5 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30115

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/21)

MADDE 1 – 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’in 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “30/06/2017” ibaresi “31/7/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin  “Destekleme Uygulama Takvimi” başlıklı EK-2’sinin Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

01.01.2016

31.07.2017

5 (Beş) Gün

31.03.2017

Nisan 2017

31.07.2017

Ağustos 2017

”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2016

29791

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2016

29879