26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/40)

Yasal dayanak ve bavuru

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelikten (Ynetmelik) oluan ithalatta haksz rekabetin nlenmesi hakknda mevzuat hkmleri erevesinde yaplan damping soruturmas bavurusu ile bu bavuruya ilikin olarak sz konusu mevzuat kapsamnda yaplan deerlendirmenin sonularn iermektedir.

(2) Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.. ve Olimpia Oto Camlar San. ve Tic. A.. tarafndan yaplan ve Uurlu Oto Cam San. ve Tic. A.. tarafndan da desteklenen bavuruda, in Halk Cumhuriyeti (HC) ve srail meneli temperlenmi veya lamine edilmi emniyet camlarnn Trkiyeye dampingli fiyatlarla ihra edildii ve bu durumun yerli retim dalnda (YD) zarara neden olduu iddiasyla anlan lkeler meneli sz konusu rn ithalatna kar nlem alnmas talep edilmektedir.

Bavuru konusu rn

MADDE 2 (1) Bavuru konusu rn, 70.07 Gmrk Tarife Pozisyonu (GTP) altnda snflandrlan temperlenmi veya lamine edilmi emniyet camlardr.

(2) Bahse konu GTP, bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

(3) Bavuru konusu rnn Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, bavurunun Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde, YD temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Damping iddias

MADDE 4 (1) HC iin normal deer hesaplamasnda, oluturulmu normal deer yntemine bavurulmutur. HC iin oluturulmu normal deer, ikyet sahibi YDn fiili retim maliyeti, sat, genel, idari giderleri ile finansman giderleri esas alnarak YDn ticari maliyetine makul kar marj eklenerek elde edilmitir.

(2) srail iin normal deer hesaplamasnda ise, nc lkeye ihra fiyat yntemi esas alnmtr. Bu balamda srail iin normal deer, srailin sz konusu rnde AB-28e yapt ihracatn hesaplanan FOB ihra fiyat tespit edilerek belirlenmitir.

(3) ikyet konusu lkelerden, Trkiyeye gerekletirilen satlarn ihra fiyatnn belirlenmesinde, ikyet konusu rnn normal deerinin hesaplanmasnda kullanlan dneme ilikin Trkiye statistik Kurumunun (TK) verilerinden elde edilen arlkl ortalama ihra fiyat esas alnmtr.

(4) Yukarda akland ekilde tespit edilen normal deerler ile Trkiyeye ihra fiyatlar mmkn olduu lde ayn ticari aamada (fabrika k aamas) karlatrlm olup HC ve srail meneli ikayet konusu rn iin hesaplanan damping marjlarnn ihmal edilebilir orann zerinde olduu grlmtr.

Zarar ve nedensellik iddias

MADDE 5 (1) 2011-2013 arasndaki yllar ile 2014 ylnn ilk aylk dnemi dikkate alndnda, ikyet konusu rnn genel ithalat iinde HCden gerekletirilen ithalatn paynn en yksek olduu; srailin paynn ise yllar itibariyle srekli olarak artt tespit edilmitir.

(2) YDn retim, yurt ii sat, verimlilik, kapasite kullanm oran, rn nakit ak ve yurt ii satlardan krllk gibi temel ekonomik gstergelerinde 2011-2013 arasndaki yllar ile 2014 ylnn ilk ayn kapsayan dnemde bozulmalar yaand grlmtr.

(3) ikyete konu lkeler meneli ithalatn YDn fiyatlarn 2011-2013 arasndaki yllar ile 2014 ylnn ilk aylk dneminde ciddi oranlarda krd ve bask altnda tuttuu tespit edilmitir.

(4) Bavuru aamasnda sunulan deliller ve ithalata ilikin resm istatistikler esas alnarak yaplan tespitler nda, dampingli olduu iddia edilen ithalatn YDn ekonomik gstergelerinde zarara yol at deerlendirilmitir.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Yaplan inceleme sonucunda; bavurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri ierdii anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca, HC ve srail meneli sz konusu rn iin, Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde damping soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 7 (1) Soruturma almasn mteakip, bavuruda belirtilen ve Bakanlka tespit edilen soruturmaya konu rnn ithalatlarna, soruturma konusu lkelerde yerleik bilinen retici/ihracatlarna, ikyet konusu lkelerin Ankaradaki Bykeliliklerine soruturmann alna ilikin bildirimde bulunulacaktr.

(2) Bildirimde, soruturma al Tebliine, bavurunun gizli olmayan zetine ve soru formlarna nasl eriilecei hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlka tespit edilememesi nedeniyle bildirim gnderilemeyen veya kendilerine bildirim ulamayan dier ilgili taraflarn soru formuna Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden erimeleri mmkn bulunmaktadr.

(4) lgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Mdrle yazl olarak 8 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre ierisinde sunabilirler.

(5) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve nc fkralar kapsamna girmeyen dier ilgili taraflar (rn girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini Genel Mdrle yazl olarak 8 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen sre ierisinde sunabilirler.

(6) lgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruturmayla ilgili olarak sunulan dier bilgi, belge ve grler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedike yazl olarak sunulur. Yazl sunumlarda ilgili taraflarn isim ve unvan, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralar belirtilir.

(7) Soruturma sresince, Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkras erevesinde gizlilik kaydyla verilen her tr bilgi, belge ve grn gizli olmayan bir zeti sunulur. Gizli olmayan zet, esas bilginin makul lde anlalmasna olanak salayacak ayrntda olmaldr. lgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin zetlenemeyecek nitelikte olduklarn belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin zetlenemeyecek nitelikte olmasnn nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Sreler

MADDE 8 (1) 7 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen bildirimin gnderildii btn ilgili taraflar iin soru formunu cevaplandrma sresi, soruturmann alna ilikin bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr.

(2) 7 nci maddenin nc fkrasnda belirtilen bildirimin gnderilmedii btn ilgili taraflar, soruturma ile ilgili grlerini ve soru formuna ilikin cevaplarn bu Tebliin yaym tarihinden itibaren balayacak 37 gnlk sre ierisinde sunabilirler.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci maddenin beinci fkras kapsamna giren dier ilgili taraflar, soruturma ile ilgili grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren soruturmann akn etkilemeyecek ekilde soruturma sreci ierisinde sunabilirler.

birliine gelinmemesi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesi hkm erevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen sreler dhilinde ve istenilen biimde gerekli bilgi ve belgeleri salamamas ya da bu bilgi ve belgelere eriimi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas veya yanl ya da yanltc bilgi vermesi hallerinde, sz konusu taraf ibirliine gelmemi saylr. Bu gibi hallerde soruturma kapsamndaki geici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere gre yaplabilir.

(2) lgili taraflarn ibirliine gelmemesi veya ksmen ibirliine gelmesi halinde, bahse konu taraf iin soruturmann sonucu ibirliine gelinmesine nazaran daha az avantajl olabilir.

Geici nlem alnmas ve nlemlerin geriye dnk uygulanmas

MADDE 10 (1) Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince geici nlem uygulanmas kararlatrlabilir ve kesin nlem geriye dnk olarak uygulanabilir.

(2) nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 (1) Soruturmayla ilgili bilgi, belge ve grlerin aada belirtilen yetkili mercie yazl olarak iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 18

Faks: +90-312-204 86 33

E-posta: dms239@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 12 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.