetvel, fatura, fi, bilet ve markalar tesis mdrnn emriyle muhasebe veya nakit ile ilgili bir baka kii veya kurul tarafndan en az ayda bir kontrolden geirilir.

c) Belgelerin, zamannda ve tam olarak bastrlmas ve kullanlmasndan ilgili nite mdrleri, kaytlarn tutulmasndan muhasebeci, nite iindeki iletmelerin kaytlarndan ksm mirleri, dnem veya ay sonu envanterinin karlp bilno ve kesin mizann tesis mdrne imzalatlmasn mteakip btn heyet sorumludur.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 ila EK-38 yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 39 Ayn Ynetmelie ekte yer alan EK-1 eklenmitir.

MADDE 40 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 30 uncu maddede belirtilen muhasebe sisteminde tutulacak belge ve formlar ile bunlarn ileni usulleri konusundaki Ynerge yrrle girinceye kadar bu Ynetmeliin deiiklik ncesindeki 12 nci ve 13 nc maddeleri ile EKleri geerlidir.

MADDE 41 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 42 Bu Ynetmelik hkmlerini Milli Savunma ve ileri Bakanlar birlikte yrtr.

 

Ekler iin tklaynz