5 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30115

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU TÜRK MÜZİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ATMUAM): Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bulunduğu Kırşehir ili ve Orta Anadolu bölgesi için önemi büyük olan Türk müziğine ilişkin projeler ve araştırmalar yapmak.

b) Türk müziğine yönelik derleme, kayıt, icra ve benzeri çalışmaları, araştırma ve uygulamaları yapmak.

c) Orta Anadolu bölgesindeki Türk müzik kültürüne ait eserleri ortaya çıkarmak yaymak ve tanıtmak, bu alanla ilgili bilimsel yayınları gerçekleştirmek.

ç) Kırşehir ve çevresi yöresel kültürünü, Türk müzik kültürünü araştırmak ve incelemek; kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek; bu araştırma ve uygulamalı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmak.

d) Üniversitenin Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Orta Anadolu Türk müziğinin dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde araştırmak. Türkiye için önemi büyük olan Orta Anadolu Türk müziği bağlamında derleme ve yayınlar yapmak.

b) Orta Anadolu Türk müziğinin geliştirilmesi için ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Üniversite öğrencilerinin ve halkın Orta Anadolu Türk müziği konusunda bilgilendirmelerini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve desteklemek.

ç) Orta Anadolu Türk müziği ile ilgili gelişmeleri yakından izlemek, bu konuda ulusal ve uluslararası kurs, sergi, sempozyum, konferans benzeri toplantılar düzenlemek.

d) Orta Anadolu Türk müziğinin yayılması ve gelişmesi için gerekli araç, gereç benzeri imkânları sağlayarak bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunmak.

e) Orta Anadolu Türk müziğinin gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

f) Orta Anadolu Türk müziği alanında araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak.

g) Orta Anadolu Türk müziği ürünlerinden meydana gelen bir müze ve arşiv oluşturmak.

ğ) Orta Anadolu Türk müziği ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir dokümantasyon merkezi ve ihtisas kitaplığı kurmak.

h) Orta Anadolu Türk müziğinin içerisinde yer alan sanatsal nitelikli konser, şenlik, kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek Türk müziği alanında çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına ödül verilmesine ilişkin teklifini Senatonun onayına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından dört öğretim elemanı ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.