26 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29217

YÖNETMELİK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Cetveli Merkez Teşkilatının “Başkanlık” bölümü ile “İhtisas Daireleri” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

BAŞKANLIK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

Başbakan veya ilgili

Bakan

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı

Başkan

 

İç Denetçi

Başkan

 

Şube Müdürü

Başkan

 

Diğer Personel

Şube Müdürü

Başkan

”

“

İHTİSAS DAİRELERİ

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Atom Enerjisi Uzmanı

Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Sivil Savunma Uzmanı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2012

28444