26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

BLMSEL ALIMA, DENEME VE ET ISLAHI AMACIYLA BTK,

BTKSEL RN VE DER MADDELER LE ZARARLI

ORGANZMALARIN LKEYE GR VE/VEYA

LKE NDE DOLAIMI HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2014/59)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Karantinas Ynetmeliinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5inde listelenen bitki, bitkisel rn ve dier maddeler ile zararl organizmalarn bilimsel alma, deneme ve eit slah amacyla lkemize girii ve/veya lkemizde dolam esnasnda tabi olaca esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Bitki Karantinas Ynetmeliinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5inde listelenen bitki, bitkisel rn ve dier maddeler ile zararl organizmalarn, bilimsel alma, deneme ve eit slah amacyla lkemize girii ve/veya lkemizde dolamn kapsar.

(2) Bu Tebli kapsamndaki materyal iin 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayl Biyogvenlik Kanunu hkmleri sakldr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine,

b) 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Karantinas Ynetmeliinin 15 inci maddesine,

c) Avrupa Birliinin 17/6/2008 tarihli ve 2008/61/AT sayl Komisyon Direktifine,

dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Faaliyet: Bilimsel alma, deneme ve eit slah amacyla yaplan almalar,

c) Genel Mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

) Karantina tedbiri: Bulak alanda veya etrafnda zararl organizmalarn yaylmasn nlemek amacyla alnan bitki sal tedbirlerini,

d) Materyal: Bitki, bitkisel rn ve dier maddeler ile zararl organizmalar,

e) Mdrlk: Ankara, Antalya, Bursa, stanbul, zmir, Mersin Zirai Karantina Mdrlkleri ile Adana l Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrln,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 (1) Bitki Karantinas Ynetmeliinin Ek-1 ve Ek-2sinde listelenen zararl organizmalar ve bu zararl organizmalarla bulak bitki, bitkisel rn ve dier maddeler, Ek-3te listelenen bitki, bitkisel rn ve yetitirme ortamlar ile Ek-4 ve Ek-5te yer alan bitki ve bitkisel rnlerin bilimsel alma, deneme ve eit slah amacyla lkemize girii ve lkemizde dolam bu Tebli hkmlerine tabidir.

(2) Bakanla bal aratrma kurulular, Bakanlka aratrma yetkisi verilmi kurum ve kurulular ile niversiteler, bu Tebli kapsamnda bilimsel alma, deneme ve eit slah amacyla lkeye materyal girii ve lke iinde dolamn yapabilirler.

(3) Bakanlka yetkilendirilmi tohumculuk kurulu belgesine sahip firmalar bu Tebli kapsamnda, aratrma yetkisine sahip kurum, kurulu ve niversitelerle szleme yapma kouluyla bilimsel alma, deneme ve eit slah amacyla bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin lkeye girii ve lke iinde dolamn yapabilirler.

Bavuru esaslar

MADDE 6 (1) Tebli kapsamndaki faaliyet amacyla zararl organizmalarn lkeye giriini ve lke iinde dolamn yapmak isteyenler bu Tebliin Ek-1inde yer alan bavuru formuna aratrma kuruluu olduuna dair yetki belgesini ekleyerek Genel Mdrle mracaat eder.

(2) Tebli kapsamndaki faaliyetler iin bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin lkeye giriini ve lke iinde dolamn yapmak isteyenler, Bitkisel retim Genel Mdrl veya yetkilendirilen l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerinden alnan ithalat n izninden sonra bu Tebliin Ek-1inde yer alan bavuru formuna Bakanlka yetkilendirilmi tohumculuk kurulu belgesi ve aratrma yetkisine sahip kurum ve kurulular veya niversitelerle yaplan szlemeyi ekleyerek Mdrle mracaat eder.

Materyalin lkeye girii ve lke iinde dolam

MADDE 7 (1) Faaliyetin yaplaca yerlerin karantina tedbirleri asndan uygunluu giri bavurusu yaplan Genel Mdrlk veya Mdrlk tarafndan bu Tebliin Ek-2sine gre kontrol edilir veya ettirilir. Uygun bulunmas durumunda onaylanr. Bu Tebliin Ek-2sindeki koullarn devam etmemesi durumunda verilen onay herhangi bir zamanda iptal edilir.

(2) Faaliyetin yaplaca yerlerle ilgili onay verildikten sonra, Genel Mdrlk/Mdrlk tarafndan bu Tebliin Ek-3nde yer alan Yetki Belgesi dzenlenerek faaliyette bulunacak kurum/kurulua verilir. Yetki belgesi ile materyalin lkeye girii veya lke iinde dolam aada belirtilen hususlar erevesinde salanr.

a) Materyalin lkemiz meneli zararl organizma olmas halinde; bavuru yaplan Genel Mdrlk tarafndan zararl organizmann lke ierisinde karantina koullar altnda dolam iin bu Tebliin Ek-3nde yer alan Yetki Belgesi dzenlenir. Yetki Belgesinde nc lkeye ait haneler bo braklr.

b) Materyalin yurt d meneli zararl organizma olmas halinde; lkeye girii iin bavuru yaplan Genel Mdrlk tarafndan zararl organizmann menei lkesince onaylanm yazl belgeler temel alnarak bu Tebliin Ek-3nde yer alan yetki belgesi ngilizce dzenlenir ve dzenlenen yetki belgesi materyalin menei lkesindeki resmi makam tarafndan onaylanr. Materyalin lkeye giriinde gnderici lke tarafndan da onaylanan bu yetki belgesi aranr.

c) Materyalin yurt d meneli bitki ve bitkisel rn olmas halinde; lkeye girii iin bavuru yaplan Mdrlk tarafndan bu Tebliin Ek-3nde yer alan yetki belgesi dzenlenir, ayrca bitki ve bitkisel rne Bitki Salk Sertifikas elik eder. Bitki Salk Sertifikas eliinde gelen bitki ve bitkisel rn iin Yetki Belgesinin 13 nolu hanesindeki onay aranmaz. Bitki Salk Sertifikasnn ek deklarasyon ksmnda Bu materyal bilimsel alma, deneme ve eit slah amacyla bitki, bitkisel rn ve dier maddeler ile zararl organizmalarn lkeye girii ve/veya lke iinde dolam hakknda Tebli hkmlerini karlamaktadr ifadesi bulunur.

) Materyalin lkeye girii Mdrlklerin bulunduu illerdeki gmrk idarelerinden yaplr.

d) Faaliyet kapsamnda lkeye girii yaplan ya da lkede dolamda olan materyalin giri ve dolam sresince karantina tedbiri altnda bulunmas ile materyalin bavuru srasnda belirtilen saha ya da sahalara dorudan ve hzl bir ekilde hareketini ilgili mdrlk salar.

Kontroller ve izleme

MADDE 8 (1) Faaliyetin yaplaca ildeki Zirai Karantina Mdrl, bu Mdrln olmad illerde Genel Mdrlke grevlendirilen Zirai Karantina Mdrl veya Zirai Mcadele Aratrma Enstits/stasyonu Mdrl veya Biyolojik Mcadele Aratrma stasyonu Mdrl veya l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl onaylanan faaliyetlerin kontrol ve izlenmesinden sorumlu olup, aadaki artlar salamaldr:

a) Bu Tebliin Ek-2sinde belirtilen karantina tedbirlerini, genel koullar, tesisleri ve faaliyetleri deneme sresi boyunca uygun zamanlarda kontrol eder.

b) Onaylanan faaliyetlerin trne bal olarak aadaki prosedrler uygulanr:

1) Karantinadan karlmas ngrlen bitki, bitkisel rn ve dier maddeler iin;

- Bitki, bitkisel rn ve dier maddeler denemenin sonunda ilgili Mdrlkten izin almakszn evreye serbest braklamaz.

- Resmi olarak serbest brakmadan nce bitki, bitkisel rn ve dier maddeler, test edilmesi de dahil karantina tedbirlerine tabi tutulabilir. Bu hkm Bitki Karantinas Ynetmeliinde listelenmeyen ancak lkemizde varl bilinen zararl organizmalar iin uygulanmaz.

- Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerle ilgili test de dahil karantina tedbirleri; Zirai Karantina Mdrl, bu Mdrln olmad illerde Genel Mdrlke grevlendirilen Zirai Karantina Mdrl veya Zirai Mcadele Aratrma Enstits/stasyonu Mdrl veya Biyolojik Mcadele Aratrma stasyonu Mdrl veya l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl tarafndan bu Tebliin Ek-4nde belirtilen hkmlere uygun olarak alnr.

- Testler ve bitki sal kontrol sonucunda zararl organizmalarla bulak olduu tespit edilen bitki, bitkisel rnler ve dier maddeler ile bunlarla temas etmi veya bulak bulunmu dier bitki, bitkisel rn ve dier maddeler zararl organizmalarn ortadan kaldrlmas amacyla imha edilmeli veya uygun karantina ve tasfiye ilemlerine tabi tutulmaldr.

2) Onaylanan faaliyetler sonulandnda tm materyal (zararl organizmalar da dahil) ve faaliyetler esnasnda bulak olduu tespit edilen dier materyal iin;

-Bulak materyalle etkileimde bulunan veya bulak olduu tespit edilen (zararl organizmalar ve bulak materyal de dahil) materyal ile tm bitki bitkisel rn ve dier maddeler imha veya sterilize edilir ya da ilgili Mdrlk tarafndan belirtilen ilemlere tabi tutulur.

-Sz konusu faaliyetin gerekletii yer ve tesisler ilgili Mdrln belirledii ekilde sterilize edilir ya da gerek duyulursa dier bir yntemle temizlenir.

c) Bitki Karantinas Ynetmeliinde listelenen bir zararl organizma veya lkemiz asndan risk tekil edebilecei dnlen dier zararl organizmalarla herhangi bir bulama olduunda veya faaliyet srasnda evreye yaylm tespit edildiinde, faaliyetten sorumlu kii tarafndan ilgili Mdrlk derhal bilgilendirilir.

Girii yasak bitki, bitkisel rn ve dier maddeler

MADDE 9 (1) Bitki Karantinas Ynetmeliinin Ek-3nde belirtilen bitki, bitkisel rnler ve yetitirme ortamlarn ieren faaliyetler iin bavurular Genel Mdrle yaplr. Uygun bulunmas durumunda faaliyet Genel Mdrlk tarafndan onaylanr.

(2) Onaylanan faaliyet iin testleme dhil karantina tedbirleri Genel Mdrlk tarafndan belirlenir.

(3) Test dahil karantina tedbirleri ilgili Mdrlk tarafndan uygulanr.

Bildirim

MADDE 10 (1) Mdrlk tarafndan; bu Tebli kapsamnda lkeye giriine ve lke iinde dolamna izin verilen bitki, bitkisel rn miktar, zararl organizmalar ile bulak tespit edilenler ve alnan karantina tedbirleri bir liste halinde her yl Aralk aynn 15ine kadar Genel Mdrle gnderilir.

dari yaptrm

MADDE 11 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Yetki

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda lkeye girii yaplan materyal hibir koulda baka kii ve kurulua Genel Mdrln izni olmadan devredilemez.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz