RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
14 Ekim 2008 Tarihli ve 27024 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER