26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

TRK SLAHLI KUVVETLER HZMET YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Silahl Kuvvetleri Hizmet Ynetmeliinin 65 inci maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Noksan hizmetlerini tamamlamakta olan erba ve erlere, noksan hizmetin tamamlatld birlik/kurumun bulunduu il/ile mlki snrlar iinde ikamet ettiklerini yazl olarak bildirdikleri nc fkrada yazl kanuni yaknlar yanna beinci fkradaki gn snrlamasna bal kalnmakszn noksan hizmet srelerinin her gn iin ulam imkanlar dikkate alnarak noksan hizmetin tamamlatld birlik/kurum amirlii tarafndan mesai bitiminden ertesi gnn mesai balangcna kadar gece yats izni verilebilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 80 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 80 Asker kimlik kart, kiinin Trk Silahl Kuvvetleri personeli olduunu ve kimliini gsteren resm belgedir. Trk Silahl Kuvvetleri mensuplar, gvenlik ve istihbarat gibi nedenlerle Genelkurmay Bakanlnca belirlenecek istisnai durumlar dnda, kimlik kartlarn resmi ve sivil olarak her zaman zerlerinde bulundururlar. Yetkili makamlarca talep edilmesi durumunda kimlik kartnn gsterilmesi zorunludur.

Asker kimlik kartnn kapsam, ierii, kullanlacak fotoraflarn zellik ve nitelii, hak sahipleri, ekli, ebad ile yrrlk, deitirme ve geerlilik tarihleri, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadyla asker kimlik kart zerine konulacak gvenlik unsurlar, basm, datm, personele teslimat, kullanm ve iptal aamasnda uygulanacak sistem ve teknoloji, giri kontrol, elektronik imza, elektronik czdan gibi kart uygulamalar, kart creti, asker kimlik kartnn kayb, zelliklerini yitirmesi ve deitirilmesi halinde yaplacak ilemler ile dier hususlar ynerge ile belirlenir.

Trk Silahl Kuvvetleri personelinin; temin, yetitirme, istihdam, emeklilik, ayrma, atama, yer deitirme, grevlendirme, seferberlik ve zlk haklar gibi ilemleri ile asker hizmetlerin yrtlmesine ilikin dier ilemler iin ihtiya duyulacak kiisel verileri; amirleri ile Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnca (Mill Savunma Bakanlnda alan sivil personelin kiisel verileri Mill Savunma Bakanlnca, Genelkurmay Bakanlnda alan sivil personelin kiisel verileri Genelkurmay Bakanlnca) personel bilgi sistemlerinde ve zlk dosyalarnda muhafaza edilir. Bu fkrada belirtilen maksatlarla veya bir hakkn tesisi, kullanlmas veya korunmas iin veri ilenmesinin zorunlu olmas durumunda, Trk Silahl Kuvvetleri personeline ait kiisel veriler, kiilerin ak rzas olmadan ilenebilir.

Askeri kimlik kartlarnda kullanlmak zere elde edilen, ahsi dosyalarda muhafaza edilen veya personel bilgi sistemlerinde bulunan kiisel veriler ve kaytlar gizlidir. Belirlenen amalar dnda kullanlamaz. Bu kaytlarn tedbirsizlikle veya hukuka aykr amalarla yok edilmesini, kaybolmasn, deitirilmesini, yetkisiz olarak aklanmasn veya aktarlmasn veya baka ekillerdeki tm hukuka aykr ilemleri nlemek iin korunacak verinin nitelii, teknolojik imknlar ve uygulama maliyetine gre uygun teknik ve idari tedbirler alnr.

Bu Ynetmelik ve ilgili dier kanun ve ynetmelik esaslarna uygun olarak ilenmi olan kiisel veriler, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas halinde, resen veya ilgili kiinin talebi zerine veri sorumlusu tarafndan silinir veya yok edilir. lgili kii tarafndan talep edildiinde verilerin silindiine dair belge dzenlenir ve ilgilisine verilir.

Bu madde kapsamnda belirtilen ilemlerin yerine getirilebilmesi maksadyla ihtiya duyulan nfus ve adres bilgileri, Genelkurmay Bakanl ile ileri Bakanl arasnda imzalanacak protokol esaslarna uygun olarak Kimlik Paylam Sisteminden elektronik ortamda alnr. Bu veriler kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ve ihtiya duyulan dier asker makamlar ile elektronik ortamda paylalabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 81 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 81 Askeri ahslarla ilgili siciller ve dier resmi katlarda renkli fotoraf kullanlr. Bu amala ektirilecek fotoraflar iin kyafet gnlk elbisedir. Ba ak ve tral olmaldr. Pasaport ve zel vazife belgesi alanlarn fotoraf yerine gre sivil veya resmi kyafetli olabilir. Bu fotoraflarn zellikleri, kullanm yerine gre nizamlarla belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 81 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Posta gnderilerinin denetlenmesi

Madde 81/A Uzman erbalar hari erba ve erler ile askeri renciler tarafndan gnderilen ve bunlarn kendilerine gelen posta gnderileri, ilgilinin amiri tarafndan denetlenebilir.

Bunlar tarafndan yazlan mektuplar, zarf kapatlmakszn amirlerine teslim edilir. Gnderilmesinde saknca grlmeyen mektuplarn zarflar amirlerince kapatlarak tutanakla postaneye verilir.

Bunlara gnderilen ve alp denetlendikten sonra sahiplerine verilmesinde saknca olmad anlalan mektuplar, "GRLD" kayd konulduktan sonra sahiplerine verilir.

Kta, karargh veya kurumun emniyet ve gvenliini tehlikeye dren, istihbarat konusunda zafiyet yaratabilecek nitelikte olan, kiileri hedef gsteren, terr ve kar amal su rgt veya dier su rgtleri mensuplarnn rgtsel amal olarak haberlemelerine neden olan, kii veya kurulular panie yneltecek yalan ve yanl bilgileri, tehdit ve hakareti ieren, kiinin hayat ve sal konusunda telafi edilemeyecek sonular douracak olumsuz haber ve bilgiler ieren posta gnderileri erba ve erler ile askeri rencilere verilmez. Bunlar tarafndan yazlm ise gnderilmez.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 83 nc maddesinin (b) fkrasndaki asker memur, ibaresinden sonra gelmek zere astsubay ibaresi eklenmi ve ayn fkrann ikinci bendinin (a) alt bendinde yer alan subaylarn ibaresi subay ve astsubaylarn eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 125 inci maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Trk Silahl Kuvvetleri mensuplar kendi kta, karargh ve kurumlar iinde amatr asker spor kulpleri kurabilir ve bu kulplerde faaliyette bulunabilirler. Bu kulplerin kurulmasna ynelik mracaatlar, kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ve Genelkurmay Bakanlna dorudan bal komutanlklarca Genelkurmay Bakanlna gnderilir. Uygun grlen spor kulbnn kurulmas iin teklif makamlar tarafndan ilgili makamlara mracaat edilir. Kurulan amatr spor kulplerinde faaliyet gsteren Trk Silahl Kuvvetleri mensuplarnn asli hizmet ve vazifelerini aksatmalarna msaade edilmez. Bu kulplerin kurulmas, mracaat esaslar, faaliyet ve denetimleri Genelkurmay Bakanlnca hazrlanacak bir ynerge ile dzenlenir.

Harp ve vazife malulleri ile gaziler tarafndan rehabilitasyon amacyla kurulan spor kulpleri Trk Silahl Kuvvetlerine ait spor tesislerinden istifade etmek maksadyla bulunduklar yerdeki Garnizon Komutanlklarna mracaat ederler. Garnizon Komutanlklarnca; garnizondaki asker spor tesislerinin durumu ve mracaatla ilgili bir deerlendirme ile birilikte mracaat evraklar dorudan Genelkurmay Bakanlna gnderilir. Genelkurmay Bakanlnca izin verilen kulpler, Garnizon Komutanlklarnca belirlenen usul ve esaslara gre bu spor tesislerinden faydalanrlar.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 663 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 664 nc maddesinin birinci fkras ile ayn maddenin ikinci fkrasnn (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) ve (12) numaral bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 665 ila 673 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan ve ileri Bakan birlikte yrtr.