30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9597   Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması Hakkında Karar

2016/9608   3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

––  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

––  Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

––  Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/39)

––  Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak  Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2016/23)

––  Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2016/24)

––  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

––  2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

––  Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/12/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 Tarihli ve 6799-1 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/7002 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/7152 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/8804 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 Tarihli ve 398 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ekonomi Bakanlığına Ait Tebliğler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


30/12/2016 tarihli ve 29934 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016/9645 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.