26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

YNETMELK

Turist Rehberleri Birliinden:

TURST REHBERL MESLEK YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayl Turist Rehberlii Meslek Kanunu kapsamnda, turist rehberlii mesleine kabule, meslein icrasna ve turist rehberlii meslek kurulularnn kurulu ve ileyiine, Kltr ve Turizm Bakanlnn meslee ilikin grev ve yetkilerine, Bakanlk ile meslek kurulular arasndaki ibirliine ve meslek kurulularnn Bakanlka denetlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; turist rehberlii mesleine kabule, turist rehberlii seme snavlar ile turist rehberlii sertifika programlarnn dzenlenmesine, meslek ii eitim ve meslekte uzmanlamaya, meslein icrasna, turist rehberleri odalar ile turist rehberleri Birliinin kuruluuna, organlarnn niteliklerine ve seimlerine, organlk niteliini yitirme hl ve usullerine, grev ve yetkilerine, alma usullerine, yeleri ile olan karlkl hak ve ykmllklerine, gelir ve giderleri ile btelerine ve turist rehberlii hizmetine ynelik szlemelerde bulunmas gereken asgari unsurlara, Kltr ve Turizm Bakanlnn meslee ilikin grev ve yetkilerine, Bakanlk ile meslek kurulular arasndaki ibirliine ve meslek kurulularnn Bakanlka denetlenmesine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayl Turist Rehberlii Meslek Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aday: lkesel veya blgesel turist rehberlii mesleine kabul seme snavna katlanlar,

b) Bakanlk: Kltr ve Turizm Bakanln,

c) Blgesel turist rehberi: Ruhsatnamesinde ve alma kartnda belirtilen corafi blge veya blgelerde alma hak ve yetkisine sahip olan turist rehberlerini,

) lkesel turist rehberi: Ruhsatnamesinde ve alma kartnda lke genelinde alma hak ve yetkisine sahip olduu belirtilen turist rehberlerini,

d) Birlik: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayl Turist Rehberlii Meslek Kanunu kapsamnda kurulan Turist Rehberleri Birliini (TUREB),

e) alma kart: Birlik tarafndan baslan ve eylemli turist rehberlerine, kaytl olduklar oda tarafndan bir yl sreyle geerli olmak zere meslei fiilen icra edebileceklerine ilikin verilen izin belgelerini,

f) Eylemli turist rehberi: alma kart sahibi olup fiilen turist rehberlii hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberlerini,

g) Eylemsiz turist rehberi: Ruhsatname sahibi olup alma kart olmayan turist rehberlerini,

) Genel Mdrlk: Bakanlk Aratrma ve Eitim Genel Mdrln,

h) l Mdrl: Kltr ve Turizm Bakanl il mdrlklerini,

) Kanun: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayl Turist Rehberlii Meslek Kanununu,

i) Katlmc: lkesel veya blgesel turist rehberlii sertifika programna katlanlar,

j) Meslek: Turist rehberlii mesleini,

k) Meslek kurulular: Turist rehberleri odalar ve Turist Rehberleri Birliini,

l) Oda: Turist rehberleri odalarn,

m) Ruhsatname: Meslee kabul koullarn tayan turist rehberlerine Bakanlk tarafndan verilen belgeyi,

n) Seme snav: Sertifika programna katlacaklarn seilmesine ilikin snav,

o) Sertifika program: Bu Ynetmelikle belirlenen esas ve usuller erevesinde Bakanln gzetimi ve denetimi altnda Birlik tarafndan dzenlenen dersler, konferanslar ve uygulama gezilerinden oluan lkesel veya bir ya da birden fazla blgede dzenlenecek blgesel turist rehberi yetitirme programlarn,

) Turist rehberi: Kanun ve bu Ynetmelik hkmleri uyarnca meslee kabul edilerek turist rehberlii hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerek kiiyi,

p) Turist rehberlii hizmeti: Seyahat acentacl faaliyeti niteliinde olmamak kaydyla kii veya grup hlindeki yerli veya yabanc turistlerin gezi ncesinde semi olduklar dil kullanlarak lkenin kltr, turizm, tarih, evre, doa, sosyal veya benzeri deerleri ile varlklarnn kltr ve turizm politikalar dorultusunda tantlarak gezdirilmesini veya seyahat acentalar tarafndan dzenlenen turlarn gezi programnn seyahat acentasnn yazl belgelerinde tanmlad ve tketiciye satld ekilde yrtlp acenta adna ynetilmesini,

r) Yabanc dil yeterlilii: Yabanc dil yeterlilik belgesine sahip olmak veya bu Ynetmelik kapsamnda Birliin belirleyecei esas ve usuller erevesinde Bakanln gzetim ve denetimi altnda Birlik tarafndan yaplacak veya konusunda uzmanlam kamu kurum veya kurulularna yaptrlacak olan, szl yabanc dil snavnda baarl olmay veya ayn esaslar kapsamnda yaplacak yazl ve szl yabanc dil snavlarnda baarl olmay,

s) Yabanc dil yeterlilik belgesi: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (YDS) alnan ilgili mevzuat ile belirlenen geerlilik sresini yitirmemi en az 75 puan dzeyinde veya bu puana denklii SYM (lme, Seme ve Yerletirme Merkezi) tarafndan belirlenen edeer belgenin asl veya onayl rneini,

) Yerleim yeri: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanununun 19 uncu maddesinde tanmlanan yerleim yerini,

t) TRSAB: Trkiye Seyahat Acenteleri Birliini,

ifade eder.

KNC BLM

Turist Rehberlii Sertifika Program

Sertifika program ama yetkisi ve seme snav

MADDE 4 (1) Birlik ve TRSABn ortak nerileri ve Bakanln onayyla turizm sektrnn ihtiyalar dikkate alnarak, belirlenen dillerde Bakanln gzetimi ve denetimi altnda Birlik tarafndan lkesel veya blgesel turist rehberlii sertifika programlar dzenlenir.

(2) Birlik ve TRSAB hangi dillerde sertifika program alacana ilikin ortak nerilerini yazl olarak Bakanla bildirir. Sertifika program alacak diller, nerilen diller arasndan turizm sektrnn ihtiyalar da gzetilerek Bakanlk tarafndan karara balanr ve bu karar Birlik ve TRSABa bildirilir.

(3) Birlik dnda hibir kurum ve kurulu turist rehberlii sertifika program dzenleyemez. Dzenleyenler hakknda Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fkras uygulanr.

(4) Seme snavnda baarl olanlar, 6 nc maddedeki artlar tamalar halinde sertifika programna kabul edilirler.

(5) Blgesel sertifika program almasna ilikin birliklerin ve TRSABn ortak nerilerinin olmamas halinde Bakanlk, turizm sektrnn ihtiyalarn tespit ederek gerekli grd dillere ilikin sertifika program almasn talep eder. Birlik, Bakanlk talebi zerine gerekli ilemleri balatr.

Sertifika program seme snav duyurusu

MADDE 5 (1) Sertifika programlar, seme snavnn yaplaca tarihten en az bir ay nce Birliin resmi internet sitesinde ve gerekli grld hallerde dier iletiim kanallar ile duyurulur. Duyuruda programa hangi yabanc dillerde ve en fazla ka katlmc kabul edilecei, programn en az ka katlmcyla yaplaca, programn hangi il veya illerde yrtlecei, lkesel mi blgesel mi olduu, hangi blge veya blgeler ile hangi odalarn yetki evresindeki iller iin katlmc kabul edilecei, program cretleri, bavuru sresi ve yeri ile gerekli grlen dier hususlar belirtilir.

Sertifika program seme snavna kabul

MADDE 6 (1) Sertifika program seme snavna kabulde aadaki koullar aranr:

a) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

b) Bavuru tarihi itibariyle onsekiz yan doldurmu olmak,

c) niversitelerin turist/turizm rehberlii blm dndaki dier blmlerinden en az lisans dzeyinde mezun olmak, renimini yabanc lkelerde yapm olanlarn ise yetkili kurumlardan alnacak denklik belgesinin onayl rneini sunmak,

) Yabanc dil yeterliliine sahip olmak,

d) Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde saylan sularn herhangi birinden mahkm olmamak,

e) Daha nce meslekten karlmam olmak.

Bavuru ve belgelerin incelenmesi

MADDE 7 (1) Bavuru, Birlik tarafndan hazrlanan form doldurularak, aadaki belgeler ile Birlie bizzat veya posta yoluyla sresi iinde yaplr.

a) Diplomann, geici mezuniyet belgesinin veya renimini yabanc lkelerde yapm olanlar iin yetkili kurululardan alnacak denklik belgesinin asl veya onayl rnei,

b) Son alt ay iinde ekilmi drt adet renkli vesikalk fotoraf,

c) Yabanc dil yeterlilik belgesine sahip olanlar iin bu belgenin asl veya onayl rnei,

) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayl Trk Vatandal Kanunu uyarnca dzenlenmi mavi kart sahiplerine ait yurtii ve/veya yurtd yerleim yeri belgesi ile mavi kartn asl veya onayl rnei,

d) letiim bilgileri ve yerleim yeri belgesi.

(2) Adaylarn bavuru formunda; T.C. kimlik numaras ile sabka kaydnn bulunmadna ve salk ile ilgili mesleini devaml olarak yapmasna engel bir durumunun olmadna ilikin blmleri, daha sonra beyann belgelemek kaydyla doldurmas zorunludur.

(3) Bizzat yaplan bavurular srasnda bavuruyu teslim alan grevli, nshalar onayl olmayan belgelerin asllar ibraz edilmek kaydyla rneklerinin aslna uygunluunu altna isim ve unvann yazarak bila cret tasdik eder. Bavuru formu, Birlik yetkilisi tarafndan kontrol edilerek onaylanr.

(4) Bizzat yaplan bavurular srasnda, annda giderilebilecek eksiklikler yazmaya gerek kalmadan, posta yoluyla gnderilen belgelerde tespit edilen eksiklikler ile bizzat yaplan bavurularda sonradan tespit edilen eksiklikler, snav bavuru sresi geirilmeden yedi i gn iinde tamamlattrlr. Eksikliklerin verilen sre iinde tamamlanmamas halinde bavuru reddedilir, ilgiliye yazl olarak bildirilir.

(5) ngrlen koullar tayan ve gerekli belgeleri ibraz eden adaylara, Birlik tarafndan dzenlenen fotorafl snav giri belgesi verilir. Bu belgeyi kimlik belgesi ile birlikte ibraz etmeyenler snava alnmaz.

(6) Aranan koullar tamad tespit edilen adaylara bu durum yazl olarak bildirilir ve bu adaylar snava alnmaz. Geree aykr beyanda bulunduu snavdan nce veya sonra tespit edilenlerin bavurular geersiz saylr, sertifika program ile iliikleri kesilir ve hibir hak talebinde bulunamazlar. Bunlar hakknda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmlerine gre Birlike Cumhuriyet savclna su duyurusunda bulunulur.

(7) Seme snavna bavuranlardan Birlik ynetim kurulu tarafndan belirlenen snav creti alnr ve deme belgesi dier bavuru belgelerine eklenir.

Seme snavnn aamalar ve snav komisyonu

MADDE 8 (1) Seme snavlar srasyla aadaki aamalarda yaplr:

a) Genel kltr,

b) Yabanc dil szl,

c) Yabanc dil yazl,

) Mlakat.

(2) Seme snav komisyonlar, Birlik ynetim kurulu tarafndan aada belirtilen ekilde oluturulur:

a) Genel kltr snav komisyonu, Birlike grevlendirilen, varsa snavn yaplaca ilde kurulu bulunan oda yesi olan, son on ylda sekiz yl eylemli turist rehberlii yapm, iki ye ile niversitelerin turist/turizm rehberlii blmlerindeki akademik kadrodan alnacak bir ye olmak zere toplam asl ye ile ayn usulle belirlenen yedek yeden oluur. Komisyon kendi iinde mlakat snav komisyonuna da bakanlk etmek zere bir yeyi bakan seerek kaytlara geirir.

b) Her yabanc dil iin ayr snav komisyonu oluturulur. Yabanc dil snav komisyonu, Birlike grevlendirilen asl ve yedek yeden oluur. Komisyon yelerinin YDSden alnan ilgili mevzuat ile belirlenen geerlilik sresini yitirmemi en az 90 puan dzeyinde veya edeerlilii SYM tarafndan kabul edilen dier dil snavlarndan ayn puan alnd belgesinin olmas gereklidir. Ancak, o dilin eitimini veren retim yeleri ile retim grevlileri ve Birlik tarafndan grevlendirilecek o dilde en az son on ylda sekiz yl eylemli turist rehberlii yapm yelerde yabanc dil yeterlilik belgesi aranmaz. ngilizce, Almanca, Franszca dndaki dillerde komisyon oluturulmasnda glkle karlaldnda, komisyon, daha az yeden oluturulabilir ve bu fkradaki artlar aranmaz.

c) Mlakat snav komisyonu, genel kltr snav komisyonu bakannn bakanlnda genel kltr snav komisyonu yeleri ile bir psikiyatr veya klinik psikoloji alannda uzman bir psikologdan oluur.

(3) Seme snavlar, Bakanln gzetim ve denetiminde yaplr.

(4) Seme snavlar aadaki esas ve usullerle yaplr:

a) Genel kltr snav; tarih, corafya, edebiyat, genel turizm bilgileri ile aktel konular arlkl olmak zere oktan semeli test eklinde yaplr. Her sorunun ka puan olduu deeri soru says yz (100)e blnerek hesaplanr. Genel kltr snavnda 100 tam puan zerinden en az 75 puan alan aday baarl saylr. Genel kltr snavnda baarl olamayan adaylar elenir ve yabanc dil snavlar ile mlakat snavna giremez.

b) Yabanc dil snav; nce szl, sonra yazl olarak yaplr. Szl snavdan yz (100) zerinden en az 75 puan alan adaylar baarl saylr. Szl snavda baarl olan adaylar yazl snava katlmaya hak kazanrlar. Yazl snavda baarl olabilmek iin 100 zerinden en az 75 puan almak gerekir. Yazl snavda baarl olamayanlar mlakat snavna katlamaz. Geerli yabanc dil yeterlilik belgesine sahip olanlar yabanc dil yazl snavndan muaf tutulur.

c) Mlakat snav, yeler tarafndan deerlendirme baarl/baarsz eklinde yaplr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr. Karar mlakat formuna yazlr ve imzalanr.

(5) Snav sorular ilgili komisyonlarca hazrlanr ve bu fkrada belirtilen ekilde deerlendirilir. Komisyonlarn almalarna ilikin dier hususlar Birlik tarafndan belirlenir ve gerekli nlemler alnr.

(6) Szl snavlar grntl ve sesli olarak kayt altna alnabilir ve bir yl sreyle saklanr.

(7) Seme snavlarnda baarl olan aday says, sertifika program duyurusunda belirtilen sertifika program katlmc saysndan fazla ise, sertifika programna kabul edilmede yabanc dil szl ve yazl snav sonular ile genel kltr snavlarndan alnan geerli toplam puana gre yaplan sralama esas alnarak asl ve yedek adaylar belirlenir. Sresi iinde kayt yaptrmayan asl adaylarn yerine srasyla yedek adaylar kabul edilir. Seme snav sonular ilgili sertifika program iin geerlidir. Sertifika programna duyuruda belirtilen asgari katlmc saysnn altnda kayt yaptrld takdirde, baarl olanlarn haklar ilk alacak sertifika program iin geerlidir.

(8) Yazl snav sonularna itirazlar, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge yedi gn iinde Birlie yazl olarak yaplr. Yabanc dil yazl snav sonularna itirazlarn incelenmesine ilikin Birlik tarafndan ayn nitelikte yeni bir komisyon oluturulur. Komisyon en ge on gn iinde itirazlar karara balar ve sonular Birlik tarafndan ilan edilir.

(9) Seme snavnda baarl olan adaylar, sertifika program iin Birlik tarafndan belirlenen creti deyerek programa kayt yaptrrlar ve o programn dzenlendii il veya illerde sertifika programna devam etmek zorundadrlar. Ancak, Birlik tarafndan ayn dnemde birden fazla ilde ayn nitelikte program almas halinde; belgeye dayal mazeretleri Birlik tarafndan uygun grlen katlmclarn nakil ilemleri talep ettikleri ildeki programda bo kontenjan bulunmas halinde yaplabilir.

Sertifika programnda okutulacak dersler ve konferanslar

MADDE 9 (1) Sertifika program;

a) Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuat,

b) Meslek etii ve meslek dersi,

c) Trkiyenin tarihi ve turizm corafyas,

) Genel Trk tarihi ve kltr,

d) Trk dili ve edebiyat,

e) Arkeoloji,

f) Mitoloji,

g) Sanat tarihi, ikonografi,

) Dinler tarihi,

h) Genel salk bilgisi, ilk yardm, salk turizmi, turist sal,

) letiim becerileri,

i) Anadolu medeniyetleri tarihi,

j) Trk halk bilimi ve geleneksel Trk el sanatlar,

k) Trkiye'nin flora ve faunas, doa tarihi,

l) Turizm sosyolojisi,

m) Mzecilik,

konularndan oluur.

(2) Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen balklar ayr ayr dersler olarak verilecek olup derslere ilave olarak gncel veya gerekli grlen konularda Birlik tarafndan belirlenecek dersler ve konferanslar da ilave edilebilir. lave edilecek derslerin ve konferanslarn kapsam ve ierii, lkesel sertifika programlarnda ve blgesel sertifika programlarnda ilgili blgenin veya blgelerin zellikleri dikkate alnarak dzenlenir.

Sertifika programnn sresi

MADDE 10 (1) Sertifika programnn sresi lkesel sertifika programlarnda en az yediyz ders saati, blgesel sertifika programlarnda ise blge bana en az yzelli ders saatidir. Dersler haftada en az be gn ve gnde krkbeer dakikalk en az drt ders saati olarak yrtlr. Konferanslar ise en az iki saat olmak zere dzenlenir.

(2) Ancak, program ders saatinin ayn kalmas artyla programn bu sreden nce de tamamlanabilmesi Birliin yetkisindedir.

Devam zorunluluu

MADDE 11 (1) Katlmclarn derslere ve konferanslara devam etmeleri zorunlu olup bu zorunluluk imza ile kayt altna alnr. Sertifika programna yzde ondan fazla devamszl olan katlmclarn program ile iliii kesilir. Ancak devamszlk sresi, katlmcnn derslere katlmna engel tekil eden salk raporu veya mcbir sebeplere ilikin belge ibraz etmesi halinde, yzde onbee kadar uzatlabilir. liii kesilen katlmc herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve programa kaydolurken bu koullar kabul etmi saylr.

Eiticiler ve sertifika program yneticisi

MADDE 12 (1) Programda ders verecek eiticiler, en az lisans mezunu olmak kaydyla alanlarnda uzman kiiler arasndan; niversitelerin ilgili blmlerinde grev yapan akademisyenlerden, turist/turizm rehberlii blmlerinde grevli akademik kadrodan veya son on ylda en az sekiz yldr eylemli turist rehberlii mesleini icra eden turist rehberleri arasndan grevlendirilir.

(2) Program iin Birlik tarafndan bir program yneticisi ve yeteri kadar yardmc personel grevlendirilir. Program yneticisinin grevleri unlardr:

a) Program ncesinde, program ve btesini hazrlayp eiticiler ile derslerin ve konferanslarn yaplaca yerleri belirlemek ve Birlik bakannn onayna sunmak, seme snavna bavuru, snav ve snav sonularna ilikin idari iler ile kayt ilemlerini yrtmek, ders ve konferanslar iin gerekli eitim ara ve gerelerini salamak,

b) Program sresince, katlmc ve eitici devam cetvellerini tutmak; gerekli hallerde ders ve konferans program ile yaplacak yerleri deitirmek veya yeni eitici grevlendirilmesi ya da eiticilerin deitirilmesi iin Birlik bakanna neride bulunmak; Birlik bakannn belirledii bte dahilinde program giderleriyle ilgili ilemler ile programn yrtlmesine ve katlmclara ilikin i ve ilemleri yrtmek,

c) Program bitiminde, bitirme ve btnleme snavlarnn tarihleri, yerleri ve snava girmeye hak kazananlarn dil gruplarna gre listesini hazrlayarak Birlik bakannn onayna sunmak, Birlik bakannca onaylanan snavlarn yer ve tarihini katlmclara duyurmak, snavlara ilikin i ve ilemleri yrtmek,

) Bitirme veya btnleme snavlarndan sonra, snav sonularn duyurmak; snav sonularna itiraz bavurularn almak; snavlarda baarl olanlara ait sicil filerini ve snav tutanan snavlarn biti tarihinden itibaren en ge on be gn iinde Birlik bakanna sunmak.

(3) Eiticiler ve yardmc personele denecek cret ve harcamalar Birlik ynetim kurulunca belirlenir.

Sertifika program ile ilgili disiplin hkmleri ve cezalar

MADDE 13 (1) Sertifika program sresince eitimin dzenini bozan, aksatan ya da engelleyen katlmclar hakknda tutanakla tespit yaplr ve program yneticisince savunmas alndktan sonra ilgili hakknda ihtar cezas verilebilir. Program ile iliiin kesilmesi cezas program yneticisi raporuyla Birlik Ynetim Kurulunca verilir.

a) htar cezas verilmesini gerektiren haller unlardr:

1) Genel ahlak kurallarna ve eitim programnn dzenine uymamak veya dzeni bozmak,

2) Sertifika programnda kullanlan eyalara zarar vermek.

b) Katlmclarn program ile iliiklerinin kesilmesini gerektiren haller unlardr:

1) defa ihtar cezas almak,

2) Yasal belgesi olmadan seyahat acentacl veya turist rehberlii faaliyetinde bulunmak,

3) Kiilere veya gruplara kar dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi dnce, felsefi inan, din, mezhep, sosyal veya ekonomik durum, etnik ayrmclkta bulunmak,

4) Katlmclara ve grevlilere fiili saldrda bulunmak,

5) Sertifika programna bakalarna zarar verebilecek ara ve gerelerle katlmak,

6) Dersler veya konferanslarda bakasnn yerine girmek, yerine bakasn sokmak, imza atmak veya attrmak,

7) Sertifika programnda ilgili mevzuat uyarnca yasaklanm madde bulundurmak, kullanmak veya ticaretini yapmak.

Uygulama gezileri

MADDE 14 (1) Katlmclarn, sertifika program kapsamnda belirlenen tarihi ve turistik alanlar tanmak ve bilgi sahibi olmak amacyla Bakanln gzetimi ve denetimi altnda yaplan yurtii uygulama gezilerine katlmalar zorunludur. Uygulama gezileri, lkesel veya blgesel sertifika programlar iin ayr ayr dzenlenir.

(2) lkesel yurtii uygulama gezi sresi en az otuzalt takvim gn, blgesel yurtii uygulama gezi sresi ise her bir blge iin en az alt takvim gndr. lkesel uygulama gezisi, Birliin gerekli grd hallerde blmlere ayrlarak yaplabilir. Uygulama gezilerinin tamamna katlarak dier artlar yerine getiren katlmclar lkesel Turist Rehberi; uygulama gezilerini blgesel dzeyde tamamlayp dier koullar da yerine getiren katlmclar ise baarl olduklar blgeler iin Blgesel Turist Rehberi olmaya hak kazanrlar.

(3) Uygulama gezilerinin tarihleri, gzergh ve program nceden hazrlanr. Gezide grevlendirilecek grevliler, Birlik tarafndan belirlenir. Uygulama gezileri, gezinin balayaca tarihten en az bir ay nce Birliin resmi internet sitesinde duyurulur. Duyuruda gezi programna ilikin hususlar belirtilir.

(4) Uygulama gezilerinde, geziye kacak ara says kadar turist rehberi, turist rehberlii mesleini son on ylda en az sekiz yldr fiilen icra eden eylemli lkesel turist rehberleri arasndan belirlenerek, program yneticisi tarafndan Birlik bakannn onayna sunulur.

(5) Uygulama gezisine katlanlara, Birlik tarafndan dzenlenen fotorafl katlmc kimlik kart verilir, bu kartn uygulama gezisi boyunca grnr ekilde tanmas zorunludur.

(6) Uygulama gezilerinde Birlik bakan tarafndan bir veya birden fazla gezi yneticisi grevlendirilir. Gezi yneticisi uygulama gezisinin kurallara uygun yrtlmesini salamak ve Birlie rapor etmekle sorumludur.

(7) Birlik, uygulama gezilerinin tarihlerinin belirlenmesinde ve ilgili dier hususlarda niversitelerin turist/turizm rehberlii blmlerinin grlerini alr, koordinasyon ve ibirlii ierisinde hareket eder. niversitelerin turist/turizm rehberlii blm rencileri iin ngrlen kredi saysnn en az yzde ellisini, yksek lisans programlar rencilerinin ise ders aamasn tamamlam olmalar kouluyla mezun olmadan da Birlik tarafndan yaplacak uygulama gezilerine katlabilirler.

(8) Uygulama gezisinin tamamna katlmak zorunludur. Mcbir sebeplere bal veya belgeye dayal mazeretlerinden dolay gezilere katlamayan katlmclarn, mazeretlerinin Birlik tarafndan uygun grlmesi halinde ilk alacak olan sertifika programnn uygulama gezisine katlmak ve gezi sonunda yaplacak bitirme ve btnleme snavlarna katlma haklar bir defaya mahsus olmak zere sakldr.

(9) Uygulama gezisine ilikin giderler, katlmclardan alnacak katlm paylarndan karlanr.

Seme snav, sertifika program ve uygulama gezisinin denetimi

MADDE 15 (1) Birlik tarafndan dzenlenen seme, bitirme, btnleme, yabanc dil seviye belirleme, dil veya blge ekletme snavlar Bakanln gzetim ve denetiminde yaplr. Snavlarn ilgili mevzuat hkmlerine uygun yaplp yaplmadn ve snav komisyonlarnn almalarn izlemek ve denetlemek zere, Genel Mdrlk tarafndan grevlendirme yaplr. Grevli, snava ilikin tespit etmi olduu eksiklik ve aksaklklar snav komisyonuna bildirir ve gerekli nlemlerin alnmasn salar.

(2) Birlik tarafndan dzenlenen sertifika programlar ve uygulama gezileri, Bakanln gzetim ve denetiminde yaplr. Genel Mdrlk tarafndan grevlendirilecek kiiler, denetim esnasnda tespit etmi olduu eksiklik ve aksaklklarn giderilmesine ynelik tedbirleri belirleyerek bunlar sertifika program yneticisine veya gezi sorumlusuna bildirir. Sorunlar giderilemedii takdirde denetim sonucunda hazrlayaca raporda bu hususlara yer verir. Raporu en ge bir hafta iinde Genel Mdrle ibraz eder. Genel Mdrlke sertifika program ve uygulama gezisi denetiminde grlen eksiklikler giderilmek zere Birlie bildirilir. Buna ramen eksiklikler giderilmedii takdirde Birlie yazl olarak uyarda bulunulur.

Bitirme ve btnleme snav komisyonlarnn alma esas ve usulleri

MADDE 16 (1) Sertifika programlarnn veya uygulama gezilerinin bitirme ve btnleme snav komisyonlar, Birlik ynetim kurulu tarafndan 8 inci maddenin ikinci fkras gereince oluturulur.

(2) Teorik dersler snav, 9 uncu maddede belirtilen her bir ders ve konferans iin ayr ayr hazrlanan soru blmlerinden oluan oktan semeli test eklinde yaplr. Snav sorular, her ders iin on ve her konferans iin be soru olmak zere, teorik dersleri ve konferanslar veren eiticiler tarafndan sorulacak soru saysnn kat tutarnda hazrlanacak sorular ierisinden snav komisyonu tarafndan seilir. Baarl olmak iin snavn her bir blmnden 100 tam puan zerinden en az 75 puan almak gerekir.

(3) Yabanc dil snavlar, nce szl, sonra yazl olarak yaplr. Szl ve yazl snavlar ilgisine gre, sertifika programnda yer alan teorik dersler veya uygulama gezisinde grlen alanlarla ilgili konulardan seilir. Snavlarda katlmclara birden fazla konu verilerek seme hakk tannabilir. Yazl ve szl snav notlar ayr ayr 100 zerinden hesaplanr. Baarl olmak iin yazl ve szl snav notlarnn her birinin ayr ayr en az 75 puan olmas gerekir.

(4) Bitirme snavlarnda baarl olamayanlar, Birlik tarafndan belirlenecek tarih ve yerde baarsz olduklar derslerden btnleme snavna girebilirler. Btnleme snav, bitirme snav sonularnn akland tarihten itibaren bir aydan nce olmamak kaydyla en ge ay iinde bir defaya mahsus olmak zere yaplr. Btnleme snavlar bitirme snavlar iin belirtilen esas ve usuller erevesinde yrtlr.

(5) Bitirme btnleme snavnda baarl olanlara Birlik tarafndan baar belgesi verilir.

Blgesel rehberlik, blge ekletme ve blgesel rehberlikten lkesel rehberlie geme

MADDE 17 (1) Blgesel turist rehberleri, gerekli koullar yerine getirerek ruhsatnamelerine yeni blge veya blgeler ekletebilir. Ancak, yeni bir blge ekletmek iin ruhsatnamesinde yazl olan blgede en az iki yl eylemli turist rehberlii yapm olmak, uygulama gezisine katlm olmak ve gezi sonunda Birlik tarafndan yaplacak olan yazl snavda baarl olmak gerekmektedir. Bu ekilde tm blgeleri tamamlayanlar, lkesel turist rehberi olmaya hak kazanrlar. Ancak, niversitelerin turist/turizm rehberlii blm bulunan okullar iin Birlik tarafndan blmler halinde uygulama gezisi yaplmas durumunda katlmclar mezuniyet, yabanc dil yeterlilik belgesi gibi dier koullar yerine getirmeleri kaydyla uygulama gezisi yaplan blgeler iin Blgesel Turist Rehberi olmaya hak kazanrlar ve belgelerini lkesele evirmek iin herhangi bir zaman snrlamas olmakszn Birlik tarafndan yaplacak kalan blm uygulama gezilerini tamamlayarak lkesel Turist Rehberi olurlar. Katlmclarla ilgili uygulama ve deerlendirme ise Birlik Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen usul ve esaslar erevesinde yaplr.

(2) Son on ylda en az sekiz yl kesintisiz eylemli blgesel turist rehberlii yapanlar, Birlik tarafndan dzenlenen lkesel sertifika program sonunda veya niversitelerin rehberlik blm rencilerine ynelik dzenlenen turist rehberlii uygulama gezilerini tamamlamalar, bitirme veya btnleme snavlarnda baarl olmalar halinde lkesel turist rehberi olmaya hak kazanrlar ve dil snavndan muaf tutulurlar.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fkralar kapsamnda ruhsatnamelerine yeni bir blge veya blgeler ekletmek veya blgesel turist rehberliinden lkesel turist rehberliine gemek isteyen blgesel turist rehberleri, blgesel veya lkesel turist rehberliine gemeye hak kazanmalar halinde durumlar Birlik tarafndan Bakanla bildirilir ve bu kiilere belge verilir. Blgesel turist rehberleri blge ekletmeye veya lkesel turist rehberliine gemeye hak kazandklarna ilikin belgeyi ibraz etmeleri halinde Bakanlk ilgililerin durumlarn ruhsatnamelerine iler ve ruhsatnameyi ilgili odaya gnderir.

Dil ekletme snav

MADDE 18 (1) Ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberleri, ilgili mevzuat ile belirlenen geerlilik sresini yitirmemi yabanc dil yeterlilik belgesinin asl veya onayl rneini Bakanla ibraz etmeleri veya Birlik tarafndan Bakanln gzetim ve denetiminde mstakilen yaplacak olan dil ekletme snavnda baarl olmalar halinde durumlar Birlik tarafndan Bakanla bildirilir.

(2) Yabanc dil yeterliliinin belirlenmesine ilikin mstakil dil ekletme snav, ilgililerin talebi zerine turizm sektrnn ihtiyalar dikkate alnarak belirlenecek tarihlerde Bakanln gzetim ve denetiminde Birlik tarafndan yaplr. Dil ekletme snavyla ilgili i ve ilemler, 8 inci maddedeki yabanc dil szl ve yazl snavlarna ilikin hkmleri kapsamnda yrtlr.

(3) Snavda baarl olan turist rehberlerine belge verilir ve bu kiilerin durumlar Birlik tarafndan Bakanla bildirilir.

(4) Bakanlk ilgililerin ruhsatnamelerine baarl olduklar dili ilave eder ve ruhsatnamelerini ilgili odaya gnderir.

Eylemsiz turist rehberleri

MADDE 19 (1) alma kart almayan veya alma kart olup eylemsiz turist rehberi olarak kalmak zere yazl beyanda bulunan turist rehberleri eylemsiz turist rehberi olarak sicile ilenir ve alma kart iptal edilir.

(2) Eylemsiz turist rehberleri, meslek kurulular organlarnn seimlerinde oy kullanamaz ve bu organlarda grev alamaz.

(3) Eylemli iken eylemsiz turist rehberliine gei yapan oda yelerine aidat denti iadesi yaplmaz.

Eylemsiz turist rehberlerinin meslee kabul snav

MADDE 20 (1) Aralksz sekiz yl eylemsiz turist rehberi olarak kalan turist rehberlerinin durumlar ilgili meslek kuruluu tarafndan en ge onbe gn iinde Bakanla bildirilir. Bu kiilerin ruhsatnamesi Bakanlk onay ile iptal edilir ve durum gerei iin ilgili odaya ve birlie bildirilir. Ruhsatnamesi iptal edilen turist rehberi, kararn tebliinden itibaren en ge on be gn iinde ruhsatnamesini kaytl olduu odaya teslim etmek zorundadr. Oda ruhsatnameyi Bakanla iletmekle ykmldr.

(2) Aralksz sekiz yl eylemsiz turist rehberi olarak kalanlarn eylemli turist rehberi olabilmeleri iin, Bakanlk tarafndan yaplacak yeniden meslee kabul snavna katlarak baarl olmalar gerekir. Snav ile ilgili usul ve esaslar Bakanlka belirlenir, snavn alabilmesi iin snava katlmak isteyen en az onbe kiinin yazl bavuru art aranr.

(3) Snavlara katlarak baarl olan turist rehberlerine, meslee kabul koullarn tamalar ve 22 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen belgeler ile birlikte snav sonularnn ilan edildii tarihten itibaren en ge doksan gn iinde bavurmalar halinde Bakanlka ruhsatname dzenlenir.

Meslee kabul ve ruhsatname

MADDE 21 (1) Turist rehberi unvan meslee kabulle kazanlr ve meslee kabul iin Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasndaki koullar aranr.

(2) Bakanlk tarafndan lkesel ve blgesel turist rehberlerine verilmek zere meslee kabul artlarn tayan adaylara ruhsatname dzenlenir. Ruhsatname, turist rehberinin ad, soyad, T.C. kimlik numaras, doum yeri, doum tarihi, lkesel veya blgesel turist rehberlii, yabanc dil/dilleri, renim durumunu ierecek ekilde fotorafl olarak dzenlenir, souk damga ile damgalanr ve ilgilinin adresine kargo ile gnderilir veya ilgiliye elden teslim edilir. Dosyasnn bir rnei de ilgili meslek kuruluuna gnderilir.

(3) Meslek; Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak icra edilir. Turist rehberleri mesleki onur ve itibarla badamayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bulunamazlar. Meslein icrasnda lkemizin kltr, turizm, tarih, evre, doa, sosyal ve benzeri deerlerin ve varlklarn, Bakanln kltr ve turizm politikalar dorultusunda tantlmas esastr.

Meslee kabul bavurusu ve ruhsatname iin istenen belgeler

MADDE 22 (1) Sertifika programnda baarl olanlar, meslee kabul bavurularn ekinde aadaki belgelerin bulunduu ve ieriinde T.C. kimlik numarasnn da yer ald dileke ile dorudan veya posta yoluyla Bakanla yaparlar.

a) Diplomann veya renimini yabanc lkelerde yapm ise yetkili kurumlardan alnacak denklik belgesinin onayl rnei,

b) Adli sicil belgesi,

c) Sertifika programnda baarl olduuna dair belgenin asl veya onayl rnei,

) Uygulama gezisini tamamladna dair belgenin asl veya onayl rnei,

d) Son alt ay iinde ekilmi iki adet vesikalk fotoraf,

e) Ruhsatname iin yaplan demenin dekontu,

f) 5901 sayl Kanun uyarnca dzenlenmi mavi kartlarn asl veya onayl rnei ile yurtii ve/veya yurtd yerleim yeri belgesi.

(2) Bakanlk, bavuruda bulunanlarn durumlarn otuz gn iinde inceler, bavuruyu kabul ettii takdirde ruhsatnameyi dzenler, bavuruyu reddettii hllerde ret kararn gerekesi ile birlikte bavuru sahibine bildirir.

Turist/turizm rehberlii blm mezunlar

MADDE 23 (1) niversitelerin turist/turizm rehberlii blmlerinin n lisans, lisans veya yksek lisans programlarndan mezun olan ve yabanc dil yeterliliine sahip bulunanlar, meslee kabul bavurularn T.C. kimlik numarasnn da yer ald dileke ekinde aadaki belgeler ile birlikte dorudan veya posta yoluyla Bakanla yaparlar.

a) Diplomann onayl rnei,

b) YDSden alnan geerlilik sresini yitirmemi ve en az ilgili mevzuat gereince belirlenen puanda belgenin veya bu puana denklii SYM tarafndan belirlenen edeer belgenin veya Birlik tarafndan Bakanln gzetim ve denetiminde yaplan yabanc dil snavndan alnan baarl olduuna ilikin belgenin asl veya onayl rnei,

c) Adli sicil belgesi,

) Uygulama gezisini tamamladna dair belgenin asl veya onayl rneini,

d) Son alt ay iinde ekilmi iki adet vesikalk fotoraf,

e) Ruhsatname iin yaplan demenin dekontu.

(2) Bakanlk bavuruda bulunanlarn durumlarn 22 nci maddenin ikinci fkras erevesinde inceler ve karara balar.

Bakanlka meslekten karma ve ruhsatnamenin iadesi

MADDE 24 (1) Meslee kabul koullarn tamamalarna ramen meslee kabul edilmi olanlar, meslee kabul engelleyen bir sutan hkm giyenler ile meslee engel hali ortaya kanlarn durumlar, ilgili meslek kuruluu tarafndan en ge onbe gn iinde Bakanla bildirilir. Bu kiiler Kanunun 3 nc maddesinin nc fkras uyarnca Bakanlk karar ile meslekten karlr, ruhsatnameleri Bakanlk onay ile iptal edilir ve karar gerekesiyle birlikte ilgiliye tebli edilerek turist rehberlerinin kaytl olduu odaya ve birlie bildirilir.

(2) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi gereince meslekten geici men cezas alanlar ile () bendi gereince meslekten karma cezas alanlara ilikin bilgiler Birlik tarafndan en ge onbe gn iinde Bakanla ve TRSABa bildirilir.

(3) Gerek Birlik gerekse Bakanlk tarafndan meslekten karlan turist rehberleri, kararn tebli tarihinden itibaren en ge onbe gn iinde ruhsatnamelerini ilgili odaya iade etmek zorundadr. Oda ruhsatnameyi Bakanla iletmekle ykmldr.

(4) Bakanlka meslekten karlanlarn durumlar ilem yaplmak zere ilgili meslek kuruluuna bildirilir.

NC BLM

Meslein cras

Turist rehberlii hizmetleri

MADDE 25 (1) Turist rehberlii hizmetleri sadece eylemli turist rehberleri tarafndan Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak sunulur.

(2) Baka sfat veya unvanlarla icra edilen, ancak Kanun ve bu Ynetmelik uyarnca turist rehberlii nitelii tayan her trl hizmetin yrtlmesinde meslei icra etme koullarn tayan kiilerin altrlmas zorunludur.

(3) Bu hizmetler; seyahat acentacl faaliyeti niteliinde olmamak kaydyla kii veya grup hlindeki yerli veya yabanc turistlerin gezi ncesinde semi olduklar dil kullanlarak lkenin kltr, turizm, tarih, evre, doa, sosyal veya benzeri deerleri ile varlklarnn kltr ve turizm politikalar dorultusunda tantlarak gezdirilmesi veya seyahat acentalar tarafndan dzenlenen turlarn gezi programnn seyahat acentasnn yazl belgelerinde tanmlad ve tketiciye satld ekilde yrtlp acenta adna ynetilmesi hizmetleridir.

Ruhsatname alma zorunluluu

MADDE 26 (1) Ruhsatname sahibi olanlar turist rehberi sfatn kazanrlar ve Birlik tarafndan hazrlanan alma kartlarn kaytl olduklar odadan alabilirler. Birlik, alma kart alan ve almayan turist rehberlerinin durumlarn her yl ubat ay sonuna kadar Bakanla bildirir.

(2) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberlii hizmeti sunulamaz. Sunanlar hakknda Kanunun 7 nci maddesinin drdnc fkras ve ilgili mevzuat hkmleri uyarnca ilem yaplr.

alma kart alma zorunluluu

MADDE 27 (1) alma kart, Bakanlk tarafndan ruhsatname verilmi turist rehberlerine, mracaatlar halinde Birlik tarafndan baslan ve kaytl olduklar oda tarafndan bir yl sreyle geerli olmak zere verilen izin belgesidir. alma kart alan turist rehberleri eylemli turist rehberidir ve meslei fiilen icra edebilir.

(2) Odaya yelik koullarn kaybetmi veya odaya kar ykmllklerini yerine getirmemi olan turist rehberlerine alma kart verilmez.

(3) alma kart, Birlik ynetim kurulu tarafndan, kimlik bilgilerini ierecek, zerinde fotoraf ve kayt numaras bulunacak ekilde hazrlanr, onaylanr ve Aralk ay sonuna kadar odalara teslim edilir. Odalar, bir yl sre ile geerli olacak alma kartlarn, takip eden yln Ocak ay ierisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. alma kart almak isteyen turist rehberleri Kasm ay iinde odalara mracaat etmek zorundadrlar. Ancak ilk bavurularda veya eylemsiz turist rehberliinden eylemli turist rehberliine gei bavurularnda alma kart bu fkradaki sreler aranmakszn dzenlenir. Bu hallerde alma kart, ait olduu yl takip eden yln Ocak ay sonuna kadar geerlidir.

Meslein icrasna ilikin esaslar

MADDE 28 (1) Meslek; Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuata uygun olarak icra edilir. Turist rehberleri mesleki onur ve itibarla badamayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bulunamaz. Meslein icrasnda lkemizin kltr, turizm, tarih, evre, doa, sosyal ve benzeri deerlerinin ve varlklarnn Bakanln kltr ve turizm politikalar dorultusunda tantlmas esastr.

(2) Meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafndan serbest meslek erbab olarak veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hkmlerine tabi olarak icra edilir.

(3) Eylemli turist rehberleri yesi olduu odann talebi halinde, meslei serbest meslek eklinde veya 4857 sayl Kanunu hkmlerine tabi olarak icra ettiine ilikin bilgileri verir.

(4) Turist rehberlii mesleini icra ederken turist rehberi, alma kartn gs hizasnda gzle grlr ekilde tamaldr.

Trke rehberlik

MADDE 29 (1) Turist rehberlerinin alma kartnda belirtilen yabanc dil/dillerde rehberlik yapmalar zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura katlanlarn Trke bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleklerini Trke olarak icra edebilirler.

Meslek etik ilkeleri

MADDE 30 (1) Turist rehberleri, meslein icrasnda;

a) Kltr, tarih ve turizm bilincine sahip olmak,

b) Yasal kurallara ve hizmet standartlarna uygun davranmak,

c) Drst, tarafsz, insan ve toplum deerlerine saygl ve nezaketli olmak,

) Gvenilir ve sorumluluk sahibi olmak,

d) Grev ve yetkilerini haksz kar salamak amacyla kullanmamak,

e) Tarihi, kltrel, doal varlklar ve evreyi korumak,

f) Grev ve yetkisi dnda beyanda bulunmamak, gerek d beyanda bulunmamak, her trl ayrmclktan kanmak,

g) Meslein gven ve saygnln, mesleki dayanmay zedeleyici tutum ve davranlardan zenle saknmak,

) Meslektalar arasnda haksz rekabete yol aacak her trl tutum ve davranlardan kanmak,

h) Kiisel politik, ekonomik ve sosyal grlerini genel gr olarak aklamamak,

) Hediye alma ve menfaat salama yasana uymak,

i) Meslekten geici men veya meslekten karma cezas alm olmas durumunda alma kartn tebli belgesinde belirtilen sre iinde teslim etmek,

zorundadr.

Kamu kurumlarnda alan eylemsiz rehberler

MADDE 31 (1) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkras uyarnca kamu kurum ve kurulularnn resm faaliyetlerinde turist rehberlii hizmeti verecek ruhsatname sahibi bir kamu grevlisinin grevlendirilmi olmas hlinde ayrca turist rehberi bulundurulmas zorunlu deildir. Ancak, bu durumdaki grevlinin yannda ruhsatnamesinin onayl rnei ile grevlendirme belgesini bulundurarak denetimlerde gstermesi zorunludur.

Seyahat acentacl faaliyetinde bulunma yasa

MADDE 32 (1) Turist rehberleri; tur, paket tur, ulam, konaklama, transfer gibi seyahat acentacl faaliyeti kapsamna giren hizmetleri vermemek kouluyla yalnzca turist rehberlii hizmeti sunabilir. Buna aykr davranan turist rehberleri hakknda ilgili mevzuat hkmleri erevesinde ilem yaplr.

Odaya ye olma zorunluluu

MADDE 33 (1) Turist rehberlerinin, yerleim yerinin bulunduu ilde kurulmu odalardan birine, yerleim yeri olan ilde oda kurulmamsa en yakn ilde kurulmu odalardan birine ye olmalar zorunludur. Hangi odalarn hangi illerdeki turist rehberlerini ye olarak kaydedebilecekleri Bakanlka belirlenir. Ancak daha sonra oda olmayan ilde oda kurulduu veya yerleim yerleri deitii takdirde turist rehberleri yerleim yerinin bulunduu odaya nakil olmak zorundadrlar.

(2) Turist rehberleri birden fazla odaya ye olamazlar.

(3) Oda yelii iin yeni bavurularn, ruhsatnamenin teslim alnd tarihten itibaren alt ay iinde yaplmas gerekir.

(4) Srekli olarak yurt dnda yaayan ve yurt iinde yerleim yeri bulunmayan turist rehberleri bu durumlarn belgelemeleri halinde; mevcut odalardan birine ye olabilir.

Oda yeliine kabul

MADDE 34 (1) Turist rehberlerinin oda yeliine kabul iin meslee kabul edilerek ruhsatname alm ve meslee kabul koullarn kaybetmemi olmalar gerekir. Oda yeliine kabul iin bavuruda bulunan turist rehberleri, ekinde aadaki belgelerin bulunduu ve T.C. kimlik numarasnn yer ald dileke ile dorudan veya posta yoluyla ilgili odaya mracaat eder:

a) Ruhsatnamenin asl veya noter onayl rnei,

b) Yerleim yeri belgesi,

c) Mracaat tarihinden nceki son ay ierisinde alnm adli sicil belgesinin asl,

) Diplomann, geici mezuniyet belgesinin veya renimini yabanc lkelerde yapm olanlar iin Yksekretim Kurumu Bakanlndan alnacak denklik belgesi ile sertifika programndan mezun olanlar iin sertifikann asl veya onayl rnei,

d) 5901 sayl Kanun uyarnca dzenlenmi mavi kartn onayl rnei,

e) Son ay iinde ekilmi en az drt adet renkli vesikalk fotoraf,

f) Baka odadan nakil yaptrmak isteyenler iin oda yesi olunduuna dair ilgili odadan alnm belge,

g) Oda yelii aidatn yatrdna ilikin dekont.

(2) Bavuru iin aranan belgelerin asllarnn ya da onayl rneklerinin, bavuru tarihinden itibaren bir ay ierisinde ibraz edilmesi kaydyla elektronik yolla bavuru da kabul edilebilir. Bu durumda istenilen belgelerin tamamlanmas halinde, bavuru elektronik bavurunun yapld tarihte yaplm kabul edilir.

(3) Bavuruyu teslim alan grevli, belgelerin asllar ibraz edilmek kaydyla rneklerinin aslna uygunluunu altna isim ve unvann yazarak bila cret tasdik eder.

(4) Bizzat yaplan bavurular srasnda, annda giderilebilecek eksiklikler yazmaya gerek kalmadan tamamlattrlr. Posta yoluyla gnderilen belgelerde tespit edilen eksiklikler ile bizzat yaplan bavurularda sonradan tespit edilen eksiklikler, eksikliklerin bavuru sahibine bildirildii yaznn tebliinden itibaren otuz gn iinde tamamlattrlr. Eksikliklerin verilen sre iinde tamamlanmamas halinde bavuru reddedilir, ilgiliye yazl olarak bildirilir.

(5) Bavuru iin gerekli belgelerin tamamlanmas kaydyla; altm gn iinde gerekli incelemeler yaplarak bavuru oda ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Bavurusu kabul edilenler sicile kaydedilir. Bavurusu reddedilenlere ret karar gerekesi ile birlikte yazl olarak bildirilir.

(6) Oda yeliine kabul edilen turist rehberinin ad, soyad, sicil numaras, lkesel veya blgesel turist rehberlii, blgesel turist rehberi ise alabilecei blge veya blgeler, yabanc dilleri, eylemli veya eylemsiz olduuna ilikin bilgiler Birliin resm internet sitesinde yaynlanr. lk defa bir odaya ye olanlar iin Birlik veri tabanna kaydedilmesi amacyla tm kiisel bilgileri ile adres ve iletiim bilgileri de Birlie kayt olunan oda tarafndan ivedilikle Birlie gnderilir.

(7) Yerleim yeri deien turist rehberi, eski yerleim yerine gre yesi bulunduu odaya yerleim yerinin deitii tarihten itibaren ay iinde bir dileke ekinde gerekli belgeler ile birlikte bavurmak zorundadr. Oda, turist rehberinin sicil dosyasn, nakil bavurusu ve eklerinin onayl birer rneini de ekleyerek, bavurudan itibaren iki hafta iinde nakil yaptrlmak istenen odaya gnderir. Nakil ilemlerinde aidat iadesi yaplmaz.

Reklam ve tantm

MADDE 35 (1) Turist rehberleri aada belirtilen usul ve esaslar erevesinde reklam ve tantm yapabilir:

a) Reklam ve tantm meslee ilikin nitelik ve zelliklerini gstermekle snrldr.

b) Eylemsiz turist rehberleri reklam ve tantm faaliyetinde bulunamaz.

c) Turist rehberlii hizmetinin tur, paket tur, ulam veya konaklama gibi seyahat acentacl faaliyeti niteliine girecek ekilde reklam veya tantm yaplamaz. Ancak turist rehberlii hizmeti snrlar iinde reklam ve tantm yaplabilir.

) Reklam ve tantm; grsel, yazl veya elektronik yolla ilan vermek, kendine ait web sayfas kurmak, bakalarna ait web sayfalarnda ilan vermek suretiyle yaplabilir. Ancak turist rehberlii hizmetinin sunulmas srasnda reklam ve tantm yaplamaz.

d) Turist rehberleri her trl reklam ve tantm faaliyetlerini, Bakanln kltr ve turizm politikalarna, mesleki etik ilkelerine, genel ahlak kurallarna uygun olarak ve geree aykr olmayacak ekilde yapmak ve ilanda iletiim bilgilerini sade ve anlalr bir dille yazmak zorundadr. Reklam ve tantm faaliyetlerinde haksz rekabet yaratmak, baka bir turist rehberinin faaliyetlerinin reklamn yapmak veya ktlemek yasaktr.

(2) Turist rehberlerinin, meslekleriyle ilgili kitap, derleme, makale, ke yazs, haber gibi yaynlarda turist rehberi unvann kullanmas reklam ve tantm faaliyeti deildir.

Turist rehberi cretleri

MADDE 36 (1) Taban cret tarifesi, birlikler ile TRSABn grleri alnarak Bakanlk tarafndan net cret zerinden belirlenir ve her yl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesi hkmleri uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme oranndan az olmamak kaydyla artrlarak en ge Aralk aynda, izleyen takvim ylnn bandan itibaren yrrle girmek zere Bakanlk tarafndan ilan edilir. Taban cretleri tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak gnlk ve aylk taban creti zerinden belirlenir.

(2) Taban cret tarifesi, Bakanlk resmi internet sitesinde duyurulur.

Taban crete uyma zorunluluu

MADDE 37 (1) Turist rehberleri, taban cret tarifesinde belirlenen cretin altnda turist rehberlii hizmeti sunamaz. Taban cret altnda allabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberlii hizmetleri unlardr:

a) Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn protokol gerei arladklar konuklar,

b) Kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, dernek ve vakflar ile resmi ve zel retim kurumlar tarafndan veya engelliler iin bedelsiz ve tam sponsor destei olmadan dzenlenen ve gelir getirmeyen geziler.

(2) Taban cret altnda turist rehberlii hizmeti almak isteyen bu maddenin birinci fkras kapsamndaki kurulular, taleplerini gezinin balayaca yerdeki yetkili odaya, taban cret altnda turist rehberlii hizmeti sunmay kabul eden turist rehberi ise taban cretin altnda turist rehberlii hizmeti almak isteyen kamu kurum ve kuruluunun talep yazs ile birlikte durumu kaytl olduu odaya bildirmek zorundadr.

Szleme yapma zorunluluu

MADDE 38 (1) Turist rehberlerinin tur iin belirlenen creti ihtiva eden yazl turist rehberlii szlemesi yapmalar zorunludur. Szleme seyahat acentas ile turist rehberi arasnda veya dorudan turist rehberi ile turist/turistler arasnda hizmet vermeye balamadan nce yaplr. Hakl nedenlerin bulunduu hllerde ve geerli mazeretleri sona erdii tarihten itibaren en ge yedi gn iinde yazl olarak dzenlenmek kaydyla e-posta, faks, telefon mesaj ve benzeri yollarla szleme yaplabilir.

(2) Szlemede, turist rehberinin ruhsatname ve oda sicil numaralar ile acentann isim, acenta belge ve vergi numarasnn, tebligat adreslerinin, szleme konusu turun alma dilinin, tur gzerghnn, grup milliyeti ve gruptaki turist saysnn; tur program ile taban cret tarifesinde ilan edilen crete uygun olarak hesap edilen toplam cretin, dzenleme tarihinin ve taraflarn slak imzalarnn bulunmas, kamu yararna yaplacak turlarda szlemenin acenta ksmna ilgili kamu kurumunun bilgilerinin yazl ve yetkili imzasnn olmas zorunludur.

(3) 4857 sayl Kanunu kapsamnda yaplan belirli veya belirsiz sreli szlemelerde ise, turist rehberinin ruhsatname ve oda sicil numaralar ile acentann isim, acenta belge ve vergi numarasnn, tebligat adreslerinin ve taban cret tarifesine uygun olarak belirlenen aylk cretin ve alma saatlerinin gsterilmesi zorunludur.

(4) Yaplan szleme nsha olarak dzenlenir ve birer nshas taraflara verilir. Szleme rnekleri Birlik tarafndan hazrlanr ve resmi internet sitesinde ilan edilir. lgili kanunlarda belirtilen hkmler sakl kalmak kouluyla szlemenin iki yl sreyle saklanmas ve herhangi bir denetleme/soruturma durumunda turist rehberi tarafndan ilgili makamlara sunulmas zorunludur. Sunulmayan szleme yaplmam saylr.

(5) Tur iin yazl szleme yapmayan veya taban cretin altnda cret ile alan turist rehberi, Birlik tarafndan her bir fiil iin ayr ayr olmak, Birlik btesine gelir kaydedilmek ve gnlk taban creti tutarndan az olmamak zere turun toplam sresine karlk gelen taban creti kadar idari para cezasyla cezalandrlr. Birlik btesine aktarlacak bu gelirler, odalarn ve Birliin denetim giderlerinin karlanabilmesi iin kullanlr.

Rehberlikte uzmanlama eitimi

MADDE 39 (1) Turizm eitlilii dikkate alnarak, blgelerine gre uzman turist rehberi yetitirilmesi ve turist rehberlerinin eitli konularda eitilmesi amacyla, Bakanln gzetim ve denetimi altnda Birlik veya Birliin uygun gr ile odalar tarafndan cretli veya cretsiz uzmanlk eitimi programlar dzenlenebilir. Birlik ve odalar bu konuda eitim vermeye yetkili kamu kurum ve kurulularyla, yksekretim kurumlaryla, konusunda uzmanlam zel ahslarla, dier meslek kurulular ve zel kurulularla ibirlii yapabilir.

(2) Uzmanlama eitim programna katlan ve eitim sonucunda yaplan snavlarda baarl olan turist rehberlerine Birlik tarafndan bir uzmanlk sertifikas verilir ve sicile ilenir.

(3) Uzmanlama eitimi ve snavlara ilikin usul ve esaslar Birlik tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Meslein Korunmas, Denetleme ve Disiplin lemleri

Meslein korunmas

MADDE 40 (1) Turist rehberlii hizmetleri sadece turist rehberleri tarafndan sunulur.

(2) Kanun kapsam dnda hangi ad altnda olursa olsun turist rehberlii niteliinde bir faaliyet yrtlmesine hak kazandracak eitim programlar dzenlenemez veya belge verilemez. Bu hkme aykr hareket edenler hakknda Bakanlk tarafndan fiilin arl ile sresi dikkate alnarak bebin Trk Lirasndan onbebin Trk Lirasna kadar idari para cezas uygulanr. Bu fiillerin ilenmesi durumu meslee engel hl oluturur.

(3) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberlii hizmeti sunanlar bu fiilin tekrar hlinde meslee kabul edilmez.

(4) kinci fkrada yasaklanan fiilleri ileyenler ile ruhsatname sahibi olmadan veya meslekten geici olarak men edilmi veya karlm olmasna ramen turist rehberlii hizmeti sunanlar, Birlik tarafndan veya ilgili mlki idare amirlerince faaliyetten men edilir ve durum Cumhuriyet savclna bildirilir.

(5) Eylemsiz turist rehberlerinden turist rehberlii hizmeti sunanlar hakknda, Kanunun 7 nci maddesinin beinci fkras uyarnca Bakanlk tarafndan idari para cezas uygulanr.

(6) Kanuna gre verilen idari para cezalar tebli tarihinden itibaren bir ay iinde tahsil edilir. Kanunda hkm bulunmayan hllerde idari para cezalar hakknda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu hkmleri uygulanr.

(7) Kanun hkmleri erevesinde Birlik tarafndan verilen idari para cezalar Birlik ynetim kurulu tarafndan verilerek ilgilisine tebli edilir.

Turist rehberlii hizmetlerinin denetimi

MADDE 41 (1) Turist rehberlii hizmetleri ile ilgili olarak Kanunda ngrlen her trl denetim, Bakanlka yetkili klnacak personel veya Genel Mdrln talimat ile l Mdrlklerince yetkilendirilen personel veya meslek kurulular tarafndan yaplr. Denetimlerde ibirlii yaplmas amacyla ihtiya duyulmas veya TRSABn talebi halinde TRSABdan temsilci alnabilir. Meslek kurulular ve/veya TRSABn katlmda bulunmad hallerde Bakanlk grevlendirecei yetkililer eliyle de dorudan denetim yapabilir. Meslek kurulular tarafndan yaplan denetimlerde de i birlii yaplmas amacyla ihtiya duyulmas veya TRSABn talebi hlinde TRSAB ve l Mdrlklerinden temsilci alnabilir. Denetimlerin meslek kurulular ile ibirlii erevesinde yaplmas esastr. l Mdrl veya TRSABdan katlm olmad takdirde, Birlik tarafndan yetkilendirilmi iki denetmen marifetiyle turist rehberlii hizmetleri ile ilgili denetimler gerekletirilir. Bakanlk ve meslek kurulular gerek grdnde kolluk glerinden yardm alr.

(2) Meslek kurulularnn denetimleri ynetim kurullarnca konusunda uzman kiiler arasndan grevlendirilen denetim elemanlar tarafndan yaplr. Denetime katlacak TRSAB yetkilileri de TRSAB Ynetim Kurulu tarafndan konusunda uzman kiiler arasndan grevlendirilir. Denetim elemanlarnn tm iin, denetim eleman olduklarna ilikin kimlik bilgilerini ieren ve hangi meslek kuruluunca grevlendirildiklerine ilikin fotorafl tantm kart dzenlenir. Denetim elemanlar bu kartlarn denetim srasnda grnr ekilde tamak zorundadr.

(3) Denetim elemanlarnn eitimi Birlik tarafndan yaplr ve bal olduklar odalara bildirilir.

(4) Denetim srasnda geerli alma kart, tur program, szleme rnei, alma kartnda belirtilen dil veya dillerde, blgesi dhilinde hizmet verilip verilmedii, turist rehberlii hizmetinin Kanuna, bu Ynetmelie, meslek etik ilkeleri ile Bakanln kltr ve turizm politikalarna uygun sunulup sunulmad incelenir. Denetimlerde tespit edilen konular dzenlenecek tutanak ile belirlenir ve denetim elemanlar tarafndan imzalanr.

(5) Bakanlk veya l Mdrlkleri yetkililerinin katlmlar ile gerekletirilen denetimlerde drdnc fkradaki hususlar ile birlikte tespit edilen ilgili dier mevzuata aykr durumlar da Bakanlk veya l Mdrlkleri yetkililerince ayr bir tutanaa balanr. Turist rehberlii ile ilgili denetimlerde Bakanlk tarafndan cezai ilem uygulanacak tutanaklar Bakanlk adna l Mdrlkleri tarafndan yrtlr. Bakanlk veya l Mdrl yetkilileri tarafndan turist rehberlerinin denetimine ilikin tutulan tutanan bir rnei Birlik tarafndan grevlendirilmi denetim grevlisine verilir.

(6) Denetim srasnda denetim grevlilerine her trl bilgi ve belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

(7) Denetim faaliyetleri seyahat acental faaliyetini, turist rehberlii hizmetini veya hizmeti alanlar rahatsz edecek ekilde yaplamaz.

(8) Bakanlk veya l Mdrlkleri yetkililerinin de katlmlar ile gerekletirilen turist rehberlii hizmetlerine ynelik yaplan denetimlerde;

a) letme belgeli seyahat acentalarnn, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayl Seyahat Acentalar ve Seyahat Acentalar Birlii Kanununa aykr fiillerinin tespiti halinde dzenlenecek tutanaklara, ayn Kanunun ilgili maddeleri uyarnca uygulanacak cezai ilemler hazrlanacak rapor ile birlikte denetimi gerekletirenler tarafndan,

b) letme belgesi olmakszn seyahat acentacl faaliyeti gsterdii tespit edilen kii ve kurulular hakknda dzenlenen tutanaklara, 1618 sayl Kanunun ilgili maddeleri uyarnca uygulanacak cezai ilemler denetimin yapld yerin en byk mlki amirince,

c) Dier hususlarn tespit edildii tutanaklara ilikin ilemler ilgili kurum ve kurulularca,

yerine getirilir.

(9) 1618 sayl Kanuna aykr fiillerin tutanaklara ilenebilmesi iin, denetimlerde Bakanlk veya l Mdrl temsilcisinin bulunmas esastr.

(10) Meslek kuruluu tarafndan yaplan denetimlere, l Mdrl grevlilerinin katlmnn salanmas iin her ayn son haftasnda bir sonraki ayn denetim program bildirilir; TRSAB denetmenlerinin de denetimlere katlmnn salanmas iin en az iki gn ncesinden yazl bilgi verilir.

(11) Tutanaklar otokopili ve seri numaral olarak nshadr.

(12) Hakknda tutanak tutulan ahsn imza atmas art ile tutanan bir rnei ilgiliye verilebilir.

(13) Tutanak eksiksiz ve okunakl olarak doldurulur.

(14) Denetim grevlileri blmne denetimi yapan grevlilerin ad, soyad, grevli olduu kurum ile unvan yazlr ve imzalanr.

(15) Tutanan iptal edilmesi halinde denetim tutanann zerine PTAL yazlr ve denetim tutana denetime katlan grevliler tarafndan imzalanr ve koandan koparlmaz.

(16) Denetim grevlileri denetim sonunda tespitlerini bir rapor ile en ge yedi gn ierisinde Oda bakannn onayna, Oda bakan ise onbe gn iinde resmi yaz ekinde Birlie sunar.

(17) Bakanlka yaplan denetimlerde, turist rehberiyle ilgili disiplin cezas gerektiren hallerde tutulan tutanaklar ilem yaplmak zere ilgili Birlie gnderilir.

(18) Denetimlerde, Birlik tarafndan hazrlanan ve Bakanlka onaylanan tutanak rnekleri kullanlr.

Disiplin kurulu

MADDE 42 (1) Birlik disiplin kurulu, turist rehberlerinin disiplin ilemlerini Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuatta ngrlen usul ve esaslar erevesinde yrtr. Disiplin cezas verme yetkisi, disiplin kuruluna aittir. Disiplin kurulu ancak kendisine bal olan oda yesi turist rehberleri hakknda karar alr. Birlik disiplin kurulu, aday olan veya genel kurul yelerince aday gsterilen genel kurul yeleri arasndan asl ve iki yedek, genel kurul yelerince aday gsterilen avukat veya hukuk fakltesi retim yeleri arasndan iki asl ve bir yedek olmak zere Birlik genel kurulunca yl iin seilen be asl ve yedek yeden oluur. Asl yelerin yelik sfatn yitirdii hllerde yedek yeler seilme usulne gre seilme sralar esas alnarak asl ye sfatn kazanr. Disiplin kurulu yeleri kendi aralarndan bir bakan ve bakan yardmcs seer.

(2) Birlik disiplin kurulu i younluuna gre ve her durumda en ge ayda bir toplanr. Bakann bulunmad hallerde bakan yardmcs disiplin kuruluna bakanlk eder. Disiplin kurulu, bakann yazl, faks veya elektronik posta yoluyla ars zerine olaanst de toplanabilir.

(3) Birlik disiplin kurulu gndemli veya gndemsiz toplanabilir. Gndemli toplantlarda, toplant ars gndem belirtilerek yaplr. Birlik disiplin kurulu toplantya katlan yelerin talep etmesi halinde, gndemde bulunmayan konular da grp karara balayabilir. Toplantda grlen veya karara balanan hususlar, karar alnan hallerde kararn nisab, karara katlmayan yeler de belirtilerek tutanaa geirilir ve toplantya katlan yeler tarafndan imzalanr.

(4) Birlik disiplin kurulu, ye tam saysnn salt ounluuyla karar alr.

(5) Birlik disiplin kurulu toplantlar, Birlik merkezinde veya disiplin kurulu bakannn daveti ile Birlik merkezinin bulunduu il dnda da yaplabilir.

(6) Disiplin kurulunun sekretarya hizmetleri Birlik tarafndan yrtlr ve disiplin kurulu karar defteri Birlik merkezinde muhafaza edilir.

Disiplin soruturmasna ilikin esas ve usuller

MADDE 43 (1) Oda yeleri ile ilgili uyarma ve knama cezasn gerektiren hllerde, ye olunan odann ynetim kurulunun bavurusu zerine; meslekten geici men ve meslekten karma cezasn gerektiren hller ile oda ve Birlik organlarnn yelerinin fiillerinde ise Birlik ynetim kurulunun veya oda ynetim kurulunun bavurusu zerine Birlik disiplin kurulu tarafndan disiplin soruturmas balatlr. Fiilin Birlie bildirilmesinden itibaren en ge bir yl iinde disiplin soruturmas sonulandrlr.

(2) Turist rehberleri hakknda yaplacak disiplin soruturmasnda aada belirtilen usul ve esaslar uygulanr:

a) Disiplin soruturmas almas amacyla yaplan kiisel bavurularda posta bedeli bavuru sahibinden alnr. Bakanlk, Birlik ve Birlik mensubu odalardan gelen kendi namlarna bavurular ile denetim tutanaklar bu bedelden muaftrlar.

b) Turist rehberlii faaliyetini icra ederken uyarma ve knama cezasn gerektiren hallerde bulunduu tespit edilen turist rehberine, Birlik disiplin kurulu tarafndan, varsa delilleriyle birlikte yazl savunmada bulunmas iin on be gn sre verildii, aksi takdirde savunma hakkndan vazgemi saylaca bildirilir. Savunma sresinin bittiinin veya savunmann verildiinin tespitini takiben Birlik disiplin kurulu, denetleme raporunu, varsa dier delilleri, ifade tutanaklarn, verilmise savunmay en ge alt ay iinde inceler ve karara balar.

c) Meslekten men ve karma cezasn gerektiren bir fiil veya halin tespit edilmesi durumunda, Disiplin kurulu, ilk toplantsnda durumu inceleyerek soruturma gerekip gerekmedii konusunda karar alr. Soruturma almasnn reddine karar verilmesi halinde alnan karar mracaat makam, kii ve kurululara bildirilir. Soruturma almasna karar verildii hallerde, Disiplin kurulu bir soruturmac belirleyebilir veya soruturmay kurul olarak gerekletirebilir.

) Meslekten men ve karma cezasn gerektiren hallerde bulunduu tespit edilen turist rehberine, disiplin kurulu veya soruturmac tarafndan, varsa delilleriyle birlikte yazl savunmada bulunmas iin onbe gn sre verildii, aksi takdirde savunma hakkndan vazgemi saylaca bildirilir. Disiplin kurulu veya soruturmac, savunma isteme yazsn, soruturma almasna karar verildii ya da kendisine grevin tebli edildii tarihten itibaren onbe gn iinde ilgiliye bildirir. Savunma talep yazs ekinde, soruturma konusu ile ilgili ve gizlilik kayd tamayan belge rnekleri de verilir.

(3) Disiplin kurulu veya soruturmac, hakknda soruturma yapt kiiyi ve konuyla ilgili dier kiileri szl olarak da dinleyebilir. Szl olarak alnan bilgiler bir tutanaa balanr ve ilgiliye bu tutanak imzalattrlr.

(4) Soruturmac her trl bilgi ve belgeyi topladktan sonra, vard sonucu da belirten bir rapor hazrlayarak en ge iki ay iinde Disiplin kuruluna sunar.

(5) Disiplin Kurulu, soruturmacnn sunduu rapor ve belgeleri inceleyerek suu sabit grrse disiplin cezasn verir.

(6) Birlik disiplin kurulu veya grevlendirilen soruturmac tarafndan ilgili kii ve makamlardan istenen her trl bilgi ve belgenin belirtilen sre iinde verilmesi zorunludur.

(7) Turist rehberleri hakknda disiplin soruturmas almas ve sonulandrlmas ceza yarglamasndan bamszdr. Ceza yarglamas sonucunda verilecek hkm disiplin cezas uygulanmasna mani deildir.

Uyarma ve knama cezalar

MADDE 44 (1) Turist rehberlerine Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde saylan hallerde uyarma, ayn fkrann (b) bendinde saylan hallerde ise knama cezas verilir ve sicillerine ilenir.

Meslekten geici men cezas

MADDE 45 (1) Turist rehberleri Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen hallerde meslekten geici olarak men edilir. Meslekten geici men cezas alan turist rehberi ceza sresince mesleini icra edemez. lgili maddede saylan hallerden,

a) 1618 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin nc fkras hkmleri sakl kalmak zere hakl veya zorunlu bir neden olmakszn turun sre ve gzerghnn deitirilmesi halinde bir aydan aya kadar,

b) Yetkililerce yaplan denetimlerde bilgi vermekten kanlmas veya seyahat acental niteliinde faaliyette bulunulmas halinde, bir aydan aya kadar,

c) Turizm meslek kurulularna, yneticilerine, alanlarna veya meslee kar gven ve itibar zedeleyecek veya turizme zarar verecek nitelikte haksz sz ve davranlarda bulunulmas halinde, drt aydan alt aya kadar,

) Kanuni istisnalar sakl olmak zere meslein alma kart alnmadan icra edilmesi halinde, drt aydan alt aya kadar,

d) Gerein gizlenmesi, yalan veya eksik bilgi verilmesi halinde, yedi aydan dokuz aya kadar,

e) alma kartnda belirtilen dil veya diller dnda icra edilmesi halinde, yedi aydan dokuz aya kadar,

f) Blgesel turist rehberlerinin, blgesi dnda turist rehberlii faaliyetinde bulunmas halinde, yedi aydan dokuz aya kadar,

g) Turist gruplarna veya turistik kurululara kastl olarak zarar verilmesi halinde, on aydan bir yla kadar,

) Seimlerin bu Kanuna ve bu Kanun uyarnca belirlenen kurallara uygun ekilde yaplmasnn engellenmesi halinde, on aydan bir yla kadar,

h) Ayn yl iinde iki kez knama cezas alnmas halinde, bir aydan aya kadar

sreler ile meslekten geici men cezas uygulanr.

(2) Meslekten geici men cezas alan turist rehberleri, disiplin kurulu kararnn kendilerine tebli tarihinden itibaren en ge on gn ierisinde alma kartlarn bal bulunduklar odaya teslim ederler. lgili oda tarafndan alma kart teslim belgesi hazrlanr ve neticesi gecikmeksizin Birlie bildirilir. Turist rehberlerinin alm olduklar disiplin cezalar sicillerine ilenir.

(3) Meslekten geici men cezas alanlara ilikin bilgiler, Birlik tarafndan gecikmeksizin Bakanla ve TRSABa bildirilir.

Meslekten karma

MADDE 46 (1) Turist rehberleri, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen hallerde Birlik disiplin kurulunca meslekten karlr.

(2) Meslekten karma cezas alanlara ilikin bilgiler Birlik tarafndan gecikmeksizin Bakanla, TRSABa ve turist rehberinin kaytl olduu odaya bildirilir. Oda, disiplin kurulu kararn yedi gn ierisinde meslekten karlan turist rehberlerine tebli eder. Meslekten karlan turist rehberi de en ge on gn iinde alma kartn odaya iade etmek zorundadr. alma kart iptal edilenler Birliin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Meslekten karlan turist rehberlerinin ruhsatnamelerinin Bakanla iadesi hakknda 24 nc maddenin nc fkras hkmleri uygulanr.

Disiplin kurulu kararlarnn teblii

MADDE 47 (1) Disiplin kurulu kararlar turist rehberinin kaytl bulunduu odaya gnderilir. Kararn ilgili odaya ulat tarihten itibaren yedi gn ierisinde oda tarafndan turist rehberine tebli edilir ve hazrlanan tebli belgesi Birlie gnderilir.

Disiplin cezalarna itiraz

MADDE 48 (1) Turist rehberleri, uyarma ve knama cezalarna kar kararn tebli tarihinden itibaren on be gn iinde disiplin kurulu bakanlna itiraz edebilir. Turist rehberleri, disiplin kuruluna itiraz edilmeyen uyarma ve knama cezalar ile itiraz zerine alnan kararlar, meslekten geici men cezalar ve meslekten karma cezalarna kar altm gn iinde idari yarg yoluna bavurabilirler.

Tebligat ve ceza zamanam

MADDE 49 (1) Savunma vermeye ve tanklk yapmaya davet yazlar ile ceza kararlar, ilgili kiilere iadeli taahhtl olarak yaplr.

(2) Her ne sebeple olursa olsun fiilin ilendii tarihten itibaren iki yl iinde ilem yaplmamas halinde, ceza verme yetkisi zaman amna urar. Ancak, ayn fiil grlmekte olan bir davaya konu ise iki yllk sre yarg kararnn kesinlemesinden itibaren balar.

BENC BLM

Meslek Kurulular

Meslek kurulularnn teekkl

MADDE 50 (1) Odalar ve odalarn st kuruluu olan Birlik, Kanunda ve bu Ynetmelikte belirtilen grevleri yapmak ve yetkileri kullanmak zere kurulan tzel kiilie sahip ve kamu kurumu niteliinde meslek kuruluudur.

(2) Kanun hkmleri dnda ve bu Ynetmelikte belirlenen esas ve usuller dnda meslek kuruluu kurulamaz.

(3) Meslek kurulular yetkili olduklar il veya corafi blge dnda faaliyette bulunamaz.

Odalarn yetki evreleri

MADDE 51 (1) Turist rehberlerinin, yerleim yerinin bulunduu ilde kurulmu odalardan birine, yerleim yeri olan ilde oda kurulmamsa en yakn ilde kurulmu odalardan birine ye olmalar zorunludur. Ancak daha sonra oda olmayan ilde oda kurulduu veya yerleim yerleri deimesi halinde turist rehberlerinin yerleim yerlerinin bulunduu odaya nakil olmalar gerekir.

(2) Hangi odalarn hangi illerdeki turist rehberlerini ye olarak kaydedebilecekleri Bakanlka belirlenerek meslek kurulularna bildirilir ve resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Turist rehberleri birden fazla odaya ye olamazlar.

(4) Kanun ve bu Ynetmelik hkmleri gereince ruhsatname almaya hak kazananlarn, ruhsatnameyi aldklar tarihten itibaren en ge yz seksen gn iinde odaya ye olmalar zorunludur.

(5) Odalarn yetki evresi corafi olarak yakn iller ve alma blgesi dikkate alnarak Bakanlk tarafndan belirlenir ve resmi internet sitesinden ilan edilir.

Odalarn kurulmas ve kapatlmas

MADDE 52 (1) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca tzel kiilie sahip ve kamu kurumu niteliinde meslek kuruluu olan oda kurulabilir.

(2) Odalarn merkezleri kurulduklar ildir. Ayn ilde birden fazla oda kurulabilir.

(3) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fkras gereince oda kurulu bavurusu, oda kurulmasn talep eden turist rehberlerinin, odann kurulaca ili belirten imzal dilekesiyle valilie yaplr. Dilekeye, bavuran turist rehberlerinin T.C. kimlik numaralar ve ruhsatnamelerin onayl birer rnei ile adli sicil kayt beyanlar eklenir. Valilik, bavuruyu ilgili mevzuat hkmleri erevesinde inceleyerek, gr ile birlikte Bakanla gnderir. Bakanlk, valiliin talebi zerine oda kurulduuna dair bir belge dzenleyerek, kurulan odaya teslim edilmek zere valilie gnderir. Oda kuruluu tamamlandnda ye olunmak istenen birlie mracaat edilir. Oda kurulu koullarn tamayan bavurular reddedilir.

(4) Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkras hkmleri sakl olmak zere; kurulu belgesi alnmadan oda faaliyete geirilemez. Oda kuruluu, Bakanln ve bal olunan Birliin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

(5) Bir ilde oda kurulmas halinde, varsa o ilde kurulu baka bir odaya kaytl olup kurulu bavurusu yapm olanlar ile o ilin yetki evresinde bulunduu odaya kaytl olanlarn meslek sicilleri, yerleim yeri koulunun yerine gelmi olmas kaydyla yeni odaya ve bal olduu birlie devredilir. Devredilen sicillerin birer nshas devreden odann arivinde saklanr.

(6) ye says ellinin veya il baznda kaytl olan toplam turist rehberi saysnn en az yzde yirmisinin altna den odalar, bu durumun tespit edildii tarihten itibaren alt aylk sre sonunda da devam etmesi hlinde; iki mali yl st ste bilanosu menfi bakiye veren odalar ise ikinci bilanonun aklanmasn mteakiben ilgili Birlik ynetim kurulunun kararyla kapatlarak tasfiye edilir ve tasfiye sonucunda kalan malvarl ilgili birlie devredilir.

(7) Kanun hkmleri uyarnca odalarn kapatlmas halinde, ilgili oda en ge onbe gn iinde Bakanla ve Birlie bildirimde bulunmak zorundadr. Bakanlk kapatlan odaya ye turist rehberlerinin durumlarn deerlendirir ve ye olacaklar oday belirler.

Blgesel odalarn kurulmas

MADDE 53 (1) Oda olmayan illerde, yerleim yeri blgesel odann yetki evresindeki illerde olan en az elli turist rehberinin oda merkezinin bulunaca ili belirten bavurusu zerine Bakanlk tarafndan tzel kiilie sahip kamu kurumu niteliinde meslek kuruluu olan blgesel odalar kurulabilir.

(2) Blgesel oda kurulu bavurusu, oda olmayan illerde yerleim yeri blgesel odann yetki evresindeki illerde olan en az elli turist rehberinin odann kurulaca veya merkezinin bulunaca ili belirten imzal dilekesiyle Bakanla yaplr. Bavuruda bulunan turist rehberlerinin T.C. kimlik numaralar ve ruhsatnamelerinin onayl birer rnekleri ile adli sicil belgeleri eklenir. Bakanlk bavuruyu inceler ve uygun grd takdirde blgesel oda kurulduuna dair bir belge dzenleyerek, kurulan odaya teslim edilmek zere blgesel oda merkezinin bulunduu valilie gnderir.

(3) Blgesel odalar, odalar hakkndaki hkmlere tabidir.

Temsilcilikler

MADDE 54 (1) Birlik ynetim kurulu, oda bulunmayan illerde temsilcilik aabilir veya talepleri hlinde odalara temsilcilik ama yetkisi verebilir.

(2) Temsilciliklerin yrtecei i ve hizmetler ile temsil yetkileri Birlik ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

Meslek kurulularnn grev ve yetkileri ile genel faaliyet esaslar