28 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30284

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN

İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK

BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN

ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Milli Savunma Bakanlığında; Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanından,”

“c) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında; Müsteşarın uygun göreceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar tarafından belirlenecek üç Başkan ve Hukuk Müşavirinden,”

“(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğünde Hukuk Müşavirliğince, diğerlerinde Personel Başkanlıklarınca yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/1/2008

26768

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/3/2014

28948

2-

7/9/2014 

 29112

3-

 19/1/2017

 29953