5 Temmuz 2017 Tarihli ve 30115 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10343  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/15)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/16)

—  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/21)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2014/12727 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME: 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri