26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

TEBL

Adalet Bakanlndan:

2015 YILI TANIKLIK CRET TARFES

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amac, ceza muhakemesi srasnda tana verilecek tazminatn miktar ile denmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi srasnda Cumhuriyet savcs, mahkeme bakan veya hkim tarafndan arlan tanklara verilecek tazminat kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hkmlerine gre hazrlanmtr.

Tazminat

MADDE 4 (1) Tana, tanklk nedeniyle kaybettii zamanla orantl olarak gnlk 15,00 il 33,00 Trk Lirasna kadar cret denir.

Giderler

MADDE 5 (1) Tank hazr olabilmek iin seyahat etmek zorunda kalmsa yol giderleriyle tankla arld yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karlanr.

Muafiyet

MADDE 6 (1) Tana denmesi gereken tazminat ve giderler hibir vergi, resim ve har alnmakszn denir.

Yarglama gideri

MADDE 7 (1) Bu Tarife uyarnca Devlet hazinesinden yaplan harcamalar 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 324 nc maddesi uyarnca yarglama giderlerinden saylr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tarife 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.