28 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30284

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Öğrenci: Trakya Üniversitesi öğrencilerini,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitede akademik bilgi birikimi sonucu üretilen bilginin sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası proje destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek ve tüm faaliyetlerin yaygın etkisini arttırmak, farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulmasını planlanmak, Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri ve akademisyen envanteri oluşturulmasını sağlamak, yurt içi veya yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlar ve merkezler ile ağ kurma faaliyetleri için iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler için ulusal ve uluslararası finansal veya hibe destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratmak ve proje desteklerinden yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri için sanayi ile Üniversite arasında kontratlı ar-ge projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık alanlarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlamak. Ayrıca, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve Üniversitenin sahip olduğu imkanlar doğrultusunda sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme sorunlarının giderilmesi yönünde projeler yürütülmesini organize etme gibi faaliyetlerin yürütülmesini planlanmak.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri için fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri için girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri sağlama ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna destek olmak, öğrenci ya da akademisyenlerin kurdukları firmalara ortak olarak destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi Rektörün onayı ile iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

b) Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin personel ve diğer ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin ve Merkezin amaçları çerçevesinde teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.

e) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

f) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.

g) Çalışma gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak. Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak. Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.

ç) Merkezin personel ve diğer ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.

e) Çalışma grupları ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında çalışma grupları oluşturulur.  Çalışma gruplarında görev alacak personel Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca belirlenir ve en az iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.