11 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29739

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DNO: Dönem not ortalamasını,

b) GNO: Genel not ortalamasını,

c) İlgili yönetim kurulu: Boğaziçi Üniversitesi fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,

ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Yönetmelik: Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Lisans programı

MADDE 5 – (1) Bir lisans programı, lisans diploması almak için öngörülen gerekli teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar ile bu çalışmaların yarıyıllara dağılımı ve kredi değerlerinden oluşan sekiz yarıyıllık bir eğitim ve öğretim programıdır.

(2) Bölümler tarafından yeni lisans programı açma talebi, derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değerleri, saat dağılımları, ön koşulları ve eş koşulları belirtilerek ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir dersin kredi değeri, toplam dört krediyi aşmayacak şekilde o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(4) Ön koşul dersi, bir dersten önce alınarak başarılı olunması gereken derstir.

(5) Eş koşul dersi, bir dersle birlikte alınan veya daha önce alınmış olan derstir.

(6) Mevcut programlardaki değişiklikler ve uygulama ilkeleri ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(7) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları da bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

Lisans programına kabul

MADDE 6 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu yönetmelikleri ve kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yurt dışından öğrenci başvuru ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş başvuru ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Boğaziçi Üniversitesinde öğretim dili İngilizce’dir.

(2) Bir lisans programına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerden İngilizce dil seviyelerinin yeterli olduğunu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilerek Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile belgeleyenler ilgili programa kayıt yaptırabilirler.

(3) Dil seviyelerinin yeterli olduğunu belgeleyemeyenler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca dil öğrenimi görürler.

Öğretim süresi

MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç, Üniversitedeki lisans programlarının normal süresi sekiz, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi on yarıyıldır.

(2) Azami süre, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç lisans programları için on dört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için on sekiz yarıyıldır. Bahar yarıyılı sonunda azami eğitim-öğretim süresi bitenlerin, yaz döneminde ders alarak mezun olmalarına imkan tanınır.

(3) Öğrencilerin, süreye sayılmaksızın alınan izinler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami sürelere dahildir.

(4) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami süreye sayılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 9 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl olarak düzenlenir.

(2) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilirler. Yaz döneminde eğitim-öğretim, 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenip ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz döneminde açılacak dersler, ilgili akademik birimler tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Derslerin gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde, bölümlerin önerisiyle Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 10 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıtların kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yurt içindeki bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise denkliği kabul edilen yurt dışındaki bir kurumdan mezun olunduğunu gösterir diplomaya sahip olmak.

b) İlgili mevzuatla öngörülen mali hususlarla ilgili işlemleri tamamlamak.

c) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından ilan edilen diğer şartları yerine getirmek.

(3) Üniversiteye kayıt için gerekli belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin işlemler adayın beyanına dayanılarak yapılır.

(4) Sahte veya eksik belge verdiği ya da gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin diploma dahil tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(5) Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Yarıyıl kaydı

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdürler.

(2) Yarıyıl kaydının yapılabilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getirilmesi gerekir.

(3) Kayıtlı bulunduğu programın önerisiyle her öğrenciye, ilgili yönetim kurulu tarafından bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman, öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir, yönlendirir, yarıyıl kaydını değerlendirir. Öğrencinin akademik yarıyıl kaydı, oluşturduğu program için danışman onayını alması durumunda kesinleşir.

(4) Akademik kaydını tamamlamış öğrenci akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde danışman onayı ile ders programında değişiklik yapabilir.

(5) Mazeretleri nedeniyle akademik kayıtlarını yaptıramayanların başvuruları, ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar akademik kayıt yaptırabilirler. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

(6) Kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(7) Öğrenimine yaz öğretimi hariç dört ardışık yarıyıl kayıtsız olarak ara veren öğrencilerin programlarına yeniden kayıt yaptırabilmeleri için dil yeterliklerini 7 nci maddede yer alan esaslara göre tekrar belgelemeleri gerekir.

(8) Dört eğitim-öğretim yılı/sekiz yarıyıl üst üste kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri, ilgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesilir.

Ders programı

MADDE 12 – (1) Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği ders programı ve bunda yapılabilecek değişiklikler, bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, danışmanın onayı ile kesinleşir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir.

(2) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıklarında almak zorundadır. Bu öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında alınması gereken dersleri bırakamaz, almayı erteleyemez, bu derslerden çekilemez ve kredisiz alınan dersler hariç fazla ders yükü alamazlar. Özel durumlarda ilgili yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

(3) Ön koşulu olan dersler bu koşul tamamlanmadan alınamaz. Ancak özel durumlarda dersi veren öğretim elemanının onayı ve hem dersi açan, hem de öğrencinin bağlı bulunduğu ilgili yönetim kurulu kararıyla ders ön koşulsuz olarak öğrencinin kayıtlarına işlenebilir. Bu karar sadece ilgili dönem için geçerlidir.

(4) Senato tarafından onaylanmış program müfredatının son iki yarıyılında tamamlanması öngörülen azami kredi yükü dışında kalan asgari mezuniyet kredi yükünü tamamlamış öğrenci son sınıf statüsünde sayılır.

(5) Lisans öğrencilerinin 500 kodlu ders alabilmeleri için son sınıf öğrencisi statüsünde olmaları gerekir. Özel durumlarda ilgili yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

(6) Lisans öğrencileri 600 kodlu dersleri alamaz.

Kredi yükü

MADDE 13 – (1) Kredi yükü, bir yarıyılda kredili alınan derslerin kredilerinin toplamıdır.

(2) Kredi yükü, herhangi bir yarıyılda 15 krediden az olamaz. Özel durumlarda, ilgili yönetim kurulu kararıyla kredi yükü 11 krediye kadar düşürülebilir.

(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programındaki dersleri kredisiz alamazlar. Program dışı dersler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre danışman onayı ile kredili veya kredisiz alınabilir. Kredisiz alınan derslerin kredi ve notları ortalama not hesaplarına katılmaz. Kredisiz alınan derslerin statüsü yarıyıl kaydı tamamlandıktan sonra değiştirilemez.

(4) Ortalama yarıyıl kredisi, toplam mezuniyet kredisinin programın normal süresine karşılık gelen yarıyıl sayısına bölünerek ve en yakın tam sayıya tamamlanarak bulunur.

(5) Öğrenciler bir yarıyılda fazla kredi yükü olarak, kredisiz alınan dersler hariç, ortalama yarıyıl kredisi üzerine en fazla toplam sekiz kredi değerinde ders alabilir. Fazla ders yükü ile ilgili uygulama esasları ve özel durumlar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Son sınıf statüsünde olan öğrenciler için en az kredi yükü kuralı uygulanmaz.

(7) Sınamalı ve başarısız öğrencilere uygulanacak kredi yükü 30 uncu maddede yer alan esaslara göre belirlenir.

Ders saydırma ve muafiyet

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumunda aldığı derslerin kredileri ilgili yönetim kurulu kararı ile transfer edilerek kayıtlı olduğu lisans programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Ders saydırma işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Daha önce alınmış ancak bir diplomaya sayılmamış ve o kurumdan ilişkisi kesilmiş olması koşuluyla, en az CC notu alınmış derslerin transferi ilgili yönetim kurulu tarafından yapılabilir.

b) Ders saydırma işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin azami süre, öğrencinin lisans programına yerleştirildiği yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlangıcını geçmemek kaydıyla ilgili yönetmelik ve yönergelerle belirlenir.

c) Değişim programlarına katılan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerin transfer işlemleri en geç değişim programından döndükleri yarıyılı takip eden yarıyılın ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

ç) Üniversitede alınmış olan dersler notlu ve kredili transfer edilir.

d) Bir başka yükseköğretim kurumunda alınmış olan dersler P notu ile kredili olarak transfer edilir. Derslerin kapsamının Üniversitenin programlarıyla aynı ancak kredilerinin farklı olması durumunda, ilgili bölüm tarafından teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de göz önüne alınarak eşdeğerliliğine karar verilen derslere, ilgili yönetim kurulunun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin kredisi verilir.

(3) Birinci sınıf derslerinden muafiyet esasları Senato tarafından belirlenir.

Dersten çekilme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, 12, 13 ve 27 nci maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, lisans öğrenimi süresi içinde en fazla üç defa dersten çekilebilirler.

(2) Dersten çekilme dönemi akademik takvimde ilan edilen son ders gününden iki hafta önce başlar ve bir hafta sürer. Dersten çekilme akademik takvimde ilan edilen bu süre içinde yapılır.

(3) Dersten çekilme için danışman onayı gerekir.

Çift anadal programı

MADDE 16 – (1) Çift anadal programı iki ayrı lisans programının Senato tarafından belirlenen gereklerini eş zamanlı yerine getiren öğrencilere, iki ayrı diploma verilen programdır.

(2) Çift anadal programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yan dal programı

MADDE 17 – (1) Yan dal programı, Üniversitede bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşımak kaydıyla, Üniversite içinde başka bir lisans programında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlamak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir yan dal sertifikası alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Yan dal programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Değişim programı

MADDE 18 – (1) Değişim programı, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim-öğretim görmelerine olanak tanıyan programdır.

(2) Değişim programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Sertifika programı

MADDE 19 – (1) Fakülte ve yüksekokullar lisans programlarına kayıtlı bulunan öğrencilere yönelik fakülte ve yüksekokulların ilgili alanlarında sertifika programı açılmasını önerebilir.

(2) Fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından önerilen sertifika programları Senato onayı ile kesinleşir.

(3) Bir sertifika programı en az 21 krediden oluşur.

Özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 20 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara tabidir.

İzin

MADDE 21 – (1) Kayıtlı öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararıyla süreye sayılarak veya sayılmadan en fazla iki yarıyıllık bir süre için izin alabilirler.

(2) Verilen izin süresinin eğitim süresine sayılması esastır. Askerlik hizmetleri için, askerlik süresince, eğitim süresinden sayılmadan izin verilir. Ağır sağlık sorunları gibi hallerde de ilgili yönetim kurulu süreye sayılmadan izin verebilir.

(3) Dil koşulunu yerine getirerek, bahar yarıyılında öğrenimlerine yeni başlayacak öğrencilere o yarıyıl için bir kereye mahsus olmak üzere ilgili yönetim kurulu süreye sayılmadan izin verebilir.

(4) İzin başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. İzin süresi zorunlu hallerde, izni veren ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

(5) Öğrenciler, izin süreleri sonunda yarıyıl kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 22 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvarlar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, ders notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(4) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği yarıyıl sonu sınavı gerektirmediği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda bir sınav yapılır. Bu sınavın ders notuna katkısı, dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(5) Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır, ilan edilen sınav tarihleri, sınav dönemi dışına çıkılmaması kaydı ile ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile en geç dersten çekilme tarihinin son gününe kadar değiştirilebilir.

Notlar

MADDE 23 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir.

NOTLAR          AĞIRLIK          AÇIKLAMA

AA                    4.00                   Pekiyi

BA                     3.50                   İyi-Pekiyi

BB                     3.00                   İyi

CB                     2.50                   Orta-İyi

CC                     2.00                   Orta

DC                     1.50                   Orta-Zayıf

DD                    1.00                   Zayıf

F                        0                        Başarısız

P                        -                         Geçer

(2) Bir dersi tamamlamak için o dersten DD ve üstü veya P notu almak gerekir.

(3) DC-DD notu alınan dersler 27 nci maddeye göre tekrar edilebilir.

(4) F notu başarısız olunan dersler için verilir. F notu alınan dersler 27 nci maddeye göre tekrar edilir.

(5) P notu, not tipi Senato tarafından P/F olarak tanımlanmış olan bir dersin başarı ile tamamlandığını göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından veya bir başka yükseköğretim kurumundan transfer edilen derslere ilgili yönetim kurulu kararı ile verilir.

İşaretler

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin bir ders veya yarıyıldaki durumu, aşağıdaki işaretlerden birisiyle belirlenir.

İŞARETLER           AÇIKLAMA

E                              Tekrar sınava girer

I                               Eksik

NP                           Yarıyıl sonu sınavına girmedi

R                              Tekrar

NC                           Kredisiz

L                              İzinli

X                              Değişim programında

W                             Dersten çekildi

T                              Stajını tamamlıyor

(2) E işareti, öğrenciye DD veya F notu verilmesi hususunda kesin kanaat hasıl olmadığı hallerde verilir. E işareti alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen günlerde yapılacak ek sınava girerler. Sınavda başarılı olurlarsa yarıyıl sonu notu DD, aksi takdirde F olur.

(3) I işareti, proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan ve ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir. Dersten I işareti alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en geç iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Süre bitmeden öğretim elemanı tarafından başvurulması şartıyla, ilgili yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre verilebilir.

(4) NP işareti, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere ilgili öğretim elemanı tarafından verilir. Bu durumdaki öğrencilere 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

(5) R işareti, F, DC veya DD notu alınan bir dersin kendisiyle veya başka bir ders ile tekrarlandığını gösterir.

(6) NC işareti dersin kredisiz olarak alındığını gösterir.

(7) L işareti, 21 inci maddeye uygun olarak izinli sayılan öğrencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.

(8) X işareti, 18 inci maddeye uygun olarak değişim programlarında eğitim gören öğrencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.

(9) W işareti, öğrencinin dersten çekildiğini gösterir.

(10) T işareti, programına ait bütün derslerini tamamladığı halde zorunlu stajını tamamlamamış öğrencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 25 – (1) Yarıyıl sonu notları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğretim elemanları tarafından verilerek kesinleşir ve Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde verilmeyen notlar ve nota çevrilmeyen E, I ve NP işaretleri Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından F notuna dönüştürülür.

(3) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde dersin notu, dersi veren öğretim elemanının gerekçeli başvurusu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir ve dersin alındığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Sınavlara katılmama

MADDE 26 – (1) Sağlık veya başka bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına katılamayacak durumda olan öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mazeret komisyonunda görüşülmek üzere, ilgili belgelerle birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(2) Mazeret başvuruları, her yarıyıl için yarıyıl sonu sınavlarının bitiminde akademik takvimde belirtilen tarihte, mazeret komisyonu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Mazereti kabul edilen öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavlarına katılma hakkı verilir.

(4) Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından NP işareti F notuna dönüştürülür.

(5) Mazeret komisyonu kararının olumlu olmasına rağmen öğrencinin mazeret sınavında başarısız olması ya da mazeret sınavına girmemesi durumunda ilgili dersin öğretim elemanı tarafından F notu verilir.

(6) Uzayan hastalık gibi olağanüstü sebeplerle mazeret sınavına giremeyen öğrenci ek süre ve sınav hakkı için dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurabilir. Ders notu, ilgili yönetim kurulu kararı ile dersin alındığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir.

(7) Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadırlar. Özel durumlarda, danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir, ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

(2) Öğrenciler F notu aldıkları seçmeli dersleri aynı ders veya yerine geçecek bir başka ders ile tekrarlamak zorundadırlar.

(3) Öğrenciler, 30 ve 31 inci maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, DD ve DC almış oldukları derslerden en çok altısını bir defaya mahsus olmak üzere danışman onayı ile tekrarlayabilirler. Ancak, bu dersler ilk alınışlarını izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere tekrarlanabilir.

(4) Tekrarlanan derslerde, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir ve önceki not da akademik kayıtlarda belirtilir.

Not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin kayıt oldukları her yarıyıl ve yaz dönemi sonunda ilgili yarıyılda/dönemde aldıkları derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO hesaplanır.

(2) Bu ortalamalar, ilgili derslerden alınmış notların karşılığı olan ağırlıklarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5’ten küçükse sıfıra, 5 veya 5’ten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

(3) Not tipi P/F olan derslerin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir, ancak bu derslerden alınan not ve kredi ortalama hesabına katılmaz.

(4) Kredisiz (NC) alınan derslerden alınan not ve dersin kredisi ortalama hesabına katılmaz.

(5) Öğrencinin dersten çekildiğini gösteren W işaretli derslerin kredisi ortalama hesabına katılmaz.

Başarı denetimi

MADDE 29 – (1) Başarı denetimi her yarıyıl sonunda öğrencinin GNO ve DNO’suna bakılarak yapılır.

(2) Öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam edebilmek için GNO’larını en az 2.00 düzeyinde tutmak zorundadırlar.

Sınamalı ve başarısız öğrenciler

MADDE 30 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’ları 2.00’nin altında olan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. GNO’su 2.00’nin altında olan öğrencilerden, DNO’su iki yarıyıl üst üste 2.00’nin altında olanlar başarısız öğrenci sayılır.

(2) Güz yarıyılı başındaki başarısızlık durumu yaz dönemi sonundaki GNO’ya göre belirlenir. Yaz dönemi DNO’su, yarıyıl başarı denetimi hesaplarında dikkate alınmaz, ancak GNO’ya dahil edilir.

(3) GNO’larını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde eğitimlerine devam eder.

(4) Sınamalı öğrenciler ortalama yarıyıl kredisi üzerinde ders yükü alamaz.

(5) Başarısız öğrenciler; ortalama yarıyıl kredisi üzerinde ders yükü alamaz, F tekrarının yanı sıra ortalama yarıyıl kredisini aşmayacak şekilde DD, DC notu aldıkları dersleri tekrarlayabilir ve/veya en çok iki yeni ders alabilirler. Bu öğrenciler yaz döneminde F, DD, DC tekrarı yapabilir ve en fazla iki yeni ders olmak üzere toplam üç ders veya on kredi alabilir.

(6) Başarısız öğrencilerin kredi yükü danışman onayıyla 11 krediye kadar, ilgili yönetim kurulu kararıyla 11 kredinin altına düşürülebilir.

(7) Son sınıf statüsünde olan başarısız öğrencilere en fazla iki yeni ders alma kuralı uygulanmaz.

(8) Başarısız statüde iken başka bir üniversitede özel öğrenci statüsü ile alınmış dersler, kredili ders olarak sayılmaz.

(9) Başarısız statüde geçen süreler normal ve azami sürelere sayılır.

Mezuniyet

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup diploma almaya hak kazanabilmesi için;

a) Yaz dönemi hariç, son yarıyılını kayıtlı olarak Üniversitede geçirmesi gerekir.

b) Kredili ve kredisiz aldığı tüm dersleri en az DD veya P notu ile tamamlaması gerekir.

c) Program mezuniyet kredisinin yarısından az olmamak kaydıyla, bölüm tarafından belirlenmiş orandaki krediyi Üniversitede alınan dersler ile tamamlaması gerekir. Ancak özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

ç) Programını en az 2.00 GNO ile tamamlaması gerekir.

(2) Azami süreleri içinde;

a) GNO’ları en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını sadece bir dersten (kredili veya kredisiz) F notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak bu dersleri tekrarlamadan, bir sınava girme veya bunun yerini tutacak bir akademik çalışma yapma imkanı, ilgili yönetim kurulunca tanınabilir. Bu öğrencilere dersin seviyesine göre en çok DD notu verilir. Başarısızlık halinde ders tekrarlanır ve Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanır.

b) İlgili programın tüm kredilerini tamamlamış ancak GNO’su 2.00’nin altında olan öğrenci ilgili danışman ve yönetim kurulu onayı ile 27 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaksızın DC ve DD notu aldığı dersleri mezuniyet koşullarını yerine getirene kadar tekrarlayabilir.

(3) Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı ertelenemez.

Azami eğitim öğretim süresi sonunda yapılacak işlemler

MADDE 32 – (1) Azami süreleri sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Azami süre içinde lisans programını oluşturan tüm derslerin kayıtlı olarak alınmış olması gerekir. Bu koşulu yerine getirememiş öğrencinin azami süre sonunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Mezuniyet koşullarını sadece GNO’larının 2.00’nin altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca yeteri kadar dersin yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı tanınır.

c) Lisans programını oluşturan tüm dersleri azami süresi içinde alan ancak başarısız olduğu dersler bulunduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diploma, Onur-Yüksek Onur, Derece ve Sertifikalar

Diploma

MADDE 33 – (1) Lisans diploması, bir lisans programının tüm gereklerini yerine getirip mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

(2) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans diploması, bir lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programının tüm gereklerini yerine getirip mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

(3) Diplomada hangi eğitim ve öğretim programından mezun olduğu belirtilir.

(4) Çift ana dal programlarını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere Senato tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde iki programın lisans diploması verilir.

(5) İlk dört yarıyılın zorunlu derslerinin tamamını ve programlarının toplam mezuniyet kredisinin en az yarısını 2.00 ve üzeri GNO ile tamamlamış olup lisans öğrenimlerini tamamlamadan Üniversiteden ayrılan öğrencilere, başvurmaları halinde ön lisans diploması verilir.

Onur-yüksek onur, derece

MADDE 34 – (1) Öğrenimlerini Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programında geçirilen süreler hariç normal öğrenim süresi içinde tamamlayan ve öğrenim süresince disiplin cezası almamış öğrencilerden GNO’ları 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur, GNO’ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur listesine alınırlar. Bu süreler Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programına katılan Eğitim Fakültesi lisans programı öğrencileri için on, lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programı öğrencileri için oniki yarıyıldır.

(2) Dil koşulunu yerine getirerek bahar yarıyılında öğrenimlerine başlayan ve en geç 9 uncu yarıyılı sonunda mezuniyet koşulunu yerine getiren öğrencilerden, GNO’ları 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur, GNO’ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur listesine alınırlar.

(3) Fakülte/Yüksekokul, bölüm sıralamasında ilk üçe girenler, öğrenimlerini, Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programında geçirilen süreler hariç normal süresinde tamamlayan ve disiplin cezası almamış öğrenciler arasından belirlenir. Bu süreler Üniversite tarafından onaylanan bir değişim programına katılan Eğitim Fakültesi lisans programı öğrencileri için on, lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programı öğrencileri için oniki yarıyıldır.

(4) Çift ana dal ve yan dal programlarından mezun olan öğrencilerin yüksek onur ve onur listelerine alınma şartları Senato tarafından belirlenir.

Sertifika

MADDE 35 – (1) Bir öğrencinin sertifika almaya hak kazanabilmesi için;

a) Sertifika programına sayılan dersleri en geç ana dal programından mezuniyet tarihine kadar tamamlaması,

b) Sertifika programına sayılan derslerin not ortalaması en az 2.00 olmak kaydıyla ilgili sertifika programında belirtilen ortalama koşulunu sağlaması,

gerekir.

(2) Sertifika belgesi üzerine diplomada yer alan mezuniyet tarihi yazılır ve diploma ile birlikte verilir.

(3) Yan dal sertifikası alma koşulları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirtilen esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 67 nci maddesi uyarınca, 26/11/2014 tarihi itibarıyla kaydı olan öğrenciler yönünden azami öğrenim süresinin hesaplanmasında önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.