11 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30448

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AFRİKA ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Afrika’da şimdiye kadar meydana gelmiş ve gelebilecek siyasi, sosyal,  ekonomik ve kültürel sorunlarla ilgili olarak, resmi ve sivil kurumlarla birlikte, çözüm önerileri üretmek veya akademik araştırma çerçevesinde değerli görülen Afrika kıtası ile ilgili konuların bilimsel literatüre kazandırılmasını sağlamaktır.     

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak,

b) Amacına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yolunda yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak bilimsel proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunmak,

c) İlgili alanlarda yapılacak araştırmalara hizmet verecek laboratuvar, kütüphane ve arşiv oluşturmak,

ç) Amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara, öğrencilere ve kişilere bölgeyle ilgili bilinçlendirici eğitim, staj düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek,

d) Yapılan çalışmaları paylaşmak üzere konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışmaları düzenlemek,

e) Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

f) Öğrenci kulüpleri ile ortak faaliyetler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, görev yerinde olmadığında, müdür yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, staj, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, bunları Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerinin yürütülmesinde Müdüre yardım eder, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. 

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyeler gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür ve diğer üyeler, üç yıllık süre için görevlendirilir; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, aynı yöntemle kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en geç üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programı, faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

c) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

ç) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak,

e) Eğitim ve staj programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.