11 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30448

YÖNETMELİK

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (k), (o), (ö) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Enstitü: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü kurulunu,”

“k) Mütevelli Heyeti: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,”

“o) Rektör: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunu,”

“t) Üniversite: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“a) İlgili anabilim dalı veya EYK’ce onaylanan bir bilim dalında lisans derecesine sahip olmak veya mezun durumda olan/olabilecek adayın eğitim gördüğü yükseköğretim kurumundan mezun olabilecek aşamada olduğunu belgelemek.”

“e) Mezun durumunda olabilecek adaylardan, her dönem için Senato tarafından belirlenen tarihe kadar, geçici mezuniyet belgesi veya diploma belgesi ibraz etmeyenlerin kayıtları silinir.”

“a) Doktora programına başvuracak adayların ilgili ABDB’nin önerisi üzerine enstitü kurulunca uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner, eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak veya mezun durumda olan/olabilecek adayların eğitim gördükleri yükseköğretim kurumundan mezun olabilecek aşamada olduğunu belgelemek.”

“d) Mezun durumda olabilecek adaylardan, her dönem için Senato tarafından belirlenen tarihe kadar, geçici mezuniyet belgesi veya diploma belgesi ibraz etmeyenlerin kayıtları silinir.”

“a) İlgili ABDB’nin önerisi üzerine enstitü kurulunca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmak veya mezun durumda olan/olabilecek adayın eğitim gördüğü yükseköğretim kurumundan mezun olabilecek aşamada olduğunu belgelemek.”

“ç) Mezun durumda olabilecek adaylardan, her dönem için Senato tarafından belirlenen tarihe kadar, geçici mezuniyet belgesi veya diploma belgesi ibraz etmeyenlerin kayıtları silinir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin, Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2017

29963

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2017

30089