RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
21 Kasım 2008 Tarihli ve 27061 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞ