RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
02 Haziran 2008 Tarihli ve 26894 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
YÖNETMELİK
TEBLİĞ