29 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30255

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2007 tarihli ve 26541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.